Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2017

Předložené texty :

A8-0094/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.58

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0189

Přijaté texty
PDF 491kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 15.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 17.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 15.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 17.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky 2 (dále jen „společný podnik“) zřízený podle nařízení (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014(1) nahradil s účinností od 27. června 2014 společný podnik Clean Sky v souladu s přijetím nového zakládajícího nařízení v kontextu rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020;

C.  vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je dokončit výzkumné a inovační činnosti sedmého rámcového programu a řídit výzkumné a inovační činnosti programu Horizont 2020 a trvání společného podniku bylo prodlouženo na období do 31. prosince 2024;

D.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí, hlavní představitelé „integrovaných technologických demonstrátorů“ (ITD), demonstrační platformy pro inovativní letadla (IADP) a průřezové oblasti spolu s přidruženými členy ITD;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku činí 1 755 000 000 EUR a vyplácí se z rozpočtu programu Horizont 2020.

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí informaci společného podniku, že v souladu s pravidly programu Horizont 2020 ve své výroční zprávě o činnosti zveřejnil ukazatele výkonnosti a ukazatele pro sledování průřezových témat, a konstatuje, že ve většině z nich společný podnik dosáhl svých cílů;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

3.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o společném podniku Clean Sky (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

4.  bere na vědomí skutečnost, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 440 705 606 EUR a prostředky na platby ve výši 245 990 262 EUR; s uspokojením bere na vědomí, že společný podnik úspěšně čelil problému řízení největšího rozpočtu ve svých dějinách (ve výši 192 % v závazcích rozpočtu na rok 2014 a 166 % v prostředcích na platby rozpočtu na rok 2014);

5.  konstatuje, že míra využití u prostředků na závazky činila 99,47 % (ve srovnání s 82,58 % v roce 2014) a míra prostředků na platby činila 75,44 % (ve srovnání s 90,19 % v roce 2014); dále konstatuje, že nižší míra čerpání prostředků na platby byla zejména způsobena tím, že se zpozdilo zahájení projektů v důsledku nezbytného technického sladění těchto projektů s ITD, IADP a posunu plateb předběžného financování na rok 2016;

6.  konstatuje, že z operačních závazků přijatých v roce 2015 činily 52,7 % (226 000 000 EUR) individuální závazky založené na dokončených zadávacích řízeních na granty a zbývajících 47,3 % (EUR 203 500 000) bylo určeno na souhrnné závazky na program Horizont 2020 v souvislosti se dvěma výzvami pro klíčové partnery a dvěma výzvami k předkládání nabídek, u nichž ke konci roku 2015 ještě probíhala zadávací řízení;

7.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 800 000 000 EUR na operační a správní činnosti, které mají být financovány ze sedmého rámcového programu, přijal společný podnik závazky ve výši 756 956 027 EUR (94,6 %) a provedl platby ve výši 740 274 715 EUR (92,5 %) do konce roku 2015; dále konstatuje, že jelikož společný podnik již neměl právo vyhlašovat výzvy k předkládání nabídek v souvislosti se sedmým rámcovým programem, měly být zbývající závazky využity na grantové dohody se členy;

8.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 550 909 549 EUR určených na provozní činnosti sedmého rámcového programu financované z příspěvků ostatních členů do konce roku 2015, potvrdila správní rada platnost částky 501 609 427 EUR (91 %), platnost částky 37 880 240 EUR ještě nebyla potvrzena z předchozích let (2008–2014), částka 12 578 796 EUR byla ve formě věcných příspěvků členů v roce 2015 a částka 13 507 539 EUR představovala hotovostní příspěvky ostatních členů na správní náklady společného podniku;

9.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 755 000 000 EUR na operační a správní činnosti, které se financují z programu Horizont 2020, přijal společný podnik operační závazky ve výši 436 682 680 EUR a provedl platby ve výši 89 799 324 EUR; dále konstatuje, že hotovostní příspěvek Unie na správní náklady společného podniku činil 3 319 723 EUR;

10.  konstatuje, že z minimální celkové částky 1 229 000 000 EUR v podobě věcných a hotovostních příspěvků ostatních členů na operační a správní náklady programu Horizont 2020 (s výjimkou dalších činností) byly společnému podniku do konce roku 2015 nahlášeny věcné příspěvky na operační činnosti ve výši 47 103 981 EUR; konstatuje, že částka 3 537 520 EUR představovala hotovostní příspěvky ostatních členů na správní náklady společného podniku;

11.  konstatuje, že z vykázaných věcných příspěvků ve výši 47 103 981 EUR, které se týkají operačních výdajů na program Horizont 2020, bylo 27 776 996 EUR osvědčeno v souladu s nařízením Rady, ale správní rada zatím nepotvrdila jejich platnost, a zbývalo ještě 19 326 985 EUR, které měly být osvědčeny a jejichž platnost měla být potvrzena; v této souvislosti konstatuje, že společný podnik obdržel většinu finančních zpráv svých členů do září 2016 a že věcné příspěvky, jejichž platnost byla potvrzena, byly o 17 400 000 EUR vyšší, než se odhadovalo; poukazuje na to, že členové ze soukromého sektoru čelili obtížím, pokud jde o předkládání údajů o věcných příspěvcích ve lhůtě do 31. ledna, a je znepokojen tím, že se tento problém může opakovat;

Výzvy k předkládání návrhů

12.  bere na vědomí, že společný podnik v roce 2015 poprvé vedl zároveň dva výzkumné programy, a to program Clean Sky v rámci sedmého rámcového programu a Clean Sky 2 v rámci Horizontu 2020;

13.  bere na vědomí, že v roce 2015 zahájil společný podnik dvě výzvy k předkládání návrhů, obdržel 230 způsobilých návrhů (z celkových 232) a vybral 68 návrhů k financování;

14.  bere na vědomí, že v rámci programu Clean Sky bylo v roce 2015 vytvořeno více než deset významných demonstrátorů (ověřených pozemními a letovými zkouškami) a dokončeno 106 projektů;

15.  oceňuje, že z hlediska rozšíření účasti se k programu Clean Sky 2 v prvním roce připojilo 76 nových klíčových partnerů (v porovnání s 66 přidruženými členy v původním programu Clean Sky) a že tento trend pokračuje (133 klíčových partnerů do konce roku 2016); dalších 294 partnerů vyšlo z prvních čtyř otevřených soutěžních výzev k předkládání návrhů, takže výsledkem je celkový počet 384 účastníků programu;

16.  konstatuje, že účast malých a středních podniků ve výzvě k předkládání návrhů zahájené v roce 2015 byla nižší než plánovaných 35 %, avšak bere na vědomí pokrok, kterého společný podnik dosáhl v zapojení malých a středních podniků do programu tím, že do konce roku 2016 dosáhl míry zapojení 36 %, a vybízí společný podnik k dalšímu pokroku v této činnosti;

Klíčové systémy kontroly a dohledu

17.  konstatuje, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a audity ex-post u příjemců grantů;

18.  konstatuje, že v rámci společného podniku byly stanoveny postupy vnitřní kontroly, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že podvody a nesrovnalosti budou odhaleny a že se jim bude předcházet;

19.  všímá si, že míra zbytkových chyb u auditů ex-post hlášená společným podnikem činila 1,52 %;

Strategie boje proti podvodům

20.  konstatuje, že finanční pravidla společného podniku uvádí, že jeho rozpočet by měl být plněn v souladu se standardy účinné a efektivní vnitřní kontroly, včetně prevence, odhalování, napravování a sledování podvodů a nesrovnalostí;

21.  konstatuje, že v dubnu 2016 přijala správní rada společného podniku aktualizovanou strategii boje proti podvodům v oblasti výzkumu, která zohledňuje změny zavedené programem Horizont 2020;

22.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že společný podnik zavedl postupy vnitřní kontroly, které poskytují přiměřenou jistotu ohledně prevence a odhalování podvodů a nesrovnalostí (ex-ante kontroly plateb, politika týkající se střetů zájmů, audity ex-post u příjemců grantů), a že provádí opatření stanovená v akčním plánu, jako je využívání databází Komise pro identifikaci vyloučených organizací nebo možného dvojího financování;

Systémy vnitřní kontroly

23.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že útvar interního auditu (IAS) provedl audit týkající se šíření výsledků výzkumu financovaného Unií; dále bere na vědomí, že na základě toho IAS doporučil zlepšení týkající se mimo jiné plánování a vykazování toho, jak se využívají a šíří výsledky výzkumu prováděného členy, v rámci grantových dohod se členy, hodnocení zpráv klíčových partnerů o šíření a využívání výsledků výzkumu, sledování výkonu a podávání zpráv o něm, centrálního šíření výsledků výzkumu společným podnikem a kontroly kvality publikací příjemců; dále konstatuje, že IAS vydal dvě velmi důležitá doporučení a že společný podnik vypracoval zvláštní akční plán pro jejich realizaci;

24.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) částečně uzavřel otázku týkající se plánování a vykazování toho, jak se využívají a šíří výsledky výzkumu příjemců, a naplánoval lhůty pro úplné provedení v roce 2017; konstatoval, že doporučení týkající se sledování výkonu a podávání zpráv bylo útvarem IAS uzavřeno;

Ostatní

25.  konstatuje, že zastoupení mužů a žen je výrazně nevyvážené, zejména v odborných kontrolách (3,2 % žen v porovnání s 96,8 % mužů), a velmi nevyvážené ve vědeckých výborech (14,3 % žen v porovnání s 85,7 % mužů) a ve výborech pro koordinaci programu (16,7 % žen v porovnání s 83,3 % mužů); naléhavě žádá společný podnik, aby zlepšil genderovou vyváženost ve svých různých orgánech a předložil plán pro realizaci tohoto cíle;

26.  vítá pokrok dosažený v oblasti spolupráce s regiony a aktivování finančních prostředků na Clean Sky 2 u strukturálních a investičních fondů a vybízí společný podnik, aby v tomto úsilí pokračoval;

27.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušení a harmonizace společných podniků.

(1) Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77).

Právní upozornění - Ochrana soukromí