Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2197(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0103/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0103/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.57

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0188

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 43k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2017),

1.  myöntää biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2017),

1.  hyväksyy biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2017),

A.  ottaa huomioon, että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (jäljempänä 'yhteisyritys') perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/2014 julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena on tuoda yhteen kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ja auttaa osaltaan nostamaan unioni keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden biopolttoaineiden ja biotuotteiden tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston 14. lokakuuta 2014 tekemällä päätöksellä hyväksyttyjen yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten 38 ja 43 artiklan mukaisesti yhteisyrityksen on hyväksyttävä hallintoneuvostonsa nimittämän tilinpitäjän laatima tilinpäätöksensä;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat unioni, jota edustaa komissio, ja teollisuudenalan kumppanit, joita edustaa biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (BIC);

D.  toteaa, että unioni rahoittaa yhteisyrityksen tutkimustoimia ja hallintomenoja Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta enintään 975 000 000 eurolla ja että yhteisyrityksen muiden osakkaiden rahoitusosuus on yhteisyrityksen toimintakauden aikana vähintään 2 730 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 182 500 000 euron käteissuoritukset, vähintään 1 755 000 000 euron luontoissuoritukset täydentäviin toimiin ja luontoissuoritukset yhteisyrityksen toimintaan;

Yleistä

1.  toteaa, että vuosi 2015 oli yhteisyritykselle merkittävä, sillä se saavutti toiminnallisen valmiuden ja taloudellisen riippumattomuuden 26. lokakuuta 2015 ja että ennen vuotta 2015 komissio vastasi toiminnasta ja nimitti väliaikaisen toimitusjohtajan 23 päivästä heinäkuuta 2014 30 päivään syyskuuta 2015, jolloin ohjelmatoimiston pysyvä toimitusjohtaja aloitti tehtävänsä; panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyrityksen ensimmäiset kuukaudet itsenäisenä toimijana eivät tuoneet mukanaan systeemisiä ongelmia;

2.  toteaa, että yhteisyritys muutti uusiin tiloihinsa Brysselissä huhtikuussa 2015; suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyrityksen rahoittamiin ensimmäisiin hankkeisiin saatiin yksityisiltä kumppaneilta yhteensä 71 000 000 euron rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta oli esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2015 lopulliseen talousarvioon sisältyi 209 422 797 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 21 075 192 euroa maksumäärärahoja ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 87 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 89 prosenttia;

5.  toteaa, että kaikki varainhoitovuoden 2015 operatiiviset maksusitoumukset (eli 180 390 497 euroa) tehtiin kokonaistasolla ja että ne liittyivät kahteen vuoden 2015 ehdotuspyyntöön, joiden osalta sopimuksentekomenettelyt olivat kesken 31. joulukuuta 2015;

6.  toteaa, että vuonna 2015 komission rahoitusosuus kahteen ehdotuspyyntöön, jotka julkaistiin toukokuussa ja elokuussa 2015, oli 206 390 497 euroa; toteaa, että ensimmäinen ehdotuspyyntö, jonka julkaistu talousarvio oli 100 000 000 euroa, oli lippulaiva-aloite, johon valittiin kolme hanketta, joihin pyydettiin rahoitusta yhteensä 73 741 237 euroa, kun taas toisen ehdotuspyynnön talousarvio oli 106 000 000 euroa, ja sen arviointi toteutettiin vuonna 2016;

7.  toteaa, että yhteisyrityksen taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista seuranneen kahden kuukauden aikana se hoiti menestyksekkäästi vuoden 2014 ehdotuspyynnön meneillään olevia hankkeita sekä ensimmäisen vuoden 2015 ehdotuspyynnön arviointeja ja avustussopimuksen valmistelua, käsitteli 25 sitoumusta, 100 maksua ja viisi perintämääräystä sekä kaikki tilikauden rajaamiseen vuoden lopussa liittyvät tapahtumat eli maksusitoumusten vapauttamiset, tuloennakot ja lainan ennenaikaista takaisinmaksua koskevat laskelmat;

8.  toteaa, että yhteisyritys julkaisi vuonna 2015 kaksi ehdotuspyyntöä, mutta ainoastaan ehdotuspyyntö 2015.1, joka kattaa innovointia koskevan lippulaiva-aloitteen, arvioitiin syys- ja lokakuussa 2015; kehottaa yhteisyritystä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimus- ja innovointitoimia sekä demonstrointia koskevia innovointitoimia kattavan ehdotuspyynnön 2015.2 tuloksista;

9.  toteaa, että yhteisyritys teki kymmenen avustussopimusta, joiden kokonaisarvo oli 49 653 711 euroa ja hyväksyi rahoitettavaksi joulukuussa 2015 kolme ehdotusta, joiden kokonaisarvo oli 73 741 237 euroa;

10.  toteaa, että yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni eivät olleet raportoineet luontoissuorituksista 31. joulukuuta 2015 mennessä; toteaa, että yhteisyritys kirjasi tilinpäätökseensä luontoissuorituksia arviolta 3 503 128 euroa heinäkuussa 2015 tehtyjen avustussopimusten perusteella ja että kyseinen käytäntö on huomioitu myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

11.  toteaa, että yksityisillä osakkailla on vaikeuksia esittää luontoissuorituksia koskevat lukunsa 31. päivään tammikuuta asetettuun määräaikaan mennessä, ja on erittäin huolissaan siitä, että tämä ongelma voi toistua useimmissa yhteisyrityksissä; toteaa tässä yhteydessä, että luontoissuoritusten säännöllinen raportointiaika on 18 kuukautta ja että tällainen kaksinkertainen raportointi on vastoin yleistä yksinkertaistamista;

12.  muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen suosittaneen kertomuksessaan, että komission olisi esitettävä yhteisyrityksen budjettiraportointia ja varainhoitoa koskevia selkeitä ohjeita, ja toteaa, että suositukseen perustuvat ohjeet julkaistiin 20. joulukuuta 2016;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

13.  ilmaisee huolensa siitä, että vuoden 2015 hallinnollinen talousarvio laadittiin sen olettamuksen perusteella, että kaikki yhteisyrityksen henkilöstön 22 jäsentä olisi otettu palvelukseen ja että he hoitaisivat tehtäviään vuoden loppuun mennessä; toteaa, että ainoastaan 13 tointa oli täytettynä kyseiseen ajankohtaan mennessä, mikä vaikutti henkilöstöön liittyviin kustannuksiin, toteaa kuitenkin, että käyttämättömät talousarviomäärärahat otettiin uudelleen käyttöön vuoden 2016 talousarviossa; suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyritys jatkoi palvelukseenottomenettelyjä vuonna 2016 ja on täyttänyt saatavilla olevasta 22 toimesta 20;

Sisäinen valvonta

14.  toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi sisäisen valvonnan standardeja komission omia osastojaan varten laatiman 16 vastaavan standardin perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon yhteisyrityksen toimintaympäristöön liittyvät riskit; suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyrityksen väliaikainen toimitusjohtaja otti käyttöön sisäisiä hallinnointia ja valvontaa koskevia järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpano;

15.  toteaa, että yhteisyritys hyväksyi henkilöstönsä käyttöön varainhoitomenettelyjä koskevan käsikirjan, jotta voidaan kuvata rahoitusprosesseja yhteisyrityksen talousarvion toteuttamiseksi; toteaa, että käsikirja kattaa kaikki rahoitustapahtumat ottaen huomioon yhteisyrityksen kevyen rakenteen sekä toimintaympäristöön ja rahoitustoimien luonteeseen liittyvät riskit;

16.  toteaa, että yhteisyritys otti käyttöön toimintamenoja koskevia ennakkotarkastusmenettelyjä, jotka sisällytettiin sen varainhoitoa koskeviin säännöksiin ja varainhoitomenettelyjä koskevaan käsikirjaan; toteaa, että vuonna 2015 toimintamenoja koskevissa ennakkotarkastusmenettelyissä käsiteltiin vuoden 2014 ehdotuspyyntöön liittyvien hankkeiden ennakkorahoitusta;

17.  toteaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön sisäisen valvonnan menettelyjä, jotta saataisiin kohtuullinen varmuus siitä, että petokset ja sääntöjenvastaisuudet havaitaan ja että niitä ehkäistään;

18.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys otti käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvia ennakkotarkastusmenettelyjä ja laatii parhaillaan ohjelmaa jälkitarkastusten kohdistamiseksi avustusten saajiin vuodesta 2017 alkaen; toteaa, että nämä tarkastukset ovat keskeisiä välineitä, joiden avulla arvioidaan tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus, ja ne kattavat myös yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin käteis- ja luontoissuoritukset;

Oikeudellinen kehys

19.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskeviin säännöksiin hyväksyttiin 23. joulukuuta 2015 muutos, joka perustui komission budjettipääosaston ehdotukseen, jolla selvennettiin, että tilintarkastustuomioistuimen työ perustuisi yksityisen tarkastusyrityksen laatimaan raporttiin, vaikka tilintarkastustuomioistuin jatkaisi yhteisyrityksen tarkistamista vuosittain;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  toteaa, että yhteisyritys hyväksyi jäsentensä eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat säännöt ja otti näin käyttöön erityistoimia, joiden avulla valitaan ja palkataan asiantuntijoita vastaamaan avustushakemusten, hankkeiden ja tarjousten arvioinnista ja antamaan lausuntoja ja neuvontaa erityistapauksissa;

21.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio vahvisti petostentorjuntastrategian kesäkuussa 2011 ja sitä päivitettiin maaliskuussa 2015, jotta voitiin ottaa huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmasta aiheutuneet muutokset; kehottaa yhteisyritystä sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa petostentorjuntastrategiaansa koskevan kohdan;

22.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio julkaisi yhteisyrityksille ohjeita eturistiriitoja koskevista säännöistä sekä eturistiriidattomuudesta annettavan ilmoituksen yleismallin, joka yhteisyrityksen oli määrä ottaa käyttöön menettelyissään; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tällaisten ilmoitusten käyttöönottamisesta;

Muut

23.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö