Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2163(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2017

Predkladané texty :

A8-0146/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.54

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0185

Prijaté texty
PDF 360kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
P8_TA(2017)0185A8-0146/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0146/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0146/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0146/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 21 229 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 znamená, že nedošlo k žiadnej zmene; keďže 98,23 % rozpočtu agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo rovnako ako rok predtým mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,62 %, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenie o 2,17 %; berie na vedomie vysokú celkovú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá naznačuje včasné prijatie záväzkov;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 v hlave III (operačné výdavky) bola 5 723 282 EUR (70 %), v porovnaní s 5 848 956 EUR (75 %) v predchádzajúcom roku; konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov tieto prenosy odzrkadľujú najmä charakter činností agentúry, ktoré zahŕňajú obstaranie štúdií, ktorých realizácia trvá mnoho mesiacov a často prekračuje koniec roka;

3.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015 dosiahla 98,32 % v roku 2015, pričom zrušené boli len prostriedky vo výške 104 366,35 EUR, čo predstavuje 1,61 % z celkovej sumy;

4.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr, nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Presuny

5.  berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2015 boli správnej rade predložené na schválenie dva rozpočtové presuny a že celková suma týchto presunov medzi hlavami rozpočtu bola 835 734 EUR; ďalej poznamenáva, že tieto presuny súviseli najmä s prerozdelením prebytku vzniknutého v oblasti administratívnych výdavkov, a to na operačné projekty alebo v rámci operačných výdavkov; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  berie na vedomie, že plán pracovných miest agentúry sa znížil zrušením dvoch pracovných miest pre dočasných zamestnancov v roku 2015 (jedno miesto AD a jedno miesto AST) v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne(1); okrem toho konštatuje, že v novembri 2015 rozpočtový orgán povolil v pláne pracovných miest agentúry dve nové pracovné miesta AD v súvislosti s prebiehajúcou azylovou a migračnou situáciou;

Výkonnosť

7.  konštatuje, že v posledných rokoch agentúra prešla rozsiahlym procesom reforiem, čo viedlo k postupnému prehodnoteniu jej plánovania, monitorovania a hodnotenia činností vrátane komplexnejšieho systému vnútornej kontroly výkonnosti, plnohodnotnej politiky monitorovania a vyhodnocovania a akčného plánu každoročného monitorovania a hodnotenia; konštatuje, že v súčasnosti prebieha päť hodnotení ex ante a štyri hodnotenia ex post a ich výsledky budú zverejnené vo výročnej správe o činnosti agentúry za rok 2016;

8.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mandát agentúry stále obmedzuje jej úlohu, pokiaľ ide o podporu základných práv; zdôrazňuje, že agentúra by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, napríklad aj na otázky policajnej a justičnej spolupráce;

9.  víta dobré výsledky agentúry; konštatuje, že agentúra zorganizovala 60 podujatí, na ktorých sa zúčastnili jej hlavní partneri a zainteresované strany, s cieľom diskutovať o otázkach základných práv v rôznych tematických oblastiach; berie na vedomie, že agentúra poskytla svoje odborné znalosti pri 240 prezentáciách a vypočutiach a svoj výskum zverejnila v 32 správach a dokumentoch; pripomína skutočnosť, že agentúra vypracovala v reakcii na žiadosti členských štátov, inštitúcií Únie a iných medzinárodných organizácií 122 stanovísk; ďalej víta proaktívny prístup k Európskemu parlamentu;

Vnútorný audit

10.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu vykazovaného obdobia neodhalili výsledky kontrol ex post žiadne sumy, ktoré by bolo treba vymáhať;

11.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal v roku 2015 následný audit dvoch zákaziek z konca roka 2013, ktoré sa týkali riadenia ľudských zdrojov a riadenia zmlúv; konštatuje, že výsledkom bolo vykonanie všetkých odporúčaní okrem jedného, ktoré bolo označené ako „veľmi dôležité“, a jedného, ktoré bolo presunuté do nižšej kategórie „dôležité“; s uspokojením konštatuje, že všetky odporúčania, ktoré vydal IAS pred začiatkom roka 2015, boli vyriešené a vykonané;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  konštatuje, že pokiaľ ide o súdne žaloby proti agentúre podané pred Súdom pre verejnú službu v roku 2015, rozsudok vo veci T-107/13 P bol v prospech agentúry a v súčasnosti prebieha proces vymáhania súdnych trov od odvolateľa, zatiaľ čo vo veci T-658/13 P agentúra splnila rozhodnutie súdu; okrem toho konštatuje, že v spojených veciach F-25/14 a F-106/1 vykonávanie rozhodnutia postupuje a agentúra odvolateľa opäť začlenila a zaplatila jeho súdne trovy, pričom konanie o odvolaní stále prebieha; berie na vedomie, že vec 178/2013/LP ombudsmana sa nespája so žiadnymi súdnymi prípadmi, pri ktorých agentúra bola alebo je jednou zo strán;

13.  konštatuje, že okrem služobného poriadku agentúra zaviedla pre svojich zamestnancov praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov, ktorá ponúka rozsiahle informácie a poradenstvo o rôznych otázkach; ďalej poznamenáva, že agentúra pravidelne poskytuje povinnú odbornú prípravu zamestnancov v oblasti etiky a integrity, a tiež uverejňuje vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov svojej správnej rady, vedeckého výboru a riadiaceho tímu;

14.  s uspokojením konštatuje, že agentúra od roku 2012 vykonáva usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade s rozhodnutím výkonnej rady č. 2012/04(2);

15.  konštatuje, že agentúra uplatňuje Európsky kódex dobrej správnej praxe a že kontroly týkajúce sa finančných záujmov deklarovaných manažmentom, členmi správnej rady a členmi vedeckého výboru sa posudzujú a vyhlásenia sa uverejňujú na webovej stránke agentúry ako súčasť jej politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov;

16.  konštatuje, že v nadväznosti na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943(3) má agentúra preskúmať, ako transponovať smernicu interne; nabáda agentúru, aby implementovala príslušné ustanovenia smernice a aby o implementácii informovala orgán udeľujúci absolutórium; konštatuje, že agentúra v súčasnosti analogicky vykonáva usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade s rozhodnutím výkonnej rady č. 2012/04; žiada agentúru, aby posúdila, či by neboli vhodnejšie podobné špecifické opatrenia na ochranu oznamovateľov, ako majú iné agentúry;

17.  konštatuje, že agentúra vypracovala stratégiu boja proti podvodom, ktorou v prípade potreby hodnotí zavedenie nových kontrol po osobitnom posúdení rizika; okrem toho konštatuje, že túto stratégiu prijala správna rada agentúry počas svojho zasadnutia v decembri 2014 spolu so súvisiacim akčným plánom, ktorý sa implementoval počas roka 2015;

18.  konštatuje, že agentúra plánuje do svojej výročnej správy zahrnúť štandardnú kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

Ďalšie pripomienky

19.  so znepokojením berie na vedomie značnú rodovú nerovnováhu na šiestich najvyšších riadiacich pozíciách agentúry, z ktorých päť zastáva rovnaké pohlavie; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a orgán udeľujúci absolutórium čo najskôr oboznámila o výslednom stave;

20.  konštatuje, že 199 zamestnancov sa v roku 2015 zúčastnilo na štyroch výjazdných dňoch, na ktoré náklady dosiahli 13 860,62 EUR (70 EUR na osobu);

21.  víta skutočnosť, že počas roka 2015 sa agentúra intenzívne zameriavala na situáciu v oblasti ľudských práv utečencov a migrantov prichádzajúcich do Únie, čo dokladá najmä stanovisko agentúry k základným právam v tzv. hotspotoch vytvorených v Grécku a Taliansku; konštatuje najmä, že agentúra značne zintenzívnila svoje činnosti v oblasti prisťahovalectva a integrácie migrantov, víz a kontroly hraníc a azylových postupov;

22.  víta skutočnosť, že v roku 2015 agentúra pokračovala vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii, čím prispela k monitorovaniu účinnosti a nedostatkov politík Únie a jej členských štátov; osobitne víta politické odporúčania, ktoré agentúra na základe tohto prieskumu vydala, o úspešnom boji proti neznášanlivosti Rómov a boji za ich sociálne začlenenie;

23.  víta pokračujúce úsilie agentúry prezentovať svoje zistenia prístupným spôsobom prostredníctvom platforiem sociálnych médií, aby sa dostali k širokej verejnosti; dôrazne podporuje ďalšie šírenie prác agentúry prostredníctvom online platforiem;

24.  odporúča zahrnutie navrhovaných nových tematických oblastí policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach do nového viacročného rámca, o ktorom sa v súčasnosti rokuje; zdôrazňuje skutočnosť, že po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy sa policajná spolupráca a súdna spolupráca v trestných veciach stali súčasťou právnych predpisov Únie, a patria teda do oblasti pôsobnosti agentúry;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(4) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia