Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2201(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0113/2017

Predložena besedila :

A8-0113/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.59

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0190

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 (2016/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(4), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 24.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 25.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 (2016/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(4), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 24.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 25.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 (2016/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ECSEL za Elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno 7. junija 2014 v smislu člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v obdobju do 31. decembra 2024 izvajalo skupno tehnološko pobudo za „Elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj“ (ECSEL);

B.  ker bi moralo javno-zasebno partnerstvo na področju elektronskih komponent in sistemov združevati finančna in tehnična sredstva, ki so potrebna, da bi bili kos kompleksnosti vse hitrejših inovacij na tem področju;

C.  ker je bilo skupno podjetje ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 561/2014 junija 2014 z namenom, da nadomesti in nasledi skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS;

D.  ker so člani skupnega podjetja Unija, države članice in države, ki so se prostovoljno pridružile programu Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države), ter združenja v vlogi zasebnih članov (v nadaljnjem besedilu: zasebni člani), ki zastopajo gospodarske družbe, katerih člani so, in druge organizacije v Uniji, ki delujejo na področju elektronskih komponent in sistemov; ker bi morali imeti tudi novi člani možnost pristopiti k skupnemu podjetju;

E.  ker bi bilo treba pri oceni skupnega učinka, ki ga ima skupno podjetje, upoštevati naložbe vseh pravnih subjektov razen Unije in sodelujočih držav, ki prispevajo k ciljem skupnega podjetja; ker bodo skupne naložbe predvidoma znašale najmanj 2 340 000 000 EUR;

F.  ker bo Unija za skupno podjetje med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020 prispevala 1 184 874 000 EUR, sodelujoče države 1 170 000 000 EUR, zasebni člani pa 1 657 500 000 EUR;

G.  ker bi bilo treba prehod s skupnih podjetij ENIAC in ARTEMIS na skupno podjetje povezati in časovno uskladiti s prehodom s sedmega okvirnega programa na program Obzorje 2020, da se zagotovi čim boljša uporaba sredstev, ki so na voljo za raziskave;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  ugotavlja, da je skupno podjetje – kot je določeno v programu Obzorje 2020 – v letnem poročilu o dejavnostih objavilo informacije o posebnih kazalnikih uspešnosti;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

3.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2015 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 108 500 000 EUR in odobritve plačil v višini 168 000 000 EUR; ugotavlja tudi, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna znašala 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 90,95 %;

4.  obžaluje, da je Računsko sodišče ponovno izdalo zgolj mnenje s pridržki glede zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi, in sicer zaradi upravnih sporazumov, ki so bili podpisani z nacionalnimi organi za financiranje v zvezi z naknadnimi revizijami zahtevkov za povračilo stroškov za projekte, in ker se je strategija za revizijo skupnega podjetja v veliki meri zanašala na nacionalne organe za financiranje;

5.  izraža zaskrbljenost, ker je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da skupno podjetje zaradi precejšnjih razlik v metodologijah in postopkih, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, ni moglo zanesljivo izračunati niti ponderirane stopnje napake niti stopnje preostale napake, zato Računsko sodišče ni moglo ugotoviti, ali so naknadne revizije učinkovite in ali ta ključni ukrep daje zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij za projekte sedmega okvirnega programa; priznava, da je ta problem povezan s pravnim okvirom sedmega okvirnega programa in torej ni posledica uspešnosti skupnega podjetja;

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje izvedlo obširno oceno nacionalnih zavarovalnih sistemov in prišlo do zaključka, da lahko ta revizijska poročila zagotavljajo razumno zaščito finančnih interesov njegovih članov; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje v odziv na odložitev sprejetja sklepa o podelitvi razrešnice leta 2014 nacionalne organe za financiranje pozvalo, naj predložijo pisno izjavo o tem, da izvajanje nacionalnih postopkov daje razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij; organ za podelitev razrešnice je med odloženim postopkom podelitve razrešnice upošteval izjave nacionalnih organov za financiranje in skupnemu podjetju oktobra 2016 podelil razrešnico; priznava, da je skupno podjetje januarja 2017 sledilo dobremu zgledu iz prejšnjega leta ter organe pozvalo, naj organu za podelitev razrešnice predložijo podobne pisne izjave;

7.  poudarja dejstvo, da vprašanje razlik med metodologijami in postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, ni več relevantno za izvajanje projektov v okviru programa Obzorje 2020;

8.  ugotavlja, da so plačila skupnega podjetja, ki naj bi se financirala iz sedmega okvirnega programa, ob koncu leta 2015 znašala 293 000 000 EUR (47 % operativnih obveznosti);

9.  ugotavlja, da je skupno podjetje od skupnega zneska prispevkov za kritje operativnih in upravnih stroškov, ki jih v okviru programa Obzorje 2020 financira Unija, prevzelo obveznosti v višini 257 500 000 EUR (22 % skupnih sredstev) in izvršilo plačila v višini 56 000 000 EUR (22 % vseh obveznosti); ugotavlja, da je gotovinski prispevek Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašal 1 400 000 EUR;

10.  obžaluje, da je od 28 sodelujočih držav, ki so bile obvezane finančno prispevati k operativnim stroškom skupnega podjetja, in sicer sorazmerno s finančnim prispevkom Unije, le 11 prijavilo plačila v skupnem znesku 15 800 000 EUR;

11.  ugotavlja, da bi morali zasebni člani zagotoviti stvarne prispevke v višini vsaj 1 657 500 000 EUR in da je ocenjeni znesek njihovih stvarnih prispevkov za leto 2015 znašal 58 700 000 EUR; v zvezi s tem priznava, da je Komisija leta 2016 izdala smernice, ki omogočajo, da se finančni prispevki za projekte določijo šele ob koncu projekta, ko lahko zasebni člani izračunajo svoje stvarne prispevke; ugotavlja tudi, da so ob koncu leta 2015 gotovinski prispevki zasebnih članov za upravne stroške skupnega podjetja znašali 3 600 000 EUR;

Ključne kontrole in nadzorni sistemi

12.  ugotavlja, da je skupno podjetje uvedlo postopke predhodne kontrole, ki temeljijo na finančnih in operativnih pregledih dokumentacije; ugotavlja, da so te kontrole pomembno orodje za ocenjevanje pravilnosti in zakonitosti poslovanja in da skupno podjetje razvija naknadne revizije upravičencev do sredstev v okviru programa Obzorje 2020;

Razpisi za zbiranje predlogov

13.  ugotavlja, da je skupno podjetje objavilo dva razpisa za zbiranje predlogov, s katerima je pozvalo k ukrepom na področju raziskav in inovacij ter ukrepom na področju inovacij, in da je leta 2015 prejelo 76 upravičenih osnutkov projektov in 62 upravičenih dokončnih predlogov projektov (v primerjavi z 48 leta 2014); ugotavlja tudi, da je bila leta 2015 stopnja uspešnosti za ukrepe na področju raziskav in inovacij 13 % (v primerjavi z 18 % leta 2014), za ukrepe na področju inovacij pa 33 % (v primerjavi s 43 % leta 2014); ugotavlja, da je stopnja uspešnosti za leto 2015 nižja, ker je bilo oddanih več projektov;

14.  ugotavlja, da je portfelj projektov v letu 2015 zajemal 25 projektov skupnega podjetja, od katerih jih je bilo leta 2015 izbranih 13, in 60 projektov, prevzetih še iz časa skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC; ugotavlja tudi, da je bila stopnja sodelovanja malih in srednjih podjetij pri razpisih skupnega podjetja 32 %;

Pravni okvir

15.  ugotavlja, da so se glavne odločitve, ki jih je sprejel upravni odbor skupnega podjetja, nanašale na strategijo za boj proti goljufijam, kadrovske predpise in celovito politiko o navzkrižju interesov;

Notranja revizija

16.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2015 opravila oceno tveganja za skupno podjetje, in je zaskrbljen, ker je v okviru te ocene opredelila dva upravna postopka skupnega podjetja „z velikim učinkom/visokim tveganjem“ (in sicer njegovo strategijo za obvladovanje tveganja in strategijo za boj proti goljufijam) in dva operativna postopka skupnega podjetja „z velikim učinkom/visokim tveganjem“ (in sicer naknadne kontrole in usklajevanje/izvajanje orodij skupnega strateškega okvira); kljub temu pozdravlja dejstvo, da si je skupno podjetje v preteklosti prizadevalo in si še naprej prizadeva zmanjšati ta tveganja;

Strategija za boj proti goljufijam

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba proračun skupnega podjetja v skladu s finančnimi pravili izvrševati v skladu z uspešnimi in učinkovitimi standardi notranje kontrole, ki vključuje preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij in nepravilnosti ter nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi;

18.  ugotavlja, da se je skupno podjetje leta 2016 zavezalo, da bo še naprej izvajalo ukrepe za izboljšanje okoliščin za notranje kontrole, kakor je navedeno v notranji strategiji za preprečevanje goljufij;

19.  priznava, da je upravni odbor skupnega podjetja maja 2015 odobril posodobljeno skupno strategijo za boj proti goljufijam na raziskovalnem področju, leta 2016 pa je na podlagi te strategije sprejel izvedbeni načrt za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje decembra 2016 posodobilo svojo strategijo naknadnih kontrol;

20.  ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da so v skupnem podjetju že vzpostavljeni postopki notranje kontrole, ki naj bi dajali razumno zagotovilo o preprečevanju goljufij in nepravilnosti (med drugim predhodne kontrole plačil, politika v zvezi z navzkrižjem interesov in naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev);

Drugo

21.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 glede dodatne poenostavitve in uskladitve skupnih podjetij.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov