Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2196(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0094/2017

Ingediende teksten :

A8-0094/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.58

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0189

Aangenomen teksten
PDF 183kWORD 48k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van de gemeenschappelijke onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(4), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2017),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 15.
(2) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 17.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.
(5) PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.


2. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van de gemeenschappelijke onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(4), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 15.
(2) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 17.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.
(5) PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2017),

A.  overwegende dat de gemeenschappelijke onderneming autonoom begon te functioneren op 16 november 2009;

B.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (hierna de „gemeenschappelijke onderneming”), opgericht bij Verordening (EU) nr. 558/2014 van 6 mei 2014(1), met ingang van 27 juni 2014 in de plaats kwam van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky, overeenkomstig de aanpassing van de nieuwe oprichtingsverordening in het kader van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie;

C.  overwegende dat de gemeenschappelijke onderneming tot doel heeft de laatste hand te leggen aan de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van het zevende kaderprogramma (KP7) en het beheer te voeren van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van Horizon 2020, en dat de looptijd van de gemeenschappelijke onderneming is verlengd tot en met 31 december 2024;

D.  overwegende dat de oprichtende leden van de gemeenschappelijke onderneming de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, de leiders van de "Integrated Technology Demonstrators" (ITD's), de Innovative Aircraft Demonstrator Platforms (IADP's) en de transversale gebieden (TA's), en de geassocieerde leden van de ITD's zijn;

E.  overwegende dat de maximale bijdrage van de Unie aan de gemeenschappelijke onderneming 1 755 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit de begroting van Horizon 2020;

Follow-up van de kwijting voor 2014

1.  stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming in haar jaarlijkse activiteitenverslag prestatie-indicatoren en indicatoren voor het toezicht op de horizontale aspecten heeft gepubliceerd, zoals vereist door de regels van Horizon 2020, en dat zij het grootste deel van haar doelstellingen heeft bereikt;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  neemt kennis van de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor 2015 op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van haar financiële situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van haar financiële voorschriften;

3.  neemt nota van het feit dat de Rekenkamer in haar verslag over de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky („het verslag van de Rekenkamer”) stelt dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening op alle materiële punten wettelijk en regelmatig zijn;

4.  wijst erop de definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2015 in totaal 440 705 606 EUR aan vastleggingskredieten en 245 990 262 EUR aan betalingskredieten omvatte; stelt met tevredenheid vast dat de gemeenschappelijke onderneming de taak van het beheer van haar grootste begroting ooit (ten belope van 192 % voor de vastleggingskredieten ten opzichte van de begroting 2014 en 166 % voor de betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2014) met succes heeft volbracht;

5.  wijst erop dat de uitvoeringsgraad voor de vastleggingskredieten 99,47 % bedroeg (tegenover 82,58 % in 2014) en voor de betalingskredieten 75,44 % (tegenover 90,19 % in 2014); wijst er verder op dat de lagere uitvoeringsgraad voor betalingskredieten voornamelijk te wijten was aan vertragingen bij de start van projecten als gevolg van de noodzakelijke technische aanpassing van deze projecten aan de ITD's en de IADP's en aan de verplaatsing van de voorfinancieringsbetalingen naar 2016;

6.  wijst erop dat 52,7 % (226 000 000 EUR) van de operationele vastleggingen in 2015 bedoeld was voor individuele vastleggingen op basis van afgeronde procedures voor de gunning van subsidies en dat de resterende 47,3 % (203 500 000 EUR) bedoeld was voor globale vastleggingen in het kader van Horizon 2020 voor twee oproepen voor kernpartners en twee oproepen tot het indienen van voorstellen waarvoor de gunningsprocedures eind 2015 nog liepen;

7.  wijst erop dat van het budget van 800 000 000 EUR voor in het kader van KP7 te financieren operationele en administratieve activiteiten, de gemeenschappelijke onderneming eind 2015 vastleggingen had gedaan ad 756 956 027 EUR (94,6%) en betalingen ad 740 274 715 EUR (92,5%); wijst er voorts op dat aangezien de gemeenschappelijke onderneming niet langer het recht had om oproepen tot het indienen van voorstellen te doen in het kader van KP7, de resterende vastleggingen op passende wijze moesten worden aangewend voor subsidieovereenkomsten met leden;

8.  wijst erop dat van het totale budget van 550 909 549 EUR voor operationale activiteiten in het kader van FP7 gefinancierd door bijdragen van de andere leden eind 2015 in totaal 501 609 427 EUR (91 %) was gevalideerd door de raad van bestuur, dat 37 880 240 EUR nog in afwachting was van validatie uit eerdere jaren (2008-2014), 12 578 796 EUR bestond uit bijdragen in natura van de leden in 2015, en 13 507 539 EUR uit contante bijdragen van de andere leden aan de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming;

9.  wijst erop dat van het budget van 1 755 000 000 EUR voor in het kader van KP7 te financieren operationele en administratieve activiteiten, de gemeenschappelijke onderneming operationele vastleggingen had gedaan ad 436 682 680 EUR en betalingen ad 89 799 324 EUR; wijst er verder op dat de contante bijdragen van de Unie aan de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming 3 319 723 EUR bedroegen;

10.  wijst erop dat van een totaalbedrag van minimaal 1 229 000 000 EUR voor de bijdragen in natura en in contanten van de andere leden ter dekking van operationele en administratieve kosten (andere dan voor aanvullende activiteiten) voor Horizon 2020 tegen eind 2015 een bedrag van 47 103 981 EUR aan bijdragen in natura voor operationele activiteiten was gerapporteerd aan de gemeenschappelijke onderneming; wijst erop dat de contante bijdragen van de andere leden aan de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming 3 537 520 EUR bedroegen;

11.  wijst erop dat van de gerapporteerde 47 103 981 EUR aan bijdragen in natura in verband met operationele uitgaven voor Horizon 2020, een bedrag van 27 776 996 EUR wel overeenkomstig de verordening van de Raad was gecertificeerd, maar nog niet door de raad van bestuur was gevalideerd, en dat 19 326 985 EUR nog moest worden gecertificeerd en gevalideerd; wijst er in dit verband op dat de gemeenschappelijke onderneming in september 2016 van de meeste leden financiële verslagen had ontvangen en dat de gevalideerde bijdragen in natura 17 400 000 EUR hoger waren dan geraamd; wijst erop dat leden uit de private sector moeilijkheden ondervonden bij het aanleveren van hun cijfers betreffende de bijdragen in natura tegen de uiterlijke termijn van 31 januari en is bezorgd over het feit dat dit een terugkerend probleem kan worden;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

12.  wijst erop dat de gemeenschappelijke onderneming in 2015 voor het eerst twee onderzoeksprogramma's tegelijk uitvoerde, te weten het Clean Sky-programma in het kader van het KP7 en het Clean Sky 2-programma in het kader van Horizon 2020;

13.  wijst erop dat de gemeenschappelijke onderneming in 2015 twee oproepen tot het indienen van voorstellen heeft gelanceerd, 230 in aanmerking komende voorstellen heeft ontvangen (van in totaal 232) en 68 voorstellen voor financiering heeft geselecteerd;

14.  wijst erop dat in het kader van het Clean Sky-programma in 2015 ruim 10 belangrijke demonstratiemodellen (getest op de grond en in de lucht) zijn geproduceerd en dat 106 projecten zijn afgerond;

15.  wijst erop dat, wat de verbreding van de deelname betreft, tijdens het eerste jaar van het Clean Sky 2-programma 76 nieuwe kernpartners aan het programma deelnamen (vergeleken met 66 geassocieerde leden in het oorspronkelijke Clean Sky-programma) en dat deze ontwikkeling zich doorzet (133 kernpartners aan het einde van 2016); wijst er verder op dat de eerste 4 openbare vergelijkende oproepen 294 partners opleverden, waardoor het totaal aantal deelnemers aan het programma op 384 kwam;

16.  wijst erop dat de deelname van kmo's aan de oproep tot het indienen van voorstellen in 2015 lager was dan het geplande percentage van 35 %, maar wijst op de vooruitgang die de gemeenschappelijke onderneming heeft geboekt met het betrekken van kmo's bij het programma doordat een deelnamepercentage van 36 % is bereikt tegen het einde van 2016, en moedigt de gemeenschappelijke onderneming aan haar verspreidingsactiviteiten uit te breiden;

Essentiële controles en toezichtsystemen

17.  wijst erop dat de gemeenschappelijke onderneming procedures voor controles vooraf heeft opgezet die zijn gebaseerd op financiële en operationele controles van stukken, en controles achteraf bij begunstigden van subsidies;

18.  wijst erop dat de Gemeenschappelijke Onderneming interne controleprocedures heeft opgezet teneinde redelijke zekerheid te creëren wat betreft het voorkomen en opsporen van fraude en onregelmatigheden;

19.  wijst erop dat het door de gemeenschappelijke onderneming gerapporteerde restfoutenpercentage voor controles achteraf 1,52 % bedroeg;

Fraudebestrijdingsstrategie

20.  wijst erop dat volgens het financieel reglement van de gemeenschappelijke onderneming de uitvoering van de begroting moet plaatsvinden overeenkomstig doeltreffende en doelmatige interne controlenormen, met inbegrip van preventie, opsporing, correctie en follow-up van fraude en onregelmatigheden;

21.  merkt op dat de raad van bestuur van de gemeenschappelijke onderneming de bijgewerkte strategie voor fraudebestrijding bij onderzoek in april 2016 heeft bevestigd, om rekening te houden met de veranderingen die voortvloeien uit Horizon 2020;

22.  wijst erop dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de gemeenschappelijke onderneming interne controleprocedures heeft ingevoerd waarmee de preventie en opsporing van fraude en onregelmatigheden voldoende gewaarborgd kunnen worden (controles vooraf van betalingen, beleid inzake belangenconflicten en controles achteraf bij eindbegunstigden van subsidies), en dat de gemeenschappelijke onderneming bezig was met de uitvoering van de maatregelen in het actieplan, zoals gebruikmaking van de databanken van de Commissie om uitgesloten organisaties of potentiële dubbele financiering op te sporen;

Internecontrolesystemen

23.  wijst erop dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de dienst Interne audit (IAS) een controle heeft verricht met betrekking tot de verspreiding van de resultaten van door de Unie gefinancierd onderzoek; wijst er verder op dat de IAS op basis daarvan verbeteringen heeft voorgesteld, waaronder de planning van en verslaglegging over het gebruik en de verspreiding van de onderzoeksresultaten van de leden in het kader van de subsidieovereenkomsten met de leden, de beoordeling van de verslaglegging door de kernpartners in verband met de verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten, en de centrale verspreiding van onderzoeksresultaten en de kwaliteitscontrole van de publicaties van begunstigden; wijst er verder op dat de IAS twee zeer belangrijke aanbevelingen heeft gedaan, en dat de gemeenschappelijke onderneming een speciaal actieplan heeft opgesteld voor de uitvoering ervan;

24.  wijst erop dat de IAS de kwestie van de planning van en verslaglegging over het gebruik en de verspreiding van de onderzoeksresultaten van de leden gedeeltelijk gesloten heeft, en de termijnen heeft vastgesteld voor de volledige tenuitvoerlegging ervan in de loop van het jaar 2017; wijst erop dat de IAS de aanbeveling over de monitoring en rapportage van de prestaties heeft gesloten;

Overige kwesties

25.  neemt er nota van dat het genderevenwicht ernstig verstoord is, vooral wat betreft technische evaluaties (3,2 % vrouwen tegenover 96,8 % mannen), en zeer verstoord is in de wetenschappelijke comités en in de comités voor programmacoördinatie (respectievelijk 14,3 % tegenover 85,7 % en 16,7 % tegenover 83,3 %); dringt er bij de gemeenschappelijke onderneming op aan stappen te ondernemen om het genderonevenwicht in haar verschillende organen te verbeteren en een plan te presenteren teneinde deze doelstelling te verwezenlijken;

26.  verwelkomt de vooruitgang die is geboekt op het gebied van samenwerking met regio's en het aantrekken van financiering voor Clean Sky 2 met structuur- en investeringsfondsen, en moedigt de gemeenschappelijke onderneming aan deze inspanningen voort te zetten;

27.  verzoekt de Commissie te zorgen voor de rechtstreekse betrokkenheid van de gemeenschappelijke onderneming bij het proces met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020, met het oog op verdere vereenvoudiging en harmonisatie van gemeenschappelijke ondernemingen.

(1) Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77).

Juridische mededeling - Privacybeleid