Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2196(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0094/2017

Esitatud tekstid :

A8-0094/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.58

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0189

Vastuvõetud tekstid
PDF 177kWORD 53k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 15.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 17.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 15.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 17.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2017),

A.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

B.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky 2 (edaspidi „ühisettevõte“), mis asutati 6. mai 2014. aasta määrusega (EL) nr 558/2014(1), asendas alates 27. juunist 2014 ühisettevõtte Clean Sky vastavalt uuele asutamismäärusele teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ alusel;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärk on viia lõpule seitsmenda raamprogrammiga seotud teadus- ja innovatsioonimeetmed ning hallata teadus- ja innovatsioonitegevust programmi „Horisont 2020“ raames ning ühisettevõtte kuni 31. detsembrini 2024 pikendatud tegevusaja jooksul;

D.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, ning integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade (ITD), innovatiivsete õhusõidukite arendusplatvormide (IADP) ja läbivate valdkondade juhid koos ITD assotsieerunud liikmetega;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele on 1 755 000 000 eurot, mis makstakse programmi „Horisont 2020” eelarvest;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et ta esitas tulemusnäitajad ning näitajad, mille abil jälgida valdkondadevahelisi küsimusi, oma iga-aastases tegevusaruandes, nagu on nõutud programmi „Horisont 2020“ eeskirjades, ning märgib, et ühisettevõte saavutas oma eesmärgid enamikus neist;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

3.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

4.  märgib, et ühisettevõtte 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas 440 705 606 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 245 990 262 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib rahuloluga, et ühisettevõte on edukalt tulnud toime oma ajaloo kõige suurema eelarve haldamisega (2014. aasta eelarvega võrreldes olid kulukohustuste assigneeringud 192 % ja maksete assigneeringud 166 %);

5.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,47 % (2014. aastal 82,58 %) ning maksete assigneeringute kasutusmäär 75,44 % (2014. aastal 90,19 %); märgib lisaks, et maksete assigneeringute madalam täitmismäär oli tingitud viivitustest projektide käivitamisel, kuna oli vajalik projektide tehniline vastavusseviimine ITDde ja IADPdega ning kuna eelmaksed viidi üle 2016. aastasse;

6.  märgib, et 52,7 % (226 000 000 eurot) 2015. aasta tegevusega seotud kulukohustustest olid individuaalsed kulukohustused, mis põhinesid lõpule viidud valikumenetlustel, ning ülejäänud 47,3 % (203 500 000 eurot) moodustasid programmi „Horisont 2020“ üldised kulukohustused kahe tuumikpartneri ja kahe projektikonkursi jaoks, mille valikumenetlused ei olnud 2015. aasta lõpuks veel lõppenud;

7.  märgib, et põhi- ja haldustegevuse seitsmendast raamprogrammist rahastatava 800 000 000 euro suuruse rahastamispaketi raames oli ühisettevõte 2015. aasta lõpu seisuga võtnud kulukohustusi summas 756 956 027 eurot (94,6 %) ja teinud makseid summas 740 274 715 eurot (92,5 %); märgib lisaks, et kuna ühisettevõte ei saanud enam seitsmenda raamprogrammi alusel projektikonkursse alustada, kasutatakse allesjäänud kulukohustusi vajaduse korral liikmetega sõlmitavate toetuslepingute jaoks;

8.  märgib, et teiste liikmete panus seitsmenda raamprogrammi põhitegevusse moodustas 2015. aasta lõpuks 550 909 549 eurot, millest 501 609 427 eurot (91 %) kiitis juhatus heaks, 37 880 240 eurot varasemate aastate (2008–2014) summasid ootas veel heakskiitu, 12 578 796 eurot oli liikmete 2015. aastal antud mitterahaline toetus ning 13 507 539 eurot oli teiste liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes;

9.  märgib, et põhi- ja haldustegevuse programmi „Horisont 2020“ kaudu rahastatava 1 755 000 000 euro suuruse summa raames oli ühisettevõte võtnud põhitegevusega seotud kulukohustusi summas 436 682 680 eurot ja teinud makseid summas 89 799 324 eurot; märgib lisaks, et ühisettevõtte halduskuludes oli liidu rahaline osalus 3 319 723 eurot;

10.  märgib, et 1 229 000 000 euro suurusest miinimumsummast, mis oli ette nähtud teiste liikmete mitterahaliseks ja rahaliseks osaluseks programmi „Horisont 2020“ põhitegevus- ja halduskuludes (v.a täiendavad tegevused), oli 2015. aasta lõpuks ühisettevõttele deklareeritud 47 103 981 eurot mitterahalise toetusena põhitegevusele; märgib, et teiste liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 3 537 520 eurot;

11.  märgib, et deklareeritud 47 103 981 euro suurusest mitterahalise toetuse summast, mis on seotud programmi „Horisont 2020“ tegevuskuludega, oli 27 776 996 eurot tõendatud kooskõlas nõukogu määrusega, kuid mitte veel juhatuse poolt heaks kiidetud, ning 19 326 985 eurot oli veel nii tõendamata kui ka heaks kiitmata; märgib sellega seoses, et ühisettevõte sai enamiku liikmete finantsaruanded 2016. aasta septembriks ja et kinnitatud mitterahaline toetus oli prognoosidega võrreldes 17 400 000 euro võrra suurem; juhib tähelepanu sellele, et erasektori liikmetel oli raskusi oma mitterahalise toetuse summade esitamisega 31. jaanuari tähtajaks, ning on seetõttu mures, et sellest võib kujuneda korduv probleem;

Projektikonkursid

12.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte teostas 2015. aastal esimest korda kahte teadusprogrammi korraga – programmi Clean Sky seitsmenda raamprogrammi alusel ning programmi Clean Sky 2 programmi „Horisont 2020” raames;

13.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas 2015. aastal kaks projektikonkurssi, sai 230 abikõlblikku toetustaotlust (kokku oli taotlusi 232) ja valis rahastamiseks 68 taotlust;

14.  tunnistab, et 2015. aastal valmistati Clean Sky programmi raames rohkem kui kümme olulist (maa peal ja õhus testitud) katseeksemplari ja viidi lõpule 106 projekti;

15.  väljendab seoses osalemise laiendamisega heameelt, et Clean Sky 2 esimese aasta jooksul liitus programmiga 76 uut tuumikpartnerit (algses Clean Sky programmis oli 66 partnerit) ning see suundumus jätkub (133 tuumikpartnerit 2016. aasta lõpuks); märgib, et lisaks saadi esimese nelja avatud projektikonkursi kaudu 294 partnerit, mille tulemusel oli programmis osalejate netoarv 384;

16.  märgib, et VKEde osalemine 2015. aastal käivitatud projektikonkurssidel jäi kavandatud 35 % määrast väiksemaks, kuid märgib, et ühisettevõte on teinud edusamme VKEde kaasamiseks programmi, saavutades 2016. aasta lõpuks 36 % osalemise määra, ning ergutab ühisettevõtet tegema täiendavaid pingutusi teabe levitamisel;

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemid

17.  märgib, et ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ja teeb toetusesaajate juures järelauditeid;

18.  märgib, et ühisettevõttes on kehtestatud sisekontrollimenetlused, et anda piisav kindlustunne, et pettused ja õigusnormide rikkumised avastatakse ja hoitakse ära;

19.  märgib, et ühisettevõtte teatel oli järelauditite jääkvigade määr 1,52 %;

Pettustevastase tegevuse strateegia

20.  märgib, et ühisettevõtte finantseeskirjade kohaselt tuleb eelarve täitmisel rakendada mõjusaid ja tõhusaid sisekontrollistandardeid (sh pettuste ja õigusnormide rikkumiste ärahoidmine, avastamine, korrigeerimine ja järelkontroll);

21.  märgib, et ühisettevõtte juhatus kiitis 2016. aasta aprillis heaks teadusuuringute valdkonna ajakohastatud pettustevastase strateegia, et võtta arvesse programmist „Horisont 2020” tulenevaid muudatusi;

22.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõte kehtestas sisekontrollimenetlused, mille abil saadakse piisavat kindlust pettuste ja õigusnormide rikkumiste ärahoidmise ja avastamise kohta (maksete eelkontrollid, huvide konflikti poliitika, toetusesaajate juures tehtavad järelauditid), ning ühisettevõte rakendab tegevuskavas sisalduvaid meetmeid, nagu komisjoni andmebaaside kasutamine välja jäetud organisatsioonide tuvastamiseks ja võimaliku topeltrahastamise avastamiseks;

Sisekontrollisüsteemid

23.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris liidu rahastatud teadusuuringute tulemuste jagamist; märgib lisaks, et siseauditi talitus andis soovitusi muu hulgas järgmistes valdkondades: liikmete teadustöö tulemuste kasutamise ja jagamise kavandamine ja sellealane aruandlus koostöös liikmetega, tuumikpartnerite teadustöö tulemuste jagamise ja kasutamise aruandluse hindamine, tulemuslikkuse järelevalve ja aruandlus ning ühisettevõtte teadustöö tulemuste tsentraalne jagamine ja toetusesaajate väljaannete kvaliteedi kontrollimine; märgib lisaks, et siseauditi talitus esitas kaks väga olulist soovitust ning ühisettevõte koostas nende elluviimiseks tegevuskava;

24.  märgib, et siseauditi talitus sulges osaliselt toetusesaajate teadustöö tulemuste kasutamise ja jagamise kavandamise ja vastava aruandlusega seotud küsimuse ning määras tähtajad lõplikuks rakendamiseks 2017. aasta jooksul; märgib, et siseauditi talitus sulges soovituse tulemuslikkuse järelevalve ja aruandluse kohta;

Muu

25.  märgib, et sugude esindatus on äärmiselt tasakaalust väljas eriti tehniliste läbivaatamiste puhul (3,2 % naisi ja 96,8 % mehi) ning väga tasakaalustamata teaduskomiteedes ja programmi kooskõlastamiskomiteedes (vastavalt 14,3 % naisi ja 85,7 % mehi ning 16,7 % naisi ja 83,3 % mehi); nõuab tungivalt, et ühisettevõte parandaks soolist tasakaalu oma eri organites ja esitaks kava selle eesmärgi täitmiseks;

26.  väljendab heameelt edusammude üle, mida on tehtud regioonidega tehtava koostöö valdkonnas ning ühisettevõtte Clean Sky 2 rahastamise võimendamiseks struktuuri- ja investeerimisfondide abil, ning ergutab ühisettevõtet neid jõupingutusi jätkama;

27.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika