Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2017

Predkladané texty :

A8-0148/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.56

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0187

Prijaté texty
PDF 363kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavovala dotácia z Únie do konečného rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 27 606 414 EUR, čo je nárast o 8,82 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

1.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že posledná validácia účtovných systémov bola vykonaná v roku 2012; poznamenáva, že jediný systém, do ktorého agentúra priamo vkladá údaje súvisiace s účtovníctvom, je systém ABAC (účtovníctvo založené na akruálnom princípe), ktorý nie je vlastníctvom agentúry a ktorý periodicky centrálne validuje Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozpočet (GR pre rozpočet);

2.  konštatuje, že od poslednej validácie lokálneho systému nenastali v lokálnych systémoch žiadne zmeny a že v dôsledku presťahovania agentúry do Prahy sa nezmenil finančný obeh, postupy ani tok informácií; konštatuje, že novému účtovníkovi agentúry boli lokálne systémy odovzdané pred tým, ako nastúpil do funkcie; berie na vedomie, že periodická validácia účtovných systémov sa bude vykonávať podľa dohody o úrovni poskytovaných služieb medzi GR pre rozpočet a agentúrou na základe hodnotenia rizík generálneho riaditeľstva pre rozpočet; uznáva, že riziko sa v súčasnosti hodnotí ako nízke a ďalšia validácia bude vykonaná v roku 2020 alebo v prípade zmien v systémoch v roku 2018;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %; okrem toho poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov predstavovala 100 % a že táto miera plnenia zahŕňa neautomatické prenosy platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom v maximálnej miere využiť zvyšné platobné prostriedky uvedené v hlave III rozpočtu;

4.  uznáva, že priemerné platobné lehoty agentúry predstavovali 13 dní, čo je menej ako referenčná lehota 30 dní stanovená Komisiou a menej ako cieľ agentúry 20 dní; berie konštatuje, že agentúra spracovala celkovo 4 267 finančných transakcií, čo je nárast o 24 % v porovnaní s rokom 2014;

5.  konštatuje, že agentúra po podpise troch nových dohôd o delegovaní (využívanie systému EGNOS, využívanie systému Galileo a Horizont 2020) s Komisiou v priebehu roka 2014 hospodárila v roku 2015 s veľkou časťou delegovaného rozpočtu; poznamenáva, že v decembri 2015 bola podpísaná zmena dohody o delegovaní využívania systému Galileo, na základe ktorej bolo agentúre pridelených ďalších 300 000 000 EUR; konštatuje, že v roku 2015 bolo v delegovanom rozpočte zaviazaných celkovo 116 067 789 EUR a suma 183 108 199 EUR bola určená na platby;

6.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že kontrolovaná správa agentúry o plnení rozpočtu sa mierou podrobností líši od správ poskytnutých väčšinou ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k predkladaniu správ o plnení rozpočtu agentúr; konštatuje, že podľa dohody o úrovni poskytovaných služieb s GR pre rozpočet účtovnú závierku agentúry a súvisiace správy vypracoval účtovník Komisie a odlišná miera podrobností vyplývala z praxe Komisie pri vypracúvaní správ; podporuje zámer Komisie vypracovať usmernenia k podávaniu rozpočtových správ agentúr na účely účtovnej závierky za rok 2016;

Presuny

7.  konštatuje, že agentúra spracovala v roku 2015 osem vnútorných presunov s povolením jej výkonného riaditeľa; konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry a správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2015 v rámci rozpočtových pravidiel;

Záväzky a prenosy

8.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola 2 500 000 EUR (42 %) v porovnaní s 3 400 000 EUR (54 %) v roku 2014; uznáva, že uvedené prenosy sa týkajú najmä služieb poskytnutých v roku 2015, za ktoré boli prijaté faktúry až v roku 2016, a niekoľkých zákaziek vysokej hodnoty v oblasti IT, ako aj zmluvy na posúdenie rizika, ktorá bola podpísaná na konci roka 2015; navyše uznáva, že uvedené projekty, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2016, začali v roku 2015, aby sa využili finančné prostriedky uvoľnené z úspor v iných rozpočtových riadkoch;

9.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2015 bola fluktuácia zamestnancov vysoká, pričom 14 zamestnancov odišlo a 26 prišlo; uznáva na základe informácií od agentúry, že vysokú fluktuáciu zamestnancov spôsobujú ťažkosti spojené s prilákaním a udržaním si kľúčových zamestnancov vo veľmi konkurenčnom a technickom segmente pracovného trhu, najmä z dôvodu umiestnenia ústredia a relatívne nízkeho korekčného koeficientu ovplyvňujúceho výšku platov v Českej republike; okrem toho konštatuje, že agentúra využíva všetky dostupné možnosti, aby zvýšila svoju atraktívnosť, najmä zdôrazňovaním dôležitosti svojho poslania; vyzýva agentúru a Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o možnom zatraktívnení pracovných pozícií v agentúre; vyzýva agentúru, aby pripravila akčný plán, v ktorom by sa účinne zaoberala otázkou vysokej fluktuácie zamestnancov;

11.  domnieva sa, že personálna politika a postupy by sa mali upraviť podľa nových úloh, ktoré boli agentúre zverené v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013; zdôrazňuje, že primerané personálne obsadenie agentúre umožní plniť svoje úlohy, a pripomína, že pokračujúce nedostatočné personálne obsadenie by znamenalo veľké nevýhody a riziká;

12.  okrem toho poukazuje na potrebu zvýšenia počtu dočasných pracovných miest s cieľom zabezpečiť plnenie nových zverených úloh; pripomína, že vyrovnávanie rozdielu medzi množstvom úloh a množstvom zdrojov prostredníctvom outsourcingu sa ukázalo byť nákladnejšie a bránilo agentúre vo vytváraní a udržaní zručností a schopností, ktoré sú potrebné pri implementovaní politiky Únie v oblasti kozmického priestoru;

Vnútorná kontrola

13.  konštatuje, že agentúra zaviedla plány na zabezpečenie kontinuity činností pre bezpečnostné miesta vo Francúzsku, v Holandsku a Spojenom kráľovstve; poznamenáva, že pre ústredie agentúry v Prahe alebo agentúru ako celok nie je zavedený plán na zabezpečenie kontinuity činností; uznáva rozhodnutie agentúry sústrediť sa hlavne na zabezpečenie plánov kontinuity činností pre nové lokality, ktoré vyplýva z posúdenia, že súčasný plán na zabezpečenie kontinuity činností je dostatočný na zabezpečenie stabilizácie prevádzky ústredia a jeho činností v rámci tohto umiestnenia; okrem toho uznáva zámer agentúry aktualizovať tento plán na zabezpečenie kontinuity činností na globálnej úrovni v nadchádzajúcom roku; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktualizácii plánu na zabezpečenie kontinuity činností; okrem toho žiada agentúru, aby znovu vyhodnotila korekčný koeficient ovplyvňujúci úroveň platov v Českej republike s cieľom obnoviť primeranú rovnováhu;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že správna rada agentúry súhlasila, že požiada všetkých svojich členov o vyplnenie osobných vyhlásení o záujmoch; takisto poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch predsedu a podpredsedu správnej rady budú čoskoro zverejnené na webovom sídle; žiada agentúru, aby bezodkladne zhromaždila a zverejnila vyhlásenia o záujmoch a životopisy, a umožnila tak verejnosti získať potrebný prehľad o jej vrcholovom manažmente, a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

15.  konštatuje, že agentúra skúma a rieši všetky prípadné otázky súvisiace s vecnou správnosťou daných vyhlásení o záujmoch a členom správnej rady pravidelne pripomína, že je dôležité, aby si plnili uvedenú povinnosť a v prípade potreby aktualizovali svoje informácie;

16.  poznamenáva, že okrem ustanovení uvedených v služobnom poriadku agentúra nezaviedla osobitné pravidlá v súvislosti s oznamovateľmi; vyzýva agentúru, aby prijala vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach v súvislosti s uvedenou politikou, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila podnety od oznamovateľov a aby zaviedla postup anonymného nahlasovania; vyzýva agentúru, aby zverejnila výročné správy o počte prípadov nahlásených oznamovateľmi a o spôsobe ich vybavenia a aby uvedené výročné správy poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium; uznáva, že agentúra informovala zamestnancov o pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík;

Komunikácia

17.  konštatuje, že agentúra je hlavným partnerom a iniciátorom projektu európskeho veľtrhu kozmického priestoru, ktorý v roku 2015 zavítal do Luxemburgu, Milána, Osla, Záhrebu, Štokholmu, Rigy, Ľubľany a Atén a ktorý navštívili státisíce miestnych obyvateľov; poznamenáva, že konanie každého jedného veľtrhu bolo výsledkom spolupráce s mnohými miestnymi subjektmi vrátane miestneho priemyslu, obcí a akademickej obce; takisto konštatuje, že agentúra sa aktívne zapájala do iniciatívy Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v oblasti vedy a spoločnosti;

18.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v roku 2015 prepracovala svoje webové sídlo, pričom aktualizovala jeho obsah, uskutočnila analýzu potrieb a skúseností používateľov, vykonala referenčné porovnávanie a zmenila štruktúru organizácie informácií;

Ďalšie pripomienky

19.  konštatuje, že ročný pracovný program agentúry na rok 2015 bol prijatý až v marci 2015 a ešte nie je prijatý jej viacročný pracovný program na obdobie 2014 – 2020; ďalej poznamenáva, že neskoré prijatie kľúčových plánovacích dokumentov ohrozuje plnenie cieľov agentúry; konštatuje, že prácu agentúry na viacročnom pracovnom programe obmedzovala rýchlo sa meniaca situácia programu európskeho GNSS, ktorý riadi Komisia a na ktorom závisia všetky činnosti agentúry; navyše uznáva, že po vypracovaní ďalších verzií viacročného pracovného programu a na základe diskusie s Komisiou sa napokon rozhodlo, že viacročný pracovný program bude tvoriť súčasť jednotného programového dokumentu, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2017 – 2020; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v súvislosti s jej dlhodobým plánovaním;

20.  berie so znepokojením na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v zložení členov správnej rady agentúry; nalieha na agentúru, aby uvedenú nerovnováhu napravila a aby orgán udeľujúci absolutórium čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

21.  konštatuje, že v roku 2015 sa 126 zamestnancov zúčastnilo na výjazdových dňoch, náklady na ktoré dosiahli 12 077 EUR (96 EUR na osobu);

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia