Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2197(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0103/2017

Indgivne tekster :

A8-0103/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.57

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0188

Vedtagne tekster
PDF 179kWORD 52k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 (2016/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 7.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 8.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 (2016/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 7.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 8.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 (2016/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2017),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet"), blev oprettet som et offentligt-privat partnerskab ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 for en periode på 10 år med henblik på at samle alle relevante aktører og bidrage til at etablere Unionen som en nøgleaktør inden for forsknings-, demonstrations- og udbredelsesaktiviteter vedrørende avancerede biobaserede produkter og biobrændstoffer;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet i henhold til artikel 38 og 43 i fællesforetagendets finansielle regler, som blev vedtaget ved dets bestyrelses beslutning af 14. oktober 2014, skal udarbejde og vedtage sit eget årsregnskab, der udarbejdes af dets regnskabsfører, som bestyrelsen har udpeget;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere i industrien, repræsenteret ved Bio-based Industries Consortium (BIC);

D.  der henviser til, at det maksimale bidrag fra Unionen til fællesforetagendet til forskningsaktiviteter og administrationsomkostninger er 975 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for Horisont 2020, og til, at andre medlemmer af fællesforetagendet skal bidrage med ressourcer for mindst 2 730 000 000 EUR i løbet af fællesforetagendets aktivitetsperiode, herunder kontantbidrag på mindst 182 500 000 EUR, bidrag i naturalier til øvrige aktiviteter på mindst 1 755 000 000 EUR samt bidrag i naturalier til fællesforetagendets aktiviteter;

Generelt

1.  bemærker, at 2015 var et vigtigt år for fællesforetagendet, idet det opnåede operationel kapacitet og økonomisk uafhængighed den 26. oktober 2015, og at Kommissionen var ansvarlig for operationerne før 2015 og udnævnte en fungerende administrerende direktør fra den 23. juli 2014 indtil den 30. september 2015, hvor programkontorets faste administrerende direktør tiltrådte; bemærker med tilfredshed, at de første måneder, hvor fællesforetagendet var uafhængigt, ikke medførte nogen problemer af systemisk karakter;

2.  bemærker, at fællesforetagendet flyttede til sin nye lokalitet i Bruxelles i april 2015; glæder sig over, at de første projekter, som fællesforetagendet har finansieret, generede et samlet bidrag på 71 000 000 EUR fra private partnere;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2015 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle regler;

4.  noterer sig, at det af fællesforetagendets årsregnskab fremgår, at det endelige budget for 2015, der var til rådighed til gennemførelse, omfattede forpligtelsesbevillinger på 209 422 797 EUR og betalingsbevillinger på 21 075 192 EUR, og at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var hhv. 87 % og 89 %;

5.  bemærker, at alle de operationelle forpligtelser i 2015 (nemlig 180 390 497 EUR) blev indgået som samlede forpligtelser og vedrørte to indkaldelser af forslag i 2015, for hvilke tildelingsprocedurerne stadig var i gang pr. 31. december 2015;

6.  noterer sig, at Kommissionens bidrag i 2015 til de to indkaldelser af forslag, der blev offentliggjort i maj og august 2015, beløb sig til 206 390 497 EUR, hvoraf den første indkaldelse, der blev offentliggjort med et budget på 100 000 000 EUR, var en flagskibsindkaldelse, hvor der blev udvalgt tre projekter med en samlet ansøgt finansiering på 73 741 237 EUR, mens budgettet for den anden indkaldelse var på 106 000 000 EUR, og vurderingen heraf fandt sted i 2016;

7.  bemærker, at fællesforetagendet i de to måneder, efter det var blevet uafhængigt, på vellykket vis håndterede de igangværende projekter fra 2014-indkaldelsen såvel som evalueringerne og udarbejdelsen af tilskudsaftaler for den første indkaldelse i 2015, og at det behandlede 25 forpligtelser, 100 betalinger, 5 inddrivelsesordrer og alle transaktioner i forbindelse med skæringsdatoerne ved årets udgang, herunder frigørelser, periodiseringer og beregninger af "Refund Anticipation-lån";

8.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2015 offentliggjorde to indkaldelser af forslag, men at kun indkaldelse 2015.1, som dækkede flagskibsinnovationsforanstaltninger, blev evalueret i september-oktober 2015; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af indkaldelse 2015.2, som dækkede forsknings- og innovationsforanstaltninger samt demonstrationsinnovationsforanstaltninger;

9.  godtager, at der blev undertegnet 10 tilskudsaftaler til en samlet værdi af 49 653 711 EUR og antaget tre forslag til finansiering i december 2015 til en samlet værdi af 73 741 237 EUR;

10.  bemærker, at der ikke var indberettet om nogen bidrag i naturalier fra andre medlemmer end Unionen pr. 31. december 2015; bemærker, at fællesforetagendet indførte et skøn for bidrag i naturalier på 3 503 128 EUR i sit regnskab baseret på de tilskudsaftaler, der blev undertegnet i juli 2015 – en praksis, der også er godtaget i Revisionsrettens beretning;

11.  påpeger, at medlemmer fra den private sektor har vanskeligt ved at fremlægge deres tal for bidrag i naturalier inden fristen den 31. januar, og er meget bekymret for, at dette risikerer at blive et tilbagevendende problem for de fleste fællesforetagender; bemærker i denne forbindelse, at den normale rapporteringsperiode for bidrag i naturalier er på 18 måneder, og at denne dobbeltrapportering er i strid med den generelle tendens i retning af forenkling;

12.  minder om, at Revisionsrettens beretning anbefalede, at Kommissionen skulle forelægge klare retningslinjer for fællesforetagendets budgetmæssige rapportering og økonomiske forvaltning, og bemærker, at disse retningslinjer blev udstedt den 20. december 2016 efter denne anbefaling;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

13.  udtrykker bekymring over, at administrationsbudgettet for 2015 blev udarbejdet ud fra den antagelse, at alle fællesforetagendets 22 medarbejdere ville være ansat og i funktion ved årets udgang; bemærker, at kun 13 stillinger var besat inden denne dato, hvilket havde en åbenbar indvirkning på personaleomkostningerne; bemærker imidlertid, at de uudnyttede budgetbevillinger blev reaktiveret i budgettet for 2016; glæder sig over, at fællesforetagendet fortsatte rekrutteringsprocedurerne i 2016 og har besat 20 af de 22 ledige stillinger;

Intern kontrol

14.  noterer sig, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog standarder for intern kontrol på grundlag af de 16 tilsvarende standarder, Kommissionen har fastlagt for sine egne afdelinger, og under behørig hensyntagen til de risici, der knytter sig til fællesforetagendets forvaltningsmiljø; glæder sig over, at fællesforetagendets fungerende administrerende direktør indførte systemer for intern forvaltning og kontrol og procedurer, der sikrer implementeringen af rammen for intern kontrol;

15.  anerkender, at fællesforetagendet har vedtaget en manual over finansielle procedurer, som personalet skal benytte til at beskrive de finansielle kredsløb for gennemførelsen af fællesforetagendets budget, som omfatter alle finansielle operationer, idet der er taget højde for fællesforetagendets "lean"-struktur og eventuelle risici, der knytter sig til forvaltningsmiljøet og karakteren af finansieringsaktiviteterne;

16.  noterer sig, at fællesforetagendet gennemførte forudgående kontroller af aktionsudgifter, hvilket var medtaget i dets finansielle regler og i manualen over finansielle procedurer; påpeger, at de forudgående kontroller af aktionsudgifter i 2015 vedrørte forfinansieringen af projekter fra 2014-indkaldelsen;

17.  noterer sig, at fællesforetagendet indførte interne kontrolprocedurer for at give rimelig sikkerhed for forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder;

18.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning henviser til, at fællesforetagendet har etableret procedurer for forudgående kontrol baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og er i gang med at udvikle et program for efterfølgende revision af tilskudsmodtagere, der skal anvendes fra 2017; bemærker, at disse kontroller er centrale værktøjer til vurdering af de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, herunder kontante bidrag og bidrag i naturalier til fællesforetagendet fra andre medlemmer end Unionen;

Retsgrundlag

19.  noterer sig, at der den 23. december 2015 blev vedtaget en ændring af fællesforetagendets finansielle regler baseret på et forslag fra Kommissionens Generaldirektorat for Budget med henblik på at præcisere, at Revisionsretten ville basere sit arbejde på den rapport, der var udarbejdet af et privat revisionsfirma, men stadig ville fortsætte med at revidere fællesforetagendet årligt;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20.  bemærker, at fællesforetagendet har vedtaget regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår dets medlemmer, således at der er indført særlige foranstaltninger til udvælgelse og ansættelse af eksperter til at stå for evaluering af ansøgninger om tilskud, projekter og bud samt til at afgive udtalelser og yde rådgivning i særlige sager;

21.  bemærker, at der i Revisionsrettens beretning henvises til, at Kommissionen vedtog en strategi til bekæmpelse af svig i juni 2011, som blev opdateret i maj 2015 for at tage højde for de ændringer, der blev indført med Horisont 2020; opfordrer fællesforetagendet til at medtage et afsnit om strategien til bekæmpelse af svig i sin årlige aktivitetsrapport;

22.  bemærker, at der i Revisionsrettens beretning henvises til, at Kommissionen har udstedt retningslinjer for fællesforetagenderne vedrørende bestemmelser om interessekonflikter, herunder en fælles model til erklæringen om fravær af interessekonflikter, som fællesforetagendet skulle indarbejde i sine procedurer; anmoder fællesforetagendet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om færdiggørelsen af disse erklæringer;

Andet

23.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik