Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2184(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0107/2017

Ingivna texter :

A8-0107/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.53

Antagna texter :

P8_TA(2017)0184

Antagna texter
PDF 183kWORD 50k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0070/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0107/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0107/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0107/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska polisbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 94 926 894 EUR, vilket utgör en ökning med 12,55 % jämfört med 2014. Ökningen berodde på nya eller ytterligare uppgifter som utvidgade dess mandat.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet noterar att en kommentar om effektiviteten i samband med upphandlingsförfarandena som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 markerades som ”har genomförts” i revisionsrättens rapport för 2015.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2015 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,80 %, vilket visar att åtagandena gjordes i rätt tid. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89 %, vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2014.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att överföringarna av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 42 000 000 EUR (41 %), jämfört med 1 900 000 EUR (27 %) för 2014. Parlamentet noterar att överföringarna främst gäller byggnadsarbeten, där arbetet fortfarande pågick eller så hade fakturor inte inkommit i slutet av 2015. Parlamentet konstaterar att byrån kommer att fortsätta sina ansträngningar för att budgeten ska genomföras effektivt och smidigt, särskilt i fråga om överföringar som rör administrativa utgifter. Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

4.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2015 hade totalt 627 anställda, varav 483 ingick i tjänsteförteckningen, 140 var kontraktsanställda och 4 lokal personal. Parlamentet noterar vidare att antalet anställda utanför byrån (utstationerade nationella experter, sambandsmän och personal vid sambandskontoren, praktikanter och underleverantörer) var 386. Parlamentet konstaterar att byrån 2015 rekryterade 86 personer (45 tillfälligt anställda och 41 kontraktsanställda) och att 62 anställda lämnade organisationen (49 tillfälligt anställda och 13 kontraktsanställda).

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

5.  Europaparlamentet konstaterar att byråns direktörs och biträdande direktörers meritförteckningar och förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter har offentliggjorts på byråns webbplats sedan september 2015. Parlamentet konstaterar med oro att styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar inte har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet noterar att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794(1) (den nya Europolförordningen) ska tillämpas från den 1 maj 2017. Parlamentet konstaterar att så snart den nya Europolförordningen börjar tillämpas kommer byråns styrelse att anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter för dess medlemmar, inklusive när det gäller deras intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar på byråns webbplats och att ge allmänheten nödvändig översikt över den högre ledningen, samt att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om fastställandet och genomförandet av bestämmelserna för intressekonflikter.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån tillämpar strikta regler för kontrollerna av att de intresseförklaringar som lämnas av experter, styrelseledamöter och anställda verkligen stämmer, i linje med byråns särskilda karaktär och roll, och att den även vid behov samarbetar med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att man för att säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter utför sökningar i öppna källor i de enskilda fallen inom de relevanta nyckelområdena (rekrytering, upphandling och personal som lämnar organisationen), och att intresseförklaringarna för den involverade personalen systematiskt kontrolleras i förbindelse med upphandling inom befintliga ikt-ramavtal (konsultverksamhet) och för förhandlade förfaranden enligt artikel 134 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen(2) i fråga om eventuella förbindelser med de företag som är involverade i upphandlingarna, och extra kontroller utförs från fall till fall.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån i slutet av 2016 vidtog ytterligare åtgärder för rapportering av missförhållanden.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån för närvarande tillämpar kommissionens bedrägeribekämpningsstrategi. Parlamentet noterar att det juridiska kravet på att byrån ska fastställa sin egen bedrägeribekämpningsstrategi träder i kraft när den nya Europolförordningen börjar tillämpas i maj 2017. Parlamentet noterar vidare att byrån har för avsikt att lägga fram ett förslag till strategi för sin styrelse i syfte att säkerställa att den antas innan den nya Europolförordningen träder i kraft. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur arbetet med dess bedrägeribekämpningsstrategi framskrider.

Interna kontroller

10.  Europaparlamentet noterar att man i samband med byråns riskhanteringsverksamhet under 2015 fokuserade på hanteringen av både interna risker och förbättringar på de områden som identifierats av revisionsrätten, tjänsten för internrevision (IAS), den interna revisionsfunktionen och ombudsmannen. Parlamentet noterar dessutom att riskhanteringsverksamheten också omfattade övervakning av risker som rör de mål för kärnverksamheten som fastställdes i 2015 års arbetsprogram. Parlamentet konstaterar att byråns risklog i slutet av 2015 innehöll 12 verksamhetsrisker och 19 motsvarande begränsningsåtgärder, varav 84 % genomfördes eller behandlades 2015.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att 75 % av alla utestående rekommendationer från revisionsrätten, IAS, Europols gemensamma tillsynsmyndighet, kommissionens uppgiftsskyddsombud och den interna revisionsfunktionen som hade betecknats som kritiska eller mycket viktiga behandlades under 2015. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de återstående rekommendationerna eller orsakerna till att man beslutat att inte behandla dem.

12.  Europaparlamentet noterar att IAS under 2015 utförde en revision av hanteringen av intressenter. Parlamentet noterar dessutom att den utfärdade fyra rekommendationer varav ingen betecknades som kritisk eller mycket viktig.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet noterar att den behöriga myndigheten i Nederländerna, där byråns huvudkontor är beläget, har bedömt den aktuella hotnivån som allvarlig (nivå 4 av 5). Parlamentet konstaterar att byrån står i nära kontakt med de behöriga myndigheterna i Nederländerna för att kontinuerligt bedöma effekterna av detta för byrån, även när det gäller säkerhetsåtgärder på plats och anpassning av arrangemangen för kontinuitet i verksamheten.

14.  Europaparlamentet noterar att de kapaciteter som utvecklas inom byrån, i synnerhet Europeiska it-brottscentrumet och sedan 2016 Europeiska centrumet mot terrorism, har höjt dess hotprofil på it-området. Parlamentet noterar vidare att byrån har ett ledningssystem för informationssäkerhet, som löpande anpassas i linje med relevanta internationella standarder och exempel på bästa praxis inom industrin.

15.  Europaparlamentet noterar att byrån uppdaterade sin ikt-nätverksstruktur 2016 för att stärka skyddet av sin kärnverksamhet och dithörande system, inbegripet kapaciteten för informationsutbyte med medlemsstater och tredje parter. Parlamentet noterar dessutom att nätverket som lagrar uppgifter om kärnverksamheten och de tillhörande systemen inom ramen för dessa åtgärder klassificerades som CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byråns nya rättsliga ram, som börjar tillämpas i maj 2017, omfattar ytterligare åtgärder för att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten specifik information om byråns arbete, även om känsliga operativa frågor.

17.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har omfattande arrangemang och avtal om delning av kapacitetstjänster, inbegripet gemensamma upphandlingsförfaranden med värdlandet, flera operativa och strategiska avtal med olika byråer, en bidragsöverenskommelse med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och ett nära samarbete med Frontex om konceptet ”hotspots”.

18.  Europaparlamentet noterar att byrån har 16 tjänstebilar, däribland ett särskilt fordon för sin operativa verksamhet, för vilka kostnaderna uppgick till 73 000 EUR (37 000 EUR för underhåll, 16 000 EUR för försäkringar/tillstånd och 20 000 EUR för bränsle).

19.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån utnyttjar den kontroversiella databasen WorldCheck, som ofta kopplar ihop enskilda personer och organisationer med terrorism endast baserat på offentliga källor och utan någon ordentlig utredning, transparens eller verkliga möjligheter att överklaga. Byrån uppmanas att förklara för parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor hur byrån använder denna privata databas i sitt arbete, så att man kan bedöma om det är relevant att betala för WorldCheck-licenser med offentliga medel.

20.  Europaparlamentet välkomnar att byrån ändamålsenligt och effektivt förser medlemsstaternas ansvariga rättstillämpande myndigheter och sina samarbetspartner med de förväntade produkterna och tjänsterna. Parlamentet konstaterar att mer än 732 000 operativa meddelanden hanterades genom byråns nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena) och att nästan 40 000 ärenden relaterade till dessa inleddes, samt att Europols informationssystem (EIS) genomförde över 633 000 sökningar och att byrån stödde 812 insatser, tog fram över 4 000 operativa rapporter och samordnade 98 gemensamma insatser.

21.  Europaparlamentet understryker att med hänsyn till terroristattacker och migrationskrisen samt kommissionens agenda för säkerhet och migration har byråns mandat utvidgats, dess budget ökats och dess personal förstärkts. Parlamentet välkomnar byråns framgångsrika insatser för att inrätta EU-enheten för anmälan av innehåll på internet, Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling (EMSC) och Europeiska centrumet mot terrorism (ECTC). Byrån uppmanas att koncentrera sig på utvecklingen av dessa tre nya instrument.

22.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att samordna processerna avseende Analysis Work Files och inrättandet av det nya Europol Analysis System, samt att avsätta tillräckliga resurser för att garantera en hög datasäkerhet, ett gott skydd för personuppgifter och ett gott uppgiftsskydd.

23.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att fortsätta att förbättra informationsutbytet bland sina partner samt samarbetet med medlemsstaterna, de nationella rättsvårdande myndigheterna och Eurojust för att motverka terrorism, samtidigt som bestämmelserna för dataskydd och skyddet av personuppgifter, inklusive principen om ändamålsbegränsning, helt och hållet respekteras. Parlamentet uppmuntrar byrån att bättre uppmärksamma hur dess arbete presenteras på online-plattformar.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tilllämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy