Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2017

Predkladané texty :

A8-0094/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.58

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0189

Prijaté texty
PDF 358kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

A.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B.  keďže spoločný podnik Čisté nebo 2 (ďalej len „spoločný podnik“) zriadený nariadením (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014(1) nahradil s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločný podnik Čisté nebo na základe úpravy nového zakladajúceho nariadenia v zmysle rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020;

C.  keďže účelom spoločného podniku je dokončiť výskumné a inovačné činnosti v rámci siedmeho rámcového programu (RP7) a riadiť výskumné a inovačné činnosti v rámci programu Horizont 2020 a predĺžiť existenciu spoločného podniku do 31. decembra 2024;

D.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, vedúce subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov (ITD), inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (IADP) a prierezových oblastí (TA), ako aj pridružení členovia ITD;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik je 1 755 000 000 EUR a má sa vyplatiť z rozpočtu programu Horizont 2020;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  oceňuje, že spoločný podnik zverejnil ukazovatele výkonnosti a ukazovatele na monitorovanie prierezových otázok vo svojej výročnej správe o činnosti, ako požadujú pravidlá programu Horizont 2020, a berie na vedomie, že v prípade väčšiny z nich splnil svoje ciele;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2015 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

3.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o spoločnom podniku Čisté nebo (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 440 705 606 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 245 990 262 EUR; s uspokojením poznamenáva, že spoločný podnik úspešne zvládol riadenie svojho zatiaľ najvyššieho rozpočtu (s viazanými rozpočtovými prostriedkami dosahujúcimi 192 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 a platobnými rozpočtovými prostriedkami dosahujúcimi 166 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014);

5.  konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,47 % (v porovnaní s 82,58 % v roku 2014) a miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,44 % (v porovnaní s 90,19 % v roku 2014); ďalej konštatuje, že nižšia miera plnenia v prípade platobných rozpočtových prostriedkov bola spôsobená najmä oneskoreným začiatkom projektov vzhľadom na potrebné technické zosúladenie týchto projektov s ITD, IADP a prenos platieb v rámci predbežného financovania do roku 2016;

6.  berie na vedomie, že 52,7 % (226 000 000 EUR) z operačných záväzkov prijatých v roku 2015 bolo určených na individuálne záväzky na základe dokončených postupov udeľovania grantov a zvyšných 47,3 % (203 500 000 EUR) bolo na globálne záväzky pre program Horizont 2020 na dve výzvy pre hlavných partnerov a na dve výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých prípade postupy zadávania zákazky prebiehali na konci roka 2015;

7.  berie na vedomie, že z celkovej sumy 800 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci RP7, spoločný podnik prijal záväzky vo výške 756 956 027 EUR (94,6 %) a uskutočnil platby vo výške 740 274 715 EUR (92,5 %) do konca roku 2015; okrem toho poznamenáva, že keďže spoločný podnik už v rámci RP7 nemal právo predkladať výzvy na predkladanie návrhov, zostávajúce záväzky sa mali podľa potreby použiť na dohody o grante s členmi;

8.  poznamenáva, že z celkovej sumy 550 909 549 EUR na operačné aktivity v rámci RP7 vyzbieranej z príspevkov iných členov do konca roku 2015 bolo 501 609 427 EUR (91 %) potvrdených správnou radou, 37 880 240 EUR čakalo na potvrdenie z predchádzajúcich rokov (2008 až 2014), 12 578 796 EUR bolo vo forme materiálnych príspevkov členov v roku 2015 a 13 507 539 EUR bolo vo forme peňažných príspevkov ostatných členov na administratívne výdavky spoločného podniku;

9.  poznamenáva, že z celkovej sumy 1 755 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti financované v rámci programu Horizont 2020 spoločný podnik prijal operačné záväzky vo výške 436 682 680 EUR a uskutočnil platby vo výške 89 799 324 EUR; ďalej poznamenáva, že peňažný príspevok Únie na administratívne výdavky spoločného podniku bol vo výške 3 319 723 EUR;

10.  konštatuje, že z minimálnej celkovej sumy 1 229 000 000 EUR v podobe materiálnych a peňažných príspevkov ostatných členov na operačné a administratívne výdavky programu Horizont 2020 (s výnimkou doplnkových činností) do konca roka 2015 boli spoločnému podniku vykázané materiálne príspevky na operačné činnosti vo výške 47 103 981 EUR; konštatuje, že suma 3 537 520 EUR predstavovala peňažné príspevky ostatných členov na administratívne výdavky spoločného podniku;

11.  berie na vedomie, že z vykázaných materiálnych príspevkov vo výške 47 103 981 EUR súvisiacich s operačnými výdavkami programu Horizont 2020 bolo 27 776 996 EUR osvedčených v súlade s nariadením Rady, no správna rada ich ešte nepotvrdila, a 19 326 985 EUR je ešte potrebné osvedčiť a potvrdiť; v tejto súvislosti konštatuje, že spoločný podnik získal finančné správy väčšiny členov do septembra 2016 a že potvrdené materiálne príspevky boli o 17 400 000 EUR vyššie v porovnaní s odhadmi; poukazuje na to, že členovia zo súkromného sektora mali ťažkosti pri predkladaní svojich údajov o materiálnych príspevkoch v lehote do 31. januára, a obáva sa, že by sa to mohlo stať opakujúcim sa problémom;

Výzvy na predkladanie návrhov

12.  berie na vedomie, že spoločný podnik po prvýkrát viedol dva výskumné programy súčasne v roku 2015, konkrétne program Čisté nebo v rámci RP7 a program Čisté nebo 2 v rámci programu Horizont 2020;

13.  konštatuje, že v roku 2015 spoločný podnik uskutočnil dve výzvy na predkladanie návrhov, bolo mu doručených 230 oprávnených návrhov (z celkového počtu 232) a vybral 68 návrhov, ktoré sa budú financovať;

14.  uznáva, že v rámci programu Čisté nebo bolo v roku 2015 vyvinutých viac než 10 významných demonštrátorov (podrobených pozemnej i letovej skúške) a 106 projektov bolo dokončených/ukončených;

15.  oceňuje, že pokiaľ ide o rozširovanie účasti, počas prvého roka existencie programu Čisté nebo 2 vstúpilo do programu 76 nových hlavných partnerov (v porovnaní so 66 pridruženými členmi v pôvodnom programe Čisté nebo), a že tento trend pokračuje (133 hlavných partnerov do konca roka 2016); okrem toho z prvých štyroch otvorených výziev na predkladanie súťažných návrhov vzišlo 294 partnerov, čím celkový počet účastníkov programu dosiahol číslo 384;

16.  konštatuje, že účasť MSP na výzvach na predkladanie návrhov v roku 2015 bola nižšia ako plánovaná miera 35 %, avšak berie na vedomie pokrok, ktorý spoločný podnik dosiahol pri zapájaní MSP do programu tým, že dosiahol 36 % mieru účasti do konca roka 2016, a povzbudzuje spoločný podnik k tomu, aby ďalej napredoval vo svojich činnostiach spojených so šírením informácií;

Kľúčové systémy kontroly a dohľadu

17.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založenej na finančných a operačných administratívnych previerkach a audity ex post u príjemcov grantov;

18.  berie na vedomie, že v spoločnom podniku boli zavedené postupy vnútornej kontroly s cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa im predchádza;

19.  berie na vedomie, že zvyšková chybovosť pri auditoch ex post, ktorú spoločný podnik nahlásil, bola 1,52 %;

Stratégia boja proti podvodom

20.  poznamenáva, že v rozpočtových pravidlách spoločného podniku sa uvádza, že rozpočet by sa mal plniť v súlade s normami účinnej a efektívnej vnútornej kontroly vrátane predchádzania podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovania, nápravy a nadväzujúcich opatrení;

21.  berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku schválila v apríli 2016 aktualizovanú stratégiu boja proti podvodom vo výskume s cieľom zohľadniť zmeny zavedené v rámci programu Horizont 2020;

22.  berie na vedomie zo správy Dvora audítorov, že spoločný podnik zaviedol postupy vnútornej kontroly, ktoré poskytujú primerané uistenie, pokiaľ ide o predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a ich odhaľovanie (kontroly platieb ex ante, politika predchádzania a riešenia konfliktov záujmov, audity ex post u príjemcov grantov), a vykonával opatrenia z akčného plánu, napríklad využívanie databáz Komisie na identifikáciu vylúčených organizácií alebo potenciálneho dvojitého financovania;

Systémy vnútornej kontroly

23.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že audit týkajúci sa šírenia výsledkov výskumu financovaného Úniou vykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS); ďalej poznamenáva, že v dôsledku toho IAS odporučil okrem iného tieto zlepšenia: plánovanie a podávania správ o využívaní a šírení výsledkov výskumu členov v rámci dohôd o grante podpísaných s členmi, posúdenie správ hlavných partnerov o šírení a využívaní výsledkov výskumu, monitorovanie výkonnosti a podávanie správ o nej a centrálne šírenie výsledkov výskumu spoločným podnikom a ním vykonávané kontroly kvality publikácií príjemcov; okrem toho konštatuje, že IAS vydal dve veľmi dôležité odporúčania a že spoločný podnik vypracoval osobitný akčný plán na ich vykonanie;

24.  poznamenáva, že IAS čiastočne uzavrel otázku plánovania a podávania správ o využívaní a šírení výsledkov výskumu príjemcov a určil termín na úplné dokončenie opatrení v roku 2017; berie na vedomie, že odporúčanie týkajúce sa monitorovania výkonnosti a podávania správ o nej IAS uzavrel;

Iné

25.  konštatuje, že rodové zastúpenie je extrémne nevyvážené najmä v oblasti technických preskúmaní (3,2 % žien v porovnaní s 96,8 % mužov) a veľmi nevyvážené vo vedeckých výboroch (14,3 % žien v porovnaní s 85,7 % mužov) a vo výboroch na koordináciu programu (16,7 % žien v porovnaní s 83,3 % mužov); naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby zlepšil rodovú nerovnováhu vo svojich jednotlivých orgánoch a predložil plán na realizáciu tohto cieľa;

26.  víta pokrok dosiahnutý v oblasti spolupráce s regiónmi a mobilizovania finančných prostriedkov na podnik Čisté nebo 2 pomocou štrukturálnych a investičných fondov a nabáda spoločný podnik, aby pokračoval v týchto snahách;

27.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia