Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2197(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0103/2017

Pateikti tekstai :

A8-0103/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.57

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0188

Priimti tekstai
PDF 420kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2017),

1.  patvirtina Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 473, 2016 12 16, p. 7.
(2) OL C 473, 2016 12 16, p. 8.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 130.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2017),

1.  pritaria Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 473, 2016 12 16, p. 7.
(2) OL C 473, 2016 12 16, p. 8.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 130.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2017),

A.  kadangi Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 buvo įsteigta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 10 metų laikotarpiui, siekiant suburti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir padėti Sąjungai atlikti svarbų vaidmenį vykdant su pažangiais biologiniais produktais ir biodegalais susijusių mokslinių tyrimų, pristatymo ir skatinimo juos naudoti veiklą;

B.  kadangi, pagal Bendrosios įmonės finansinių taisyklių, priimtų 2014 m. spalio 14 d. Bendrosios įmonės valdybos sprendimu, 38 ir 43 straipsnius, Bendroji įmonė turi parengti ir patvirtinti savo apskaitos pareigūno, kurį skiria valdyba, parengtas metines finansines ataskaitas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir pramonės sektoriui atstovaujantys partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas);

D.  kadangi didžiausias Sąjungos įnašas, skirtas Bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiklai ir administracinėms išlaidoms, sudaro 975 000 000 EUR, jis bus mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o kiti Bendrosios įmonės nariai Bendrosios įmonės veiklos laikotarpiu turės skirti ne mažiau kaip 2 730 000 000 EUR lėšų, įskaitant ne mažiau kaip 182 500 000 EUR siekiančius įnašus grynaisiais pinigais, ne mažiau kaip 1 755 000 000 EUR siekiančius nepiniginius įnašus, skirtus papildomai veiklai ir nepiniginius įnašus, skirtus Bendrosios įmonės veiklai;

Bendrosios nuostatos

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015-ieji Bendrajai įmonei buvo svarbūs metai, nes 2015 m. spalio 26 d. ji pradėjo naudotis visais savo veiklos pajėgumais ir tapo finansiškai nepriklausoma; iki 2015 m. už įmonės veiklą buvo atsakinga Komisija, 2014 m. liepos 23 d.–2015 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui Komisija paskyrė laikinai einantį pareigas vykdomąjį direktorių, vėliau pareigas eiti pradėjo programų biuro nuolatinis vykdomasis direktorius; su pasitenkinimu pažymi, kad per pirmuosius Bendrosios įmonės savarankiško veikimo mėnesius neatsirado jokių nuolatinių problemų;

2.  pažymi, kad 2015 m. balandžio mėn. Bendroji įmonė persikėlė į naujas patalpas Briuselyje; palankiai vertina tai, kad bendras privačių partnerių indėlis į pirmuosius Bendrosios įmonės finansuojamus projektus siekė 71 000 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatyta, kad Bendrosios įmonės 2015 m. metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir grynųjų pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama Bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse;

4.  pažymi, kad Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose numatytą 2015 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 209 422 797 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 21 075 192 EUR mokėjimų asignavimų, kurių panaudojimo lygis atitinkamai buvo 87 ir 89 proc.;

5.  pažymi, kad 2015 m. visi veiklos įsipareigojimai (t. y. 180 390 497 EUR) buvo prisiimti bendruoju lygmeniu ir buvo susiję su dviem 2015 m. kvietimais teikti pasiūlymus, su kuriais susijusių sutarčių skyrimo procedūros buvo vykdomos 2015 m. gruodžio 31 d.;

6.  pažymi, kad 2015 m. Komisijos indėlis į du kvietimus teikti pasiūlymus, kurie buvo paskelbti 2015 m. gegužės ir rugpjūčio mėn., sudarė 206 390 497 EUR sumą; pirmasis paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus, kurio biudžetą sudarė 100 000 000 EUR, buvo pavyzdinis – buvo atrinkti trys projektai, kuriems finansuoti buvo prašoma 73 741 237 EUR, o antrojo kvietimo teikti pasiūlymus biudžetas siekė 106 000 000 EUR, jis buvo vertinamas 2016 m.;

7.  pažymi, kad praėjus dviems mėnesiams nuo finansinio savarankiškumo įgijimo Bendroji įmonė sėkmingai nagrinėjo vykdomus 2014 m. kvietimo teikti pasiūlymus projektus, juos vertino, taip pat rengė dotacijos susitarimą, susijusį su pirmuoju 2015 m. kvietimu teikti pasiūlymus, įformino 25 įsipareigojimus, 100 mokėjimų, 5 vykdomuosius raštus sumoms išieškoti ir visus finansinių metų atskyrimo sandorius, t. y. panaikinimo, kaupimo ir neįvykdytų įsipareigojimų mokėjimų apskaičiavimo;

8.  pažymi, kad 2015 m. Bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus, tačiau tik kvietimas teikti pasiūlymus Nr. 2015.1, susijęs su pavyzdine inovacijų veikla, buvo vertinamas 2015 m. rugsėjo–spalio mėn.; ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie kvietimo teikti pasiūlymus Nr. 2015.2, susijusio su mokslinių tyrimų ir inovacijų bei demonstravimo ir inovacijų veikla, vertinimo rezultatus;

9.  pripažįsta, kad bendra 10 pasirašytų dotacijos susitarimų vertė siekė 49 653 711 EUR ir kad 2015 m. gruodžio mėn. atrinktų trijų finansuotinų pasiūlymų bendra vertė siekė 73 741 237 EUR;

10.  pažymi, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrosios įmonės nariai, išskyrus Sąjungą, nepranešė jai apie jokius nepiniginius įnašus; pažymi, kad Bendroji įmonė, remdamasi 2015 m. liepos mėn. pasirašytais dotacijos susitarimais, į savo sąskaitas įtraukė 3 503 128 EUR – ši praktika taip pat pripažinta Audito Rūmų ataskaitoje;

11.  nurodo, kad privačiojo sektoriaus nariai susiduria su sunkumais bandydami iki sausio 31 d. termino pateikti su nepiniginiais įnašais susijusius duomenis, ir yra labai susirūpinęs, kad tai tampa pasikartojanti daugelio bendrųjų įmonių problema; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad įprastas nepiniginių įnašų ataskaitinis laikotarpis yra 18 mėnesių ir kad toks dvigubas ataskaitų teikimas neatitinka bendros supaprastinimo tendencijos;

12.  primena, kad Audito Rūmų ataskaitoje buvo rekomenduojama Komisijai pateikti aiškias gaires dėl Bendrosios įmonės biudžeto ataskaitų teikimo ir finansų valdymo, ir pažymi, kad atsižvelgiant į šią rekomendaciją tokios gairės buvo paskelbtos 2016 m. gruodžio 20 d.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

13.  susirūpinęs pažymi, jog 2015 m. administracinis biudžetas buvo parengtas darant prielaidą, kad iki metų pabaigos bus įdarbinti ir savo funkcijas vykdys visi 22 Bendrosios įmonės darbuotojai; pažymi, kad iki tos datos buvo užimta tik 13 darbo vietų, o tai turėjo poveikį su darbuotojais susijusioms išlaidoms; vis dėlto pažymi, kad nepanaudoti biudžeto asignavimai buvo vėl įtraukti į 2016 m. biudžetą; palankiai vertina tai, kad 2016 m. Bendroji įmonė tęsė įdarbinimo procedūras ir užpildė 20 turimų darbo vietų iš 22;

Vidaus kontrolė

14.  pažymi, kad Bendrosios įmonės valdyba patvirtino vidaus kontrolės standartus remdamasi 16 Komisijos savo tarnyboms nustatytų lygiaverčių standartų ir tinkamai atsižvelgdama į riziką, susijusią su Bendrosios įmonės valdymo aplinka; palankiai vertina tai, kad Bendrosios įmonės laikinai einantis pareigas vykdomasis direktorius įdiegė vidaus valdymo ir kontrolės sistemas ir procedūras, kuriomis užtikrinamas vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimas;

15.  pripažįsta, kad Bendroji įmonė, siekdama apibūdinti su savo biudžeto vykdymu susijusias finansines grandines, patvirtino darbuotojams skirtą finansinių procedūrų vadovą, į kurį įtrauktos visos finansinės operacijos ir kuriame atsižvelgiama į jų veiksmingą struktūrą ir bet kokią riziką, susijusią su valdymo aplinka bei finansinių operacijų pobūdžiu;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė įgyvendino ex ante veiklos išlaidų kontrolę, kuri buvo įtraukta į Bendrosios įmonės finansines taisykles ir finansinių procedūrų vadovą; nurodo, kad 2015 m. atliekant ex ante veiklos išlaidų kontrolę buvo nagrinėjamas išankstinio su 2014 m. kvietimu teikti pasiūlymus susijusių projektų finansavimo klausimas;

17.  pažymi, jog Bendroji įmonė parengė vidaus kontrolės procedūras, siekdama pakankamai užtikrinti, kad sukčiavimų ir pažeidimų atvejai bus nustatyti ir kad jiems bus užkirstas kelias;

18.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje kalbama apie tai, kad Bendroji įmonė nustatė ex ante kontrolės procedūras, remdamasi finansinių ir veiklos dokumentų peržiūros rezultatais, ir rengia dotacijų gavėjų ex post auditų programą, kuri bus įgyvendinama nuo 2017 m.; pažymi, kad tokios patikros yra pagrindinės priemonės, kurias naudojant galima įvertinti operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, įskaitant Bendrosios įmonės narių, išskyrus Sąjungą, piniginius ir nepiniginius įnašus į ją;

Teisinis pagrindas

19.  pažymi, jog 2015 m. gruodžio 23 d. buvo patvirtintas Bendrosios įmonės finansinių taisyklių dalinis pakeitimas, remiantis Biudžeto generalinio direktorato pasiūlymu patikslinti, kad Audito Rūmai savo veiksmus grįs privačios audito įmonės atlikta ataskaita, tačiau ir toliau kasmet tikrins bendrąją įmonę;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

20.  pažymi, kad Bendroji įmonė, atsižvelgdama į savo narius, priėmė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, todėl buvo taikomos konkrečios priemonės siekiant atrinkti ir įtraukti į veiklą ekspertus, kurie būtų atsakingi už paraiškų dotacijoms gauti, projektų ir pasiūlymų vertinimą ir kurie teiktų nuomones ir konkrečiais atvejais konsultuotų;

21.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog 2011 m. birželio mėn. Komisija priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, kuri 2015 m. kovo mėn. buvo atnaujinta, siekiant atsižvelgti į programa „Horizontas 2020“ nustatytus pakeitimus; ragina Bendrąją įmonę į savo metinę veiklos ataskaitą įtraukti skirsnį dėl kovos su sukčiavimu strategijos;

22.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Komisija paskelbė Bendrajai įmonei skirtas su taisyklėmis dėl interesų konfliktų susijusias gaires, įskaitant bendrą pareiškimo apie interesų konflikto nebuvimą šabloną, kurias Bendroji įmonė turėjo įtraukti į savo procedūras; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kai tokie pareiškimai užpildomi;

Kita

23.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų atliekant programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą siekiant labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras.

Teisinė informacija - Privatumo politika