Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2180(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0148/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0148/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.56

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0187

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 45k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0148/2017),

1.  myöntää Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0148/2017),

1.  hyväksyy Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0148/2017),

A.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksen mukaan unionin tuki sen lopulliseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2015 oli 27 606 414 euroa, mikä merkitsee 8,82 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

1.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että kirjanpitojärjestelmät validoitiin viimeksi vuonna 2012; toteaa, että virasto syöttää tilejä koskevat tiedot ainoastaan suoriteperusteisen kirjanpidon (ABAC) järjestelmään, joka ei ole viraston itsensä hallittavissa ja jonka komission budjettipääosasto (DG BUDG) validoi keskitetysti säännöllisin väliajoin;

2.  toteaa, että paikallisiin järjestelmiin ei ole tehty muutoksia niiden uusimman validoinnin jälkeen ja että viraston siirtyminen Prahaan ei ole aiheuttanut muutoksia rahoitusketjuissa, prosesseissa eikä tietovirroissa; toteaa, että paikalliset järjestelmät esiteltiin viraston uudelle kirjanpitäjälle ennen tehtävän hyväksymistä; toteaa, että määräajoin tehtävä kirjanpitojärjestelmien validointi tehdään budjettipääosaston ja viraston välisen palvelutasosopimuksen määräysten mukaisesti budjettipääosaston riskinarvioinnin perusteella; panee merkille, että riski arvioidaan nykyisin vähäiseksi ja että seuraava validointi tehdään vuonna 2020 tai vuonna 2018, jos järjestelmiin tehdään muutoksia;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia; toteaa lisäksi, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia ja että siihen kuuluvat myös muut kuin ilman eri toimenpiteitä suoritettavat maksumäärärahojen siirrot, millä maksimoidaan talousarvion osastossa 3 jäljellä olevien maksumäärärahojen käyttö;

4.  pitää myönteisenä, että viraston keskimääräinen maksuaika oli 13 päivää, joka alittaa komission viitearvon (30 päivää) ja viraston oman tavoitteen (20 päivää); panee merkille, että virasto käsitteli kaikkiaan 4 267 rahoitustapahtumaa, mikä merkitsee 24 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

5.  panee merkille, että virasto hallinnoi vuonna 2015 huomattavaa valtuutuksella siirrettyä talousarviota allekirjoitettuaan komission kanssa vuonna 2014 kolme uutta valtuutussopimusta (Egnos-järjestelmän käyttö, Galileo-järjestelmän käyttö ja Horisontti 2020 -puiteohjelma); panee merkille, että joulukuussa 2015 allekirjoitettiin Galileo-järjestelmän käyttöä koskevaan valtuutussopimukseen tehtävä muutos, jonka seurauksena virastolle osoitettiin vielä 300 000 000 euroa; toteaa, että valtuutuksella siirretyssä talousarviossa tehtiin vuonna 2015 sitoumuksia 116 067 789 euron arvosta ja maksuja suoritettiin 183 108 199 euroa;

6.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tarkastettu viraston talousarvion toteuttamista koskeva selvitys eroaa yksityiskohtaisuuden osalta useimpien muiden virastojen antamista selvityksistä, mikä osoittaa, että virastojen talousarvioselvityksiä varten tarvitaan selvät suuntaviivat; toteaa, että viraston mukaan budjettipääosaston kanssa allekirjoitetun palvelutasosopimuksen mukaisesti viraston tilit ja niihin liittyvät kertomukset ovat komission tilinpitäjän laatimat ja yksityiskohtaisuuden eritasoisuus perustuu komission raportointikäytäntöihin; kannattaa komission aikomusta laatia ohjeet virastojen talousarvioraportoinnille vuoden 2016 tilinpäätöksiä varten;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

7.  panee merkille, että virasto käsitteli vuonna 2015 kahdeksaa sisäistä määrärahasiirtoa, jotka viraston toimitusjohtaja hyväksyi; panee merkille, että viraston vuosikertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 2 500 000 euroa (42 prosenttia), kun taas vuonna 2014 vastaava osuus oli ollut 3 400 000 euroa (54 prosenttia); toteaa, että siirrot liittyivät pääosin palveluihin, jotka virasto oli vastaanottanut vuonna 2015 mutta joista laskutettiin vasta vuonna 2016, sekä useisiin suuriarvoisiin tietoteknisen alan sopimuksiin ja riskinarviointisopimukseen, jotka tehtiin vuoden 2015 lopussa; toteaa lisäksi, että asianomaiset hankkeet oli alun perin suunniteltu vuodelle 2016, mutta ne käynnistettiin vuonna 2015, jotta voitiin hyödyntää muissa budjettikohdissa säästyneitä varoja;

9.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

10.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että viraston henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2015 suurta, sillä palveluksesta poistui neljätoista henkilöstön jäsentä ja palvelukseen tuli 26 uutta henkilöstön jäsentä; panee merkille, että viraston mukaan suhteellisen korkea henkilöstön vaihtuvuus johtuu vaikeuksista houkutella henkilöstöä ja saada se pysymään työmarkkinoiden hyvin kilpaillulla ja teknisellä segmentillä sekä olennaisesti päätoimipaikan sijainnista ja suhteellisen alhaisesta EU:n korjauskertoimesta, joka vaikuttaa palkkatasoon Tšekin tasavallassa; toteaa lisäksi, että virasto pyrkii kaikin mahdollisin tavoin lisäämään houkuttelevuuttaan, erityisesti tiedottamalla tehtävänsä tärkeydestä; kehottaa virastoa ja komissiota raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista parannuksista viraston työpaikkojen houkuttelevuudessa; kehottaa virastoa laatimaan toimintasuunnitelman, jolla voidaan tehokkaasti puuttua korkeaan henkilöstön vaihtuvuuteen;

11.  katsoo, että henkilöstöä koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä olisi mukautettava niiden uusien tehtävien mukaisesti, jotka on annettu virastolle 2. joulukuuta 2013 tehtyä toimielinten sopimusta noudattaen; korostaa, että riittävä henkilöstö mahdollistaa viraston tehtävän toteuttamisen, ja muistuttaa, että riittävän henkilöstön puuttuminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja huomattavia riskejä;

12.  toteaa lisäksi, että väliaikaisten toimihenkilöiden tointen määrää on välttämätöntä lisätä, jotta viraston vastuulle annettujen uusien tehtävien suorittaminen voidaan varmistaa; muistuttaa, että tehtävien ja resurssien välisen eron kurominen umpeen ulkoistamalla osoittautui kalliimmaksi ja esti virastoa kehittämästä ja pitämästä yllä unionin avaruuspolitiikan toteuttamiselle välttämättömiä taitoja ja kykyjä;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että virasto on laatinut toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman Ranskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseville turva-alueille; toteaa, että Prahan päätoimipaikan ja koko viraston osalta ei kuitenkaan ole laadittu toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa; ottaa huomioon, että virasto on päättänyt keskittyä toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien turvaamiseen uusilla toimipaikoilla, mikä perustuu arvioon siitä, että nykyinen toiminnan jatkuvuuden suunnitelma on riittävä viraston päätoimipaikalle siihen saakka, kunnes operaatiot ja toiminta ovat vakiintuneet siellä; toteaa lisäksi, että viraston on tarkoitus ajantasaistaa toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma maailmanlaajuisella tasolla ensi vuonna; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien ajantasaistamisesta; pyytää lisäksi Tšekin tasavallan palkkatasoon vaikuttavan EU:n korjauskertoimen uutta arviota riittävän tasapainon palauttamiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.  toteaa viraston hallintoneuvoston sopineen, että kaikilta sen jäseniltä pyydetään täydellinen ja henkilökohtainen ilmoitus sidonnaisuuksista; toteaa myös, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan piakkoin verkkosivustolla; pyytää virastoa viipymättä keräämään ja julkaisemaan sidonnaisuusilmoituksia ja ansioluetteloita ja antamaan siten kansalaisille mahdollisuuden tarkastella sen ylempää johtoa ja pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä;

15.  toteaa, että virasto tutkii sidonnaisuusilmoituksissa esitettyjen seikkojen paikkansapitävyyttä ja ratkaisee mahdolliset ongelmat ja että hallintoneuvoston jäseniä muistutetaan säännöllisesti siitä, miten tärkeää tämän velvoitteen täyttäminen ja tietojen ajan tasalle saattaminen on;

16.  toteaa, että virasto ei ole ottanut käyttöön väärinkäytösten paljastajia koskevia erityissääntöjä, jotka täydentäisivät henkilöstösääntöjen määräyksiä asiasta; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön väärinkäytösten paljastajia koskevan sisäisen käytännön, jotta se voisi edistää avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden kulttuuria työpaikalla, tiedottaa säännöllisesti työntekijöille ja antaa työntekijöille heillä tämän käytännön suhteen olevia velvollisuuksia ja oikeuksia koskevaa koulutusta, varmistaa väärinkäytösten paljastajien suojelemisen vastatoimenpiteiltä, ryhtyä ajoissa toimiin väärinkäytösten paljastajien ilmoitusten perusteella ja luoda kanavan nimettömille sisäisille ilmoituksille; kehottaa virastoa julkaisemaan vuosittain selvityksen väärinkäytösten paljastajia koskevien tapausten määrästä ja tapauksia seuranneista toimista sekä toimittamaan nämä selvitykset vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; panee merkille, että virasto on tiedottanut henkilöstölleen väärinkäytösten paljastajia koskevista säännöistä; pyytää, että kun väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt on annettu ja pantu täytäntöön, virasto ilmoittaa asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Viestintä

17.  toteaa, että virasto oli tärkeimpänä kumppanina käynnistämässä European Space Expo ‑näyttelyä, joka kiersi vuonna 2015 Luxemburgissa, Milanossa, Oslossa, Zagrebissa, Tukholmassa, Riiassa, Ljubljanassa ja Ateenassa ja jossa kävi satoja tuhansia paikallisia asukkaita; toteaa, että jokainen näyttely perustui monien paikallisten toimijoiden, kuten paikallisen teollisuuden, kuntien ja yliopistojen, yhteistyöhön; toteaa lisäksi viraston olleen aktiivinen kumppani Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ”Tiede ja yhteiskunta” -aloitteessa;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto muutti vuonna 2015 verkkosivustoaan perusteellisesti, mihin sisältyi sisällön päivittäminen, käyttäjien tarpeiden ja kokemuksen analysointi, vertailututkimus ja tietorakenteen uudelleenjärjestely;

Muita huomautuksia

19.  toteaa, että viraston työohjelma vuodelle 2015 hyväksyttiin vasta maaliskuussa 2015 ja sen monivuotista työohjelmaa kaudelle 2014–2020 ei ole vielä hyväksytty; toteaa lisäksi, että keskeisten suunnitteluasiakirjojen hyväksymisen viivästyminen vaarantaa viraston tavoitteiden saavuttamisen; panee merkille, että viraston mukaan monivuotisen työohjelman kehittämistä on haitannut se, että Euroopan GNSS-ohjelman asema on muuttunut nopeasti ja että viraston kaikki toiminnat ovat riippuvaisia tästä ohjelmasta, jota hallinnoi komissio; toteaa lisäksi, että monivuotisen työohjelman uusien versioiden kehittämisen ja komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin lopulta, että monivuotinen työohjelma sisällytetään yhteen ohjelmasuunnitteluasiakirjaan, joka kattaa vuodet 2017–2020; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle pitkäaikaisen suunnittelun edistymisestä;

20.  panee huolestuneena merkille huomattavan epätasapainon sukupuolijakaumassa viraston ylemmässä johdossa ja hallintoneuvoston jäsenistössä; kehottaa virastoa korjaamaan tämän epätasapainon ja tiedottamaan tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisimman nopeasti;

21.  panee merkille, että 126 viraston henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 virkistyspäiville, joista aiheutui kaikkiaan 12 077 euron kustannukset (96 euroa henkeä kohti);

o
o   o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö