Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2196(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0094/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0094/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.58

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0189

Usvojeni tekstovi
PDF 421kWORD 53k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. (2016/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 473, 16.12.2016., str. 15.
(2) SL C 473, 16.12.2016., str. 17.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. (2016/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 473, 16.12.2016., str. 15.
(2) SL C 473, 16.12.2016., str. 17.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. (2016/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.;

B.  budući da je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” („Zajedničko poduzeće”) 27. lipnja 2014.(1) zamijenilo Zajedničko poduzeće „Clean Sky” u skladu s novom osnivačkom Uredbom u sklopu okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.;

C.  budući da je cilj Zajedničkog poduzeća dovršenje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7) te upravljanje aktivnostima istraživanja i inovacije u okviru programa Obzor 2020., čime se produljilo trajanje Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

D.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, industrijski partneri, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD) za platforme za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA), zajedno s pridruženim članovima ITD-a;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću iznosi 1 755 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna programa Obzor 2020.;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  potvrđuje da je Zajedničko poduzeće u svom godišnjem izvješću o radu dostavilo pokazatelje uspješnosti i pokazatelje za praćenje međusektorskih pitanja kako je propisano pravilima programa Obzor 2020 i napominje da je u većini njih postiglo svoje ciljeve;

Proračunsko i financijsko upravljanje

2.  prima na znanje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za 2015. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

3.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o Zajedničkom poduzeću „Clean Sky” („izvješće Revizorskog suda”) naveo da su prikazane osnovne transakcije u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

4.  napominje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2015. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 440 705 606 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 245 990 262 EUR; sa zadovoljstvom primjećuje da se Zajedničko poduzeće uspješno suočilo s izazovom upravljanja najvećim proračunom u svojoj povijesti (na razini od 192 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u proračunu za 2014. i 166 % u odobrenim sredstvima za plaćanja u proračunu za 2014.);

5.  napominje da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 99,47 % (u usporedbi s 82,58 % 2014.), a stopa za odobrena sredstva za plaćanja iznosila 75,44 % (u usporedbi s 90,19 % 2014.); nadalje napominje da je razlog niže stope izvršenja proračuna za odobrena sredstva za plaćanja bilo kašnjenje početka projekata zbog potrebnih tehničkih usklađenja tih projekata s ITD-ima, IADP-ima i premještanjem plaćanja pretfinanciranja u 2016.;

6.  napominje da je 52,7 % (226 000 000 EUR) operativnih obveza preuzetih u 2015. bilo za pojedinačne obveze na temelju dovršenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i da se preostalih 47,3 % (203 500 000 EUR) odnosilo na ukupne obveze u okviru programa Obzor 2020. za dva poziva za glavne partnere i dva poziva za podnošenje prijedloga za koje je krajem 2015. postupak dodjele bio u tijeku;

7.  napominje da je od ukupnog iznosa od 800 000 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti, koje će se financirati u okviru programa FP7, Zajedničko poduzeće od kraja 2015. preuzelo obveze u iznosu od 756 956 027 EUR (94,6 %) i plaćanja u iznosu od 740 274 715 EUR (92,5 %); nadalje napominje da su se, s obzirom na to da Zajedničko poduzeće više nema pravo na pokretanje poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa FP7, preostale obveze trebale iskoristiti za ugovore s članovima o bespovratnim sredstvima;

8.  napominje da je od ukupnog iznosa od 550 909 549 EUR za operativne aktivnosti Sedmog okvirnog programa financiranih iz doprinosa drugih članova do kraja 2015. godine, 501 609 427 EUR (91 %) potvrdio upravni odbor, za 37 880 240 EUR se čeka potvrda iz prethodnih godina (2008. – 2014.), iznos od 12 578 796 EUR predstavljao je doprinose članova 2015. godine, dok su 13 507 539 EUR u 2015. iznosili gotovinski doprinosi drugih članova administrativnim troškovima zajedničkog poduzeća;

9.  napominje da je od ukupnog iznosa od 1 755 000 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti koje će se financirati u okviru programa Obzor 2020., zajedničko poduzeće preuzelo operativne obveze u iznosu od 436 682 680 eura i izvršilo plaćanja u iznosu od 89 799 324 EUR; nadalje napominje da je novčani doprinos EU-a administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća iznosio 3 319 723 EUR;

10.  napominje da je od ukupnog iznosa od najmanje 1 229 000 000 EUR u pogledu doprinosa u naravi i novčanih doprinosa ostalih članova za operativne i administrativne troškove Obzora 2020. (osim dodatnih aktivnosti) do kraja 2015. Zajedničkom poduzeću prijavljen iznos od 47 103 981 EUR doprinosa u naravi za operativne aktivnosti; napominje da je iznos od 3 537 520 EUR predstavljao novčane doprinose ostalih članova Zajedničkog poduzeća u vezi s administrativnim troškovima;

11.  primjećuje da je od prijavljenih 47 103 981 EUR doprinosa u naravi koji se odnose na operativne troškove Obzora 2020. 27 776 996 EUR bilo ovjereno u skladu s Uredbom Vijeća, ali ih još nije odobrio upravni odbor, a 19 326 985 EUR još nije bilo potvrđeno ni ovjereno; u tom pogledu primjećuje da je Zajedničko poduzeće do rujna 2016. zaprimilo financijska izvješća većine članova i da je potvrđeni doprinos u naravi bio za 17 400 000 EUR viši od predviđenog; ističe da su članovi iz privatnog sektora imali poteškoće s dostavljanjem izvješća o svojim doprinosima u naravi prije roka 31. siječnja te je zabrinut da bi to moglo postati trajni problem;

Pozivi na podnošenje prijedloga

12.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće 2015. prvi put istovremeno vodilo dva istraživačka programa, to jest, program „Clean Sky” u okviru Sedmog okvirnog programa i program „Clean Sky 2” u okviru Obzora 2020.;

13.  napominje da je 2015. Zajedničko poduzeće pokrenulo dva poziva za podnošenje prijedloga te primilo 230 prihvatljivih prijedloga (od ukupno 232), a odabrano je 68 prijedloga koje treba financirati;

14.  uviđa da je u okviru programa „Clean Sky” ostvareno više od 10 važnih demonstracijskih projekata (testiranih na tlu i u letu) te je 2015. dovršeno 106 projekata;

15.  pozdravlja činjenicu da se u pogledu šireg sudjelovanja tijekom prve godine programa „Clean Sky 2” pridružilo 76 novih glavnih partnera (u usporedbi sa 66 pridruženih članova izvornog programa „Clean Sky”) i da se taj trend nastavlja (133 glavna partnera do kraja 2016.); nadalje su 294 partnera proizašla iz prva četiri konkurentna poziva na podnošenje prijedloga čime se broj sudionika u programu popeo na 384;

16.  napominje da je sudjelovanje MSP-ova u pozivu za podnošenje prijedloga pokrenutom 2015. bilo niže od planirane stope od 35 %, no primjećuje napredak koji je Zajedničko poduzeće poduzelo u pogledu uključivanja MSP-ova u Program postizanjem stope sudjelovanja od 36 % do kraja 2016. te potiče Zajedničko poduzeće da nastavi s napretkom u aktivnostima informiranja;

Ključne kontrole i nadzorni sustavi

17.  napominje da je zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te ex post revizija korisnika bespovratnih sredstava;

18.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke unutarnje kontrole kako bi pružilo razumno jamstvo za otkrivanje i sprječavanje prijevara i nepravilnosti;

19.  prima na znanje da je stopa preostale pogreške za ex post revizije o kojoj je izvijestilo Zajedničko poduzeće iznosila 1,52 %;

Strategija za borbu protiv prijevara

20.  napominje da bi se prema financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća proračun trebao izvršavati u skladu s djelotvornim i učinkovitim standardima unutarnje kontrole, uključujući sprječavanje, otkrivanje i ispravak prijevara i nepravilnosti te daljnje postupanje u njihovu pogledu;

21.  primjećuje da je u travnju 2016. upravni odbor Zajedničkog poduzeća podržao ažuriranu strategiju za borbu protiv prijevara u području istraživanja kako bi se uzele u obzir promjene uvedene u okviru programa Obzor 2020.;

22.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke unutarnje kontrole u svrhu pružanja razumnog jamstva u pogledu sprječavanja i otkrivanja prijevara i nepravilnosti (ex ante provjere plaćanja, politika u vezi sa sukobima interesa te ex post revizije nad korisnicima bespovratnih sredstava) te da je provelo mjere iz akcijskog plana, kao što je uporaba baza podataka Komisije radi utvrđivanja isključenih organizacija ili mogućeg dvostrukog financiranja;

Sustavi unutarnje kontrole

23.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba za unutarnju reviziju provela reviziju širenja rezultata istraživanja koja financira Unija; nadalje napominje da je na temelju te revizije Služba za unutarnju reviziju preporučila poboljšanja, među kojima i planiranje uporabe i objavljivanja rezultata istraživanja koja provode članovi u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima s članovima te izvješćivanje o njima, procjenu izvješćivanja koje glavni partneri provode u vezi s objavljivanjem i primjenom rezultata istraživanja, praćenje uspješnosti i izvješćivanje o njoj te središnje objavljivanje rezultata istraživanja i kontrolu kvalitete publikacija korisnika od strane Zajedničkog poduzeća; nadalje napominje da je Služba za unutarnju reviziju izdala dvije vrlo važne preporuke i da je Zajedničko poduzeće osmislilo poseban akcijski plan za njihovu provedbu;

24.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju djelomično zatvorila pitanje koje se odnosi na planiranje i izvješćivanje o korištenju i objavljivanju rezultata istraživanja korisnika te utvrdila rokove za cjelovitu provedbu za 2017.; napominje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila preporuku koja se odnosi na praćenje radne učinkovitosti i izvješćivanje o njoj;

Ostalo

25.  primjećuje da je rodna zastupljenost veoma neuravnotežena, posebno u okviru tehničkih pregleda (3,2 % žena u usporedbi s 96,8 % muškaraca) te u znanstvenim odborima i odborima za koordinaciju programa (14,3 % žena u usporedbi s 85,7 % muškaraca i 16,7 % žena u usporedbi s 83,3 % muškaraca); apelira na Zajedničko poduzeće da popravi rodnu neravnotežu u svojim različitim tijelima te da predstavi plan za ostvarenje tog cilja;

26.  pozdravlja napredak u području suradnje s regijama i povećanje financiranja Zajedničkog poduzeća„Clean Sky 2” preko strukturnih i investicijskih fondova te potiče Zajedničko poduzeće da nastavi s tim nastojanjima;

27.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju Obzora 2020. u sredini programskog razdoblja u području daljnjeg pojednostavljenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

(1) Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti