Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2163(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0146/2017

Ingivna texter :

A8-0146/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.54

Antagna texter :

P8_TA(2017)0185

Antagna texter
PDF 183kWORD 52k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
P8_TA(2017)0185A8-0146/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 (2016/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0050/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0146/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 (2016/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0146/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 (2016/2163(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0146/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 21 229 000 EUR, alltså ingen ändring jämfört med 2014. Byråns budget kommer till 98,23 % från unionens budget.

B.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, och införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2015 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, dvs. samma som föregående år, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 71,62 %, vilket motsvarar en ökning med 2,17 % jämfört med föregående år. Parlamentet uppskattar den höga totala andelen anslag för vilka åtaganden hade ingåtts, vilket visar att åtagandena hade ingåtts i tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar på basis av revisionsrättens rapport att andelen överföringar till 2016 av gjorda åtaganden inom avdelning III (driftsutgifter) uppgick till 5 723 282 EUR (70 %), jämfört med 5 848 956 EUR (75 %) föregående år. Parlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att dessa överföringar främst beror på den typ av verksamhet som byrån bedriver, som innebär att man handlar upp studier som sträcker sig över många månader och ofta pågår från ett år till ett annat.

3.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandegraden för de anslag som fördes över från 2014 till 2015 var 98,32 % 2015. De förfallna anslagen uppgick till endast 104 366,35 EUR, vilket utgör 1,61 % av totalbeloppet.

4.  Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Överföringar

5.  Europaparlamentet noterar att två budgetöverföringar lämnades för godkännande till byråns styrelse under 2015 och att det totala belopp som överfördes mellan posterna genom dessa överföringar var 835 734 EUR. Parlamentet konstaterar dessutom att dessa överföringar i första hand hänförde sig till omfördelning av överskott inom administrativa utgifter till operativa projekt eller till driftsutgifter. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet konstaterar att byråns tjänsteförteckning minskades genom att två tillfälliga tjänster ströks 2015 (1 AD-tjänst och 1 AST-tjänst) i linje med de övergripande principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin(1). Parlamentet noterar vidare att budgetmyndigheten i november 2015 beviljade två nya AD-tjänster i byråns tjänsteförteckning i förbindelse med den aktuella asyl- och migrationssituationen.

Resultat

7.  Europaparlamentet noterar att byrån under de senaste åren har genomfört en bred reformprocess, vilket har lett till en gradvis omdefiniering av dess planerings-, övervaknings- och utvärderingsarbete, bland annat ett mer övergripande system för intern resultatövervakning, en heltäckande övervaknings- och utvärderingspolicy och en årlig handlingsplan för övervakning och utvärdering. Parlamentet noterar att fem förhandsutvärderingar och fyra efterhandsutvärderingar pågår och att resultatet kommer att offentliggöras i byråns årliga verksamhetsrapport för 2016.

8.  Europaparlamentet beklagar att byråns mandat ännu begränsar dess roll som stöd för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet betonar att byrån bör ha möjlighet att på eget initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess tillämpningsområde bör utökas till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt samarbete.

9.  Europaparlamentet välkomnar byråns gedigna resultat. Parlamentet konstaterar att byrån organiserade 60 evenemang som sammanförde dess viktigaste partner och intressenter för att diskutera frågor i samband med grundläggande rättigheter inom olika temaområden. Parlamentet konstaterar att byrån erbjöd sin expertis vid 240 presentationer och utfrågningar och att den offentliggjorde sina forskningsresultat i 32 rapporter och arbetsdokument. Parlamentet påminner om att byrån avgav 122 yttranden på begäran av medlemsstaterna, unionens institutioner och andra internationella organisationer. Parlamentet välkomnar också byråns proaktiva attityd gentemot Europaparlamentet.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att vid utgången av rapporteringsperioden påvisade resultatet av efterhandskontroller inga belopp som skulle återkrävas.

11.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) utförde en uppföljningsrevision under 2015 av två uppdrag som genomfördes i slutet av 2013 avseende personalförvaltningen och kontraktsförvaltningen. Parlamentet noterar att detta ledde till att alla rekommendationer avslutades utom en som betecknades som ”mycket viktig” och en som nedgraderades från ”mycket viktig” till ”viktig”. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att alla de rekommendationer som IAS hade utfärdat före 2015 hade avslutats.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

12.  Europaparlamentet noterar att när det gäller de rättsliga förfaranden som 2015 inleddes mot byrån inför personaldomstolen, var domen till förmån för byrån i mål T‑107/13 P och att byrån har återkrävt rättegångskostnaderna från den klagande, medan byrån i mål T-658/13 P har rättat sig efter domslutet. Parlamentet noterar dessutom att beslutet i de förenade målen F-25/14 och F-106/13 håller på att genomföras och byrån har återintegrerat den klagande och ersatt hans rättegångskostnader. Beslutet har överklagats. Parlamentet konstaterar att ombudsmannens mål 178/2013/LP inte är kopplat till något av de mål inför domstolen som byrån var eller är part i.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån, vid sidan av tjänsteföreskrifterna, har infört för sin personal en praktisk vägledning om förvaltning och förebyggande av intressekonflikter, vilken ger omfattande information och råd i ett stort antal frågor. Parlamentet noterar dessutom att byrån regelbundet tillhandahåller obligatorisk utbildning för sin personal om etik och integritet, och offentliggör meritförteckningarna och intresseförklaringarna för alla sina aktiva styrelseledamöter, medlemmarna av den vetenskapliga kommittén och medlemmarna av högsta ledningen.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån sedan 2012 har tillämpat kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden i enlighet med styrelsens beslut nr 2012/04(2).

15.  Europaparlamentet noterar att byrån tillämpar europeiska kodexen för god förvaltningssed, och att kontrollerna av de ekonomiska intressen som deklareras av ledningen, styrelseledamöterna och medlemmarna av den vetenskapliga kommittén utvärderas samt att deklarationerna offentliggörs på byråns webbplats i enlighet med dess policy för att förebygga och förvalta intressekonflikter.

16.  Europaparlamentet noterar att byrån, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943(3), ska undersöka hur direktivet kan införlivas internt. Parlamentet uppmanar byrån att genomföra relevanta bestämmelser i direktivet och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när direktivet har genomförts. Parlamentet konstaterar att byrån för närvarande tillämpar kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden analogt i enlighet med styrelsens beslut nr 2012/04. Parlamentet uppmanar byrån att undersöka om det kan vara mer lämpligt att i likhet med andra byråer införa specifika åtgärder till skydd för visselblåsare.

17.  Europaparlamentet noterar att byrån har utvecklat en strategi för bedrägeribekämpning för att bedöma införandet av nya kontroller, när detta är nödvändigt, efter en grundlig riskbedömning. Parlamentet noterar dessutom att strategin antogs av byråns styrelse vid dess sammanträde i december 2014, tillsammans med en handlingsplan, som genomfördes under 2015.

18.  Europaparlamentet noterar att byrån planerar att inkludera ett standardkapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet i sin årsrapport.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar med oro en betydande obalans mellan könen när det gäller de sex tjänsterna inom byråns högsta ledning, varav fem innehas av personer av samma kön. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att rätta till denna obalans och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet så snart som möjligt.

20.  Europaparlamentet noterar att 199 anställda deltog i fyra bortadagar (away days) under 2015, vars kostnad uppgick till 13 860,62 EUR (70 EUR per person).

21.  Europaparlamentet välkomnar att byrån under 2015 fokuserade tydligt på frågor rörande de grundläggande rättigheterna i samband flyktingarnas och migranternas situation när de kom till unionen, vilket särskilt kom till uttryck i byråns yttrande över grundläggande rättigheter i de "hotspots" som inrättades i Grekland och Italien. Det är särskilt positivt att byrån kraftigt ökade sin verksamhet när det gäller immigration och integration av migranter, visumförfaranden, gränskontroller och asylförfaranden.

22.  Europaparlamentet välkomnar att byrån 2015 fortsatte med sin undersökning av romernas situation i unionen, och genom detta bidrog till övervakningen av hur effektiv integrationspolitiken i unionen och medlemsstaterna var, och vilka brister den hade. Parlamentet välkomnar särskilt byråns forskningsbaserade rekommendationer avseende den framgångsrika kampen mot antiziganism och för romernas inkludering i samhället.

23.  Europaparlamentet välkomnar byråns fortsatta ansträngningar att presentera sina iakttagelser på ett tillgängligt sätt via sociala medier för att nå en bred publik. Parlamentet rekommenderar med eftertryck byrån att fortsätta sprida information om sitt arbete via online-plattformar.

24.  Europaparlamentet rekommenderar att de föreslagna nya tematiska områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete ska ingå i den fleråriga budgetramen, som för närvarande är föremål för förhandling. Parlamentet understryker att polissamarbete och straffrättsligt samarbete efter Lissabonfördragets ikraftträdande har blivit en del av unionsrätten och därför omfattas av byråns verksamhetsområde.

o
o   o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy