Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2180(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2017

Ingivna texter :

A8-0148/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.56

Antagna texter :

P8_TA(2017)0187

Antagna texter
PDF 182kWORD 48k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0066/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0148/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0066/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0148/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 214.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 214.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 (2016/2180(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0148/2017)), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen från Europeiska byrån för GNSS (nedan kallad byrån) uppgick unionens bidrag till byråns slutliga budget för budgetåret 2015 till 27 606 414 EUR, vilket innebar en ökning med 8,82 % jämfört med 2014.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Kommentarer om räkenskapernas tillförlitlighet

1.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport gjordes den senaste valideringen av redovisningssystemet 2012. Parlamentet konstaterar att det enda system i vilket byrån direkt lägger in redovisningsuppgifter är ABAC (systemet för periodiserad redovisning), vilket inte innehas av byrån och som regelbundet valideras centralt av kommissionens generaldirektorat för budget (GD Budget).

2.  Europaparlamentet konstaterar att det inte förekommit ändringar i de lokala systemen efter den senaste valideringen, och att byråns flytt till Prag inte orsakade några ändringar i de finansiella flödena, i processerna eller i informationsflödet. Parlamentet konstaterar att de lokala systemen presenterades för byråns nya räkenskapsförare innan uppdraget accepterades. Parlamentet noterar att en regelbunden validering av redovisningssystemen kommer att äga rum enligt bestämmelserna i servicenivåavtalet mellan GD Budget och byrån på basis av GD Budgets riskbedömning. Parlamentet konstaterar att risken för närvarande bedöms som låg och nästa validering ska normalt sett genomföras 2020 alternativt 2018 ifall systemen skulle ändras.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena vara 100 %, samt att denna siffra inkluderar de icke-automatiska överföringarna av betalningsbemyndiganden som gjordes i syfte att maximera utnyttjandet av återstående betalningsanslag inom avdelning III i budgeten.

4.  Europaparlamentet uppmärksammar att byråns genomsnittliga betalningstid var 13 dagar, vilket ligger under kommissionens riktmärke på 30 dagar och under byråns mål på 20 dagar. Parlamentet konstaterar att byrån hanterade totalt 4 267 finansiella transaktioner, vilket utgör en ökning med 24 % jämfört med 2014.

5.  Europaparlamentet noterar att byrån förvaltade en stor delegerad budget under 2015 till följd av undertecknandet av tre nya delegeringsavtal (driften av Egnos och Galileo och Horisont 2020) med kommissionen under 2014. Parlamentet konstaterar att en ändring av delegeringsavtalet för driften av Galileo undertecknades i december 2015, genom vilket byrån anvisades ytterligare 300 000 000 EUR. Parlamentet noterar att inom ramen för den delegerade budgeten ingicks åtaganden för totalt 116 067 789 EUR och betalningar gjordes för 183 108 199 EUR.

6.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att byråns granskade rapport om budgetgenomförandet inte är lika detaljerad som de flesta andra byråers rapporter, vilket visar att det behövs tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering. Parlamentet konstaterar att byråns redovisning och tillhörande rapporter har utarbetats av kommissionens räkenskapsförare på grundval av ett servicenivåavtal som tecknades med GD Budget, och skillnaderna i detaljnivån beror på kommissionens rapporteringspraxis. Parlamentet stöder kommissionens avsikt att upprätta riktlinjer för byråernas budgetrapportering för räkenskaperna för 2016.

Överföringar

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån behandlade åtta interna överföringar 2015, vilka godkändes av byråns verkställande direktör. Parlamentet konstaterar på basis av byråns årsrapport och revisionsrättens rapport att nivån och typen av överföringar under budgetåret 2015 har hållits inom ramen för byråns finansiella bestämmelser.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport uppgick de ingångna åtaganden som fördes över till 2 500 000 EUR (42 %) för avdelning II (administrativa utgifter) jämfört med 3 400 000 (54 %) under 2014. Parlamentet noterar att dessa överföringar främst gällde tjänster som hade levererats 2015, men för vilka fakturorna inte kom förrän 2016, några it-kontrakt på stora belopp och ett riskbedömningskontrakt som undertecknades i slutet av 2015. Parlamentet noterar dessutom att dessa projekt, som ursprungligen planerades till 2016, inleddes 2015 för att man skulle utnyttja medel som hade frigjorts tack vare besparingar på andra budgetposter.

9.  Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

10.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att byrån hade en hög personalomsättning under 2015 – 14 anställda lämnade byrån och 26 nya medarbetare anställdes. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att den höga personalomsättningen beror på att det är svårt för byrån att locka till sig och behålla nyckelkompetens inom ett arbetsmarknadssegment som präglas av stor konkurrens och en hög grad av teknisk specialisering, fram för allt till följd av placeringen av huvudkontoret och den följaktligen oproportionerligt låga korrigeringskoefficient som tillämpas på lönerna i Tjeckien. Parlamentet konstaterar vidare att byrån gör sitt yttersta för att höja sitt attraktionsvärde, till exempel genom att betona hur meningsfullt dess uppdrag är. Parlamentet uppmanar byrån och kommissionen att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella förbättringar när det gäller hur attraktiva byråns tjänster är. Parlamentet uppmanar byrån att utarbeta en handlingsplan för att effektivt åtgärda problemet med den höga personalomsättningen.

11.  Europaparlamentet anser att personalpolitiken och förfaranden i samband med denna bör anpassas i enlighet med de nya uppgifter som byrån anförtrotts på grundval av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013. Parlamentet betonar att en adekvat bemanning ger byrån möjlighet att utföra sitt uppdrag, och upprepar att om man inte lyckas säkra en adekvat bemanning kan detta få betydande negativa följder och skapa omfattande risker.

12.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att antalet tjänster för tillfälligt anställda måste ökas för att utförandet av de nya tilldelade uppgifterna ska kunna säkras. Parlamentet påminner om att det visat sig bli dyrare att åtgärda klyftan mellan uppgifter och resurser genom att lägga ut arbeten på entreprenad, och att detta hindrat byrån från att utveckla och bevara den kunskap och kompetens som behövs för att genomföra unionens rymdpolitik.

Interna kontroller

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har infört kontinuitetsplaner för säkerhetsanläggningarna i Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Parlamentet noterar att det inte finns någon kontinuitetsplan för huvudkontoret i Prag eller för byrån som helhet. Parlamentet uppmärksammar byråns beslut att prioritera införandet av kontinuitetsplaner på sina nya verksamhetsställen, vilket i sin tur grundar sig på bedömningen att den befintliga kontinuitetsplanen för tillfället var tillräcklig för dess huvudkontor fram till dess att verksamheten och aktiviteterna stabiliserats på detta ställe. Parlamentet noterar dessutom byråns avsikt att göra en övergripande uppdatering av kontinuitetsplanerna under nästa år. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppdateringarna av kontinuitetsplanerna. Parlamentet uppmanar vidare byrån att göra en ny bedömning av den korrigeringskoefficient som tillämpas på lönerna i Tjeckien i syfte att återupprätta en korrekt balans.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse har kommit överens om att kräva att alla dess ledamöter utarbetar enskilda intresseförklaringar. Parlamentet konstaterar också att styrelseordförandens och vice styrelseordförandens meritförteckningar snart kommer att publiceras på byråns webbplats. Parlamentet uppmanar byrån att utan dröjsmål samla in och offentliggöra intresseförklaringarna och meritförteckningarna, och genom att göra detta ge allmänheten nödvändig översikt över den högre ledningen, samt att uppdatera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen i denna fråga.

15.  Europaparlamentet konstaterar att byrån undersöker och löser potentiella frågor relaterade till uppgifternas korrekthet i intresseförklaringarna, och att styrelseledamöterna regelbundet påminns om vikten av att de uppfyller denna skyldighet och vid behov uppdaterar sina uppgifter.

16.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte har inrättat särskilda bestämmelser avseende rapportering av missförhållanden, förutom de bestämmelser som fastställs i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet uppmanar byrån att anta en intern policy för rapportering av missförhållanden som främjar en kultur av transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, att utbilda de anställda och regelbundet informera dem om deras skyldigheter och rättigheter enligt policyn, att säkerställa skyddet av visselblåsare mot repressalier, att i god tid följa upp de rapporterade missförhållandena, att införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra årliga rapporter om antalet fall av missförhållanden och om uppföljningen av dem, samt översända dessa rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet noterar att byrån har informerat personalen om sina bestämmelser om rapportering av missförhållanden. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när dess bestämmelser om visselblåsare har fastställts och genomförts.

Kommunikation

17.  Europaparlamentet konstaterar att byrån är en central partner och initiator för projektet European Space Expo, som har visats i Luxemburg, Milano, Oslo, Zagreb, Stockholm, Riga, Ljubljana och Aten under 2015 och haft hundratusentals lokala besökare. Parlamentet konstaterar att varje projektvisning var ett resultat av samarbete med många lokala aktörer, inklusive lokal industri, kommuner och den akademiska världen. Parlamentet noterar även att byrån är en aktiv partner i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs initiativ ”Vetenskap och samhälle”.

18.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån under 2015 omarbetade sin webbplats, vilket innebar en uppdatering av innehållet, en analys av användarbehov och användarerfarenhet, en jämförande undersökning och en omstrukturering av informationsstrukturen.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet konstaterar att byrån antog sitt årliga arbetsprogram för 2015 först i mars 2015 och att byrån fortfarande inte antagit sitt fleråriga arbetsprogram för perioden 2014–2020. Parlamentet konstaterar även att om centrala planeringsdokument antas sent finns det en risk för att byrån inte uppnår sina mål. Parlamentet noterar på basis av uppgifter från byrån att utarbetandet av det fleråriga arbetsprogrammet försvårades på grund av den snabbt föränderliga statusen för det europeiska GNSS-programmet, som förvaltas av kommissionen och som alla byråns verksamheter är beroende av. Parlamentet konstaterar dessutom att man efter att ytterligare versioner av det fleråriga arbetsprogrammet hade utarbetats, och efter diskussioner med kommissionen, slutligen beslutade att inkludera det fleråriga arbetsprogrammet som en del av det samlade programdokument som hänför sig till perioden 2017–2020. Parlamentet uppmanar byrån att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informerad om framstegen när det gäller byråns långsiktiga planering.

20.  Europaparlamentet noterar bekymrat en mycket skev könsfördelning bland byråns styrelseledamöter. Byrån uppmanas att korrigera denna obalans och att resultaten meddelas den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så snart som möjligt.

21.  Europaparlamentet konstaterar att 126 anställda deltog i en bortadag (away day) under 2015, vars kostnad uppgick till 12 077 EUR (96 EUR per person).

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy