Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2180(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0148/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0148/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.56

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0187

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 497kWORD 57k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0148/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 214.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 214.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0148/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 214.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 214.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0148/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός»), η ενωσιακή επιδότησή στον τελικό προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 27 606 414 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 8,82 % σε σχέση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η τελευταία επικύρωση των συστημάτων λογιστικής πραγματοποιήθηκε το 2012· σημειώνει ότι το μόνο σύστημα στο οποίο ο Οργανισμός εισάγει άμεσα δεδομένα σχετικά με τους λογαριασμούς είναι το σύστημα ABAC (λογιστική σε δεδουλευμένη βάση), το οποίο δεν είναι ιδιοκτησία του Οργανισμού και επικυρώνεται ανά τακτά διαστήματα σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής (ΓΔ Προϋπολογισμού)·

2.  επισημαίνει ότι μετά την τελευταία επικύρωση των τοπικών συστημάτων δεν υπήρξαν αλλαγές στα τοπικά συστήματα και ότι η μετακόμιση του Οργανισμού στην Πράγα δεν επέφερε αλλαγές στα χρηματοοικονομικά κυκλώματα, τις διαδικασίες και τη ροή των πληροφοριών· παρατηρεί ότι τα τοπικά συστήματα παρουσιάστηκαν στον νέο υπόλογο του Οργανισμού πριν από την αποδοχή της αποστολής του· επισημαίνει ότι η τακτική επικύρωση των λογιστικών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της ΓΔ Προϋπολογισμού και του Οργανισμού, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου της ΓΔ Προϋπολογισμού· αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος αξιολογείται αυτή τη στιγμή ως χαμηλός και η επόμενη επικύρωση θα πραγματοποιηθεί το 2020 ή, εάν υπάρξουν αλλαγές στα συστήματα, το 2018·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %· επισημαίνει, ακόμα, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 100 %, καθώς και ότι το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υπόλοιπων πιστώσεων πληρωμών για τον Τίτλο ΙΙΙ του προϋπολογισμού·

4.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος πληρωμής του Οργανισμού ήταν 13 ημέρες, ο οποίος είναι μικρότερος από το κριτήριο αναφοράς των 30 ημερών της Επιτροπής και τον στόχο του Οργανισμού για χρόνο πληρωμής 20 ημερών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επεξεργάστηκε συνολικά 4 267 χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 24 % σε σύγκριση με το 2014·

5.  σημειώνει ότι το 2015 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε κατ’ ανάθεση προϋπολογισμό μεγάλου ύψους, μετά την υπογραφή τριών νέων συμφωνιών ανάθεσης (εκμετάλλευση της EGNOS, εκμετάλλευση του Galileo και πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2014· παρατηρεί ότι τον Δεκέμβριο του 2015 υπογράφηκε τροποποίηση της συμφωνίας ανάθεσης της εκμετάλλευσης του Galileo, με την οποία ανατέθηκαν επιπλέον 300 000 000 EUR στον Οργανισμό· επισημαίνει ότι, το 2015, δεσμεύτηκε συνολικό ποσό 116 067 789 EUR κατ’ ανάθεση προϋπολογισμού και εκτελέστηκαν πληρωμές ύψους 183 108 199 EUR·

6.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ελεγχθείσα έκθεση του Οργανισμού σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρει από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών ως προς τον βαθμό της λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον προϋπολογισμό από τους οργανισμούς· επισημαίνει ότι, βάσει μιας συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών που υπεγράφη με την ΓΔ Προϋπολογισμού, οι λογαριασμοί του Οργανισμού και οι συναφείς εκθέσεις καταρτίστηκαν από τον υπόλογο της Επιτροπής και το διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας βασίστηκε στις πρακτικές κατάρτισης εκθέσεων της Επιτροπής· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον προϋπολογισμό από τους οργανισμούς για τους λογαριασμούς του 2016·

Μεταφορές

7.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός διεκπεραίωσε οκτώ εσωτερικές μεταφορές το 2015, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον εκτελεστικό διευθυντή του· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων υποχρεώσεων ανήλθε σε 2 500 000 EUR (42 %) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), έναντι 3 400 000 EUR (54 %) το 2014· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2015, για τις οποίες τα σχετικά τιμολόγια περιήλθαν στον Οργανισμό το 2016, ορισμένες μεγάλης αξίας συμβάσεις ΤΠ, καθώς και μια σύμβαση αξιολόγησης κινδύνου που υπεγράφη στο τέλος του 2015· αναγνωρίζει, επίσης, ότι τα έργα αυτά, τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2016, ξεκίνησαν το 2015 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που αποδεσμεύθηκαν χάρη σε εξοικονόμηση πόρων σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού·

9.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προσλήψεων

10.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Οργανισμό παρατηρήθηκε μεγάλη συχνότητα εναλλαγής προσωπικού το 2015, με την αποχώρηση 14 υπαλλήλων και την πρόσληψη 26· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η μεγάλη συχνότητα εναλλαγής προσωπικού προκύπτει από τη δυσκολία προσέλκυσης και διατήρησης υπαλλήλων σε καίριες θέσεις, στο πλαίσιο ενός πολύ ανταγωνιστικού και τεχνικού τμήματος της αγοράς εργασίας, πράγμα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θέση της έδρας του Οργανισμού και στον σχετικά χαμηλό διορθωτικό συντελεστή, που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα των μισθών στην Τσεχική Δημοκρατία· επισημαίνει, ακόμα, ότι ο Οργανισμός επιδιώκει να αυξήσει την ελκυστικότητά του με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, ιδίως δίνοντας έμφαση στη σημασία της αποστολής του· καλεί τον Οργανισμό και την Επιτροπή να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις ενδεχόμενες βελτιώσεις όσον αφορά την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας στον Οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της μεγάλης συχνότητας εναλλαγής προσωπικού·

11.  θεωρεί ότι η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013· τονίζει ότι με κατάλληλη στελέχωση ο Οργανισμός θα μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή του, και επαναλαμβάνει ότι αν δεν επιτευχθεί η εν λόγω κατάλληλη στελέχωση ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές αδυναμίες και μεγάλοι κίνδυνοι·

12.  επισημαίνει επιπλέον την ανάγκη να αυξηθούν οι θέσεις έκτακτων υπαλλήλων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των νέων καθηκόντων· υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ καθηκόντων και πόρων γεφυρώνεται με εξωτερική ανάθεση η οποία έχει αποδειχτεί πιο δαπανηρή και έχει εμποδίσει τον Οργανισμό να αναπτύξει και να διατηρήσει τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαστημικής πολιτικής της Ένωσης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός ανέπτυξε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για τις εγκαταστάσεις ασφάλειας στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες· παρατηρεί ότι δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για την έδρα του οργανισμού στην Πράγα ή για τον Οργανισμό στο σύνολό του· επισημαίνει την απόφαση του Οργανισμού να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στη διασφάλιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας για τις νέες του εγκαταστάσεις, με βάση την αξιολόγηση ότι το υφιστάμενο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας επαρκεί αυτή τη στιγμή για την έδρα του, εν αναμονή της σταθεροποίησης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του στον συγκεκριμένο τόπο· αναγνωρίζει, ακόμα, την πρόθεση του Οργανισμού να προβεί στην καθολική επικαιροποίηση των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας εντός του επόμενου έτους· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας· ζητεί, επίσης, από τον Οργανισμό να επαναξιολογήσει τον διορθωτικό συντελεστή που επηρεάζει τα επίπεδα των μισθών στην Τσεχική Δημοκρατία, προκειμένου να αποκατασταθεί η απαιτούμενη ισορροπία·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  επισημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού συμφώνησε να ζητήσει από όλα τα μέλη του να συμπληρώσουν ατομικές δηλώσεις συμφερόντων· επισημαίνει επίσης ότι οι δηλώσεις συμφερόντων του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του διοικητικού συμβουλίου θα δημοσιευτούν σύντομα στον ιστότοπο· ζητεί από τον Οργανισμό να συγκεντρώσει και να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα χωρίς άλλη καθυστέρηση, προκειμένου το κοινό να έχει την απαιτούμενη εποπτεία όσον αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, και να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

15.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός εξετάζει και επιλύει ενδεχόμενα προβλήματα σχετικά με την πραγματολογική ακρίβεια των εν λόγω δηλώσεων συμφερόντων, και ότι στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπενθυμίζεται τακτικά πως είναι σημαντικό να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες τους, όταν είναι αναγκαίο·

16.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν έχει εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τους καταγγέλτες, πέρα από τους προβλεπόμενους στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών, προκειμένου να προωθήσει μια νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους για τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με την εν λόγω πολιτική, να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα, να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών, να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες, να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και την επακολούθησή τους και να τις διαβιβάζει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει ενημερώσει το προσωπικό όσον αφορά τους κανόνες του σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή τους κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών ·

Επικοινωνία

17.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός είναι βασικός εταίρος και ο εμπνευστής της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Έκθεσης, η οποία πέρασε από το Λουξεμβούργο, το Μιλάνο, το Όσλο, το Ζάγκρεμπ, τη Στοκχόλμη, τη Ρίγα, τη Λιουμπλιάνα και την Αθήνα το 2015, και υποδέχτηκε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από τις πόλεις αυτές· επισημαίνει ότι κάθε εγκατάσταση της έκθεσης σε νέα πόλη ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας με πολλούς τοπικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων της τοπικής βιομηχανίας, και των εκεί δήμων και ακαδημαϊκών κύκλων· παρατηρεί επίσης ότι ο Οργανισμός υπήρξε ενεργός εταίρος στην πρωτοβουλία «Επιστήμη και Κοινωνία» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής·

18.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, το 2015, ο Οργανισμός αναμόρφωσε τον ιστότοπό του, μεταξύ άλλων επικαιροποιώντας το περιεχόμενό του, πραγματοποιώντας ανάλυση των αναγκών και των εμπειριών των χρηστών του, και προβαίνοντας σε συγκριτική αξιολόγηση και αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών του·

Λοιπές παρατηρήσεις

19.  επισημαίνει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2015 εγκρίθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2015, ενώ εκκρεμεί ακόμη η έγκριση του πολυετούς προγράμματος εργασίας του για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει, ακόμα, ότι η καθυστερημένη έγκριση βασικών εγγράφων προγραμματισμού θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού· επισημαίνει ότι, κατά τον Οργανισμό, η ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος GNSS, που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και από το οποίο εξαρτώνται όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού, εμπόδισε την ανάπτυξη του πολυετούς προγράμματος εργασίας του Οργανισμού· επισημαίνει, επιπλέον, ότι μετά την ανάπτυξη περαιτέρω εκδοχών του πολυετούς προγράμματος εργασίας και σε συνεννόηση με την Επιτροπή αποφασίστηκε τελικά να συμπεριληφθεί το πολυετές πρόγραμμα εργασίας ως μέρος του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού όσον αφορά την περίοδο 2017-2020· ζητεί από τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά την πρόοδο που σημειώνει όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του·

20.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει αυτήν την ανισορροπία και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό·

21.  επισημαίνει ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημερίδες εκτός έδρας 126 μέλη του προσωπικού, με κόστος 12 077 EUR (96 EUR κατ’ άτομο)·

o
o   o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου