Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2199(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0109/2017

Ingivna texter :

A8-0109/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.60

Antagna texter :

P8_TA(2017)0191

Antagna texter
PDF 179kWORD 47k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH)
P8_TA(2017)0191A8-0109/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015 (2016/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0090/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0109/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 47.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 49.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015 (2016/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0090/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0109/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 47.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 49.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015 (2016/2199(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0109/2017),

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat FCH) bildades i maj 2008 som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EG) nr 521/2008 för en period som sträcker sig fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik. Förordning (EG) nr 521/2008 upphävdes genom rådets förordning (EU) nr 559/2014(1).

B.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (nedan kallat FCH2) inrättades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014 i maj 2014 för att ersätta FCH fram till den 31 december 2024.

C.  Medlemmarna i FCH var unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping (Industry Grouping) och forskningsgruppen New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL - N.ERGHY (Research Grouping).

D.  Medlemmarna i FCH2 är unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen Industry Grouping Hydrogen Europe (Industry Grouping2) och forskningsgruppen Research Grouping “N.ERGHY” (Research Grouping2).

E.  Det maximala bidraget från unionen för deras verksamhetsperiod uppgår till 470 000 000 EUR för FCH och till 665 000 000 EUR för FCH2, vilket ska betalas från det sjunde ramprogrammets budget och från budgeten för Horisont 2020, beroende på vad som är tillämpligt. Av dessa belopp får högst 20 000 000 EUR respektive 19 000 000 EUR användas till driftskostnader.

F.  I FCH2 ska näringslivsgruppen2 och forskningsgruppen2 tillsammans bidra med 50 % av de löpande kostnaderna. Näringslivsgruppen2 ska bidra med 43 % och forskningsgruppen2 med 7 % av de löpande kostnaderna. Båda ska bidra till driftskostnaderna genom naturabidrag och till målen för FCH2 genom naturabidrag till kompletterande verksamhet på minst 380 000 000 EUR, varav minst 285 000 000 EUR i naturabidrag till kompletterande verksamhet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2015 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som avslutades detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet konstaterar att FCH2:s slutliga budget för budgetåret 2015 innehöll åtagandebemyndiganden på 132 583 855 EUR och betalningsbemyndiganden på 95 089 121 EUR. Parlamentet noterar att åtagandebemyndigandena ökade med 17 % jämfört med 2014, huvudsakligen på grund av det högre beloppet för ansökningsomgången 2015, och att betalningsbemyndigandena minskade med 2 % jämfört med 2014.

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån den årliga verksamhetsrapporten att FCH2 fortsatte med efterhandsgranskningarna och inledde 29 nya granskningar. Parlamentet välkomnar att den kvarstående felprocenten var 0,98 %.

4.  Europaparlamentet noterar att FCH2 har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner av bidragsmottagare. Parlamentet noterar att dessa kontroller är nyckelverktyg för att bedöma transaktionernas laglighet och korrekthet.

5.  Europaparlamentet påpekar att budgetgenomförandet vid utgången av året för alla finansieringskällor uppgick till 87,3 % när det gäller åtagandebemyndiganden, vilket utgör en liten minskning jämfört med föregående år, till följd av resultatet från bedömningen av ansökningsomgången 2015. Parlamentet noterar att ett antal projektförslag avvisades eftersom de inte höll tillräcklig kvalitet, vilket ledde till outnyttjade åtagandebemyndiganden på 13 700 000 EUR. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 83 %, vilket hittills har varit den bästa genomförandegraden för betalningar som FCH2 har haft.

6.  Europaparlamentet noterar att av de totala operativa åtagandena på 193 500 000 EUR som gjordes under 2015 var 42,6 % enskilda åtaganden som baserades på avslutade tilldelningsförfaranden för bidrag och kontrakt. Parlamentet noterar att 57,3 % var övergripande åtaganden för vilka tilldelningsförfarandet inte avslutats på grund av den tid det tar att utvärdera och förhandla om ansökningsomgångarna 2015 för projekt inom Horisont 2020.

7.  Europaparlamentet välkomnar att totalt 59 forsknings- och branschorganisationer rapporterade sina investeringar på totalt 188 570 000 EUR, som motsvarar över 60 % av det fastställda målet för hela FCH2:s löptid.

8.  Europaparlamentet medger att sektorn visade en tydlig avsikt att investera, utveckla och saluföra sin innovativa teknik, både inom industri- och forskningssektorn. Parlamentet noterar inlämningarna avseende naturabidrag till kompletterande verksamhet från 16 olika medlemsstater, med en uppdelning motsvarande 33 % respektive 67 % mellan inlämningar avseende forskning och industri i termer av antalet enheter. Parlamentet välkomnar att sektorn för bränsleceller och vätgas är fast besluten att fortsätta på samma väg genom att göra sitt yttersta för att uppvisa goda resultat för nästa rapporteringsperiod 2016.

9.  Europaparlamentet noterar att när de slutliga räkenskaperna upprättades hade FCH2 inte fått de nödvändiga rapporterna från de medlemmar som genomför Horisont 2020-projekt, eftersom tidsfristen ännu inte hade gått ut, och konstaterar därför att det belopp för naturabidrag 2015 till Horisont 2020 som bokförts i räkenskaperna byggde på FCH2:s uppskattningar av medlemmarnas kostnader fram till slutet av 2015. Parlamentet påpekar i detta avseende att naturabidragen kommer att meddelas som en del av den första projektrapportering som äger rum i september 2016. Parlamentet påminner om att revisionsrätten i sin rapport rekommenderar kommissionen att lägga fram tydliga riktlinjer för FCH2:s budgetrapportering och ekonomiska förvaltning och noterar att riktlinjerna utfärdades den 20 december 2016 till följd av denna rekommendation.

Överföring

10.  Europaparlamentet noterar att två budgetöverföringar gjordes mellan olika budgetposter i samma kapitel i syfte att bättre fördela de resurser som behövs för de administrativa kostnaderna. Parlamentet påpekar att dessa överföringar inte påverkade den antagna budgeten.

Inbjudningar att lämna förslag

11.  Europaparlamentet erkänner att FCH2 framgångsrikt gjorde övergången till Horisont 2020 genom att slutföra undertecknandet av de första bidragsöverenskommelserna till följd av ansökningsomgången 2014. Parlamentet noterar att FCH2 i slutet av 2015 hade 15 pågående Horisont 2020-projekt från 2014 års ansökningsomgång och 15 projekt under förberedelse från 2015 års ansökningsomgång.

12.  Europaparlamentet noterar att de första bidragsöverenskommelserna inom Horisont 2020 (ansökningsomgången 2014) undertecknades med en genomsnittlig väntetid på åtta månader tills bidraget betalades ut (med undantag för tre vederbörligen motiverade fall), vilket återspeglar de insatser som görs för att förberedelsefasen för bidrag ska vara kort i en situation med nya regler och nya verktyg. Parlamentet betonar att dessa 15 projekt motsvarar ett bidrag på  82 100 000 EUR, varav 55 % för innovationsåtgärder och 41 % för forsknings- och innovationsåtgärder, och de återstående 4 % för övergripande verksamheter. Parlamentet noterar att små och medelstora företag utgjorde 25 % av deltagarna i framgångsrika projekt och 24 % av FCH-bidraget inom ansökningsomgången 2014.

13.  Europaparlamentet noterar att FCH2:s andra ansökningsomgång inom Horisont 2020 offentliggjordes den 5 maj 2015 med en tidsfrist för att lämna förslag den 27 augusti 2015 och en uppskattad budget på 123 000 000 EUR, och att man fick in 61 stödberättigade förslag, av vilka 15 godkändes för finansiering till ett totalt belopp på 109 916 764 EUR.

Rättslig ram

14.  Europaparlamentet noterar att de finansiella reglerna för unionens allmänna budget ändrades genom förordning (EU, Euratom) nr 2015/1929. Parlamentet konstaterar att FCH2 måste se över sina finansiella regler för att anpassa dem till den reviderade modellen. Parlamentet noterar att FCH2:s reviderade budgetförordning antogs av dess styrelse i maj 2016, efter att utkastet överlämnats till kommissionen för godkännande.

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision i november 2015 avslutade en revision av utvärderings- och urvalsprocessen vid FCH2 när det gäller förslag till bidrag inom Horisont 2020. Parlamentet betonar att tjänsten för internrevision rekommenderade att FCH2 gör sitt val av föreslagna ämnen tydligare och mer transparent. Parlamentet uppmanar FCH2 att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de förbättringar som gjorts för att urvalsförfarandet ska bli mer transparent.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2, på grundval av en rekommendation från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och en rekommendation till följd av en revision som gjorts gemensamt av kommissionens tjänst för internrevision och FCH2:s interna revisor, tog fram interna regler som på ett mer heltäckande sätt anger skyldigheterna i termer av intressekonflikter. Parlamentet välkomnar att FCH2:s personal, inom ramen för FCH2:s möte om medvetenhet i samband med interna kontroller den 30 november 2015, fick utbildning om definitionen av och möjliga sätt att förebygga intressekonflikter samt om rapporteringskrav för mottagandet av gåvor, förmåner eller betalningar.

17.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 deltog i, och 2015 genomförde, de förebyggande och korrigerande åtgärderna i linje med den nyligen antagna gemensamma strategin för bedrägeribekämpning och handlingsplanen för bedrägeribekämpning på kommissionsnivå.

Övrigt

18.  Europaparlamentet betonar att grundforskning som bidrar till FCH2:s mål inte bör uteslutas från andra ansökningsomgångar inom Horisont 2020, om det tydligt framgår att det inte förekommer någon dubblering med FCH2-ansökningsomgångar.

19.  Europaparlamentet noterar att interna kontrollförfaranden har införts i det gemensamma företaget för att ge rimlig säkerhet om att bedrägeri och oriktigheter kommer att upptäckas och förebyggas.

20.  Europaparlamentet noterar att allmänna regler för de anställda, på grundval av en kommissionsmall, skulle ha överlämnats till styrelsen för godkännande före slutet av 2016.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att FCH2 direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera förfarandena avseende de gemensamma företagen.

(1) Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy