Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2179(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.55
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0186

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 515kWORD 61k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
P8_TA(2017)0186A8-0137/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»)) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Οργανισμός) για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0137/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 208.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 208.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»)) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Οργανισμός) για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0137/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 208.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 208.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»)) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0137/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανερχόταν σε 143 300 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 46,31 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο τροποποιήσεις σχετικά με αντίστοιχες επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, για συνολικό ποσό 28 000 000 EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Οργανισμού, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του για το 2015 ανήλθε σε 133 528 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 53,82 % σε σύγκριση με το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

1.  διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του Οργανισμού· επισημαίνει πως η έκδοση γνώμης με επιφύλαξη βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Οργανισμός υποεκτίμησε κατά 1 723 336 EUR τις δαπάνες που προέκυψαν το 2015 αλλά δεν είχαν τιμολογηθεί ακόμα, οι οποίες αφορούσαν την προχρηματοδότηση υπηρεσιών θαλάσσιας επιτήρησης· επισημαίνει ακόμα, ότι λόγω της συγκεκριμένης υποεκτίμησης επηρεάστηκαν τα δεδουλευμένα έξοδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στον ισολογισμό και στην κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το λογιστικό σφάλμα δεν οδήγησε σε παράτυπες ή παράνομες συναλλαγές, ούτε έγιναν αντικανονικές δαπάνες·

2.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η εκτίμηση των πληρωτέων δαπανών έγινε από τον υπόλογο με βάση έκθεση η οποία δεν περιλάμβανε ένα μέρος της προς καταβολή προχρηματοδότησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η παράλειψη αυτή δεν έγινε αντιληπτή εγκαίρως από τον υπόλογο, και ότι ο υπόλογος δεν συμβουλεύτηκε τον ομόλογό του του Οργανισμού εταίρου· λαμβάνει υπόψη ότι το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέρος των δαπανών για τις οποίες υπήρχε το ενδεχόμενο να καταλογιστούν δεν λήφθηκε υπόψη κατά την κατάρτιση των λογαριασμών·

3.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει ήδη λάβει επανορθωτικά μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον· επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι ο υπόλογος του Οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ορθή εκτίμηση των καταβλητέων ποσών θα βασίζει τις εκτιμήσεις του σε όλα τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από οργανισμούς εταίρους τους οποίους αφορούν τα ποσά· αναγνωρίζει ότι ο διατάκτης του Οργανισμού θα εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα ξαναπαρουσιαστούν τέτοιες αδυναμίες, με τη βοήθεια διασταυρούμενων ελέγχων των διαθέσιμων δεδομένων και μέσω στενότερης συνεργασίας με τον υπόλογο·

4.  επισημαίνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με εξαίρεση τις συνέπειες που είχε το ζήτημα της υποεκτίμησης των καταλογιστέων αλλά ατιμολόγητων ακόμα δαπανών, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

5.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2015 ο Οργανισμός διεξήγαγε τον εκ των υστέρων έλεγχο σχετικά με την Ισλανδία και διαπίστωσε αντικανονικές πληρωμές σε σχέση με την απόσβεση ενός σκάφους που συμμετείχε σε επτά κοινές επιχειρήσεις από το 2011 έως το 2015, συνολικού ύψους 1 400 000 EUR· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η ισλανδική ακτοφυλακή είχε ζητήσει την επιστροφή του ποσού της απόσβεσης του σκάφους, το οποίο είχε υπερβεί την προβλεπόμενη στις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού ωφέλιμη ζωή του·

6.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού, ο διατάκτης μπορεί να παραιτηθεί από την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, όταν η είσπραξη δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας· αναγνωρίζει ακόμα ότι, σύμφωνα με την εν λόγω αρχή και αφού έλαβε συμβουλές από εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες, ο διατάκτης ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην ανάκτηση του ποσού των 600 000 EUR, το οποίο καλύπτει τις επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί από το 2014 και μετά· σημειώνει ότι για τον ίδιο λόγο ο διατάκτης ανακοίνωσε την απόφασή του να μην επιστραφεί το ποσό 200 000 EUR, η καταβολή του οποίου έπρεπε να γίνει το 2016· κατανοεί ότι, από τη διεξαγωγή των εκ των υστέρων ελέγχων από τον Οργανισμό και προκειμένου να τηρήσει την αρχή της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης έναντι των δικαιούχων των υπηρεσιών του Οργανισμού, δηλαδή των δημόσιων αρχών των κρατών μελών που ασχολούνται με τα θέματα διαχείρισης των συνόρων και μετανάστευσης, ο διατάκτης ενήργησε σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική του Οργανισμού όσον αφορά την ανάκτηση των αντικανονικών πληρωμών για τα δύο τελευταία έτη της συνεργασίας·

7.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν έχει αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διπλοχρηματοδότησης σε σχέση με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)· υπενθυμίζει ότι το ISF, που συστάθηκε για το διάστημα από το 2014 έως το 2020 και αποτελείται από το μέσο για την οικονομική στήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και το μέσο αστυνομικής συνεργασίας, διαθέτει πιστώσεις 3 800 000 000 EUR για χρηματοδοτικές ενέργειες· υπενθυμίζει ακόμα ότι η Επιτροπή αποδίδει στο πλαίσιο του μέσου για την οικονομική στήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων τις δαπάνες των κρατών μελών για την αγορά μέσων όπως οχημάτων ή σκαφών, καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας των μέσων αυτών, όπως η αγορά καυσίμων ή η συντήρησή τους· επισημαίνει ακόμη, ότι ο Οργανισμός αποδίδει επίσης τις αντίστοιχες δαπάνες συμμετεχόντων σε κοινές επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της Επιτροπής, εφάρμοσε μέτρα μετριασμού του κινδύνου· επισημαίνει, ιδίως, ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του ISF, όπου υπάρχουν όλα τα σχέδια και οι εκθέσεις των δικαιούχων, την εκπαίδευση στις λειτουργίες του κοινού συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης κονδυλίων, καθώς και τη διεξαγωγή εκ των υστέρων και εκ των προτέρων ελέγχων με την εξέταση των παραστατικών και την παράλληλη ευαισθητοποίηση των δικαιούχων σχετικά με το θέμα·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

8.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,86 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,21 % σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 69,50 %, που αποτελεί μείωση κατά 0,71 % σε σύγκριση με το 2014·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

9.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές από έτος σε έτος όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 3 200 000 EUR (38 % των αναλήψεων υποχρεώσεων), έναντι 4 500 000 EUR (36 %) το 2014· επισημαίνει ακόμα, ότι οι μεταφορές από έτος σε έτος για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθαν σε 40 200 000 EUR (35 %), έναντι 28 400 000 EUR (44 %) το 2014· λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές στον Τίτλο II αφορούσαν κυρίως συμβάσεις ΤΠ οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονομικό έτος, ενώ οι μεταφορές στον Τίτλο ΙΙΙ οφείλονταν στον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρήσεων του Οργανισμού· λαμβάνει επίσης υπόψη ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για μείωση των μεταφερόμενων ποσών προκειμένου να τηρεί καλύτερα την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

10.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

11.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Οργανισμός, το 2015 κινήθηκαν 34 διαδικασίες πρόσληψης, από τις οποίες οι 14 επρόκειτο να ολοκληρωθούν το 2016· επισημαίνει, ακόμα, ότι το 2015 ο Οργανισμός προσέλαβε 47 νέους υπαλλήλους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12.  λαμβάνει υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες του για την ανάθεση συμβάσεων, ο Οργανισμός δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συμβάσεις που ανατέθηκαν για ποσά πάνω από το απαιτούμενο όριο, ενώ οι συμβάσεις που δεν υπερέβαιναν το όριο αυτό δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Οργανισμού·

13.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε στον ιστότοπό του τις δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του· επισημαίνει ακόμα ότι η μη δημοσίευση ορισμένων δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σχετιζόταν με τις πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου· λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός θα δημοσιεύσει αυτές τις δηλώσεις στον ιστότοπό του όταν τις λάβει·

14.  αναγνωρίζει το υπό εξέλιξη έργο του Οργανισμού όσον αφορά τη διαφάνεια· επισημαίνει την ανάγκη για επίτευξη προόδου και τη σύσταση των επιτροπών αξιολόγησης·

15.  παρατηρεί ότι όλα τα θέματα που αφορούν συγκρούσεις συμφερόντων καλύπτονται από τον κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού, που ισχύει για το σύνολο του προσωπικού· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός επικαιροποίησε το 2016 τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του για το προσωπικό όσο αφορά την κατανόηση της έννοιας της σύγκρουσης συμφερόντων· επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν προέβλεψε ελέγχους αντικειμενικής ορθότητας της διαδικασίας ενημέρωσης των δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Frontex δεν αντιμετώπισε επαρκώς το υφιστάμενο ενδεχόμενο συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη συγκρότηση ομάδων για τη διαπραγμάτευση των επιχορηγήσεων για κοινές επιχειρήσεις· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει μέτρα και κατάλληλη πολιτική για την διαφύλαξη των αρχών της διαφάνειας και να εξασφαλίσει την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων εκ μέρους των διαπραγματευτών·

17.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάρτισης εσωτερικών κανόνων για τους καταγγέλτες· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την κατάρτιση και την εφαρμογή των κανόνων αυτών·

18.  εκφράζει τη λύπη του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του αριθ. 12/2016, σύμφωνα με τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει θεσπίσει κατάλληλη πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις διμερείς ομάδες διαπραγμάτευσης· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει επίσημες πολιτικές σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τους εσωτερικούς υπαλλήλους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής και χορήγησης των επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας σειράς ήσσονος σημασίας συγκρούσεων συμφερόντων και την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών μέτρων περιορισμού του κινδύνου·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του στο τέλος του 2015· επισημαίνει ακόμα ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση, τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) τέθηκαν σε εφαρμογή και ήταν λειτουργικά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι από τότε που έγινε η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού έχει αυξηθεί η πίεση στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που επιβάλλει περαιτέρω βελτιώσεις· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εντόπισε περιθώρια βελτιώσεων σε οκτώ ICS και ανέπτυξε στρατηγική για την αντιμετώπιση των αδυναμιών· αναμένει την προσεχή ετήσια έκθεση του Οργανισμού και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις βελτιώσεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι το 2015 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε έλεγχο της διαχείρισης συμβάσεων και περιουσιακών στοιχείων, από τον οποίο προέκυψαν τέσσερις συστάσεις χαρακτηριζόμενες «σημαντικές»· λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός κατήρτισε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις εν λόγω συστάσεις·

21.  λαμβάνει υπόψη ότι με βάση τα συμπεράσματα της IAS, την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν υπήρχαν συστάσεις χαρακτηριζόμενες «κρίσιμες»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δύο συστάσεις, σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων (χαρακτηριζόμενη «πολύ σημαντική») και τη διαχείριση έργων πληροφορικής (χαρακτηριζόμενη «σημαντική»), δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης· αναγνωρίζει ότι η υλοποίησή τους καθυστέρησε λόγω της εκκρεμότητας όσον αφορά την έγκριση των νέων κανόνων εφαρμογής σχετικά με τη πρόσληψη έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, και λόγω της απόφασης του Οργανισμού να εφαρμόσει τη διακυβέρνηση ΤΠΕ πριν εφαρμόσει τη στρατηγική ΤΠΕ, προκειμένου η υλοποίηση να είναι συνεπής και βιώσιμη·

Λοιπές παρατηρήσεις

22.  υπενθυμίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια ο υψηλός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης, καθώς και το μέγεθος των σχετικών δαπανών που υποβλήθηκαν σε επαλήθευση και αποδόθηκαν ως επιστροφές δαπανών από τον Οργανισμό, καταδεικνύουν ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικότεροι και οικονομικώς αποδοτικότεροι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού· λαμβάνει υπόψη ότι ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει τον όρο «επιχορήγηση» ως συμβατικό μέσο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ του Οργανισμού και των θεσμικών φορέων των κρατών μελών· ελπίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση θα επιτρέψει στον οργανισμό να εξορθολογίσει τη δημοσιονομική διαχείριση των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις στο θέμα αυτό·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Οργανισμού στη διάσωση περισσότερων από 250.000 ανθρώπων στη θάλασσα το 2015· επιδοκιμάζει την αύξηση της ικανότητας του Οργανισμού για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τα τραγικά γεγονότα της άνοιξης του 2015·

24.  ζητεί μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Frontex, των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης και των κρατών μελών, σε πλαίσιο πλήρους τήρησης των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και, ιδίως, της αρχής του οριοθετημένου σκοπού, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιδοτούμενων κοινών επιχειρήσεων του Frontex· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο πραγματικός αντίκτυπος των κοινών επιχειρήσεων είναι δύσκολο να αξιολογηθεί·

25.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα του Frontex δεν διαθέτουν ποσοτικούς στόχους και ειδικές τιμές στόχους για τις κοινές επιχειρήσεις· επισημαίνει με ανησυχία ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή τεκμηρίωση εκ μέρους των συνεργαζόμενων κρατών, μπορεί μακροπρόθεσμα να παρεμποδίσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κοινών επιχειρήσεων· καλεί τον Frontex να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό των προγραμμάτων του, να καθορίσει συναφείς στρατηγικούς στόχους για τις επιχορηγούμενες δραστηριότητές του, και να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σύστημα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων, συνοδευόμενο από συναφείς και μετρήσιμους βασικούς δείκτες επιδόσεων·

26.  επισημαίνει ότι τα κράτη που συμμετέχουν σε συνοριακές επιχειρήσεις δηλώνουν τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν βάσει των φύλλων δήλωσης δαπανών που περιλαμβάνουν τις «πάγιες δαπάνες» (απομείωση αξίας και συντήρηση), τις «μεταβλητές δαπάνες» (κυρίως καύσιμα) και τα «έξοδα αποστολών» (κυρίως αποζημιώσεις και άλλα έξοδα του πληρώματος)· επισημαίνει ακόμα ότι οι δαπάνες δηλώθηκαν βάσει της πραγματικής αξίας και κατ’ εφαρμογή των εθνικών προτύπων, με αποτέλεσμα τα συμμετέχοντα κράτη να εφαρμόσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, γεγονός που δημιουργεί ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο σύστημα για όλους τους εμπλεκόμενους· παροτρύνει τον Οργανισμό να χρησιμοποιεί όπου είναι σκόπιμο απλουστευμένες επιλογές κόστους, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες μη αποδοτικές πρακτικές·

27.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού αναμένεται να συναφθεί μετά την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, και το αργότερο έως τις 7 Απριλίου 2017· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στις 23 Ιανουαρίου 2017 ο Οργανισμός και η πολωνική κυβέρνηση μονογράφησαν τη συμφωνία για την έδρα· επισημαίνει, ακόμα, ότι η συμφωνία επρόκειτο να υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού τον Φεβρουάριο του 2017, ώστε, εφόσον εγκριθεί, να μπορέσει ο διευθυντής του Οργανισμού να υπογράψει τη συμφωνία με την πολωνική κυβέρνηση ανοίγοντας τον δρόμο για την κύρωσή της από το πολωνικό κοινοβούλιο·

28.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων η οποία ανέρχεται σε 93 % / 7 %, στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· επισημαίνει επίσης ότι και τα δύο μέλη της κορυφής της ιεραρχίας του Οργανισμού είναι του ίδιου φύλου·

29.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων επαρκείς πόρους και προσωπικό για τη σύσταση μηχανισμού καταγγελιών και για την περαιτέρω διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού με σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

30.  επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στις εθνικές αρχές στα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής («hotspots») όσον αφορά την ταυτοποίηση και καταγραφή των μεταναστών, τις δραστηριότητες σε θέματα επιστροφής και την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας με την Ευρωπόλ για την αποτροπή του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης μεταναστών· ζητεί περαιτέρω και αποτελεσματικότερη συνεργασία με την Ευρωπόλ και άλλους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

o
o   o

31.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου