Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2163(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.54

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0185

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 589kWORD 60k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Οργανισμος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
P8_TA(2017)0185A8-0146/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0146/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 203.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 203.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0146/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 203.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 203.
(3) EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0146/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 21 229 000 EUR, χωρίς αλλαγή σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 98,23 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 71,62 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,17 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· λαμβάνει υπόψη το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων, που υποδηλώνει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν 5 723 282 EUR (70 %), έναντι 5 848 956 EUR (75 %) το προηγούμενο έτος· λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές αυτές αντανακλούν κυρίως τη φύση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, που περιλαμβάνουν την προμήθεια μελετών οι οποίες καλύπτουν πολλούς μήνες, συχνά πέραν του τέλους του έτους·

3.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2014 στο 2015 ανήλθε σε 98,32 % το 2015, και ότι ακυρώθηκαν μόνο 104 366,35 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,61 % του συνόλου·

4.  σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορεί να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει το γεγονός ότι το 2015 υποβλήθηκαν για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο δύο μεταφορές πιστώσεων και ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε μεταξύ τίτλων με την εν λόγω μεταφορά ανήλθε σε 835 734 EUR· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι μεταφορές αυτές αφορούσαν κυρίως την ανακατανομή του πλεονάσματος των διοικητικών δαπανών σε επιχειρησιακά προγράμματα ή σε επιχειρησιακές δαπάνες· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

6.  λαμβάνει υπόψη ότι το οργανόγραμμα του Οργανισμού περιορίστηκε με την ακύρωση δύο θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων το 2015 (μία θέση AD και μία θέση AST), σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία(1)· επισημαίνει, ακόμα, ότι τον Νοέμβριο του 2015 η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε δύο νέες θέσεις AD στο οργανόγραμμα του Οργανισμού σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης·

Επιδόσεις

7.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός έχει κινήσει ευρεία διαδικασία μεταρρύθμισης, που έχει οδηγήσει στον προοδευτικό επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος για την εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης, μιας πλήρους πολιτικής για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και ενός ετήσιου σχεδίου δράσης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε εκ των προτέρων και τέσσερις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, και ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα δημοσιευτούν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2016·

8.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού εξακολουθεί να περιορίζει τον ρόλο του όσον αφορά την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για το σοβαρό έργο του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε 60 εκδηλώσεις στις οποίες συναντήθηκαν βασικοί εταίροι του Οργανισμού και ενδιαφερόμενοι φορείς για να συζητήσουν ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που άπτονται ποικίλων θεματικών πεδίων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός προσέφερε την εμπειρογνωμοσύνη του σε 240 παρουσιάσεις και ακροάσεις και ότι οι έρευνές του δημοσιεύτηκαν σε 32 εκθέσεις και έγγραφα· υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός εξέδωσε 122 γνωμοδοτήσεις, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την προορατική στάση του έναντι του Κοινοβουλίου·

Εσωτερικός έλεγχος

10.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων ελέγχων δεν κατέδειξαν ποσά προς ανάκτηση·

11.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο επακολούθησης για το 2015, για δύο αναλήψεις υποχρεώσεων που έγιναν στα τέλη του 2013, σε σχέση με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τη διαχείριση των συμβάσεων· αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα, υλοποιήθηκαν όλες οι συστάσεις πλην μιας που χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» και μιας που υποβαθμίστηκε από «πολύ σημαντική» σε «σημαντική»· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι όλες οι συστάσεις που εκδόθηκαν από την IAS πριν από το 2015 έχουν υλοποιηθεί και έχουν κλείσει·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12.  επισημαίνει ότι, σε σχέση με τις αγωγές κατά του Οργανισμού ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης το 2015, εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Οργανισμού στην υπόθεση T-107/13 P και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάκτησης των δικαστικών εξόδων από το αντίδικο μέρος, ενώ στην υπόθεση T-658/13 P, ο Οργανισμός συμμορφώθηκε με την απόφαση· επισημαίνει, επιπλέον, ότι στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις F-25/14 και F-106/13, η εκτέλεση της απόφασης βρίσκεται σε εξέλιξη και ο Οργανισμός έχει επαναπροσλάβει το αντίδικο μέρος και έχει πληρώσει τα δικαστικά έξοδα, ενώ εκκρεμεί έφεση· λαμβάνει υπόψη ότι η υπόθεση 178/2013/LP του Διαμεσολαβητή δεν συνδέεται με τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Οργανισμός·

13.  επισημαίνει ότι, επιπλέον του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο Οργανισμός καθιέρωσε για το προσωπικό του έναν πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, ο οποίος παρέχει εκτενείς πληροφορίες και συμβουλές για διάφορα θέματα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός προσφέρει σε τακτική βάση κατάρτιση στο προσωπικό του σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, και δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των ενεργών μελών του διοικητικού συμβουλίου του, των μελών της επιστημονικής επιτροπής του και των διευθυντικών στελεχών του·

14.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι από το 2012 ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους καταγγέλτες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2012/04(2) του εκτελεστικού γραφείου του·

15.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, καθώς επίσης ότι οι έλεγχοι σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν δηλώσει τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής αξιολογούνται και οι δηλώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού στο πλαίσιο της πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

16.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), ο Οργανισμός πρέπει να εξετάσει πώς θα μεταφέρει εσωτερικά την οδηγία· παροτρύνει τον Οργανισμό να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν τις εφαρμόσει· λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει αυτή τη στιγμή κατ’ αναλογία τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους καταγγέλτες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2012/04 του εκτελεστικού γραφείου του· ζητεί από τον Οργανισμό να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκοπιμότερη η υιοθέτηση ειδικών μέτρων για την προστασία των καταγγελτών, στα πρότυπα άλλων οργανισμών·

17.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός ανέπτυξε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, αξιολογώντας την καθιέρωση νέων ελέγχων, όπου έκρινε αναγκαίο, μετά από ειδική αξιολόγηση κινδύνου· επισημαίνει επιπλέον, ότι η στρατηγική αυτή εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο του 2014, μαζί με αντίστοιχο σχέδιο δράσης που εφαρμόστηκε στη διάρκεια του 2015·

18.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός σχεδιάζει να περιλάβει στην ετήσια έκθεσή του τυποποιημένο κεφάλαιο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα·

Λοιπά σχόλια

19.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τις έξι θέσεις ανώτερων στελεχών, πέντε από τις οποίες καλύπτονται από άτομα του ιδίου φύλου· παροτρύνει τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό·

20.  επισημαίνει ότι, το 2015, 199 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε τέσσερις ημερίδες εκτός έδρας, με συνολικό κόστος 13 860,62 EUR (70 EUR κατ’ άτομο)·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών οι οποίοι έρχονται στην Ένωση, όπως δείχνει, ιδίως, η γνωμοδότηση του Οργανισμού σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και την Ιταλία· σημειώνει, ειδικότερα, ότι ο Οργανισμός πολλαπλασίασε τις δραστηριότητές του στο πεδίο της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, των θεωρήσεων, των συνοριακών ελέγχων και των διαδικασιών ασύλου·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2015 ο Οργανισμός συνέχισε την έρευνά του σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των ανεπαρκειών στις ενωσιακές πολιτικές ένταξης και τις αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών της· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τις συστάσεις πολιτικής του Οργανισμού στη βάση ερευνών και με αντικείμενο την επιτυχή καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού και τον αγώνα υπέρ της κοινωνικής ένταξης των Ρομά·

23.  εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του με προσιτό τρόπο, μέσα από πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό· υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω διάδοση του έργου του Οργανισμού μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες·

24.  συνιστά να συμπεριληφθούν οι προτεινόμενοι νέοι θεματικοί τομείς της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο νέο πολυετές πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση· τονίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις αποτελεί μέρος του δικαίου της Ένωσης και, κατά συνέπεια, περιλαμβάνεται στο πεδίο καθηκόντων του Οργανισμού·

o
o   o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου