Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2196(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2017

Indgivne tekster :

A8-0094/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.58

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0189

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 49k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 15.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 15.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2017),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky 2 (i det følgende benævnt "fællesforetagendet"), der blev oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014(1), med virkning fra den 27. juni 2014 erstattede fællesforetagendet Clean Sky efter vedtagelsen af den nye grundforordning under Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet har til opgave at færdiggøre forsknings- og innovationsaktiviteterne under det syvende rammeprogram (RP7) og forvalte forsknings- og innovationsaktiviteterne under Horisont 2020, og at fællesforetagendets levetid blev forlænget med perioden frem til den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Kommissionen, lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD'erne), udviklingsplatformene for innovative luftfartøjer (IADP'er) og de tværgående områder (TA'erne) samt de associerede medlemmer af ITD'erne;

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet er 1 755 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for Horisont 2020;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  erfarer fra fællesforetagendet, at det offentliggjorde resultatbaserede indikatorer og indikatorer for overvågning af tværgående spørgsmål i sin årlige aktivitetsrapport i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020, og bemærker, at det opfyldte sine mål i de fleste af dem;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at Revisionsretten har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2015 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

3.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") om fællesforetagendet Clean Sky har angivet, at årsregnskabets underliggende transaktioner i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

4.  bemærker, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2015 var opført 440 705 606 EUR i forpligtelsesbevillinger og 245 990 262 EUR i betalingsbevillinger; bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet med succes tacklede udfordringen med at forvalte det største budget i sin historie (svarende til 192 % i forpligtelsesbevillinger af budgettet for 2014 og 166 % i betalingsbevillinger af budgettet for 2014);

5.  bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 99,47 % (sammenlignet med 82,58 % i 2014), og udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 75,44 % (sammenlignet med 90,19 % i 2014); bemærker endvidere, at den lavere udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne navnlig skyldtes forsinkelser i opstarten af projekter som følge af den nødvendige tekniske tilpasning af disse projekter til ITD'erne, IADP'erne og forskydningen af forfinansieringen til 2016;

6.  bemærker, at 52,7 % (226 000 000 EUR) af de operationelle forpligtelser, der blev indgået i 2015, var for individuelle forpligtelser baseret på afsluttede procedurer for tildeling af tilskud, og at de resterende 47,3 % (203 500 000 EUR) var for Horisont 2020's samlede forpligtelser for to indkaldelser for forslag til centrale partnere og to indkaldelser af forslag, for hvilke udbudsprocedurerne var i gang ved udgangen af 2015;

7.  bemærker, at ud af det samlede beløb på 800 000 000 EUR for de operationelle og administrative aktiviteter, der finansieres under RP7, indgik fællesforetagendet forpligtelser for 756 956 027 EUR (94,6 %) og afholdt 740 274 715 EUR i betalinger (92,5 %) ved udgangen af 2015; bemærker endvidere, at eftersom fællesforetagendet ikke længere havde ret til at iværksætte forslagsindkaldelser under RP7, skulle de resterende forpligtelser anvendes, hvor relevant, til tilskudsaftaler med medlemmer;

8.  bemærker, at ud af det samlede beløb på 550 909 549 EUR for operationelle aktiviteter under RP7, der blev finansieret af de øvrige medlemmers bidrag ved udgangen af 2015, blev 501 609 427 EUR (91 %) godkendt af bestyrelsen, 37 880 240 EUR afventede godkendelse fra tidligere regnskabsår (2008-2014), 12 578 796 EUR var i bidrag i naturalier fra medlemmer i 2015, og 13 507 539 EUR var de øvrige medlemmers bidrag til fællesforetagendets administrationsudgifter;

9.  bemærker, at ud af det samlede beløb på 1 755 000 000 EUR for de operationelle og administrative aktiviteter, der skulle finansieres under Horisont 2020, indgik fællesforetagendet operationelle forpligtelser på 436 682 680 EUR og afholdt betalinger for 89 799 324 EUR; bemærker endvidere, at Unionens kontante bidrag til fællesforetagendets administrationsudgifter var på 3 319 723 EUR;

10.  bemærker, at ud af et samlet mindstebeløb på 1 229 000 000 EUR, der svarer til de øvrige medlemmers bidrag i naturalier og kontanter til dækning af operationelle og administrative omkostninger under Horisont 2020 (bortset fra supplerende aktiviteter) ved udgangen af 2015, blev 47 103 981 EUR i bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter opgivet til fællesforetagendet; bemærker, at 3 537 520 EUR var de øvrige medlemmers kontanttilskud til fællesforetagendets administrationsudgifter;

11.  noterer sig, at ud af de 47 103 981 EUR i opgivne bidrag i naturalier i relation til Horisont 2020 driftsomkostninger blev 27 776 996 EUR attesteret i overensstemmelse med Rådets forordning, men er endnu ikke valideret af bestyrelsen, og 19 326 985 EUR er hverken attesteret eller valideret; bemærker i denne forbindelse, at fællesforetagendet modtog de fleste af medlemmernes finansielle rapporter i løbet af september 2016, og at de validerede bidrag i naturalier var 17 400 000 EUR højere sammenlignet med skønnene; påpeger, at medlemmer fra den private sektor mødte vanskeligheder ved fremlæggelsen af deres tal for bidrag i naturalier inden fristen den 31. januar, og er bekymret for, at dette kan blive et tilbagevendende problem;

Indkaldelser af forslag

12.  noterer sig, at fællesforetagendet for første gang iværksatte to forskningsprogrammer samtidig i 2015, nemlig Clean Sky-programmet under RP7 og Clean Sky 2-programmet under Horisont 2020;

13.  bemærker, at fællesforetagendet i 2015 iværksatte to indkaldelser af forslag, modtog 230 støtteberettigede forslag (ud af i alt 232) og udvalgte 68 forslag til finansiering;

14.  erkender, at inden for Clean Sky-programmet blev der gennemført mere end ti væsentlige demonstratorer (som blev testet på jorden og under flyvning), og 106 projekter var afsluttet/færdiggjort i 2015;

15.  glæder sig over, at med hensyn til udvidelse af deltagerkredsen sluttede 76 nye centrale partnere sig i det første år til Clean Sky 2-programmet (i forhold til 66 associerede medlemmer i det oprindelige Clean Sky-program), ogat denne tendens fortsætter (133 centrale partnere ved udgangen af 2016); der fremkom desuden 294 partnere fra de første fire indkaldelser af forslag, hvilket resulterede i et samlet nettoantal på 384 deltagere i programmet;

16.  noterer sig, at SMV'ernes deltagelse i indkaldelsen af forslag, der blev iværksat i 2015, var lavere end den planlagte andel af 35 %, men noterer sig dog de fremskridt, som fællesforetagendet har gjort med hensyn til at inddrage små og mellemstore virksomheder i programmet ved at opnå en deltagelsesandel på 36 % ved udgangen af 2016, og opfordrer fællesforetagendet til at gøre yderligere fremskridt i sine formidlingsaktiviteter;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

17.  noterer sig, at fællesforetagendet indførte procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revision af tilskudsmodtagere;

18.  noterer sig, at der er blevet fastlagt interne kontrolprocedurer inden for fællesforetagendet med henblik på at give rimelig sikkerhed for afsløring og forebyggelse af svig og uregelmæssigheder;

19.  bemærker, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner, der er indberettet af fællesforetagendet, var 1,52 %;

Strategi for bekæmpelse af svig

20.  noterer sig, at det i de finansielle regler for fællesforetagendet hedder, at dets budget skal gennemføres i overensstemmelse med effektive og produktive interne kontrolstandarder, herunder forebyggelse, afsløring, korrektion og opfølgning af svig og uregelmæssigheder;

21.  bemærker, at fællesforetagendets bestyrelse godkendte den ajourførte fælles strategi til bekæmpelse af svig i april 2016 for at tage højde for de ændringer, der er indført med Horisont 2020;

22.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet indførte interne kontrolprocedurer, der giver rimelig sikkerhed for forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder (forudgående kontroller af betalinger, politik om interessekonflikter og efterfølgende revisioner hos modtagere af tilskud), og at det gennemførte foranstaltningerne i handlingsplanen, f.eks. at gøre brug af Kommissionens databaser for at identificere udelukkede organisationer eller potentiel dobbeltfinansiering;

Interne kontrolsystemer

23.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at en revision om formidling af resultaterne af EU-finansieret forskning blev gennemført af den interne revisionstjeneste (IAS); bemærker endvidere, at IAS som følge heraf anbefalede forbedringer, herunder planlægning og rapportering om anvendelse og formidling af forskningsresultater inden for tilskudsaftaler med medlemmer, vurdering af de centrale partneres rapportering om formidling og udnyttelse af forskningsresultater, overvågning og rapportering, og fællesforetagendets centrale udbredelse af forskningsresultater og kvalitetskontrol af støttemodtagernes publikationer; noterer sig endvidere, at IAS har fremsat to meget vigtige anbefalinger, og at fællesforetagendet udarbejdede en særlig handlingsplan for gennemførelsen heraf;

24.  noterer sig, at IAS delvis afsluttede behandlingen af spørgsmålet om planlægning og rapportering med hensyn til anvendelse og udbredelse af modtagernes forskningsresultater, og fastsatte fristerne for fuldstændig gennemførelse i 2017; bemærker, at anbefalingen om resultatovervågning og rapportering blev afsluttet af IAS;

Andet

25.  bemærker, at repræsentationen af køn er ekstremt skæv, især i de tekniske revisioner (3,2 % kvinder sammenlignet med 96,8 % mænd), og meget skæv i de videnskabelige udvalg og udvalgene for programkoordinering (henholdsvis 14,3 % kvinder i forhold til 85,7 % mænd og 16,7 % kvinder i forhold til 83,3 % mænd); opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at forbedre balancen mellem kønnene i dets forskellige organer og til at fremlægge en plan for gennemførelsen af dette mål;

26.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort inden for samarbejdet med regionerne og tilvejebringelsen af Clean Sky 2-finansiering med struktur- og investeringsfonde, og opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte disse bestræbelser;

27.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet direkte inddrages i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 på området for yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

(1) Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik