Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2184(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0107/2017

Predložena besedila :

A8-0107/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.53

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0184

Sprejeta besedila
PDF 349kWORD 56k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Evropski policijski urad (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015 (2016/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(4), zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0107/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega policijskega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 198.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 198.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015 (2016/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(4), zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0107/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 198.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 198.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015 (2016/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0107/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega policijskega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) kažejo, da je končni proračun urada za proračunsko leto 2015 znašal 94 926 894 EUR, kar je 12,55 % več kot leta 2014; ker je bilo to povečanje posledica novih oziroma dodatnih nalog zaradi razširitve mandata urada;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  ugotavlja, da je bila pripomba glede učinkovitosti postopkov javnega naročanja iz poročila Računskega sodišča za leto 2013 v poročilu Računskega sodišča za leto 2015 označena kot „izvedena“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna z 99,80 % visoka, kar kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; je seznanjen s tem, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89 %, kar je 4 % več kot leta 2014;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so prenosi odobrenih proračunskih sredstev v naslovu II (upravni odhodki) znašali 42 000 000 EUR (oz. 41 %), v primerjavi z 1 900 000 EUR (oz. 27 %) leta 2014; je seznanjen s tem, da so se ti prenosi nanašali zlasti na gradbena dela, za katera do konca leta 2015 še niso bili prejeti računi oz. do takrat še niso bila končana; potrjuje, da se bo urad nadalje trudil zagotoviti učinkovito in skladno izvrševanje proračuna, zlasti kar zadeva prenose v zvezi z upravnimi odhodki; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja

4.  ugotavlja, da je bilo konec leta 2015 v uradu skupaj zaposlenih 627 oseb, od tega 483 uslužbencev v kadrovskem načrtu, 140 pogodbenih uslužbencev in štirje lokalni uslužbenci; ugotavlja tudi, da je bilo v uradu zaposlenih 386 oseb, ki niso njegovi uslužbenci (napoteni nacionalni strokovnjaki, uradniki za zvezo in uslužbenci uradov za zvezo, pripravniki in izvajalci); je seznanjen s tem, da je urad v letu 2015 na novo zaposlil 86 ljudi (45 začasnih in 41 pogodbenih uslužbencev) ter da je 62 uslužbencev urad zapustilo (49 začasnih in 13 pogodbenih uslužbencev);

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

5.  ugotavlja, da so življenjepisi in izjave o odsotnosti navzkrižja interesov direktorja urada in njegovih namestnikov od septembra 2015 objavljeni na spletnem mestu urada; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pa na spletnem mestu niso objavljeni življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora urada; ugotavlja, da naj bi se Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta(1) (nova uredba o Europolu) začela uporabljati 1. maja 2017; je seznanjen s tem, da bo upravni odbor urada, potem ko se bo nova uredba o Europolu začela uporabljati, sprejel pravila za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v zvezi s svojimi člani, tudi v zvezi izjavami o interesih; poziva urad, naj na svojem spletnem mestu objavi življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora urada ter javnosti omogoči potreben nadzor nad višjim vodstvom, prav tako pa naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetju in izvajanju pravil o navzkrižju interesov;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da urad – v skladu s posebno naravo in vlogo urada – uporablja strog regulativni okvir za preverjanje točnosti podatkov v izjavah o interesih, ki jih predložijo strokovnjaki, člani upravnega odbora in uslužbenci, in da, kadar je to potrebno, sodeluje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF);

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se za to, da se zagotovi, da v ustreznih ključnih sektorjih (zaposlovanje, javna naročila in uslužbenci, ki zapuščajo organizacijo) ni navzkrižja interesov, za vsak primer posebej opravi analiza javnih virov, v zvezi z razpisnimi postopki v okviru veljavnih okvirnih pogodb na področju IKT (svetovanje) in postopki s pogajanji iz člena 134 pravil uporabe finančne uredbe(2) pa se sistematično preverjajo izjave o navzkrižju interesov za ustrezne uslužbence, da bi ugotovili, ali so povezani s podjetji, ki sodelujejo pri razpisih, z zadovoljstvom ugotavlja tudi, da se izvajajo tudi dodatna preverjanja za vsak primer posebej;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad konec leta 2016 dopolnil ureditve glede prijavljanja nepravilnosti;

9.  opaža, da urad trenutno uporablja strategijo Komisije za boj proti goljufijam; ugotavlja, da bo urad, potem ko se bo maja 2017 začela uporabljati nova uredba o Europolu, pravno obvezan oblikovati lastno strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da namerava urad članom svojega upravnega odbora predstaviti osnutek te strategije, da bi zagotovil, da bo sprejeta preden začne veljati nova uredba o Europolu; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s strategijo za boj proti goljufijam;

Notranje kontrole

10.  ugotavlja, da je urad leta 2015 pri dejavnostih v zvezi z obvladovanjem tveganj osredotočil na obravnavanje notranjih tveganj in na področja, za katera so Računsko sodišče, služba za notranjo revizijo, funkcija notranje revizije in Evropski varuh človekovih pravic ugotovili, da so potrebne izboljšave; poleg tega ugotavlja, da so dejavnosti obvladovanja tveganja vključevale tudi spremljanje tveganja, ki vpliva na glavne poslovne cilje, določene v delovnem programu za leto 2015; ugotavlja tudi, da je bilo konec leta 2015 v evidenci poslovnega tveganja urada zabeleženih 12 poslovnih tveganj in 19 ustreznih blažilnih ukrepov, od katerih jih je bilo leta 2015 izvedenih ali obravnavanih 84 %;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da je bilo leta 2015 obravnavanih 75 % vseh nerešenih revizijskih priporočil Računskega sodišča, službe za notranjo revizijo, skupnega nadzornega organa Europola, uradnika Komisije za varstvo podatkov in funkcije notranje revizije, ki so bila označena kot kritična oz. zelo pomembna; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri izvajanju preostalih priporočil oz. o vzrokih, zaradi katerih se je odločil, da jih ne bo obravnaval;

12.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2015 izvedla revizijo upravljanja odnosov z deležniki; poleg tega ugotavlja, da je v zvezi s to revizijo izdala štiri priporočila, od katerih nobeno ni bilo označeno kot kritično oz. zelo pomembno;

Druge pripombe

13.  ugotavlja, da so pristojni organi na Nizozemskem, kjer je sedež urada, ocenili trenutne grožnje kot znatne (stopnja 4 od 5); ugotavlja, da je urad v tesnem stiku s pristojnimi nizozemskimi organi, da bi stalno ocenjeval posledice tega za urad, vključno s situacijskimi varnostnimi ukrepi ter prilagoditvami ureditev za neprekinjeno delovanje;

14.  ugotavlja, da so razvijajoče se zmogljivosti urada, zlasti Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti in od leta 2016 Evropskega centra za boj proti terorizmu, okrepile profil urada na področju boja proti kibernetskim grožnjam; prav tako ugotavlja, da ima urad vzpostavljen sistem za upravljanje informacijske varnosti, ki se stalno posodablja v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi in primeri najboljše prakse iz sektorja;

15.  ugotavlja, da je urad leta 2016 posodobil svojo omrežno arhitekturo IKT, da bi okrepil zaščito svojih glavnih poslovnih podatkov ter z njimi povezanih sistemov, vključno z zmogljivostjo za izmenjavo informacij z državami članicami in tretjimi stranmi; poleg tega ugotavlja, da je bilo kot del teh ukrepov omrežje, ki gosti osrednje poslovne podatke in sisteme, razvrščeno v stopnjo CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da nov pravni okvir urada, ki se bo začel uporabljati maja 2017, določa dodatne ukrepe, kar zadeva zagotavljanje posebnih informacij o delu urada organu za podelitev razrešnice, tudi o občutljivih operativnih zadevah;

17.  z zadovoljstvom ugotavlja, da ima urad obsežne dogovore in sporazume o delitvi storitev zmogljivosti, tudi skupne razpisne postopke z državo gostiteljico, več operativnih in strateških sporazumov z različnimi drugimi agencijami in sporazum o nepovratnih sredstvih z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino, poleg tega pa, kar zadeva pristop žariščnih točk, tesno sodeluje s Frontexom;

18.  ugotavlja, da ima urad 16 službenih avtomobilov (vključno z enim specializiranim vozilom za operativne dejavnosti), stroški zanje pa so znašali 73 000 EUR (37 000 EUR za vzdrževanje, 16 000 EUR za zavarovanje/dovoljenja in 20 000 EUR za gorivo);

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad uporablja sporno zasebno podatkovno zbirko WorldCheck, v kateri so posamezniki in organizacije pogosto samo na osnovi javno dostopnih virov ter brez ustrezne preiskave, preglednosti in učinkovitih pravnih sredstev povezani s terorizmom; poziva urad, naj Odboru Parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pojasni, kako je to zasebno podatkovno zbirko uporabljal pri delu, da bo mogoče oceniti, ali je bila uporaba javnih sredstev za nakup licenc za WorldCheck upravičena;

20.  pozdravlja, da urad uspešno in učinkovito zagotavlja proizvode in storitve, ki jih od njega pričakujejo pristojni organi kazenskega pregona v državah članicah in partnerji, s katerimi sodeluje; priznava, da je bilo z omrežno aplikacijo za varno izmenjavo informacij (SIENA) obdelanih 732 000 operativnih sporočil in da je bilo v zvezi s tem sproženih skoraj 40.000 zadev, da je bilo z informacijskim sistemom Europola (EIS) opravljenih več kot 633 000 iskalnih poizvedb ter da je urad pomagal pri 812 operacijah, pripravil več kot 4000 operativnih poročil in usklajeval 98 skupnih ukrepov;

21.  poudarja, da je bil zaradi terorističnih napadov, migracijske krize in agende Komisije za varnost in o migracijah mandat urada razširjen, njegov proračun povečan in da je dobil kadrovske okrepitve; pozdravlja uspešno delo urada pri ustanovitvi enote za prijavljanje internetnih vsebin, Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov (EMSC) in Evropskega centra za boj proti terorizmu (ECTC); ga spodbuja, naj se osredotoči na razvoj teh treh novih instrumentov;

22.  spodbuja urad, naj poenostavi postopke v zvezi z analitičnimi delovnimi datotekami in uvedbo novega Europolovega analitičnega sistema ter zagotovi vire, ki so potrebni za zagotovitev visoke ravni varnosti, zasebnosti in varstva podatkov;

23.  spodbuja urad, naj si še naprej prizadeva za boljšo izmenjavo informacij med partnerji ter za boljše sodelovanje z državami članicami, nacionalnimi organi kazenskega pregona in Eurojustom za namene boja proti terorizmu, pri tem pa povsem spoštuje pravila o varstvu podatkov in zasebnosti, vključno z načelom omejitve namena; ga poziva, naj posveti večjo pozornost predstavitvi svojega dela prek spletnih platform;

o
o   o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).
(3) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov