Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2017

Předložené texty :

A8-0148/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.56

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0187

Přijaté texty
PDF 497kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0148/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0148/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0148/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů dosahovala finanční podpora Unie do konečného rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2015 výše 27 606 414 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 8,82 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora bylo potvrzení platnosti účetních systémů naposledy provedeno v roce 2012; bere na vědomí, že jediný systém, do něhož agentura přímo vkládá údaje týkající se účetní závěrky, je účetnictví na akruální bázi (ABAC), které nenáleží agentuře a pravidelně jej centrálně potvrzuje Generální ředitelství Komise pro rozpočet (GŘ BUDG);

2.  bere na vědomí, že od posledního potvrzení platnosti lokálního účetního systému nedošlo v lokálních účetních systémech k žádným změnám a že přestěhování agentury do Prahy nevedlo k žádným změnám finančních toků nebo postupů ani toků informací; poznamenává, že lokální systémy byly představeny novému účetnímu agentury, ještě než tuto úlohu přijal; bere na vědomí, že pravidelné potvrzování platnosti účetních systémů se bude provádět podle dohody o úrovni služeb mezi GŘ pro rozpočet a agenturou a na základě posouzení rizik, které provede GŘ pro rozpočet; uznává, že v současnosti se riziko posuzuje jako nízké a že příští potvrzení bude provedeno v roce 2020, pokud v roce 2018 dojde ke změnám v systémech;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  bere s uspokojením na vědomí, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 100 %; bere dále na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 100 % a současně, že tato míra zahrnuje neautomatické přenesení prostředků na platby s cílem maximalizovat využití zbývajících prostředků na platby v hlavě III rozpočtu;

4.  uznává, že průměrné platební lhůty agentury činily 13 dní, což je méně než 30 dní referenční hodnoty Komise a méně než cíl agentury v délce 20 dnů; bere na vědomí, že agentura zpracovala celkem 4 267 finančních transakcí, což představuje nárůst o 24 % ve srovnání s rokem 2014;

5.  bere na vědomí, že agentura spravovala v roce 2015 velký objem svěřeného rozpočtu v návaznosti na podpis tří nových pověřovacích dohod s Komisí (využívání systémů EGNOS a Galileo a program Horizont 2020) v průběhu roku 2014; poznamenává, že v prosinci 2015 byla podepsána změna pověřovací dohody o využívání systému Galileo, čímž bylo agentuře přiděleno dalších 300 000 000 EUR; bere na vědomí, že v roce 2015 bylo celkem přiděleno 116 067 789 EUR svěřeného rozpočtu a 183 108 199 EUR provedeno formou plateb;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se auditovaná zpráva agentury o plnění rozpočtu co do podrobnosti liší od zpráv poskytnutých většinou ostatních agentur, z čehož plyne, že pro rozpočtové výkaznictví agentur je třeba vydat jasné pokyny; bere na vědomí na základě sdělení agentury, že podle dohody o úrovni služeb uzavřené s GŘ pro rozpočet jsou roční účetní závěrky a související zprávy agentury vypracovávány účetním Komise a že různá úroveň detailnosti je způsobena praxí Komise při podávání zpráv; podporuje záměr Komise zavést pokyny pro rozpočtové výkaznictví agentur pro účetní závěrky za rok 2016;

Převody

7.  bere na vědomí, že agentura v roce 2015 zpracovala osm interních převodů, které povolil její výkonný ředitel; bere na vědomí, že podle výroční zprávy agentury i podle zprávy Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2015 v mezích finančních pravidel;

Závazky a přenos finančních prostředků

8.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora přenesené prostředky na závazky v hlavě II (správní výdaje) dosáhly 2 500 000 EUR (42 %) oproti 3 400 000 EUR (54 %) v roce 2014; uznává, že tyto přenosy souvisely především se službami poskytnutými v roce 2015, k nimž byla obdržena faktura až v roce 2016, s několika zakázkami s vysokou hodnotou v oblasti informačních technologií a také se smlouvou o posouzení rizika uzavřenou koncem roku 2015; uznává rovněž, že uvedené projekty, původně plánované na rok 2016, byly zahájeny v roce 2015 s cílem využít prostředky uvolněné z úspor v jiných rozpočtových položkách;

9.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

10.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora došlo v roce 2015 v agentuře k vysoké fluktuaci pracovníků, neboť z agentury odešlo 14 zaměstnanců a nově do ní nastoupilo 26 zaměstnanců; uznává, že podle agentury je vysoká fluktuace pracovníků důsledkem obtíží při získávání a udržování klíčových zaměstnanců ve vysoce konkurenčním a odborném segmentu trhu práce, zejména z důvodu umístění centrály a poměrně nízkého opravného koeficientu, který ovlivňuje výši platů v České republice; bere dále na vědomí, že agentura se veškerými možnými prostředky snaží zvyšovat svou atraktivitu, zvláště zdůrazňováním významu svého poslání; vyzývá agenturu a Komisi, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávaly zprávy o možném zvýšení atraktivity pracovních míst v této agentuře; vyzývá agenturu, aby připravila akční plán, který bude účinně řešit otázku vysoké fluktuace pracovníků;

11.  domnívá se, že personální politika a postupy by měly být upraveny v souladu s novými úkoly, které byly agentuře uloženy v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 2. prosince 2013; zdůrazňuje, že přiměřené personální obsazení umožní agentuře plnit její poslání, a opakuje, že neschopnost dosáhnout takového odpovídajícího personálního stavu by vedla ke značným nevýhodám a velkým rizikům;

12.  konstatuje mimoto, že je nutné zvýšit počet dočasných pracovních míst, aby se zajistilo plnění nových uložených úkolů; připomíná, že nepoměr mezi úkoly a zdroji vyřešený prostřednictvím outsourcingu se ukázal být nákladnější a zabránil agentuře v rozvoji a zachování dovedností a schopností, které jsou nutné pro provádění politiky Unie pro oblast vesmíru;

Vnitřní kontroly

13.  bere na vědomí, že agentura vytvořila plány kontinuity činnosti pro zabezpečená pracoviště ve Francii, Nizozemsku a Spojeném království; poznamenává, že pro sídlo agentury v Praze ani pro agenturu jako celek neexistuje žádný plán kontinuity činnosti; uznává rozhodnutí agentury zaměřit se přednostně na zajištění plánů kontinuity činnosti pro její nová pracoviště, a to na základě hodnocení, podle něhož byl stávající plán kontinuity činnosti pro hlavní sídlo agentury nyní dostačující do doby, kdy v tomto sídle dojde ke stabilizaci operací a činností; uznává dále, že agentura hodlá přistoupit k celkové aktualizaci plánu kontinuity činnosti v průběhu příštího roku; vyzývá agenturu, aby o aktualizaci plánu kontinuity činnosti informovala orgán příslušný k udělení absolutoria; žádá dále agenturu o nové vyhodnocení opravného koeficientu, který ovlivňuje úroveň mezd v České republice, s cílem obnovit přiměřenou rovnováhu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  bere na vědomí, že správní rada agentury souhlasila s tím, že všechny své členy požádá o vyplnění individuálních prohlášení o zájmech; bere také na vědomí, že prohlášení o zájmech předsedy a místopředsedy správní rady bude v brzké době zveřejněno na webových stránkách; vyzývá agenturu, aby bez dalšího odkladu shromažďovala a zveřejňovala prohlášení o zájmech a životopisy a poskytla tak veřejnosti potřebný přehled o svém vrcholném vedení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji v této věci;

15.  poznamenává, že agentura zkoumá a řeší veškeré potenciální otázky související s faktickou správností daných prohlášení o zájmech a že se členům správní rady pravidelně připomíná, jak je důležité, aby tuto povinnost plnili a v případě potřeby své informace aktualizovali;

16.  konstatuje, že agentura neprovedla konkrétní pravidla týkající se oznamovatelů kromě toho, co je uvedeno ve služebním řádu; vyzývá agenturu, aby přijala vnitřní politiku pro whistleblowing, která bude podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, aby pravidelně informovala a školila zaměstnance o jejich povinnostech a právech v souvislosti s touto politikou, aby zajistila ochranu oznamovatelů před odvetou, aby včas řešila otázky, na něž oznamovatelé upozorňují, a aby zavedla postup pro vnitřní anonymní oznamování; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala výroční zprávy o o počtu případů týkajících se oznamovatelů a o navazujících krocích a aby předkládala tyto výroční zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria; bere na vědomí, že agentura o svých pravidlech pro oznamování (whistleblowing) informovala zaměstnance; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění interních pravidel pro oznamování;

Komunikace

17.  bere na vědomí, že agentura je hlavním partnerem a iniciátorem projektu European Space Expo, který byl v roce 2015 uveden v Lucemburku, Miláně, Oslu, Záhřebu, Stockholmu, Rize, Lublani a Athénách a který navštívily stovky tisíc místních občanů; bere na vědomí, že každé uvedení projektu Expo bylo výsledkem spolupráce s mnoha místními subjekty včetně místního průmyslu, orgánů samosprávy a vědecké obce; poznamenává také, že agentura byla aktivním partnerem iniciativy Evropského hospodářského a sociálního výboru nazvané „Věda a společnost“;

18.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2015 agentura přepracovala své webové stránky včetně aktualizace obsahu, analýzy potřeb a zkušeností uživatelů, srovnávací analýzy a restrukturalizace své informační architektury;

Další připomínky

19.  bere na vědomí, že roční pracovní program agentury na rok 2015 byl přijat teprve v březnu 2015 a víceletý pracovní program na období 2014 až 2020 dosud přijat nebyl; bere dále na vědomí, že zpožděné přijetí klíčových plánovacích dokumentů ohrožuje plnění cílů agentury; konstatuje, že agentuře ve vypracování jejího víceletého pracovního programu zabránil rychle se měnící status evropského programu v oblasti GNSS, který řídí Komise a na němž jsou všechny činnosti agentury závislé; bere rovněž na vědomí, že v návaznosti na vypracování dalších verzi víceletého pracovního programu a v diskusi s Komisí bylo nakonec rozhodnuto o začlenění víceletého pracovního programu jako součásti jediného programového dokumentu týkajícího se období od roku 2017 do roku 2020; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovala o pokroku ve svém dlouhodobém plánování;

20.  konstatuje se znepokojením výraznou genderovou nevyváženost mezi členy nejvyššího vedení agentury; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nerovnováhu upravila a výsledky co nejrychleji oznámila orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

21.  bere na vědomí, že 126 zaměstnanců se v roce 2015 zúčastnilo výjezdních zasedání a že náklady na tato zasedání činily 12 077 EUR (96 EUR na osobu);

o
o   o

22.  odkazuje, pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí