Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2201(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2017

Predkladané texty :

A8-0113/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.59

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0190

Prijaté texty
PDF 361kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

A.  keďže 7. júna 2014 bol založený Spoločný podnik pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ECSEL (ďalej len „spoločný podnik“) v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) v období do 31. decembra 2024;

B.  keďže vo verejno-súkromnom partnerstve v oblasti elektronických komponentov a systémov by mali byť spojené finančné a technické prostriedky nevyhnutné na zvládnutie problému stále rýchlejšieho tempa inovácií v tejto oblasti;

C.  keďže spoločný podnik bol založený nariadením Rady (EÚ) č. 561/2014 v júni 2014 s cieľom nahradiť spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS a pokračovať v ich činnosti;

D.  keďže členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty, krajiny dobrovoľne pridružené k programu Horizont 2020 (ďalej len „zúčastnené štáty“) a združenia členov zo súkromného sektora (ďalej len „súkromní členovia“), zastupujúce svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických komponentov a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov;

E.  keďže pri posudzovaní celkového vplyvu spoločného podniku by sa mali zohľadniť investície všetkých právnych subjektov okrem Únie a zúčastnených štátov, ktoré prispievajú k plneniu jeho cieľov; keďže sa očakáva, že tieto celkové investície dosiahnu výšku najmenej 2 340 000 000 EUR;

F.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by za celé obdobie programu Horizont 2020 mal podľa predpokladov predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok zúčastnených štátov 1 170 000 000 EUR a príspevok súkromných členov 1 657 500 000 EUR;

G.  keďže prechod od spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS k spoločnému podniku by mal byť zosúladený a zosynchronizovaný s prechodom od siedmeho rámcového programu k programu Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  konštatuje, že spoločný podnik zverejnil konkrétne ukazovatele výkonnosti vo svojej výročnej správe o činnosti, ako to vyžaduje program Horizont 2020;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

3.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 108 500 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 168 000 000 EUR; ďalej konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 90,95 %;

4.  ľutuje, že Dvor audítorov znova vydal iba výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou vzhľadom na administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania o následných auditoch platieb v rámci projektu a skutočnosť, že stratégie auditov spoločného podniku boli vo veľkej miere závislé od vnútroštátnych orgánov financovania;

5.  vyjadruje znepokojenie, že podľa správy Dvora audítorov nedokázal spoločný podnik vypočítať spoľahlivú váženú mieru chybovosti alebo zostatkovú mieru chybovosti vzhľadom na výrazné rozdiely v metodikách a postupoch využívaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi, a Dvor audítorov preto nedokázal dospieť k záveru o tom, či následné audity fungovali účinne a či táto kľúčová kontrola poskytla primerané uistenie o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií v súvislosti s projektmi siedmeho rámcového programu; berie na vedomie, že tento problém súvisí s právnym rámcom siedmeho rámcového programu a teda nebol spôsobený činnosťou spoločného podniku;

6.  konštatuje, že spoločný podnik vykonal rozsiahle hodnotenie vnútroštátnych systémov záruk a dospel k záveru, že audítorské správy môžu poskytnúť primeranú ochranu finančných záujmov jeho členov; ďalej konštatuje, že ako reakciu na odloženie rozhodnutia o absolutóriu v roku 2014 požiadal spoločný podnik vnútroštátne finančné orgány, aby poskytli písomné vyhlásenia o tom, že vykonávanie ich vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií; orgán udeľujúci absolutórium vzal vyhlásenia vnútroštátnych finančných orgánov do úvahy počas procesu odloženia rozhodnutia o absolutóriu a spoločnému podniku udelil absolutórium v októbri 2016; uznáva, že spoločný podnik nasledoval vlastný dobrý príklad z minulého roku a v januári 2017 požiadal vnútroštátne finančné orgány, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložili podobné písomné vyhlásenia;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že problém týkajúci sa rozdielov v metodikách a postupoch používaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi už nie je relevantný v súvislosti s vykonávaním projektov programu Horizont 2020;

8.  konštatuje, že ku koncu roka 2015 dosiahli platby spoločného podniku, ktoré mali byť financované zo siedmeho rámcového programu, výšku 293 000 000 EUR (47 % jeho operačných záväzkov);

9.  konštatuje, že z celkovej výšky príspevkov na krytie operačných a administratívnych nákladov financovaných Úniou v rámci programu Horizont 2020 spoločný podnik prijal záväzky vo výške 257 500 000 EUR (22 % celkového krytia) a vykonal platby vo výške 56 000 000 EUR (22 % záväzkov); konštatuje, že peňažný príspevok Únie na administratívne náklady spoločného podniku dosiahol výšku 1 400 000 EUR;

10.  ľutuje, že z 28 zúčastnených štátov, ktoré boli povinné poskytnúť finančný príspevok na operačné náklady spoločného podniku, ktorý mal byť rovnocenný finančnému príspevku Únie, iba 11 deklarovalo platby, a to vo výške 15 800 000 EUR;

11.  konštatuje, že súkromní členovia mali poskytnúť nepeňažné príspevky minimálne vo výške 1 657 500 000 EUR a že odhadovaná výška nepeňažných príspevkov súkromných členov v roku 2015 dosiahla 58 700 000 EUR; v tejto súvislosti uznáva, že Komisia vydala v roku 2016 usmernenia, na základe ktorých umožnila, aby sa finančný príspevok na projekty určil na konci projektu, keď súkromní členovia môžu vypočítať svoje príslušné nepeňažné príspevky; ďalej konštatuje, že peňažný príspevok súkromných členov na administratívne náklady spoločného podniku dosiahol ku koncu roka 2015 výšku 3 600 000 EUR;

Kľúčové systémy kontroly a dohľadu

12.  konštatuje, že spoločný podnik zriadil postupy predbežných kontrol založené na finančných a operačných administratívnych preskúmaniach; konštatuje, že tieto kontroly sú kľúčovými nástrojmi posudzovania zákonnosti a riadnosti operácií a že spoločný podnik pripravoval následné audity u príjemcov financovania v rámci programu Horizont 2020;

Výzvy na predkladanie návrhov

13.  konštatuje, že spoločný podnik predložil dve výzvy na predkladanie návrhov v oblasti výskumu a inovačných činností a inovačných činností a v roku 2015 prijal 76 oprávnených návrhov projektov a 62 oprávnených úplných návrhov projektov (v porovnaní so 48 v roku 2014); ďalej konštatuje, že v roku 2015 bola miera úspešnosti pre výskum a inovačné činnosti  13 % (v porovnaní s 18 % v roku 2014) a pre inovačné činnosti 33 % (v porovnaní so 43 % v roku 2014); konštatuje, že nižšia miera úspešnosti v roku 2015 bola spôsobená vyšším počtom predložených projektov;

14.  poznamenáva, že portfólio projektov v roku 2015 zahŕňalo 25 projektov spoločného podniku, z ktorých 13 bolo vybraných v roku 2015, a 60 prebiehajúcich projektov (spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC); ďalej konštatuje, že účasť malých a stredných podnikov na výzvach na predkladanie návrhov spoločného podniku bola 32 %;

Právny rámec

15.  konštatuje, že hlavné rozhodnutia, ktoré prijala správna rada spoločného podniku, zahŕňali rozhodnutia o stratégii boja proti podvodom, služobnom poriadku a komplexnej politike týkajúcej sa konfliktu záujmov;

Vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit vykonal v roku 2015 posúdenie rizika spoločného podniku, a vyjadruje znepokojenie, že na základe toho útvar zaradil do kategórie „veľký vplyv/veľké riziko“ dva administratívne procesy spoločného podniku (konkrétne stratégiu riadenia rizík a stratégiu boja proti podvodom) a do kategórie "veľké riziko/veľký vplyv" dva operačné procesy spoločného podniku (konkrétne následné kontroly a koordináciu/vykonávanie nástrojov SSR); víta však skutočnosť, že spoločný podnik už vynaložil a stále vynakladá úsilie s cieľom znížiť tieto riziká;

Stratégia boja proti podvodom

17.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že v rozpočtových pravidlách spoločného podniku sa stanovuje, že rozpočet spoločného podniku sa plní v súlade s normami účinnej a efektívnej vnútornej kontroly vrátane prevencie podvodov a nezrovnalostí, ich odhaľovania, nápravy a nadväzujúcich opatrení;

18.  berie na vedomie, že v roku 2016 sa spoločný podnik zaviazal, že bude pokračovať vo vykonávaní činností na zlepšenie podmienok vnútornej kontroly v súlade s vnútornou stratégiou prevencie podvodov;

19.  uznáva, že správna rada spoločného podniku schválila v máji 2015 aktualizovanú spoločnú stratégiu v boji proti podvodom vo výskume a na základe nej prijala v roku 2016 plán vykonávania stratégie proti podvodom; ďalej konštatuje, že spoločný podnik aktualizoval svoju stratégiu následných kontrol v decembri 2016;

20.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že postupy vnútornej kontroly, ktoré poskytli primerané uistenie o prevencii podvodov a nezrovnalostí (vrátane predbežných kontrol platieb, politiky v oblasti konfliktu záujmov a následných auditov u príjemcov grantov), boli v spoločnom podniku už zavedené;

Iné

21.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v súvislosti s ďalším zjednodušovaním a harmonizáciou postupov týkajúcich sa spoločných podnikov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia