Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2197(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2017

Predkladané texty :

A8-0103/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.57

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0188

Prijaté texty
PDF 353kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2017),

A.  keďže spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014 na obdobie 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým hráčom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých biovýrobkov a biopalív;

B.  keďže podľa článkov 38 a 43 rozpočtových pravidiel spoločného podniku prijatých rozhodnutím jeho správnej rady 14. októbra 2014 má spoločný podnik vypracovávať a prijímať svoju vlastnú účtovnú závierku zostavenú svojim účtovníkom, ktorého vymenovala správna rada;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia, zastúpená Komisiou, a partneri z priemyslu, zastúpení Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC);

D.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku na výskumné činnosti a administratívne náklady je 975 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu programu Horizont 2020 a ostatní členovia spoločného podniku majú prispieť prostriedkami vo výške najmenej 2 730 000 000 EUR počas obdobia činnosti spoločného podniku vrátane peňažných príspevkov vo výške najmenej 182 500 000 EUR, nepeňažných príspevkov na dodatočné činnosti vo výške najmenej 1 755 000 000 EUR a nepeňažných príspevkov na činnosti spoločného podniku;

Všeobecne

1.  poznamenáva, že rok 2015 bol pre spoločný podnik dôležitým rokom, pretože 26. októbra 2015 dosiahol operačnú schopnosť a finančnú autonómnosť, a že pred rokom 2015 bola za operácie zodpovedná Komisia, ktorá vymenovala dočasného výkonného riaditeľa na obdobie od 23. júla 2014 do 30. septembra 2015, keď do úradu nastúpil stály výkonný riaditeľ; s uspokojením konštatuje, že v prvých mesiacoch samostatnosti spoločného podniku neboli zaznamenané žiadne problémy systémovej povahy;

2.  poznamenáva, že spoločný podnik sa do svojich nových priestorov v Bruseli presťahoval v apríli 2015; víta skutočnosť, že prvé projekty financované spoločným podnikom získali od súkromných partnerov celkový príspevok vo výške 71 000 000 EUR;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) sa uvádza, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2015 verne vyjadruje zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný ukončený rozpočtový rok v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách spoločného podniku;

4.  konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku boli v konečnom rozpočte na rok 2015, ktorý sa mohol čerpať, viazané rozpočtové prostriedky vo výške 209 422 797 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 21 075 192 EUR, pričom miera použitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 87 % a platobných rozpočtových prostriedkov 89 %;

5.  poznamenáva, že celkové operačné záväzky v roku 2015 (konkrétne 180 390 497 EUR) boli prijaté na všeobecnej úrovni a týkali sa dvoch výziev na predkladanie návrhov v roku 2015, v prípade ktorých postupy zadávania zákazky 31. decembra 2015 ešte prebiehali;

6.  konštatuje, že príspevok Komisie v roku 2015 na dve výzvy na predkladanie návrhov, ktoré boli uverejnené v máji a v auguste 2015, predstavoval 206 390 497 EUR, z čoho prvá výzva, zverejnená s rozpočtom 100 000 000 EUR, bola hlavnou výzvou, v rámci ktorej boli vybrané tri projekty s celkovým objemom žiadaného financovania vo výške 73 741 237 EUR, zatiaľ čo rozpočet druhej výzvy na predkladanie návrhov bol 106 000 000 EUR, a jeho hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2016;

7.  konštatuje, že v dvoch mesiacoch po nadobudnutí svojej finančnej autonómnosti spoločný podnik úspešne riešil prebiehajúce projekty z výzvy z roku 2014 a hodnotenia, ako aj prípravu dohody o udelení grantu v súvislosti s prvou výzvou v roku 2015, spracoval 25 záväzkov, 100 platieb a 5 príkazov na vymáhanie, ako aj všetky koncoročné operácie súvisiace s rozdelením účtovných období, konkrétne rušenie viazanosti, časovo rozlíšené výdavky, výpočty predčasných úverových splátok;

8.  konštatuje, že v roku 2015 spoločný podnik uverejnil dve výzvy, ale hodnotená v septembri a októbri 2015 bola len výzva 2015.1 zahŕňajúca hlavné inovačné akcie; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch výzvy 2015.2 týkajúcej sa výskumných a inovačných činností a ukážok inovačných akcií;

9.  berie na vedomie skutočnosť, že bolo podpísaných 10 dohôd o grante v celkovej hodnote 49 653 711 EUR a v decembri 2015 boli vybrané tri návrhy na financovanie v celkovej hodnote 73 741 237 EUR;

10.  poznamenáva, že k 31. decembru 2015 neboli inými členmi spoločného podniku, okrem Únie, ohlásené žiadne nepeňažné príspevky; poznamenáva, že spoločný podnik na základe dohôd o grante podpísaných v júli 2015 do svojich účtov zapísal odhad nepeňažných príspevkov vo výške 3 503 128 EUR, čo je postup, ktorý uznáva aj Dvor audítorov vo svojej správe;

11.  poukazuje na to, že členovia zo súkromného sektora majú ťažkosti pri predkladaní svojich údajov o nepeňažných príspevkoch v lehote do 31. januára, a vyjadruje vážne obavy, že toto riziko sa bude opakovať v prípade väčšiny spoločných podnikov; v tejto súvislosti konštatuje, že pravidelné obdobie vykazovania nepeňažných príspevkov je 18 mesiacov a že toto zdvojené vykazovanie je v rozpore so všeobecným trendom zjednodušovania;

12.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe odporučil, aby Komisia poskytla jasné usmernenia, pokiaľ ide o vykazovanie rozpočtu a finančné hospodárenie spoločného podniku, a dodáva, že tieto usmernenia boli vydané 20. decembra 2016 v súlade s týmto odporúčaním;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

13.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že administratívny rozpočet na rok 2015 bol vypracovaný s predpokladom, že spoločný podnik do konca roka 2015 prijme všetkých 22 zamestnancov, ktorí budú aj zapojení do pracovného procesu; poznamenáva, že k uvedenému dátumu bolo obsadených len 13 miest, čo malo dôsledky na náklady na zamestnancov, konštatuje však, že nevyčerpané rozpočtové prostriedky boli opäť aktivované v rozpočte na rok 2016; víta skutočnosť, že spoločný podnik v roku 2016 pokračoval s prijímaním zamestnancov a mal obsadených 20 z 22 disponibilných pracovných miest;

Vnútorná kontrola

14.  poznamenáva, že správna rada spoločného podniku prijala normy vnútornej kontroly na základe 16 ekvivalentných noriem stanovených Komisiou pre jej vlastné útvary a s náležitým zreteľom na riziká spojené s riadiacim prostredím spoločného podniku; víta skutočnosť, že dočasný výkonný riaditeľ spoločného podniku zaviedol vnútorné systémy riadenia a kontroly, ako aj postupy na zabezpečenie vykonávania rámca vnútornej kontroly;

15.  berie na vedomie skutočnosť, že spoločný podnik prijal príručku k finančným postupom, ktorú majú jeho zamestnanci používať s cieľom opísať finančné toky spojené s plnením rozpočtu, čo zahŕňa všetky finančné operácie berúc do úvahy jeho štruktúru s malým počtom zamestnancov a akékoľvek riziká spojené s prostredím riadenia a povahou finančných operácií;

16.  poukazuje na to, že spoločný podnik vykonáva kontroly ex-ante týkajúce sa operačných výdavkov, ktoré sú súčasťou jeho rozpočtových pravidiel a príručky k finančným postupom; upozorňuje, že v roku 2015 kontroly ex ante týkajúce sa operačných výdavkov boli zamerané na predbežné financovanie projektov z výzvy na predkladanie návrhov v roku 2014;

17.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol postupy vnútornej kontroly, ktoré poskytujú primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa im predchádza;

18.  poznamenáva, že v správe Dvora audítorov sa uvádza skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol postupy kontrol ex-ante založené na finančných a operačných administratívnych kontrolách a že vypracúva program auditov ex-post u príjemcov grantov, ktorý sa má vykonávať od roku 2017; poznamenáva, že tieto kontroly sú kľúčovým nástrojom na posúdenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií vrátane peňažných a nepeňažných príspevkov iných členov, okrem Únie, v prospech spoločného podniku;

Právny rámec

19.  poznamenáva, že 23. decembra 2015 bola na základe návrhu Generálneho riaditeľstva Komisie pre rozpočet prijatá zmena nariadenia o rozpočtových pravidlách spoločného podniku, aby sa objasnilo, že Dvor audítorov bude vo svojej činnosti vychádzať zo správy, ktorú vypracuje súkromná audítorská spoločnosť, hoci bude naďalej každoročne vykonávať audit spoločného podniku;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

20.  konštatuje, že spoločný podnik prijal pravidlá pre prevenciu a riešenie konfliktov záujmov vo vzťahu k svojim členom a že zaviedol osobitné opatrenia na účely výberu a prijímania odborníkov zodpovedných za hodnotenie žiadostí o grant, projektov a ponúk a na poskytnutie stanovísk a poradenstva v osobitných prípadoch;

21.  poznamenáva, že správa Dvora audítorov poukazuje na skutočnosť, že Komisia v júni 2011 prijala stratégiu boja proti podvodom, ktorá bola aktualizovaná v marci 2015, aby zohľadnila zmeny zavedené v rámci programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby do svojej výročnej správy o činnosti začlenil kapitolu o stratégii boja proti podvodom;

22.  poznamenáva, že správa Dvora audítorov poukazuje na skutočnosť, že Komisia vydala usmernenia pre spoločné podniky, ktoré sa týkajú pravidiel riešenia konfliktov záujmov, vrátane spoločného vzoru vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré mal spoločný podnik zapracovať do svojich postupov; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o dokončení týchto vyhlásení;

Iné

23.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia