Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2201(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0113/2017

Indgivne tekster :

A8-0113/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.59

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0190

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 50k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab) for regnskabsåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integreret del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 24.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 25.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 24.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 25.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2017),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("fællesforetagendet") blev oprettet den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("ECSEL") for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at det offentlig-private partnerskab vedrørende elektronikkomponenter og -systemer bør kombinere de finansielle og tekniske midler, der er afgørende for at mestre kompleksiteten, som følger af den stadig tiltagende innovationshastighed på dette område;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 i juni 2014 som afløser af og efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis;

D.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og de lande, der på frivillig basis er associeret med Horisont 2020 ("deltagende stater"), og private sammenslutninger ("private medlemmer"), som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, samt andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen; der henviser til, at fællesforetagendet bør være åbent for nye medlemmer;

E.  der henviser til, at der ved vurderingen af fællesforetagendets samlede indvirkning bør tages hensyn til investeringer fra alle andre juridiske enheder end Unionen og de deltagende stater, som bidrager til dets målsætninger; der henviser til, at disse samlede investeringer forventes at beløbe sig til mindst 2 340 000 000 EUR;

F.  der henviser til, at de planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra de deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra private medlemmer;

G.  der henviser til, at overgangen fra fællesforetagenderne ENIAC og Artemis til fællesforetagendet ECSEL bør tilpasses og synkroniseres i forhold til overgangen fra det syvende rammeprogram til Horisont 2020 for at sikre optimal anvendelse af den finansiering, der er til rådighed til forskning;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  noterer sig, at fællesforetagendet i sin årlige aktivitetsrapport har offentliggjort specifikke resultatindikatorer i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2015 fastslog, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

3.  konstaterer, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2015 var opført 108 500 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 168 000 000 EUR i betalingsbevillinger; bemærker desuden, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 100 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 90,95 %;

4.  beklager, at Revisionsretten endnu engang har udstedt alene en revisionserklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet på grund af de administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder vedrørende efterfølgende revisioner af projektbetalinger og det forhold, at fællesforetagendets revisionsstrategier var stærkt afhængige af de nationale finansieringsmyndigheder;

5.  udtrykker bekymring over, at det i Revisionsrettens beretning konstateres, at det var umuligt for fællesforetagendet at beregne en troværdig og vægtet fejlprocent eller en restfejlfrekvens på grund af den betydelige variation i de metoder og procedurer, der anvendes af de nationale finansieringsmyndigheder, hvorfor Revisionsretten således ikke kunne afgøre, om de efterfølgende revisioner fungerede effektivt, og om denne vigtige kontrol gav tilstrækkelig sikkerhed for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der lå til grund for projekterne under det syvende rammeprogram; erkender, at dette spørgsmål vedrører udformningen af den retlige ramme for det syvende rammeprogram og således ikke har noget at gøre med fællesforetagendets resultater;

6.  noterer sig, at fællesforetagendet har gennemført en omfattende vurdering af de nationale kontrolsystemer og konkluderet, at revisionsberetningerne giver rimelig beskyttelse af dets medlemmers finansielle interesser; noterer sig endvidere, at fællesforetagendet som reaktion på udsættelsen af afgørelsen om decharge i 2014 anmodede de nationale finansieringsmyndigheder om at udarbejde skriftlige erklæringer om, at gennemførelsen af de nationale procedurer gav rimelig sikkerhed for transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; bemærker, at dechargemyndigheden i den udskudte dechargeprocedure tog hensyn til de nationale finansieringsmyndigheders erklæringer og meddelte fællesforetagendet decharge i oktober 2016; erkender, at fællesforetagendet i forlængelse af det gode eksempel fra sidste år i januar 2017 anmodede de nationale finansieringsmyndigheder om at udarbejde lignende skriftlige erklæringer, som skal fremsendes til dechargemyndigheden;

7.  understreger, at spørgsmålet om de forskellige metoder og procedurer, som anvendes af de nationale finansieringsmyndigheder, ikke længere er relevant for gennemførelsen af Horisont 2020-projekter;

8.  bemærker, at fællesforetagendets betalinger, som skulle finansieres over det syvende rammeprogram, ved udgangen af 2015 beløb sig til 293 000 000 EUR (47 % af dets operationelle forpligtelser);

9.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af de samlede bidrag til dækning af operationelle og administrative omkostninger, som finansieres af Unionen under Horisont 2020, indgik forpligtelser for i alt 257 500 000 EUR (22 % af den samlede budgetramme) og afholdt betalinger for i alt 56 000 000 EUR (22 % af forpligtelserne); bemærker, at Unionen kontanttilskud til fællesforetagendets administrationsudgifter var på i alt 1 400 000 EUR;

10.  beklager, at der ud af de 28 deltagende stater, der skulle yde et finansielt bidrag til fællesforetagendets driftsudgifter, som skulle stå i et rimeligt forhold til det finansielle bidrag fra Unionen, kun var 11, der havde afholdt betalingerne til et samlet beløb på 15 800 000 EUR;

11.  noterer sig, at det forventedes, at de private medlemmer ville yde bidrag i naturalier på i alt mindst 1 657 500 000 EUR, og at det forventede bidrag i naturalier fra de private medlemmer for 2015 udgjorde 58 700 000 EUR; accepterer i denne forbindelse, at Kommissionen i 2016 udstedte retningslinjer, der tillader, at finansielle bidrag til projekter kan fastsættes ved slutningen af projektet, når de private medlemmer er i stand til at beregne deres respektive bidrag i naturalier; bemærker desuden, at de private medlemmers kontanttilskud til fællesforetagendets administrationsudgifter ved udgangen af 2015 var på i alt 3 600 000 EUR;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

12.  bemærker, at fællesforetagendet indførte procedurer for forudgående kontrol baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange; bemærker, at sådanne kontroller udgør et centralt redskab til at vurdere transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, og at fællesforetagendet var i færd med at udføre efterfølgende revisioner af modtagere af midler fra Horisont 2020;

Indkaldelser af forslag

13.  bemærker, at fællesforetagendet har iværksat to indkaldelser af forslag med henblik på forsknings- og innovationsaktiviteter og innovationsaktioner, og at det i 2015 modtog 76 støtteberettigede projektudkast og 62 støtteberettigede fulde projektforslag (i forhold til 48 i 2014); bemærker endvidere, at succesraten i 2015 var på 13 % for forsknings- og innovationsaktiviteter (i forhold til 18 % i 2014) og på 33 % for innovationsaktioner (i forhold til 43 % i 2014); bemærker, at den lavere succesrate i 2015 skyldes, at der blev indsendt flere projekter;

14.  noterer sig, at projektporteføljen i 2015 omfattede 25 af fællesforetagendets projekter, hvoraf 13 blev udvalgt i 2015, og 60 videreførte projekter (fællesforetagenderne Artemis og ENIAC); noterer sig endvidere, at små og mellemstore virksomheder deltog i 32 % af fællesforetagendets indkaldelser af forslag;

Retsgrundlag

15.  noterer sig, at de vigtigste beslutninger, der blev vedtaget af fællesforetagendets bestyrelse, omfattede afgørelser om en strategi for bekæmpelse af svig, personalevedtægten og en omfattende politik vedrørende interessekonflikter;

Intern revision

16.  noterer sig, at de interne revisionstjenester i 2015 har gennemført en risikovurdering af fællesforetagendet, og er bekymret over, at de i den forbindelse udpegede to administrative processer i fællesforetagendet med "høj effekt/høj risiko" (nemlig dets risikoforvaltning og dets strategi for bekæmpelse af svig) samt to operationelle procedurer i fællesforetagendet med "høj risiko/høj effekt" (nemlig efterfølgende kontrol og koordinering/gennemførelse af redskaber under det fælles støttecenter (CSC)); glæder sig imidlertid over, at fællesforetagendet allerede har gennemført foranstaltninger heroverfor og tager yderligere skridt for at begrænse disse risici;

Strategi for bekæmpelse af svig

17.  noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning skal fællesforetagendets budget ifølge dets finansielle regler gennemføres i overensstemmelse med effektive og produktive standarder for intern kontrol, som indbefatter forebyggelse, afsløring, korrektion og opfølgning af svig og uregelmæssigheder;

18.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 forpligtede sig til at fortsætte sin indsats for at forbedre det interne kontrolmiljø, således som det er fastsat i den interne strategi for forebyggelse af svig;

19.  anerkender, at fællesforetagendets bestyrelse i maj 2015 godkendte den ajourførte fælles strategi for bekæmpelse af svig for forskningsgrupperne og på grundlag af denne strategi i 2016 vedtog en gennemførelsesplan for bekæmpelse af svig; noterer sig desuden, at fællesforetagendet i december 2016 har ajourført sin strategi for efterfølgende kontrol;

20.  noterer sig, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at procedurerne for intern kontrol, der giver en rimelig sikkerhed for forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder (herunder forudgående kontroller af betalinger, politik vedrørende interessekonflikter og efterfølgende revisioner hos tilskudsmodtagerne) allerede var indført i fællesforetagendet;

Andet

21.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsgennemgangen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af procedurer, der vedrører fællesforetagender.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik