Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2017

Predkladané texty :

A8-0107/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.53

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0184

Prijaté texty
PDF 362kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0107/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho policajného úradu za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0107/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0107/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho policajného úradu (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2015 sumu 94 926 894 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 12,55 %; keďže zvýšenie bolo spôsobené novými alebo dodatočnými úlohami, ktorými sa rozšíril rámec jeho mandátu;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke úradu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  konštatuje, že poznámka o účinnosti postupov verejného obstarávania v správe Dvora audítorov za rok 2013 bola označená ako „Dokončené“;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,80 %, čo znamená, že záväzky boli prijaté včas; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89 %, čo naznačuje nárast o 4 % v porovnaní s rokom 2014;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli 42 000 000 EUR (41 %) v porovnaní so sumou 1 900 000 EUR (27 %) prenesenou v roku 2014; berie na vedomie skutočnosť, že tieto prenosy sa týkali hlavne stavebných prác, za ktoré zatiaľ neboli vystavené faktúry, alebo ku koncu roka stále pokračovali; uznáva, že úrad bude pokračovať vo svojom úsilí o zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu v súlade s predpismi, najmä pokiaľ ide o prenosy týkajúce sa administratívnych výdavkov; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

4.  konštatuje, že na konci roku 2015 bol celkový počet zamestnancov úradu 627, pričom 483 zamestnancov bolo v pláne pracovných miest, 140 bolo zmluvných zamestnancov a 4 boli miestni zamestnanci; ďalej konštatuje, že počet nekmeňových zamestnancov (vyslaní národní experti, styční úradníci a zamestnanci styčných úradov, stážisti a dodávatelia) bol 386; berie na vedomie, že úrad v roku 2015 prijal 86 nových zamestnancov (45 dočasných zamestnancov a 41 zmluvných zamestnancov) a že 62 zamestnancov úrad opustilo (49 dočasných zamestnancov a 13 zmluvných zamestnancov);

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

5.  berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o neexistencii konfliktov záujmov riaditeľa a zástupcov riaditeľa úradu boli od septembra 2015 zverejnené na webovom sídle; so znepokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov členov správnej rady úradu na jeho webovom sídle zverejnené nie sú; konštatuje, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(1) (nové nariadenie o Europole) sa bude uplatňovať od 1. mája 2017; berie na vedomie, že po začatí uplatňovania nového nariadenia o Europole správna rada úradu prijme pravidlá na predchádzanie a riadenie konfliktov záujmov svojich členov, a to aj v súvislosti s ich vyhláseniami o záujmoch; žiada úrad, aby na svojom webovom sídle zverejňoval životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady úradu a poskytoval verejnosti akýkoľvek nevyhnutný prehľad o svojom vrcholovom manažmente a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o vypracovaní a uplatňovaní svojich pravidiel v oblasti konfliktu záujmov;

6.  s uspokojením konštatuje, že úrad uplatňuje prísny regulačný rámec, pokiaľ ide o kontrolu vecnej správnosti vyhlásení o záujmoch expertov, členov správnej rady a zamestnancov v súlade s osobitným charakterom a úlohou úradu, a že dokonca v prípade potreby spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

7.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, sa v príslušných kľúčových oblastiach (výberové konania, verejné obstarávania a zamestnanci končiaci pracovný pomer) v individuálnych prípadoch iniciuje prieskumom verejne dostupných zdrojov a že v prípade výberových konaní podľa platných rámcových zmlúv IKT (poradenstvo) a v prípade rokovacích konaní podľa článku 134 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách(2) sa systematicky kontroluje konflikt záujmov zainteresovaných zamestnancov z hľadiska možného prepojenia so spoločnosťami zapojenými do výberového konania a vykonávajú sa individuálne dodatočné kontroly;

8.  s uspokojením konštatuje, že úrad koncom roka 2016 uviedol do platnosti ďalšie opatrenia týkajúce sa oznamovateľov korupcie;

9.  konštatuje, že úrad v súčasnosti uplatňuje stratégiu Komisie na boj proti podvodom; poznamenáva, že právna požiadavka, aby úrad vypracoval vlastnú stratégiu na boj proti podvodom nadobudne účinnosť po tom, ako sa v máji 2017 začne uplatňovať nové nariadenie o Europole; berie tiež na vedomie, že úrad má v úmysle predložiť návrh stratégie správnej rade s cieľom zabezpečiť, že sa prijme pred začiatkom uplatňovania nového nariadenia o Europole; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji súvisiacom s jeho stratégiu boja proti podvodom;

Vnútorná kontrola

10.  berie na vedomie, že počas roku 2015 sa činnosti riadenia rizík na úrade zameriavali na riešenie tak vnútorných rizík, ako aj oblastí, ktoré je podľa zistení Dvora audítorov, Útvaru pre vnútorný audit (IAS), oddelenia vnútorného auditu a ombudsmana, potrebné zlepšiť; okrem toho konštatuje, že opatrenia v oblasti rizika zahŕňali aj monitorovanie rizík, ktoré majú vplyv na ciele hlavných činností stanovené pracovnom programe na rok 2015; konštatuje, že ku koncu roka 2015 obsahoval záznam podnikových rizík úradu 12 podnikových rizík s 19 zodpovedajúcimi opatreniami na ich odstránenie, z čoho 84 % sa uskutočnilo alebo boli v procese riešenia v roku 2015;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že 75 % všetkých prebiehajúcich audítorských odporúčaní Dvora audítorov, Útvaru pre vnútorný audit, spoločného dozorného orgánu Europolu, úradníka pre ochranu údajov Komisie a oddelenia vnútorného auditu, ktoré sa klasifikujú ako kritické alebo veľmi dôležité, bolo vyriešených v roku 2015; žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku pri vykonávaní zostávajúcich odporúčaní alebo dôvodoch, prečo sa rozhodol, že sa nimi nebude zaoberať;

12.  konštatuje, že v roku 2015 IAS uskutočnil audit riadenia zainteresovaných strán; ďalej konštatuje, že vydal štyri odporúčania, z ktorých žiadne nebolo klasifikované ako kritické alebo veľmi dôležité;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje, že príslušné orgány Holandska, kde sa nachádza ústredie úradu, posúdili aktuálnu hrozbu ako podstatnú (stupeň 4 z 5); berie na vedomie, že úrad je v úzkom kontakte s príslušnými orgánmi Holandska s cieľom neustáleho posudzovania s tým súvisiacich dôsledkov pre úrad vrátane bezpečnostných opatrení, ako aj úpravy opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti;

14.  berie na vedomie, že rozvíjajúce sa kapacity úradu, najmä Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite a od roku 2016 Európske centrum pre boj proti terorizmu, zvýšili profil úradu v oblasti kybernetických hrozieb; ďalej berie na vedomie, že úrad má zavedený systém riadenia bezpečnosti informácií, ktorý sa priebežne prispôsobuje, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami a príkladmi osvedčených postupov v odvetví;

15.  konštatuje, že úrad v roku 2016 aktualizoval štruktúru svojej IKT siete s cieľom posilniť ochranu údajov svojich hlavných činností a súvisiacich systémov vrátane kapacít v oblasti výmeny informácií s členskými štátmi a tretími stranami; okrem toho konštatuje, že v rámci týchto opatrení sa údaje hlavných činností a systémov na hosťujúcej sieti klasifikovali na úrovni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  s uspokojením konštatuje, že nový právny rámec, ktorý sa začne uplatňovať v máji 2017, zabezpečuje dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o poskytovanie špecifických informácií o činnosti úradu, vrátane citlivých operačných informácií orgánu udeľujúcemu absolutórium;

17.  s uspokojením konštatuje, že úrad podnikol rozsiahle opatrenia a uzavrel zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti kapacít vrátane postupov spoločného obstarávania s hostiteľským štátom, niekoľko operačných a strategických dohôd s rôznymi inými agentúrami, dohodu o grante s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, a nadviazal úzku spoluprácu s agentúrou Frontex v oblasti prístupu založenom na hotspotoch;

18.  konštatuje, že úrad má 16 služobných automobilov vrátane jedného špecializovaného vozidla na svoju operačnú činnosť, ktorého náklady na údržbu predstavovali 73 000 EUR (37 000 EUR na údržbu, 16 000 EUR na poistenie/povolenia a 20 000 EUR na pohonné látky);

19.  so znepokojením berie na vedomie, že úrad používa kontroverznú súkromnú databázu WorldCheck, ktorá často spája jednotlivcov a organizácie s terorizmom iba na základe verejných zdrojov, bez akéhokoľvek náležitého prešetrenia, transparentnosti a účinných spôsobov nápravy; vyzýva úrad, aby Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vysvetlil spôsob, akým používa pri svojej práci túto súkromnú databázu, aby mohol posúdiť relevantnosť používania verejných finančných prostriedkov na získanie licencií na WorldCheck;

20.  víta skutočnosť, že úrad účinne a účelne poskytuje produkty a služby, ktoré príslušné orgány presadzovania práva členských štátov a spolupracujúci partneri očakávajú; berie na vedomie, že prostredníctvom sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) bolo spracovaných viac než 732 000 operatívnych správ a začatých takmer 40 000 súvisiacich prípadov, že informačný systém Europolu (EIS) vykonal viac ako 633 000 vyhľadávaní, že úrad podporil 812 operácií, vypracovala vyše 4 000 operačných správ a koordinovala 98 spoločných akcií;

21.  zdôrazňuje skutočnosť, že v reakcii na teroristické útoky a migračnú krízu a na základe programu Komisie v oblasti bezpečnosti a migrácie sa mandát úradu posilnil a zvýšil sa rozpočet a počet zamestnancov; víta úspešné úsilie úradu pri zriaďovaní jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu, Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu (EMSC) a Európskeho centra pre boj proti terorizmu (ECTC); nabáda úrad, aby sa zamerala na rozvoj týchto troch nových nástrojov;

22.  nabáda úrad, aby zjednodušil postupy týkajúce sa analytických pracovných súborov a zavedenie nového analytického systému Europolu a vyčlenil potrebné zdroje na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti údajov, súkromia a ochrany údajov;

23.  nabáda úrad, aby naďalej zlepšoval výmenu informácií medzi svojimi partnermi a spoluprácu medzi členskými štátmi, vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a Eurojustom na účely boja proti terorizmu, pričom bude v plnej miere dodržiavať ochranu údajov a predpisy na ochranu súkromia vrátane zásady obmedzenia účelu; vyzýva úrad, aby viac pozornosti venoval prezentovaniu svojej činnosti prostredníctvom online platforiem;

o
o   o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia