Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2201(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2017

Teksty złożone :

A8-0113/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.59

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0190

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 53k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 (2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0091/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 24.
(2) Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 25.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 (2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0091/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 24.
(2) Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 25.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 (2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) powstało w dniu 7 czerwca 2014 r. na mocy art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” („ECSEL”) przez okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

B.  mając na uwadze, że partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie podzespołów i układów elektronicznych powinno pozwolić połączyć środki finansowe i techniczne, które są niezbędne do opanowania złożoności, jaka wiąże się z coraz szybszym tempem innowacji w tej dziedzinie;

C.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 561/2014 w czerwcu 2014 r., aby zastąpić wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS i stanowić ich kontynuację;

D.  mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, państwa członkowskie i państwa, które dobrowolnie przystąpiły do programu „Horyzont 2020” („państwa uczestniczące”), stowarzyszenia zrzeszające podmioty prywatne („członkowie prywatni”) reprezentujące należące do nich przedsiębiorstwa, a także inne organizacje prowadzące aktywną działalność w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w Unii; mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno być otwarte na nowych członków;

E.  mając na uwadze, że przy ocenie ogólnego wpływu Wspólnego Przedsięwzięcia uwzględnić należy inwestycje dokonywane przez wszystkie podmioty prawne inne niż Unia i państwa uczestniczące, które przyczyniają się do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia; mając na uwadze, że oczekuje się, iż łączna kwota inwestycji wyniesie przynajmniej 2 340 000 000 EUR;

F.  mając na uwadze, że wkłady na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przewidziane na cały okres realizacji programu „Horyzont 2020” wynoszą 1 184 874 000 EUR ze strony Unii, 1 170 000 000 EUR ze strony państw uczestniczących oraz 1 657 500 000 EUR ze strony członków prywatnych;

G.  mając na uwadze, że przekształcenie wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS we Wspólne Przedsięwzięcie powinno być zharmonizowane i zsynchronizowane z procesem przejścia od siódmego programu ramowego do programu „Horyzont 2020”, aby zapewnić optymalne wykorzystanie funduszy dostępnych na badania;

Działania następcze związane z absolutorium za 2014 r.

1.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało szczegółowe wskaźniki wykonania w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, jak wymaga tego program „Horyzont 2020”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu finansowym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

3.  odnotowuje, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2015 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 108 500 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 168 000 000 EUR; zauważa ponadto, że starania w zakresie monitorowania budżetowego w roku budżetowym 2015 zaowocowały wskaźnikiem wykonania budżetu w wysokości 100 % i wskaźnikiem wykonania w odniesieniu do środków na płatności w wysokości 90,95 %;

4.  ubolewa, że Trybunał po raz kolejny jedynie wydał opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego z powodu podpisania porozumień administracyjnych z krajowymi organami finansującymi (KOF) dotyczących kontroli ex post płatności w ramach projektów oraz ze względu na fakt, że strategie Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie audytu w znacznym stopniu opierały się na KOF;

5.  z zaniepokojeniem zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału stwierdza się, że niemożliwe było dla Wspólnego Przedsięwzięcia obliczenie wiarygodnego poziomu błędu ważonego ani poziomu błędu resztowego ze względu na znaczne różnice w zakresie metod i procedur stosowanych przez KOF, a zatem Trybunał nie mógł stwierdzić, czy kontrole ex post przeprowadzono skutecznie i czy ten kluczowy mechanizm kontroli dał wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń dla projektów w ramach siódmego programu ramowego; uznaje, że kwestia ta związana jest ze strukturą ram prawnych siódmego programu ramowego, a więc nie była wynikiem działalności Wspólnego Przedsięwzięcia;

6.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło pogłębioną ocenę krajowych systemów kontroli i stwierdziło, że sprawozdania z audytu mogą zapewnić odpowiednią ochronę interesów finansowych jego członków; zauważa ponadto, że w odpowiedzi na odroczenie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium w 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie zwróciło się do KOF o przedstawienie pisemnych deklaracji stwierdzających, że zastosowanie procedur krajowych daje uzasadnioną gwarancję legalności i prawidłowości transakcji; organ udzielający absolutorium uwzględnił deklaracje KOF w trakcie odroczonej procedury udzielania absolutorium i udzielił absolutorium Wspólnemu Przedsięwzięciu w październiku 2016 r.; uznaje, że Wspólne Przedsięwzięcie, wzorem pozytywnego przykładu z poprzedniego roku, zwróciło się do KOF w styczniu 2017 r. o dostarczenie podobnych deklaracji pisemnych do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium;

7.  podkreśla fakt, iż kwestia zmiany metod i procedur stosowanych przez KOF nie ma już znaczenia dla realizacji projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

8.  zauważa, że pod koniec 2015 r. płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia, które miały być finansowane z siódmego programu ramowego, wyniosły 293 000 000 EUR (47 % zobowiązań operacyjnych);

9.  zauważa, że z łącznej kwoty wkładów na pokrycie kosztów operacyjnych i administracyjnych finansowanych przez Unię w ramach programu „Horyzont 2020” Wspólne Przedsięwzięcie podjęło zobowiązania na kwotę 257 500 000 EUR (22 % całkowitego budżetu) i dokonało płatności w wysokości 56 000 000 EUR (22 % podjętych zobowiązań); odnotowuje, że kwota wkładu Unii w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosła 1 400 000 EUR;

10.  ubolewa, że spośród 28 państw uczestniczących zobowiązanych do wniesienia wkładu finansowego w koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia proporcjonalnie do wkładu finansowego Unii jedynie 11 zadeklarowało płatności na ogólną kwotę 15 800 000 EUR;

11.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie oczekiwało od członków prywatnych wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 657 500 000 EUR oraz że szacunkowa wartość wkładów niepieniężnych od członków prywatnych w 2015 r. opiewała na kwotę 58 700 000 EUR; uznaje w tym względzie, że Komisja wydała w 2016 r. wytyczne pozwalające na określenie wkładu finansowego w projekty na zakończenie projektu, kiedy członkowie prywatni mogą obliczyć swoje wkłady niepieniężne; odnotowuje ponadto, że pod koniec 2015 r. kwota wkładu pieniężnego członków prywatnych w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosła 3 600 000 EUR;

Główne systemy kontroli i nadzoru

12.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie wprowadziło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądu dokumentacji finansowej i operacyjnej; zauważa, że kontrole te stanowią kluczowe narzędzia oceny legalności i prawidłowości operacji oraz że Wspólne Przedsięwzięcie rozwija audyty ex post beneficjentów dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”;

Zaproszenia do składania wniosków

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków w obszarze działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami oraz działań związanych z innowacjami, a w 2015 r. otrzymało 76 kwalifikowalnych projektów w formie ogólnego zarysu i 62 kwalifikowalne projekty w formie kompletnych wniosków (w porównaniu z 48 w 2014 r.); zauważa ponadto, że w 2015 r. wskaźnik udanej realizacji wyniósł 13 % w przypadku działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami (w porównaniu z 18 % w 2014 r.), a w przypadku działań związanych z innowacjami – 33 % (w porównaniu z 43 % w 2014 r.); zauważa, że niższy wskaźnik udanej realizacji w 2015 r. był spowodowany większą liczbą zgłoszonych projektów;

14.  zauważa, że w 2015 r. portfel projektów obejmował 25 projektów Wspólnego Przedsięwzięcia, z których 13 wybrano w 2015 r., oraz 60 wcześniejszych projektów (wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC); zauważa ponadto, że udział małych i średnich przedsiębiorstw w zaproszeniach ogłoszonych przez Wspólne Przedsięwzięcie wyniósł 32 %;

Ramy prawne

15.  zauważa, że główne decyzje przyjęte przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia obejmowały decyzje w sprawie strategii zwalczania nadużyć finansowych, regulaminu pracowniczego i kompleksowej strategii w zakresie konfliktu interesów;

Audyt wewnętrzny

16.  zauważa, że w 2015 r. służby audytu wewnętrznego przeprowadziły ocenę Wspólnego Przedsięwzięcia pod kątem ryzyka, i niepokoi się, że w konsekwencji wskazały dwie procedury administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia o „dużym oddziaływaniu/wysokim ryzyku” (tj. zarządzanie ryzykiem oraz strategia zwalczania nadużyć finansowych) oraz dwie procedury operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia o „wysokim ryzyku/dużym oddziaływaniu” (tj. kontrole ex post oraz koordynacja/wdrażanie narzędzi CSC); niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje wcześniejsze i dalsze wysiłki Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia tych zagrożeń;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

17.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia przewiduje wdrażanie budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia zgodnie z normami skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej, łącznie z zapobieganiem, wykrywaniem, korektami i działaniami następczymi w związku z nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami;

18.  zauważa, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zobowiązało się kontynuować działania mające na celu poprawę środowiska kontroli wewnętrznej zgodnie z wewnętrzną strategią zapobiegania nadużyciom;

19.  przyjmuje do wiadomości, że Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła w maju 2015 r. zaktualizowaną wspólną strategię zwalczania nadużyć finansowych w zakresie badań, a w oparciu o tę strategię przyjęła plan zwalczania nadużyć finansowych w 2016 r.; ponadto zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie zaktualizowało swoją strategię kontroli ex post w grudniu 2016 r.;

20.  zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu stwierdził, że procedury kontroli wewnętrznej, które dały wystarczającą pewność w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom (łącznie z kontrolami ex ante dotyczącymi płatności, strategią w zakresie konfliktu interesów, audytami ex post beneficjentów dotacji), zostały już wdrożone we Wspólnym Przedsięwzięciu;

Inne

21.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do dalszego uproszczenia i harmonizacji procedur związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności