Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2180(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0148/2017

Indgivne tekster :

A8-0148/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.56

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0187

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 56k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0148/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 214.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 214.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0148/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 214.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 214.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0148/2017),

A.  der henviser til, at EU-tilskuddet til det endelige budget for Det Europæiske GNSS-Agentur ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 27 606 414 EUR, hvilket svarer til en stigning på 8,82 % i forhold til 2014;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

1.  bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at den seneste validering af regnskabssystemerne fandt sted i 2012; bemærker, at det eneste system, som agenturet direkte indfører regnskabsrelaterede data i, er ABAC (Accrual Based Accounting), som ikke er agenturets ejendom og som regelmæssigt valideres fra centralt hold af Kommissionens Generaldirektorat for Budget (GD Budget);

2.  bemærker, at der siden den sidste lokale systemvalidering ikke er foretaget nogen ændringer af de lokale systemer, og at flytningen af agenturet til Prag ikke resulterede i nogen ændringer af de finansielle kredsløb, processer eller informationsstrømme; bemærker, at de lokale systemer blev fremlagt for agenturets nye regnskabsfører, inden det påtog sig sin opgave; bemærker, at der vil finde regelmæssig validering af regnskabssystemet sted i overensstemmelse med serviceaftalen mellem GD Budget og agenturet på grundlag af GD Budgets risikovurdering; anerkender, at risikoen på nuværende tidspunkt vurderes som lav, og at den næste validering normalt skal finde sted i 2020, eller, hvis der foretages ændringer af systemet, i 2018;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %; bemærker endvidere, at gennemførelsesraten for betalingsbevillinger var på 100 %, og at denne rate indbefatter den ikke-automatiske fremførsel af betalingsbevillinger med det formål at maksimere anvendelse af de resterende betalingsbevillinger under afsnit III på budgettet;

4.  anerkender, at agenturets gennemsnitlige betalingstider var 13 dage, hvilket er under Kommissionens benchmark på 30 dage og under Agenturets mål på 20 dage; bemærker, at agenturet behandlede i alt 4 267 finansielle transaktioner, hvilket udgør en stigning på 24 % i forhold til 2014;

5.  bemærker, at agenturet forvaltede et stor beløb under det delegerede budget i 2015, efter at det i løbet af 2014 indgik tre nye delegationsaftaler (EGNOS Exploitation, Galileo Exploitation og Horisont 2020) med Kommissionen; bemærker, at der i december 2015 blev underskrevet en ændring til Galileo Exploitation-delegationsaftalen, hvorved der blev tilført agenturet yderligere 300 000 000 EUR; konstaterer, at et samlet beløb på 116 067 789 EUR på det delegerede budget blev forpligtet i 2015 og at betalinger beløb sig til 183 108 199 EUR;

6.  bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at den reviderede beretning om agenturets budgetgennemførelse ikke havde samme detaljeringsgrad som de fleste andre agenturers beretninger, hvilket viser, at der er behov for klare retningslinjer for agenturernes budgetrapportering; bemærker, at dets regnskaber og tilhørende beretninger, baseret på en serviceleveranceaftale indgået med GD Budget, er blevet udarbejdet af Kommissionens regnskabsfører, og at den afvigende detaljeringsgrad skyldtes Kommissionens rapporteringspraksis; støtter Kommissionens intention om at fastlægge retningslinjer for agenturernes budgetrapportering for 2016-regnskaberne;

Overførsler

7.  konstaterer, at agenturet behandlede otte interne overførsler i 2015, der blev autoriseret af den administrerende direktør; bemærker, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2015 ifølge agenturets årsberetning og Revisionsrettens beretning ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser;

Forpligtelser og fremførsler

8.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsel af forpligtede bevillinger var 2 500 000 EUR (42 %) for afsnit II (administrationsudgifter) i forhold til 3 400 000 EUR (54 %) i 2014; anerkender, at disse fremførsler fortrinsvist vedrører ydelser, der leveredes til agenturet i 2015, for hvilke fakturaerne først blev modtaget i 2016, samt en række IT-kontrakter med høje beløb og en kontrakt om risikovurdering, der blev undertegnet ved udgangen af 2015; anerkender endvidere, at disse projekter, der oprindeligt var planlagt til 2016, blev påbegyndt i 2015 for at anvende midler, der var frigjort ved besparelser på andre budgetposter;

9.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

10.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet oplevede en høj personaleudskiftning i 2015, idet 14 ansatte fratrådte og 26 nye tiltrådte; anerkender på baggrund af agenturets oplysninger, at den store udskiftning var resultatet af vanskeligheder med at tiltrække og fastholde medarbejdere i vigtige stillinger inden for en meget konkurrencepræget og teknisk del af arbejdsmarkedet, der grundlæggende set skyldes hovedsædets beliggenhed og den relativt lave justeringskoefficient, der påvirker lønniveauet i Den Tjekkiske Republik; bemærker endvidere, at agenturet afsøger alle tilgængelige måder til at højne sin tiltrækningskraft, navnlig ved at fremhæve betydningen af sin mission; opfordrer agenturet og Kommissionen til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden om de mulige forbedringer hvad angår attraktiviteten af stillinger i agenturet; opfordrer agenturet til at udarbejde en handlingsplan til effektivt at tackle problemet med den høje personaleudskiftning;

11.  mener, at personalepolitikken og proceduren bør tilpasses i overensstemmelse med de nye opgaver, der i medfør af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 er blevet pålagt agenturet; understreger, at tilstrækkeligt personale vil gøre det muligt for agenturet at udføre sine opgaver og gentager, at en undladelse af at sikre en passende bemanding vil medføre betydelige ulemper og betydelige risici;

12.  bemærker desuden, at det er nødvendigt at øge antallet af stillinger for midlertidigt ansatte med henblik på at sikre udførelsen af nye opgaver; minder om, at bestræbelserne på at udfylde kløften mellem opgaver og ressourcer gennem outsourcing viste sig at være dyrere og forhindrede agenturet i at udvikle og fastholde de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre Unionens rumpolitik;

Interne kontroller

13.  bemærker, at agenturet har opstillet forretningskontinuitetsplaner for sikkerhedsanlæggene i Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige; bemærker, at der ikke er opstillet nogen forretningskontinuitetsplan for agenturets hovedsæde i Prag eller for agenturet samlet set; anerkender agenturets beslutning om at opprioritere fastlæggelse af forretningskontinuitetsplaner for dets nye anlæg baseret på den vurdering, at den eksisterende kontinuitetsplan på nuværende tidspunkt var tilstrækkelig for dets hovedsæde, mens der afventedes stabilisering af dets operationer og aktiviteter på dette sted; anerkender endvidere agenturets intention om at gå videre med en sådan ajourføring af kontinuitetsplanerne på overordnet niveau inden for det kommende år; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om ajourføringen af forretningskontinuitetsplanerne; anmoder endvidere agenturet om at foretage en ny evaluering af den justeringskoefficient, der påvirker lønniveauet i Den Tjekkiske Republik, med henblik på at genetablere en passende balance;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  bemærker, at agenturets bestyrelse har givet tilsagn om at forlange, at hver af dens medlemmer fremlægger en fuldstændig, individuel interesseerklæring; bemærker også, at interesseerklæringen fra bestyrelsesformanden og næstformanden snarest vil blev lagt ud på webstedet; anmoder agenturet om at indsamle og offentliggøre interesseerklæringer og CV'er uden yderligere forsinkelse og dermed give offentligheden det nødvendige overblik over dets øverste ledelse og om at orientere dechargemyndigheden om udviklingen i denne forbindelse;

15.  bemærker, at agenturet undersøger og løser eventuelle problemer med den faktuelle rigtighed af en given interesseerklæring, og at bestyrelsesmedlemmerne regelmæssigt mindes om betydningen af at opfylde deres forpligtelse og om at opdatere de opgivne oplysninger, når det er nødvendigt;

16.  bemærker, at agenturet ikke har implementeret specifikke regler vedrørende whistleblowere udover, hvad der er fastsat i personalevedtægten; opfordrer agenturet til at vedtage en intern politik for whistleblowing for at fremme en kultur af åbenhed og ansvarlighed på arbejdspladsen, til regelmæssigt at informere og uddanne medarbejderne om deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til denne politik, til at sikre beskyttelse af whistleblowere mod repressalier, til at følge op på indberetninger af uregelmæssigheder rettidigt og til at fastsætte en procedure for anonym intern rapportering; opfordrer agenturet til at offentliggøre årsrapporter om antallet af whistleblowersager og om, hvordan der er fulgt op på disse, og til at forelægge dischargemyndigheden disse årsrapporter; anerkender, at agenturet har oplyst personalet om sine whistleblowerregler; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden, når interne regler om whistleblowere er blevet fastsat og gennemført;

Kommunikation

17.  bemærker, at agenturet er en af hovedpartnerne i og initiativtager til det europæiske Space Expo-projekt, der har været på rundrejse til Luxembourg, Milano, Oslo, Zagreb, Stockholm, Riga, Ljubljana og Athen i 2015, hvor hundredtusindvis af lokale borgere lagde vejen forbi; bemærker, at hvert Expo-visit var resultatet af et samarbejde med mange lokale aktører, herunder lokale virksomheder, kommuner og den akademiske verden; bemærker endvidere, at agenturet var en aktiv partner i Det Økonomiske og Sociale Udvalgs initiativ "videnskab og samfund";

18.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2015 moderniserede sit websted, herunder med ajourføring af indhold, en analyse af brugerbehov og erfaringer, opstilling af benchmarks og en omstrukturering af dets informationsstruktur;

Andre bemærkninger

19.  bemærker, at agenturets årlige arbejdsprogram for 2015 først blev vedtaget i marts 2015, og dets flerårige arbejdsprogram for 2014-2020 endnu ikke er vedtaget; bemærker endvidere, at den sene vedtagelse af centrale planlægningsdokumenter bringer opfyldelsen af agenturets mål i fare; bemærker, at agenturets udarbejdelse af det flerårige arbejdsprogram blev besværliggjort af den hastigt forandrende status for det europæiske GNSS-program, der forvaltes af Kommissionen, og som alle agenturets aktiviteter er afhængige af; anerkender endvidere, at det efter udarbejdelsen af flere versioner af det flerårige arbejdsprogram og i samråd med Kommissionen omsider blev besluttet at lade det flerårige arbejdsprogram indgå som en del af det samlede programmeringsdokument, der vedrører perioden 2017-2020; anmoder agenturet om at holde dechargemyndigheden orienteret om, hvilke fremskridt der gøres for så vidt angår dets langtidsplanlægning;

20.  bemærker med bekymring, at der er en betragtelig kønsubalance, både i agenturets øverste ledelse og blandt bestyrelsesmedlemmerne; opfordrer indtrængende agenturet til at rette op på denne skævhed og til hurtigst muligt at meddele dechargemyndigheden resultatet;

21.  konstaterer, at 126 medarbejdere i 2015 deltog i udedage, der kostede 12 077 EUR (96 EUR pr. person);

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik