Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2180(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0148/2017

Predložena besedila :

A8-0148/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.56

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0187

Sprejeta besedila
PDF 347kWORD 54k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 (2016/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 214.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 214.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 (2016/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

1.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 214.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 214.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 (2016/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Agencije za evropski GNSS (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je subvencija Unije v njen proračun v proračunskem letu 2015 znašala 27 606 414 EUR, kar je 8,82 % več kot leta 2014;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

1.  ugotavlja, da je po podatkih iz poročila Računskega sodišča potrjevanje računovodskih sistemov nazadnje potekalo leta 2012; ugotavlja, da je edini sistem, v katerega agencija neposredno vnaša podatke, povezane z računovodskimi izkazi, računovodski sistem na podlagi nastanka poslovnega dogodka (ABAC), ki ni v lasti agencije in ga redno potrjuje Generalni direktorat Komisije za proračun;

2.  ugotavlja, da od zadnjega potrjevanja lokalnih sistemov ni bilo sprememb lokalnih sistemov in da zaradi preselitve agencije v Prago ni bilo sprememb v finančnih krogih, procesih in pretoku informacij; ugotavlja, da so bili lokalnih sistemi predstavljeni novemu računovodji agencije pred sprejetjem njenega poslanstva; ugotavlja, da bo redno potrjevanje računovodskih sistemov potekalo, kot je določeno v sporazumu o ravni storitve med Generalnim direktoratom za proračun in agencijo, na podlagi ocene tveganja direktorata; priznava, da je tveganje po ocenah trenutno nizko in da bo naslednje potrjevanje potekalo leta 2020 ali 2018, če bo prišlo do spremembe sistemov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 100 %; poleg tega ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 100 % in da je v to stopnjo vključen nesamodejni prenos odobrenih plačil v prihodnje obdobje za povečanje uporabe preostalih sredstev za plačila iz naslova III proračuna;

4.  priznava, da so plačilni roki agencije povprečno znašali 13 dni, kar je krajše od referenčnega merila Komisije 30 dni in njenega cilja 20 dni; ugotavlja, da je agencija skupno obdelala 4 267 finančnih transakcij, kar je 24 % več kot leta 2014;

5.  je seznanjen, da je agencija leta 2015 upravljala precejšen del prenesenega proračuna po podpisu treh novih sporazumov o prenosu (operativne faze sistema EGNOS, operativne faze programa Galileo in programa Obzorje 2020) s Komisijo v letu 2014; ugotavlja, da je bila sprememba sporazuma o prenosu operativne faze programa Galileo podpisana decembra 2015, z njo pa je bilo agenciji dodeljenih nadaljnjih 300 000 000 EUR; ugotavlja, da je leta 2015 odobreni preneseni proračun skupno znašal 116 067 789 EUR, plačil pa je bilo za 183 108 199 EUR;

6.  opozarja na ugotovitve poročila Računskega sodišča, da revidirano poročilo agencije o izvrševanju proračuna ni enako podrobno kot pri večini drugih agencij, kar kaže, da agencije potrebujejo jasne smernice za poročanje o proračunu; glede na navedbe agencije ugotavlja, da je na podlagi sporazuma o ravni storitve, podpisanega z Generalnim direktoratom za proračun, računovodske izkaze in z njimi povezana poročila pripravil računovodja Komisije in da je različna raven podrobnosti temeljila na praksi poročanja Komisije; podpira namero Komisije, da oblikuje smernice za poročanje o proračunu agencij za računovodske izkaze za leto 2016;

Prerazporeditve

7.  ugotavlja, da je agencija v letu 2015 obdelala osem notranjih prerazporeditev, ki jih je odobril njen izvršni direktor; ugotavlja, da je iz letnega poročila agencije in poročila Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

8.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je obseg prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto za naslov II (upravni odhodki) znašal 2 500 000 EUR (42 %), leta 2014 pa 3 400 000 EUR (54 %); priznava, da se ti prenosi večinoma nanašajo na storitve, ki so bile izvedene v letu 2015 in za katere so bili računi prejeti šele leta 2016, ter več pogodb IT visoke vrednosti in pogodbo o oceni tveganja, sklenjeno ob koncu leta 2015; poleg tega priznava, da so se ti projekti, ki so bili načrtovani za leto 2016, začeli leta 2015, da bi se uporabila sredstva, ki so se sprostila z varčevanjem pri drugih proračunskih vrsticah;

9.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

10.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila fluktuacija zaposlenih v agenciji leta 2015 velika, saj jo je 14 zaposlenih zapustilo, 26 pa se ji je pridružilo; na podlagi podatkov agencije priznava, da so vzrok za veliko fluktuacijo težave pri privabljanju in ohranjanju ključnega osebja v zelo konkurenčnem in tehničnem segmentu trga dela, predvsem zaradi lokacije njenega sedeža ter razmeroma nizkega korekcijskega koeficienta, ki vpliva na ravni plač v Češki republiki; poleg tega ugotavlja, da si agencija na vse razpoložljive načine prizadeva za izboljšanje svoje atraktivnosti, zlasti s poudarjanjem pomena svojega poslanstva; poziva agencijo in Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice poročata o morebitnem izboljšanju privlačnosti delovnih mest v agenciji; poziva agencijo, naj pripravi akcijski načrt, ki bo učinkovito obravnaval vprašanje pogostega menjavanja osebja;

11.  meni, da bi bilo treba kadrovsko politiko in postopke prilagoditi glede na nove naloge, ki so bile dodeljene agenciji v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 2. decembra 2013; poudarja, da bo ustrezno število zaposlenih agenciji omogočilo, da izpolni svoje naloge, in ponavlja, da bo neustrezno število zaposlenih privedlo do znatnih pomanjkljivosti in večjih tveganj;

12.  poleg tega ugotavlja, da je potrebno povečanje števila delovnih mest za začasne uslužbence, da bi zagotovili uspešno izvajanje novih dodeljenih nalog; opozarja, da se je rešitev, ki služi premoščanju vrzeli med nalogami in viri za zunanje izvajanje, izkazala za zelo drago in agenciji onemogoča razvoj in ohranjanje spretnosti in znanj, potrebnih za izvajanje vesoljske politike Unije;

Notranje kontrole

13.  je seznanjen, da je agencija vzpostavila načrte neprekinjenega poslovanja za varnostne objekte v Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu; ugotavlja, da za sedež agencije v Pragi ali agencijo v celoti ni bil vzpostavljen načrt neprekinjenega poslovanja; upošteva odločitev agencije, da se bo prednostno osredotočila na zagotavljanje načrtov neprekinjenega poslovanja za svoje nove objekte, ki temelji na oceni, da sedanji načrt neprekinjenega poslovanja trenutno zadostuje za sedež agencije, dokler se njene operacije in dejavnosti na tej lokaciji ne stabilizirajo; poleg tega upošteva namero agencije, da bo v prihodnjem letu izvedla takšno posodobitev načrtov neprekinjenega poslovanja na globalni ravni; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o posodobitvah načrtov neprekinjenega poslovanja; poleg tega poziva agencijo, naj znova oceni korekcijski koeficient, ki vpliva na raven plač v Češki republiki, da bi ponovno vzpostavili ustrezno ravnovesje;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

14.  ugotavlja, da se je upravni odbor agencije strinjal, da bo vse svoje člane pozval k izpolnitvi posameznih izjav o interesih; je seznanjen, da bosta izjavi o interesih predsednika in podpredsednika upravnega odbora kmalu objavljeni na spletnem mestu; poziva agencijo, naj nemudoma zbere in objavi izjave o interesih in življenjepise ter tako omogočiti javnosti potreben pregled nad višjim vodstvom; poziva jo tudi, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o razvoju dogodkov na tem področju;

15.  ugotavlja, da agencija raziskuje in rešuje morebitne težave, povezane s točnostjo dejanskih izjav o interesih, člane upravnega odbora pa redno opozarja o pomenu izpolnjevanja te zahteve in posodabljanju njihovih informacij, če je to potrebno;

16.  ugotavlja, da agencija ni izvajala posebnih pravil v zvezi s prijavitelji nepravilnosti, ki bi dopolnjevala kadrovske predpise; poziva agencijo, naj sprejme notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, da bi spodbudila kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, naj zaposlene redno obvešča in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah v zvezi s to politiko, naj zagotavlja zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, naj pravočasno ukrepa na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti ter vzpostavi postopek za anonimno interno poročanje; poziva agencijo, naj objavlja letna poročila o številu primerov prijaviteljev nepravilnosti in njihovi nadaljnji obravnavi ter jih posreduje organu za podelitev razrešnice; priznava, da je agencija obvestila osebje o pravilih o prijavljanju nepravilnosti; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetju in izvajanju notranjih pravil o prijavljanju nepravilnosti;

Komunikacija

17.  ugotavlja, da je agencija glavni partner in pobudnik projekta European Space Expo (evropske razstave o vesolju), ki je leta 2015 gostoval v Luxembourgu, Milanu, Oslu, Zagrebu, Stockholmu, Rigi, Ljubljani in Atenah ter pozdravil več sto tisoč lokalnih prebivalcev; ugotavlja, da je bilo vsako gostovanje razstave rezultat sodelovanja med lokalnimi akterji, tudi lokalno industrijo, občinami in akademskim svetom; ugotavlja, da je bila agencija aktivni partner pri pobudi Znanost in družba Evropskega ekonomsko-socialnega odbora;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2015 prenovila svojo spletno stran, kar vključuje posodobitev vsebine, analizo potreb uporabnikov in uporabniške izkušnje, primerjalno analizo in preoblikovanje informacijske arhitekture;

Druge pripombe

19.  ugotavlja, da je agencija letni program dela za leto 2015 sprejela šele marca 2015 in da še ni sprejela večletnega programa dela za obdobje 2014–2020; opozarja tudi, da zaradi poznega sprejetja ključnih dokumentov o načrtovanju obstaja tveganje, da cilji agencije ne bodo izpolnjeni; ugotavlja, da je agencijo pri razvoju večletnega programa dela oviral hitro spreminjajoči se status evropskega programa GNSS, ki ga upravlja Komisija in od katerega so odvisne vse dejavnosti agencije; poleg tega priznava, da je bilo po razvoju nadaljnjih različic večletnega programa dela in po pogovoru s Komisijo sklenjeno, da se večletni program dela vključi kot del enotnega programskega dokumenta, ki se nanaša na obdobje 2017–2020; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o svojem napredku pri dolgoročnem načrtovanju;

20.  z zaskrbljenostjo ugotavlja veliko neravnovesje med spoloma članov na najvišjih vodstvenih položajih v upravnem odboru agencije; poziva agencijo, naj ta neravnovesja odpravi in organu za podelitev razrešnice čim prej poroča o rezultatih;

21.  ugotavlja, da se je leta 2015 126 članov osebja udeležilo srečanj zunaj prostorov, katerih stroški so znašali 12 077 EUR (96 EUR na osebo);

o
o   o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov