Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2201(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0113/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0113/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.59

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0190

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 57k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Κοινή Επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ECSEL(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 24.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 25.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Κοινή Επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ECSEL(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 24.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 25.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση για ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2014 κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» («ECSEL»), για χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα οφείλει να συνδυάσει τα οικονομικά και τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της πολυπλοκότητας της ραγδαία εξελισσόμενης καινοτομίας στον τομέα αυτόν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση συστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2014, για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τις κοινές επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες, σε εθελοντική βάση, με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» χώρες («συμμετέχοντα κράτη»), και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη («ιδιωτικά μέλη») που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να είναι ανοιχτή σε νέα μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της Κοινής Επιχείρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις όλων των νομικών οντοτήτων πλην της Ένωσης και των συμμετεχόντων κρατών, οι οποίες συνεισφέρουν στους στόχους της Κοινής Επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σύνολό τους, οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν τουλάχιστον σε 2 340 000 000 EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην Κοινή Επιχείρηση που προσδοκώνται για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα συμμετέχοντα κράτη και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τις κοινές επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS στην κοινή επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης που διατίθεται για έρευνα·

Συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή 2014

1.  σημειώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση δημοσίευσε, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ειδικούς δείκτες επιδόσεων, όπως απαιτεί το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  παρατηρεί ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

3.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 108 500 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 168 000 000 EUR· σημειώνει ακόμη ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 100 % και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 90,95 %·

4.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε, για μια ακόμη φορά, γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων λόγω των διοικητικών συμφωνιών που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕAX) όσον αφορά τους κατασταλτικούς ελέγχους των πληρωμών στο πλαίσιο των έργων και του γεγονότος ότι οι στρατηγικές κατασταλτικών ελέγχων στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις ΕΑΧ·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήταν αδύνατο για την Κοινή Επιχείρηση να υπολογίσει ένα ενιαίο, αξιόπιστο και σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ή το εναπομένον ποσοστό σφάλματος λόγω των σημαντικών διαφορών στις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ και, ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον οι κατασταλτικοί έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά, ούτε εάν αυτή η βασική δικλίδα ελέγχου παρέχει επαρκή διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί που αφορούν τα έργα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου· αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με το νομικό πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και ότι, κατά συνέπεια, δεν οφείλεται στις επιδόσεις της Κοινής Επιχείρησης ·

6.  παρατηρεί ότι η Κοινή Επιχείρηση διενήργησε εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης από την οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκθέσεις ελέγχου είναι σε θέση να εξασφαλίσουν εύλογη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της· σημειώνει ακόμη, ότι σε απάντηση στην αναβολή της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής το 2014, η Κοινή Επιχείρηση κάλεσε τις ΕΑΧ να υποβάλουν γραπτές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών τους παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων· η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έλαβε υπόψη τις δηλώσεις των ΕΑΧ στην αναβληθείσα διαδικασία απαλλαγής και, τον Οκτώβριο του 2016, χορήγησε απαλλαγή στην Κοινή Επιχείρηση · αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση, ακολουθώντας το καλό παράδειγμά της του προηγούμενου έτους, τον Ιανουάριο του 2017 ζήτησε από τις ΕΑΧ να διαβιβάσουν παρόμοιες γραπτές δηλώσεις για να τις υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

7.  τονίζει το γεγονός ότι το ζήτημα των διαφορών στις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ δεν αφορά πλέον την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

8.  σημειώνει ότι στο τέλος του 2015 οι πληρωμές της Κοινής Επιχείρησης, που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ανέρχονταν σε 293 000 000 EUR (47% των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεών της)·

9.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των εισφορών για την κάλυψη επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η Κοινή Επιχείρηση ανέλαβε υποχρεώσεις ύψους 257 500 000 EUR (22 % της συνολικής χρηματοδότησης) και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 56 000 000 EUR (22 % των υποχρεώσεων)· επισημαίνει ότι η εισφορά της Ένωσης σε μετρητά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Κοινής Επιχείρησης ανήλθε σε 1 400 000 EUR·

10.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ενώ ζητήθηκε από τα 28 συμμετέχοντα κράτη να εισφέρουν οικονομικά στις επιχειρησιακές δαπάνες της Κοινής Επιχείρησης κατ’ αναλογία της οικονομικής εισφοράς της Ένωσης, μόνον 11 δήλωσαν πληρωμές, συνολικού ύψους 15 800 000 EUR·

11.  σημειώνει ότι αναμενόταν ότι οι εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό τομέα θα έφταναν τουλάχιστον τα 1 657 500 000 EUR και ότι το υπολογισθέν ποσό των εισφορών σε είδος από τα μέλη αυτά για το 2015 ήταν 58 700 000 EUR· λαμβάνει υπόψη, εν προκειμένω, ότι το 2016 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των οικονομικών εισφορών στα διάφορα έργα μετά την ολοκλήρωση του έργου, όταν τα ιδιωτικά μέλη μπορούν να υπολογίσουν τις εισφορές τους σε είδος· επισημαίνει ακόμη ότι στο τέλος του 2015 οι εισφορές των μελών από τον ιδιωτικό τομέα σε μετρητά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Κοινής Επιχείρησης ανήλθαν σε 3 600 000 EUR·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

12.  επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων βασιζόμενων στην εξέταση εγγράφων σε σχέση με τις οικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές· σημειώνει ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων και ότι η Κοινή Επιχείρηση ανέπτυσσε κατασταλτικούς ελέγχους επί των δικαιούχων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

13.  σημειώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας και δράσεις καινοτομίας και ότι το 2015 έλαβε 76 επιλέξιμες περιγραφές έργων και 62 επιλέξιμες πλήρεις προτάσεις έργων (σε σύγκριση με 48 το 2014)· σημειώνει επιπλέον ότι, το 2015, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 13 % για τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας (σε σύγκριση με 18 % το 2014) και 33 % για τις δράσεις καινοτομίας (έναντι 43 % το 2014)· σημειώνει ότι ο χαμηλότερος βαθμός επιτυχίας το 2015 οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό υποβληθέντων έργων·

14.  σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο έργων το 2015 περιλάμβανε 25 έργα της Κοινής Επιχείρησης, 13 εκ των οποίων επελέγησαν το 2015, και 60 προϋπάρχοντα έργα (κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC)· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις προσκλήσεις της Κοινής Επιχείρησης ήταν 32 %·

Νομικό πλαίσιο

15.  σημειώνει ότι στις κύριες αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης περιλαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

16.  σημειώνει ότι το 2015 η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εκπόνησε αξιολόγηση κινδύνου της Κοινής Επιχείρησης και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εν συνεχεία της αξιολόγησης επισήμανε, όσον αφορά τις διαδικασίες της Κοινής Επιχείρησης, δύο διοικητικές διαδικασίες «υψηλού αντικτύπου/υψηλού κινδύνου» (συγκεκριμένα, τη διαχείριση κινδύνου και τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης) και δύο επιχειρησιακές διαδικασίες «υψηλού κινδύνου/υψηλού αντικτύπου» (συγκεκριμένα, τους κατασταλτικούς ελέγχους και τον συντονισμό/εφαρμογή των εργαλείων/CSC)· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει ήδη μετριάσει και κάνει περαιτέρω προσπάθειες να μετριάσει τους κινδύνους αυτούς·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης ορίζουν ότι ο προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με αποτελεσματικά και αποδοτικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν πρόληψη, εντοπισμό, διόρθωση και παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών·

18.  σημειώνει ότι το 2016, η Κοινή Επιχείρηση έλαβε περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, όπως προβλέπει η εσωτερική στρατηγική για την πρόληψη της απάτης·

19.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε την επικαιροποιημένη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας τον Μάιο του 2015 και, με βάση τη στρατηγική αυτή, σχέδιο εφαρμογής για την καταπολέμηση της απάτης, το 2016· σημειώνει ακόμη ότι η Κοινή Επιχείρηση επικαιροποίησε τη στρατηγική της για τον κατασταλτικό έλεγχο τον Δεκέμβριο του 2016·

20.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κοινή Επιχείρηση έχει ήδη καθιερώσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν εύλογη διασφάλιση για την πρόληψη και τη διαπίστωση παρατυπιών (όπου συμπεριλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι πληρωμών, πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων και κατασταλτικοί έλεγχοι δικαιούχων επιχορηγήσεων)·

Λοιπά

21.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της Κοινής Επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020» όσον αφορά την περαιτέρω απλούστευση και εναρμόνιση των διαδικασιών που αφορούν τις κοινές επιχειρήσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου