Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2180(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0148/2017

Pateikti tekstai :

A8-0148/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.56

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0187

Priimti tekstai
PDF 428kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0148/2017),

1.  patvirtina Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 214.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 214.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0148/2017),

1.  pritaria Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 214.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 214.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0148/2017),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, 2015 finansiniais metais Europos GNSS agentūros (toliau – Agentūra) galutiniam biudžetui buvo skirta 27 606 414 EUR Sąjungos subsidija, kuri buvo 8,82 proc. didesnė nei 2014 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

1.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, paskutinis apskaitos sistemų patvirtinimas buvo atliktas 2012 m.; pažymi, kad vienintelė sistema, į kurią Agentūra tiesiogiai įveda su finansinėmis ataskaitomis susijusius duomenis, yra kaupiamoji apskaita (angl. ABAC), kuri nėra Agentūros nuosavybė ir kurią nuolat centralizuotai tvirtina Komisijos Biudžeto generalinis direktoratas (toliau – Biudžeto GD);

2.  pažymi, kad nuo tada, kai vietinė sistema paskutinį kartą buvo patvirtinta, neįvyko jokių vietinių sistemų pokyčių ir kad Agentūrai persikėlus į Prahą, finansinės procedūros, procesai ir informacijos srautai nepasikeitė; pastebi, kad vietinės sistemos buvo pristatytos Agentūros naujam apskaitininkui prieš patvirtinant jo misiją; pažymi, kad apskaitos sistemos bus nuolat tvirtinamos, kaip numatyta Agentūros ir Biudžeto GD pasirašytame susitarime dėl paslaugų lygio, remiantis Biudžeto GD atliekamu rizikos įvertinimu; pripažįsta, kad dabartiniu vertinimu rizika laikoma žema, o kitą kartą sistemos bus tvirtinamos 2020 m. arba 2018 m., jeigu sistemos bus keičiamos;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  su džiaugsmu pažymi, kad 2015 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 100 % ir kad šis lygis apima neautomatiškai į kitą laikotarpį iš ankstesnių metų perkeltus mokėjimų asignavimus, kad būtų galima maksimaliai išnaudoti likusius mokėjimų asignavimus pagal biudžeto III antraštinę dalį;

4.  pripažįsta, kad Agentūros vidutiniai mokėjimų terminai buvo 13 dienų, t. y. trumpesni už Komisijos lyginamąjį 30 dienų laikotarpį ir Agentūros tikslinį 20 dienų terminą; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra atliko iš viso 4 267 finansinius sandorius, t. y. 24 % daugiau, nei 2014 m.;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad per 2014 m. su Komisija pasirašiusi tris įgaliojimo susitarimus (dėl EGNOS eksploatavimo, GALILEO eksploatavimo ir „Horizonto 2020“), 2015 m. Agentūra valdė didelę skirtojo biudžeto lėšų sumą; pastebi, kad 2015 m. gruodžio mėn. buvo pasirašytas įgaliojimo susitarimo dėl GALILEO eksploatavimo pakeitimas, kuriuo Agentūrai buvo asignuota dar 300 000 000 EUR; pažymi, kad 2015 m. įsipareigojimams įvykdyti panaudota iš viso 116 067 789 EUR skirtojo biudžeto lėšų ir 183 108 199 EUR panaudota mokėjimams;

6.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, audituota Agentūros biudžeto įvykdymo ataskaita pagal išsamumą skiriasi nuo daugumos kitų agentūrų ataskaitų, o tai rodo, kad reikia aiškių gairių dėl agentūrų biudžeto ataskaitų teikimo; pažymi, kad, remiantis Agentūros suteikta informacija, kaip numatyta su Biudžeto GD pasirašytame susitarime dėl paslaugų lygio, Agentūros finansine ataskaitas ir susijusius atskaitomybės dokumentus rengė Komisijos apskaitininkas, o išsamumo lygio skirtumus lėmė Komisijos ataskaitų teikimo praktika; pritaria Komisijos ketinimui parengti gaires dėl agentūrų biudžeto ataskaitų dėl 2016 m. finansinių ataskaitų teikimo;

Perkėlimai

7.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra atliko aštuonis vidaus perkėlimus, kuriuos įgaliojo atlikti jos vykdomasis direktorius; pažymi, kad, remiantis metine Agentūros metine ataskaita ir Audito Rūmų ataskaita, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2015 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigojimų asignavimų pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) suma buvo 2 500 000 EUR (42 %), palyginti su 3 400 000 EUR (54 %) 2014 m.; pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su 2015 m. suteiktomis paslaugomis, už kurias sąskaitos faktūros nebuvo gautos 2016 m., taip pat su keliomis didelės vertės IT sutartimis ir su rizikos vertinimo sutartimi, pasirašyta 2015 m. pabaigoje; be to, pripažįsta, kad tie projektai, kuriuos iš pradžių buvo numatyta įgyvendinti 2016 m., buvo pradėti 2015 m., siekiant panaudoti pagal kitas biudžeto išlaidų kategorijas sutaupytas lėšas;

9.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies ar visiškai pateisinami dėl daugiamečio agentūrų veiklos programų pobūdžio ir nebūtinai reiškia biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat jais ne visada prieštaraujama biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jei jie iš anksto numatyti ir apie juos pranešta Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

10.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2015 m. Agentūros darbuotojų kaita buvo didelė – iš Agentūros išėjo 14 darbuotojų ir joje pradėjo dirbti 26 nauji darbuotojai; pripažįsta, kad, remiantis Agentūros suteikta informacija, didelę darbuotojų kaitą lemia nesklandumai ieškant ir išlaikant svarbiausius darbuotojus šioje itin konkurencingoje ir techninėje darbo rinkos srityje. Pagrindiniai įtakos turėję veiksniai – Agentūros būstinės vieta ir palyginti mažas ES korekcinis koeficientas, taikomas Čekijoje dirbančių darbuotojų atlyginimams; be to, pažymi, kad Agentūra imasi visų įmanomų priemonių savo patrauklumui stiprinti ir visų pirma stengiasi pabrėžti savo misijos svarbą; ragina Agentūrą ir Komisiją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galimus patobulinimus stiprinant Agentūros pareigybių patrauklumą; ragina Agentūrą parengti veiksmų planą, skirtą veiksmingai spręsti didelės darbuotojų kaitos klausimą;

11.  mano, kad personalo politika ir tvarka turėtų būti pritaikytos naujoms užduotims, kurios buvo pavestos Agentūrai laikantis 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo; pabrėžia, kad įdarbinusi pakankamai darbuotojų Agentūra galėtų vykdyti savo misiją, ir pakartoja, kad nesugebėjus įdarbinti pakankamai darbuotojų, galėtų atsirasti rimtų trūkumų ir kilti didelis pavojus;

12.  be to, pažymi, kad būtina padidinti laikinai priimtų tarnautojų pareigybių skaičių, siekiant užtikrinti naujai pavestų užduočių vykdymą; primena, kad užduočių ir išteklių disbalanso problemos sprendimas pasitelkus užsakomąsias paslaugas pasirodė brangesnis ir sutrukdė Agentūrai plėtoti bei išlaikyti įgūdžius ir gebėjimus, kurie yra būtini siekiant įgyvendinti Sąjungos kosmoso politiką;

Vidaus kontrolė

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra parengė veiklos tęstinumo planus (VTP) saugumo padaliniuose Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje; pastebi, kad neparengtas nei Agentūros būstinės Prahoje, nei visos Agentūros VTP; pripažįsta Agentūros sprendimą, kad visų pirma reikia pasirūpinti veiklos tęstinumo planais naujose vietose, nes, įvertinus dabartinį būstinei skirtą VTP, nustatyta, kad jis bus tinkamas, kol nusistovės šioje vietoje vykdomos operacijos ir veikla; be to, pritaria Agentūros ketinimams tokį VTP iš esmės atnaujinti kitais metais; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiklos tęstinumo planų atnaujinimus; be to, prašo Agentūrą iš naujo įvertinti korekcinį koeficientą, taikomą Čekijoje dirbančių darbuotojų atlyginimams, siekiant atkurti tinkamą pusiausvyrą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  pažymi, jog Agentūros valdyba sutarė paprašyti, kad visi jos nariai užpildytų individualias interesų deklaracijas; taip pat pažymi, kad valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo interesų deklaracijos netrukus bus paskelbtos svetainėje; prašo, kad Agentūra nebedelsdama rinktų ir skelbtų interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus ir tokiu būdu pateiktų visuomenei būtiną bendrą vaizdą apie vyriausiąją vadovybę ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nuolat teiktų naujausią informaciją apie pokyčius, susijusius su šiuo klausimu;

15.  pastebi, kad Agentūra tiria ir sprendžia galimus klausimus, susijusius su faktiniu atitinkamų interesų deklaracijų tikslumu, o valdybos nariams nuolat primenama, kaip svarbu laikytis to įsipareigojimo ir prireikus atnaujinti apie savo pateiktą informaciją;

16.  pažymi, kad Agentūra neįgyvendino papildomų konkrečių taisyklių dėl informatorių, be tų, kurios numatytos tarnybos nuostatuose; ragina Agentūrą patvirtinti informavimo apie pažeidimą vidaus tvarką, kad darbo vietoje būtų puoselėjama skaidrumo ir atskaitomybės kultūra, nuolat informuoti ir šviesti darbuotojus apie jų pareigas ir teises, susijusias su ta tvarka, užtikrinti informatorių apsaugą nuo keršto, laiku imtis tolesnių veiksmų dėl informatoriaus perspėjimų turinio ir sukurti anonimiško vidaus informavimo procedūrą; ragina Agentūrą paskelbti metines ataskaitas apie informavimo atvejų skaičių ir tolesnius veiksmus, kurių dėl jų imtasi, ir pateikti tas metines ataskaitas biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; pripažįsta, kad Agentūra informavo darbuotojus apie tas informavimo apie pažeidimą taisykles; prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kai jos informavimo apie pažeidimą vidaus taisyklės bus nustatytos ir įgyvendintos;

Komunikacija

17.  pažymi, kad Agentūra yra Europos kosmoso technologijų parodos „Space Expo“, kuri 2015 m. buvo surengta Liuksemburge, Milane, Osle, Zagrebe, Stokholme, Rygoje, Liublianoje ir Atėnuose ir kurią aplankė šimtai tūkstančių vietos gyventojų, pagrindinė partnerė ir iniciatorė; pažymi, kad kiekviena „Space Expo“ paroda buvo surengta bendradarbiaujant su daugeliu vietos veiklos vykdytojų, įskaitant vietos pramonės atstovus, savivaldybe ir akademinę bendruomenę; taip pat pastebi, kad Agentūra buvo aktyvi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto iniciatyvos „Mokslas ir visuomenė“ partnerė;

18.  su džiaugsmu pažymi, kad 2015 m. Agentūra pertvarkė savo svetainę ir, be kita ko, atnaujino jos turinį, atliko vartotojų poreikių ir patirties analizę, atliko jos informacinės architektūros palyginamąją analizę ir ją pertvarkė;

Kitos pastabos

19.  pažymi, kad Agentūros 2015 m. metinė darbo programa buvo priimta tik 2015 m. kovo mėn. ir kad 2014–2020 m. daugiametė darbo programa (DDP) vis dar nepatvirtinta; taip pat pažymi, kad dėl vėluojančio pagrindinių planavimo dokumentų priėmimo proceso kyla pavojus, kad Agentūra nepasieks savo tikslų; pažymi, kad, remiantis Agentūros suteikta informacija, dėl sparčiai besikeičiančio Europos GNSS programos, kurią valdo Komisija ir nuo kurios priklauso visa Agentūros veikla, statuso ji negalėjo sklandžiai plėtoti DDP; be to, pripažįsta, kad parengus tolesnes DDP versijas ir pasitarus su Komisija, galiausiai buvo nuspręsta įtraukti DDP į bendrą programavimo dokumentą, kuris apima 2017–2020 m. laikotarpį; prašo Agentūros nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie savo pažangą, susijusią su ilgalaikiu planavimu;

20.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros vyresniojoje vadovybėje yra didelis lyčių disbalansas; primygtinai ragina Agentūrą tą disbalansą šalinti ir apie rezultatus kuo greičiau pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

21.  pažymi, kad 2015 m. į vienos dienos ekskursijas vyko 126 darbuotojai ir tai kainavo 12 077 EUR (96 EUR vienam asmeniui);

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinė informacija - Privatumo politika