Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2179(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0137/2017

Indgivne tekster :

A8-0137/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.55
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0186

Vedtagne tekster
PDF 195kWORD 53k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
P8_TA(2017)0186A8-0137/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 (2016/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet") for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, særlig artikel 30(4),

–  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(5), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0137/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 208.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 208.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 (2016/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet") for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, særlig artikel 30(4),

–  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(5), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0137/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 208.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 208.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 (2016/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2016 med titlen "Agenturernes anvendelse af tilskud: ikke altid hensigtsmæssig eller bevisligt effektiv",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0137/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 143 300 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 46,31 % i forhold til 2014; der henviser til, at stigningen hovedsagelig skyldtes to ændringer med henblik på de relevante operationer i Middelhavet, som beløb sig til 28 000 000 EUR;

B.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til agenturets budget for 2015 i henhold til årsregnskabet var på 133 528 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 53,82 % i forhold til 2014;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Grundlag for erklæringen med forbehold om regnskabernes rigtighed

1.  anerkender, at Revisionsretten har udstedt en revisionserklæring med forbehold om regnskabernes rigtighed; noterer sig, at grundlaget for erklæringen med forbehold var, at de omkostninger, der påløb i 2015, men som endnu ikke var faktureret, vedrørende forudbetalte tjenesteydelser i forbindelse med farvandsovervågning blev undervurderet med 1 723 336 EUR; noterer sig endvidere, at denne regnskabsfejl påvirkede beregningen af skyldige omkostninger og førte til væsentlig fejlinformation i agenturets balance og resultatopgørelse; påpeger imidlertid, at regnskabsfejlen ikke medførte nogen uregelmæssige eller ulovlige transaktioner, og at ingen midler blev misbrugt;

2.  beklager, at beregningen af skyldige omkostninger blev foretaget af regnskabsføreren på grundlag af en rapport, som ikke omfattede en del af den skyldige forfinansiering; er bekymret over, at denne udeladelse ikke blev opdaget i tide af regnskabsføreren, og at denne ikke konsulterede sin modpart i partneragenturet; noterer sig, at der derfor ikke blev taget højde for en del af de potentielle skyldige omkostninger, da regnskaberne blev udarbejdet;

3.  anerkender, at agenturet allerede har truffet korrigerende foranstaltninger for at forhindre, at sådanne problemer opstår fremover; bemærker navnlig, at agenturets regnskabsfører, som er ansvarlig for at beregne de skyldige omkostninger korrekt, vil basere beregningerne på alle relevante data og tilgængelige oplysninger, herunder oplysninger fra partneragenturer, der er berørt af de skyldige omkostninger; accepterer, at agenturets anvisningsberettigede vil øge sine bestræbelser på at sikre, at sådanne underskud ikke gentager sig, ved at krydstjekke de tilgængelige data og ved at arbejde tættere sammen med regnskabsføreren;

4.  bemærker, at det er Revisionsrettens opfattelse, at agenturets årsregnskab – bortset fra problemet med undervurdering af påløbne, men endnu ikke fakturerede omkostninger – i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

5.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2015 gennemførte den efterfølgende revision i relation til Island og opdagede regelstridige betalinger på i alt 1 400 000 EUR vedrørende afskrivninger på et fartøj, der havde deltaget i syv fælles operationer fra 2011 til 2015; bemærker navnlig, at den islandske kystvagt anmodede om godtgørelse for afskrivninger på fartøjet, som havde overskredet den levetid, der er fastsat i agenturets retningslinjer;

6.  erkender, at gennemførelsesbestemmelserne til agenturets finansforordning fastsætter, at den anvisningsberettigede kan give afkald på at inddrive en fastlagt fordring, hvis inddrivelsen ikke er i overensstemmelse med princippet om proportionalitet; anerkender desuden, at den anvisningsberettigede i overensstemmelse med dette princip og efter at have modtaget ekstern juridisk rådgivning meddelte at have inddrevet 600 000 EUR, som dækker de tilskud, der er ydet siden 2014; bemærker, at den anvisningsberettigede af samme grund meddelte sin beslutning om ikke at godtgøre de 200 000 EUR, der skulle udbetales i 2016; forstår, at den anvisningsberettigede siden agenturets påbegyndelse af efterfølgende kontroller og for at overholde princippet om gennemsigtighed og ligebehandling af agenturets støttemodtagere, som er medlemsstaternes offentlige myndigheder, der tager sig af grænseforvaltnings- og migrationsanliggender, handlede i overensstemmelse med agenturets bedste praksis med at inddrive uregelmæssige betalinger, der vedrører de seneste to års samarbejde;

7.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der eksisterer en risiko for dobbeltfinansiering i forbindelse med Fonden for Intern Sikkerhed (ISF), som der ikke er taget hånd om; minder om, at ISF, som er oprettet for perioden 2014-2020 og består af to instrumenter, ISF - ydre grænser og fælles visumpolitik og ISF - politi, har 3 800 000 000 EUR til rådighed til finansiering af aktioner; minder endvidere om, at Kommissionen under instrumentet ISF - ydre grænser og fælles visumpolitik godtgør medlemsstaternes indkøb af midler, såsom køretøjer og fartøjer, samt driftsomkostninger, såsom brændstofforbrug og vedligeholdelse; påpeger, at agenturet også godtgør sådanne omkostninger for deltagerne i fælles operationer; anerkender, at agenturet i samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender indfører foranstaltninger, der afbøder denne risiko; bemærker navnlig, at disse foranstaltninger omfatter adgang til ISF-databasen, hvor alle planer og rapporter fra støttemodtagerne gøres tilgængelige, undervisning i, hvordan det fælles system for delt fondsforvaltning fungerer, samt gennemførelse af forudgående og efterfølgende kontroller ved tjek af bilag, samtidig med at der skabes opmærksomhed om problemet blandt støttemodtagerne;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

8.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,86 %, hvilket er en stigning på 1,21 % i forhold til 2014; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 69,50 %, hvilket er et fald på 0,71 % i forhold til 2014;

Forpligtelser og fremførsler

9.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført for afsnit II (administrationsudgifter) var 3 200 000 EUR (38 % af de forpligtede bevillinger) sammenlignet med 4 500 000 EUR (36 %) i 2014; bemærker endvidere, at fremførslerne under afsnit III (driftsudgifter) var på 40 200 000 EUR (35 %) sammenlignet med 28 400 000 EUR (44 % af udgifterne) i 2014; anerkender, at fremførslerne under afsnit II primært skyldtes de IT-kontrakter, der strakte sig ud over årets udgang, hvorimod fremførslen under afsnit III primært skyldtes den flerårige karakter af agenturets operationer; anerkender desuden, at agenturet vil fortsætte sine bestræbelser på at reducere fremførslerne for i højere grad at leve op til budgetprincippet om etårighed;

10.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

11.  erfarer fra agenturet, at det iværksatte 34 ansættelsesprocedurer i 2015, hvoraf 14 skulle afsluttes i 2016; bemærker endvidere, at agenturet ansatte 47 nye medarbejdere i 2015;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12.  anerkender, at agenturet for at sikre gennemsigtighed i sine offentlige udbudsprocedurer offentliggjorde de tildelte kontrakter, hvis værdi var over den fastsatte beløbsgrænse, i Den Europæiske Unions Tidende, mens de tildelte kontrakter, hvis værdi var under den fastsatte beløbsgrænse, blev offentliggjort på agenturets websted;

13.  anerkender, at agenturet på sit websted har offentliggjort erklæringer om fravær af interessekonflikter fra sin administrerende direktør og sin vicedirektør; bemærker endvidere, at de få resterende erklæringer om fravær af interessekonflikter fra bestyrelsesmedlemmer, som endnu mangler at blive offentliggjort, hang sammen med de nylige ændringer i bestyrelsens sammensætning; anerkender, at agenturet vil offentliggøre disse erklæringer på sit websted, når det har modtaget dem;

14.  anerkender agenturets igangværende arbejde med hensyn til gennemsigtighed; bemærker, at der er behov for fremskridt og oprettelse af evalueringsudvalget;

15.  bemærker, at alle spørgsmål vedrørende interessekonflikter er dækket af agenturets adfærdskodeks, som gælder for alle medarbejdere; bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 opdaterede sin interne vejledning til medarbejderne om, hvordan begrebet interessekonflikter skal forstås; bemærker med bekymring, at agenturet ikke har planlagt nogen kontrol af den faktuelle korrekthed eller en proces for ajourføring af erklæringerne om fravær af interessekonflikter;

16.  bemærker, at Frontex ifølge Revisionsrettens beretning ikke i tilstrækkelig grad adresserer risikoen for interessekonflikter, når det etablerer teams, der skal lede forhandlingerne om tilskud til fælles operationer; opfordrer agenturet til at indføre foranstaltninger og en passende politik til beskyttelse af principperne om gennemsigtighed og til at sikre, at der ikke forekommer interessekonflikter i forhandlingsteamene;

17.  bemærker, at agenturet er i gang med at færdiggøre sine interne regler om whistleblowing; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fastlæggelsen og gennemførelsen af disse regler;

18.  beklager Revisionsrettens konklusioner i dens særberetning nr. 12/2016 om, at agenturet ikke har fastlagt en passende politik om interessekonflikter for så vidt angår medarbejdere, der indgår i de bilaterale forhandlingsteams; opfordrer agenturet til at fastlægge en formel politik for håndtering af interessekonflikter hos eksterne eksperter, interne medarbejdere og medlemmer af bestyrelsen, som er involveret i udvælgelses- og tildelingsprocessen i forbindelse med tilskud, under hensyntagen til den akkumulerede virkning af flere mindre interessekonflikter og behovet for at fastlægge effektive afhjælpende foranstaltninger;

Intern kontrol

19.  erfarer fra agenturet, at det vurderede effektiviteten af sit interne kontrolsystem ved udgangen af 2015; bemærker endvidere, at standarderne for intern kontrol ifølge denne vurdering var implementeret og fungerede; bemærker imidlertid, at der siden den store forhøjelse af agenturets budgetbevilling er øget pres på det interne kontrolsystem, hvilket nødvendiggør yderligere forbedringer; anerkender, at agenturet påviste plads til forbedring i forbindelse med otte standarder for intern kontrol og udviklede en strategi med henblik på at imødegå svaghederne; ser frem til agenturets næste årsberetning og yderligere detaljer vedrørende forbedringen af dets interne kontrolsystem;

Intern revision

20.  bemærker, at Kommissionens Interne Kontroltjeneste (IAS) i 2015 gennemførte en revision af "Udbud og forvaltning af aktiver", som resulterede i fire anbefalinger, der var klassificeret som "vigtige"; anerkender, at agenturet udarbejdede en handlingsplan for at imødekomme disse anbefalinger;

21.  noterer sig IAS's konklusioner om, at der ikke fandtes nogen udestående anbefalinger, der var klassificeret som "kritiske", per 1. januar 2016; bemærker imidlertid, at de to anbefalinger vedrørende hhv. forvaltning af menneskelige ressourcer (klassificeret som "meget vigtig") og forvaltning af IT-projekter (klassificeret som "vigtig") ikke blev gennemført i overensstemmelse med de frister, der var fastsat i handlingsplanen; anerkender, at gennemførelsen blev forsinket på grund af den verserende vedtagelse af de nye gennemførelsesbestemmelser om ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte og på grund af agenturets beslutning om at implementere IKT-forvaltningen, inden IKT-strategien blev implementeret, således at implementeringen kunne blive konsekvent og holdbar;

Øvrige bemærkninger

22.  minder om, at det store og stadigt stigende antal tilskudsaftaler og omfanget af de dertil knyttede udgifter, som agenturet skal kontrollere og godtgøre, i de senere år har indikeret, at der kunne anvendes mere effektive og omkostningseffektive alternative finansieringsmekanismer til finansiering af agenturets operationelle aktiviteter; anerkender, at man i den nye forordning om agenturets oprettelse har fjernet termen "tilskud" som det kontraktlige instrument til operationelle aktiviteter mellem agenturet og medlemsstaternes institutioner; håber, at denne ændring vil gøre det muligt for agenturet at strømline den finansielle forvaltning af dets operationelle aktiviteter; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om den videre udvikling for så vidt angår dette spørgsmål;

23.  bifalder agenturets indsats for at redde mere end 250 000 menneskeliv på havet i 2015; glæder sig over agenturets øgede eftersøgnings- og redningskapacitet efter de tragiske begivenheder i foråret 2015;

24.  opfordrer til, at der sikres en større udveksling af oplysninger mellem Frontex, Unionens agenturer for retlige og indre anliggender og medlemsstaterne i fuld overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse og især princippet om formålsbegrænsning med henblik på at forbedre effektiviteten af Frontex's tilskudsfinansierede fælles operationer; beklager, at den faktiske virkning af fælles operationer er vanskelig at vurdere;

25.  bemærker, at størstedelen af Frontex's operative programmer i henhold til Revisionsrettens beretning mangler kvantitative målsætninger og specifikke mål for fælles operationer; bemærker med bekymring, at dette sammen med utilstrækkelig dokumentation fra samarbejdslande kan hæmme en efterfølgende evaluering af de fælles operationers effektivitet på lang sigt; opfordrer Frontex til at forbedre sin strategiske programplanlægning, fastsætte relevante strategiske målsætninger for deres tilskudsaktiviteter og oprette et effektivt, resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med relevante og målbare nøgleresultatindikatorer;

26.  bemærker, at stater, der deltog i grænseoperationer, anmeldte deres afholdte omkostninger ved hjælp af særlige skemaer til anmeldelse af løbende udgifter, som omfatter faste omkostninger (afskrivning og vedligeholdelse), variable omkostninger (primært brændstof) og tjenesterejseudgifter (primært tillæg og andre udgifter til besætningen); bemærker endvidere, at de anmeldte omkostninger var baseret på faktiske værdier og fulgte nationale standarder, hvilket betyder, at de deltagende medlemsstater brugte forskellige tilgange, hvilket gør systemet besværligt for alle involverede parter; tilskynder agenturet til at anvende forenklede omkostningsordninger, når dette er muligt, for at undgå denne ineffektivitet;

27.  minder om, at agenturets hjemstedsaftale i henhold til artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624(1) skulle indgås efter indhentning af godkendelse fra agenturets bestyrelse og senest den 7. april 2017; bemærker med tilfredshed, at agenturet og den polske regering den 23. januar 2017 paraferede udkastet til hjemstedsaftale; bemærker endvidere, at aftalen skulle forelægges agenturets bestyrelse i februar 2017, som – under forudsætning af, at aftalen vedtages – skulle bemyndige agenturets direktør til at undertegne aftalen med den polske regering og bane vej for den efterfølgende ratifikation i det polske parlament;

28.  bemærker med bekymring, at der er en betydelig kønsubalance på 93 %/7 % i sammensætningen af agenturets bestyrelse; bemærker også, at begge medlemmer af agenturets øverste ledelse er af samme køn;

29.  minder om, at agenturet bør forsyne den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med passende ressourcer og personale til at oprette en klagemekanisme og til at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og sikring af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder;

30.  glæder sig over den støtte, der gives til de nationale myndigheder i hotspotområder i forbindelse med identifikation og registrering af migranter, tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter og Unionens indre sikkerhed; glæder sig over undertegnelsen af en aftale om operationelt samarbejde med Europol for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet og smugling af migranter; opfordrer til yderligere og mere effektivt samarbejde med Europol og andre agenturer inden for retlige og indre anliggender;

o
o   o

31.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1);
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik