Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2197(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0103/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0103/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.57

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0188

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 491kWORD 56k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 7.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 8.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 7.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 8.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, για περίοδο 10 ετών, με στόχο να φέρει σε επαφή όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους και να συμβάλει στην καθιέρωση της Ένωσης ως βασικού παράγοντα στις δραστηριότητες έρευνας, επίδειξης και ανάπτυξης για προηγμένα βιοπροϊόντα και βιοκαύσιμα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 43 των δημοσιονομικών κανόνων της Κοινής Επιχείρησης, που εγκρίθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στις 14 Οκτωβρίου 2014, η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να καταρτίζει και να εγκρίνει τους δικούς της ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από τον υπόλογο ο οποίος έχει οριστεί από το διοικητικό της συμβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι από τη βιομηχανία, εκπροσωπούμενοι από την κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium (BIC))·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για ερευνητικές δραστηριότητες και διοικητικές δαπάνες ανέρχεται σε 975 000 000 EUR και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ότι τα άλλα μέλη της Κοινής Επιχείρησης συνεισφέρουν πόρους ύψους τουλάχιστον 2 730 000 000 EUR κατά την περίοδο δραστηριότητας της Κοινής Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων συνεισφορών σε μετρητά ύψους τουλάχιστον 182 500 000 EUR, συνεισφορών σε είδος για επιπλέον δραστηριότητες ύψους τουλάχιστον 1 755 000 000 EUR και συνεισφορών σε είδος για τις δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι το 2015 ήταν ένα σημαντικό έτος για την Κοινή Επιχείρηση, δεδομένου ότι απέκτησε επιχειρησιακή ικανότητα και οικονομική αυτονομία στις 26 Οκτωβρίου 2015· πριν από το 2015, υπεύθυνη για το επιχειρησιακό σκέλος ήταν η Επιτροπή και είχε ορίσει προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή από τις 23 Ιουλίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα ο μόνιμος εκτελεστικός διευθυντής του γραφείου προγράμματος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι κατά τους πρώτους μήνες της αυτόνομης ύπαρξης της Κοινής Επιχείρησης δεν ανέκυψαν προβλήματα συστημικού χαρακτήρα·

2.  επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση μετακόμισε στα νέα γραφεία της στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2015· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα πρώτα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινή Επιχείρηση κινητοποίησαν συνολική συνεισφορά ύψους 71 000 000 EUR από εταίρους του ιδιωτικού τομέα·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το 2015 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

4.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης προβλέπουν για τον οριστικό διαθέσιμο προς εκτέλεση προϋπολογισμό για το 2015 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 209 422 797 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 21 075 192 EUR, με ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών 87 % και 89 % αντίστοιχα·

5.  παρατηρεί ότι το σύνολο των επιχειρησιακών υποχρεώσεων του 2015 (συγκεκριμένα, 180 390 497 EUR) ανελήφθησαν σε συνολικό επίπεδο και αφορούσαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύθηκαν το 2015, στο πλαίσιο των οποίων οι διαδικασίες ανάθεσης δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015·

6.  σημειώνει ότι, για το 2015, η συνεισφορά της Επιτροπής σε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο και τον Αύγουστο 2015 ανήλθε σε 206 390 497 EUR· η πρώτη, που δημοσιεύθηκε με προϋπολογισμό 100 000 000 EUR, ήταν μια εμβληματική πρόσκληση και επιλέχθηκαν τρία έργα, με συνολική ζητηθείσα χρηματοδότηση 73 741 237 EUR, ενώ ο προϋπολογισμός της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ήταν 106 000 000 EUR και η αξιολόγησή της πραγματοποιήθηκε το 2016·

7.  σημειώνει ότι, στο δίμηνο μετά την απόκτηση αυτονομίας, η Κοινή Επιχείρηση αντιμετώπισε με επιτυχία τα εν εξελίξει έργα της πρόσκλησης του 2014 και τις αξιολογήσεις, καθώς και την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης για την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2015, διεκπεραίωσε 25 αναλήψεις υποχρεώσεων, 100 πληρωμές, 5 εντάλματα είσπραξης και το σύνολο των καταληκτικών πράξεων στο τέλος του έτους, ήτοι αποδεσμεύσεις, δεδουλευμένα και υπολογισμούς δανείων εν αναμονή επιστροφής·

8.  σημειώνει ότι το 2015 η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε δύο προσκλήσεις, αλλά μόνον η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015.1, που καλύπτει εμβληματικές δράσεις καινοτομίας, αξιολογήθηκε στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2015.2, που καλύπτει δράσεις έρευνας και καινοτομίας και δράσεις επίδειξης καινοτομίας·

9.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπογράφηκαν 10 συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 49 653 711 EUR και τρεις προτάσεις επελέγησαν για χρηματοδότηση τον Δεκέμβριο του 2015, συνολικής αξίας 73 741 237 EUR·

10.  σημειώνει ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν αναφέρθηκαν συνεισφορές σε είδος στην Κοινή Επιχείρηση από άλλα μέλη πλην της Ένωσης· σημειώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση κατέγραψε στους λογαριασμούς της εκτίμηση 3 503 128 EUR βάσει των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν τον Ιούλιο 2015, πρακτική που επισημάνθηκε και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

11.  επισημαίνει ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την υποβολή των ποσών των συνεισφορών τους σε είδος έως τις 31 Ιανουαρίου, και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο να αποκτήσει το πρόβλημα αυτό χρονίζοντα χαρακτήρα για τις περισσότερες κοινές επιχειρήσεις· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τακτική περίοδος υποβολής εκθέσεων για συνεισφορές σε είδος είναι 18 μήνες και ότι η εν λόγω διπλή υποβολή εκθέσεων αντιβαίνει στη γενική τάση απλούστευσης·

12.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά να υποβάλει η Επιτροπή σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιονομική αναφορά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση στην Κοινή Επιχείρηση και επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδόθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 2016, σε συνέχεια της σύστασης αυτής·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2015 ο διοικητικός προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση την υπόθεση ότι, μέχρι το τέλος του έτους, και τα 22 μέλη του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης θα είχαν προσληφθεί και θα ήταν σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους· σημειώνει ότι μόνον 13 θέσεις είχαν πληρωθεί μέχρι τότε, γεγονός που είχε κατ’ ανάγκη επιπτώσεις στις δαπάνες προσωπικού· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού επανενεργοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό του 2016· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση προχώρησε σε διαδικασίες πρόσληψης το 2016 και έχει καλύψει 20 από τις 22 διαθέσιμες θέσεις·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε πρότυπα εσωτερικού ελέγχου με βάση τα 16 ισοδύναμα πρότυπα που καθορίζει η Επιτροπή για τις δικές της υπηρεσίες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με το διαχειριστικό περιβάλλον της Κοινής Επιχείρησης· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της Κοινής Επιχείρησης έθεσε σε εφαρμογή εσωτερικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου·

15.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση ενέκρινε εγχειρίδιο δημοσιονομικών διαδικασιών για χρήση από το προσωπικό της με σκοπό την περιγραφή των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, που καλύπτει όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές λαμβάνοντας υπόψη τη «λιτή» δομή και τυχόν κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον διαχείρισης και τη φύση των χρηματοδοτικών πράξεων·

16.  επισημαίνει το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση εφάρμοσε προληπτικούς ελέγχους σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες, που συμπεριλήφθηκαν στους δημοσιονομικούς κανόνες της Κοινής Επιχείρησης και στο εγχειρίδιο δημοσιονομικών διαδικασιών· επισημαίνει ότι, το 2015, οι προληπτικοί έλεγχοι για τις επιχειρησιακές δαπάνες αφορούσαν την προχρηματοδότηση έργων από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014·

17.  σημειώνει η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να παρέχεται εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τον εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών·

18.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι η Κοινή Επιχείρηση έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων που αφορούν οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα, και αναπτύσσει πρόγραμμα κατασταλτικών ελέγχων για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί από το 2017 και μετά· παρατηρεί ότι οι εν λόγω έλεγχοι αποτελούν βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών σε χρήμα και σε είδος που καταβάλλονται στην Κοινή Επιχείρηση από τα μέλη της πλην της Ένωσης·

Νομικό πλαίσιο

19.  σημειώνει ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκε τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων της Κοινής Επιχείρησης με βάση πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Επιτροπής, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα στηρίζεται στην έκθεση που καταρτίζει ιδιωτική εταιρεία ελέγχου, μολονότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεχίσει να ελέγχει την Κοινή Επιχείρηση σε ετήσια βάση·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

20.  παρατηρεί ότι η Κοινή Επιχείρηση ενέκρινε τους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη της και, ως εκ τούτου, τέθηκαν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για την επιλογή και την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση αιτήσεων επιχορήγησης, έργων και προσφορών, και για την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

21.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης τον Ιούνιο του 2011, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που εισήγαγε το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ένα τμήμα σχετικά με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

22.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κοινές επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινού υποδείγματος για τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει η Κοινή Επιχείρηση στις διαδικασίες της· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συμπλήρωση των εν λόγω δηλώσεων·

Λοιπά

23.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της Κοινής Επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου