Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2201(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0113/2017

Texte depuse :

A8-0113/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.59

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0190

Texte adoptate
PDF 350kWORD 53k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2017),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 473, 16.12.2016, p. 24.
(2) JO C 473, 16.12.2016, p. 25.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 473, 16.12.2016, p. 24.
(2) JO C 473, 16.12.2016, p. 25.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2017),

A.  întrucât întreprinderea comună ECSEL „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” („întreprinderea comună), a fost înființată la 7 iunie 2014 în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” („ECSEL”) pe o perioadă de până la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât parteneriatul public-privat în domeniul componentelor și sistemelor electronice ar trebui să combine mijloacele financiare și tehnice esențiale pentru a ține pasul cu complexitatea și ritmul frenetic al inovării în acest domeniu;

C.  întrucât întreprinderea comună a fost înființată în iunie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului, pentru a înlocui întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS și a le succeda;

D.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și țările asociate, pe bază voluntară, la programul Orizont 2020 („state participante”), precum și asociațiile cu statut de membri privați („membri privați”) ce reprezintă întreprinderile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune; întrucât întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă pentru noi membri;

E.  întrucât la evaluarea impactului global al întreprinderii comune ar trebui să se țină cont de investițiile tuturor persoanelor juridice, altele decât Uniunea și statele participante, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor sale; întrucât se preconizează că aceste investiții globale se vor ridica la cel puțin 2 340 000 000 EUR;

F.  întrucât contribuțiile la întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați;

G.  întrucât tranziția de la întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS la întreprinderea comună ar trebui aliniată și sincronizată cu tranziția de la Al șaptelea program-cadru la programul Orizont 2020 pentru a asigura folosirea optimă a fondurilor disponibile pentru cercetare,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  observă că întreprinderea comună a publicat indicatori de performanță specifici în raportul său anual de activitate, astfel cum se prevede în programul Orizont 2020;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

3.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2015 a cuprins credite de angajament în valoare de 108 500 000 EUR și credite de plată în valoare de 168 000 000 EUR; constată, de asemenea, că, în decursul exercițiului financiar 2015, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 100 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 90,95 %;

4.  regretă faptul că Curtea s-a limitat, din nou, la a emite o opinie cu rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale, din cauza acordurilor administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare (ANF) privind auditurile ex post referitoare la plățile aferente proiectelor și a faptului că strategiile de audit ale întreprinderii comune s-au bazat în mare măsură pe ANF;

5.  își exprimă îngrijorarea față de faptul că Curtea consideră, în raportul său, că întreprinderii comune i-a fost imposibil să calculeze o rată de eroare ponderată fiabilă sau o rată de eroare reziduală din cauza diversității semnificative a metodologiilor și a procedurilor utilizate de ANF și, prin urmare, Curtea nu a putut să stabilească dacă auditurile ex post au funcționat eficace și dacă acest control esențial a furnizat o asigurare suficientă cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente pentru proiectele aferente celui de Al șaptelea program-cadru; recunoaște că problema este legată de cadrul juridic al celui de Al șaptelea program-cadru și, prin urmare, nu a fost provocată de performanța întreprinderii comune;

6.  constată că întreprinderea comună a realizat o evaluare detaliată a sistemelor naționale de asigurare și a conchis că rapoartele de audit pot proteja rezonabil interesele financiare ale membrilor întreprinderii comune; observă, de asemenea, că, în urma amânării deciziei de descărcare de gestiune în 2014, întreprinderea comună a solicitat ANF să prezinte declarații scrise că punerea în practică a procedurilor lor naționale furnizează un nivel rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor; autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a luat în considerare declarațiile ANF în cursul procesului amânat de descărcare de gestiune și a acordat întreprinderii comune descărcarea de gestiune în octombrie 2016; recunoaște că întreprinderea comună, urmând exemplul său pozitiv din exercițiul anterior, a invitat ANF în ianuarie 2017 să furnizeze declarații scrise similare pentru a le transmite autorității care acordă descărcarea de gestiune;

7.  subliniază faptul că problema legată de diversitatea metodologiilor și a procedurilor utilizate de ANF nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor Orizont 2020;

8.  observă că, la sfârșitul lui 2015, plățile întreprinderii comune, care urmau să fie finanțate din Al șaptelea program-cadru, se ridicau la 293 000 000 EUR (adică 47 % din angajamentele sale operaționale);

9.  remarcă faptul că, din cuantumul total al contribuțiilor pentru a acoperi costurile operaționale și administrative finanțate de Uniune în cadrul programului Orizont 2020, întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 257 500 000 EUR (22 % din bugetul total) și plăți în valoare de 56 000 000 EUR (22 % din totalul creditelor de angajament); constată că contribuția în numerar a Uniunii la costurile administrative ale întreprinderii comune s-a ridicat la 1 400 000 EUR;

10.  regretă că, dintre cele 28 de state participante cărora li s-a cerut să aducă o contribuție financiară la costurile operaționale ale întreprinderii comune, care să fie proporțională cu contribuția financiară a Uniunii, doar 11 state participante au declarat plăți, în valoare totală de 15 800 000 EUR;

11.  observă că întreprinderea comună a prevăzut că membrii privați vor aduce contribuții în natură în valoare de cel puțin 1 657 500 000 EUR și a estimat că valoarea contribuțiilor în natură ale membrilor privați în 2015 a fost de 58 700 000 EUR; acceptă, în acest sens, faptul că Comisia a emis orientări în 2016 permițând stabilirea contribuției financiare pentru un proiect la sfârșitul acestuia, atunci când membrii privați pot să își calculeze contribuțiile în natură; constată, de asemenea, că, la sfârșitul lui 2015, contribuțiile în numerar ale membrilor privați la costurile administrative ale întreprinderii comune s-au ridicat la 3 600 000 EUR;

Controalele-cheie și sistemele de supraveghere

12.  observă că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale ; observă că aceste verificări reprezintă instrumente esențiale pentru evaluarea legalității și regularității operațiunilor și că întreprinderea comună era în curs de elaborare a unor proceduri de audit ex post privind beneficiarii finanțării din cadrul programului Orizont 2020;

Cererile de propuneri

13.  observă că întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri pentru acțiuni de cercetare și inovare, precum și pentru acțiuni de inovare și că, în 2015, a primit 76 de descrieri succinte de proiecte eligibile și 62 de propuneri complete de proiecte eligibile (în comparație cu 48 în 2014); ia act, în plus, de faptul că, în 2015, ratele de succes au fost de 13 % pentru acțiunile de cercetare și inovare (față de 18 % în 2014) și de 33 % pentru acțiunile de inovare (față de 43 % în 2014); observă că rata scăzută de succes în 2015 a fost cauzată de numărul mai mare de proiecte depuse;

14.  constată că portofoliul de proiecte din 2015 a inclus 25 de proiecte ale întreprinderii comune, dintre care 13 selectate în 2015 și 60 preexistente (de la întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC); remarcă, de asemenea, că participarea întreprinderilor mici și mijlocii la cererile de propuneri ale întreprinderii comune a fost de 32 %;

Cadrul juridic

15.  observă că printre principalele decizii adoptate de Consiliul de administrație al întreprinderii comune s-au numărat decizii referitoare la o strategie antifraudă, la Statutul funcționarilor și la o politică cuprinzătoare privind conflictele de interese;

Auditul intern

16.  observă că, în 2015, Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat o evaluare de risc a întreprinderii comune și este îngrijorat de faptul că, în urma acesteia, IAS a identificat două „domenii cu impact ridicat/risc ridicat” în procesele administrative ale întreprinderii comune (și anume, gestionarea riscurilor și strategia antifraudă) și două „domenii cu risc ridicat/impact ridicat” în procesele operaționale ale întreprinderii comune (și anume, controalele ex post și coordonarea/punerea în aplicare a instrumentelor CSC); salută totuși eforturile deja realizate și cele în curs de realizare ale întreprinderii comune de a atenua aceste riscuri;

Strategia antifraudă

17.  observă că, potrivit raportului Curții, regulamentul financiar al întreprinderii comune prevede că bugetul se execută cu respectarea unor norme de control intern eficace și eficiente, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și urmărirea subsecventă a cazurilor de fraudă și de neregularitate;

18.  constată că în 2016 întreprinderea comună s-a angajat să continue acțiunile de îmbunătățire a mediului de control intern, în conformitate cu strategia internă de prevenire a fraudelor;

19.  observă că Consiliul de administrație al întreprinderii comune a aprobat versiunea actualizată a Strategiei comune antifraudă în domeniul cercetării în mai 2015 și, pe baza acestei strategii, a adoptat în 2016 un plan de punere în aplicare a măsurilor antifraudă; constată, de asemenea, că întreprinderea comună și-a actualizat strategia de control ex post în decembrie 2016;

20.  constată că, potrivit raportului Curții, întreprinderea comună avea deja instituite proceduri de control intern care furnizau o asigurare rezonabilă cu privire la prevenirea fraudelor și neregulilor (inclusiv verificări ex ante ale plăților, politica privind conflictele de interese și audituri ex post la beneficiarii granturilor);

Altele

21.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a procedurilor legate de întreprinderile comune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate