Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2198(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0083/2017

Indgivne tekster :

A8-0083/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.61

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0192

Vedtagne tekster
PDF 179kWORD 50k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
P8_TA(2017)0192A8-0083/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 57.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 58.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 57.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 58.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2017),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler ("fællesforetagendet for IMI") blev oprettet i december 2007 for en tiårig periode med henblik på i betydelig grad at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen med det langsigtede mål, at lægemiddelsektoren producerer mere effektive og sikre innovative lægemidler;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ("fællesforetagendet for IMI 2") efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 i maj 2014 erstattede fællesforetagendet for IMI i juni 2014 med henblik på at færdiggøre forskningsaktiviteterne i det syvende rammeprogram og forlængede fællesforetagendets varighed for perioden indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at Unionen repræsenteret ved Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA) er fællesforetagendets stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

E.  der henviser til, at det maksimale bidrag for den tiårige periode fra Unionen til fællesforetagendet for IMI er 1 000 000 000 EUR, som skal afholdes over bevillingen til det syvende rammeprogram, og at de stiftende medlemmer skal dække de løbende omkostninger ligeligt, hver med et beløb, som ikke overstiger 4 % af Unionens samlede bidrag;

F.  der henviser til, at det maksimale bidrag for den tiårige periode fra Unionen til fællesforetagendet for IMI 2 er 1 638 000 000 EUR, som skal afholdes over bevillingen til Horisont 2020, og til, at medlemmerne, ud over Kommissionen, skal bidrage med 50 % af de løbende omkostninger og bør bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i kontanter eller naturalier, eller begge dele, der svarer til Unionens finansielle bidrag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.  bemærker Revisionsrettens erklæring uden forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab 2015, og anerkender, at fællesforetagendet har opfyldt væsentlighedstærsklen;

3.  noterer sig, at der på det endelige disponible budget for 2015 var opført 315 269 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 195 411 000 EUR i betalingsbevillinger;

4.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 91,04 %, hvilket er et fald på 1,34  % i forhold til 2014; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 72,68 %, hvilket er et fald på 1,22 % i forhold til 2014; erfarer fra fællesforetagendet, at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger, der var lavere end forventet, hovedsagelig skyldtes forsinkelser i forhandlingerne om adskillige Horisont 2020-projekter; bemærker, at udnyttelsesgraden for de operationelle aktiviteters vedkommende var på 91,17 % for forpligtelsesbevillingerne og 72,74 % for betalingsbevillingerne;

5.  bemærker, at fællesforetagendet ved udgangen af 2015 indgik forpligtelser for 966 000 000 EUR og afholdt betalinger for 538 100 000 EUR (55,7 % af de operationelle forpligtelser) ud af de midler, som Unionen skulle finansiere under det syvende rammeprogram; bemærker endvidere, at det høje niveau for udestående operationelle betalinger navnlig skyldtes den forsinkede og langsomme start på aktiviteterne i fællesforetagendets første år, og at de ville blive brugt til at dække fremtidige betalinger vedrørende de underskrevne tilskudsaftaler, der løber frem til udgangen af 2021;

6.  bemærker, at der ud af det samlede beløb på 1 mia. EUR, der var fastsat under det syvende rammeprogram for de andre medlemmers bidrag i naturalier og kontanter, var rapporteret 503 100 000 EUR som bidrag i naturalier til de operationelle aktiviteter til fællesforetagendet ved udgangen af 2015, hvoraf 321 800 000 EUR eller 63,9 % blev valideret af bestyrelsen;

7.  bemærker, at fællesforetagendet ud af et samlet beløb på 1 638 000 000 EUR til de operationelle og administrative aktiviteter, som Unionen skal finansiere under Horisont 2020, indgik operationelle forpligtelser for i alt 351 700 000 EUR og afholdt betalinger på i alt 45 900 000 EUR (13 % af de operationelle forpligtelser); erfarer, at det lave niveau for betalingerne navnlig skyldes forsinkelser i forhandlingerne om Horisont 2020-aftalerne med partnere fra industrien;

8.  bemærker, at der ud af det samlede beløb på 1 425 000 000 EUR, der var fastsat under Horisont 2020 for medlemmernes bidrag i naturalier og kontanter, var rapporteret 68 600 000 EUR i til fællesforetagendet ved udgangen af 2015; noterer sig, at de 11 underskrevne tilskudsaftaler under Horisont-2020-programmet omfatter en forpligtelse på 123,5 mio. EUR i form af bidrag i naturalier;

9.  noterer sig, at funktionen som regnskabsfører har været overdraget til Kommissionens regnskabsfører siden september 2015;

10.  minder om, at Revisionsrettens i sin beretning anbefalede, at Kommissionen skulle fremlægge klare retningslinjer for fællesforetagendets budgetmæssige rapportering, og glæder sig over, at disse retningslinjer blev udstedt den 20. december 2016 på linje med denne anbefaling;

Strategi for bekæmpelse af svig

11.  bemærker, at den ajourførte strategi for bekæmpelse af svig blev vedtaget af bestyrelsen i juli 2015 for at tage højde for de ændringer, som indføres med Horisont 2020;

12.  bemærker med beklagelse, at der blev indberettet et tilfælde af mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) med henblik på vurdering, men at sidstnævnte besluttede ikke at indlede en undersøgelse; noterer sig, at fællesforetagendet iværksatte både en teknisk og en finansiel revision, og at den tekniske revision konstaterede visse svagheder i det videnskabelige arbejde, der blev udført af en tilskudsmodtager, hvilket resulterede i ophævelse af denne tilskudsmodtagers deltagelse og en tilbagekaldelse af de tilsvarende omkostninger, hvorfor et beløbet på 398 115,65 EUR blev tilbagebetalt til projektkoordinatoren; bemærker, at den finansielle revision af projektet blev afsluttet uden nævneværdige resultater; fremhæver i denne forbindelse den vigtige rolle, som whistleblowere og interne procedurer spiller i afsløring, rapportering og efterforskning af uregelmæssigheder i forbindelse med Unionens budgetudgifter og endvidere i inddrivelsen af misbrugte midler;

Interne kontrolsystemer

13.  bemærker, at den interne revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af forudgående kontroller vedrørende tilskudsforvaltning og relaterede processer; bemærker, at fællesforetagendet tidligere har haft mangler i sin dokumentation vedrørende forudgående kontroller, og noterer sig, at revisionen resulterede i tre anbefalinger, og at det blev anbefalet, at fællesforetagendet effektiviserede sine forudgående kontroller ved at bruge en mere risikobaseret og afbalanceret tilgang, at det styrkede kontrolprocedurerne i forbindelse med attesterne for regnskaberne, og at det forbedrede ledelsesrapporteringen om resultaterne af forudgående kontroller; anerkender, at der er ikke blev udstedt nogen kritisk anbefaling vedrørende fællesforetagendet, og at det siden marts 2015 har været i færd med gennemførelsen af anbefalingerne fra IAS' revision;

14.  bemærker, at der er blevet indført procedurer for forudgående kontrol baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange; bemærker endvidere, at fællesforetagendet har udført efterfølgende revisioner af tilskudsmodtagere; noterer sig, at den rapporterede restfejlfrekvens for de efterfølgende revisioner var på 1,5 %;

15.  noterer sig, at fællesforetagendet har indført procedurer for intern kontrol med henblik på at give rimelig sikkerhed for afsløring og forebyggelse af svig og uregelmæssigheder;

16.  anerkender i lyset af oplysningerne fra fællesforetagendet, at fællesforetagendet har gjort fremskridt i gennemførelsen af de tiltag, der blev aftalt med IAS, og at to anbefalinger fra revisionen i de foregående år vedrørende centrale resultatindikatorer og evalueringer af foreløbige projektrapporter er blevet gennemført af ledelsen i 2015 og afsluttet af IAS; bemærker endvidere – for så vidt angår den eneste udestående anbefaling vedrørende styrkelse af projektovervågningen og forbedring af IT-systemerne – at fællesforetagendet gennemførte de aftalte tiltag, og at IAS lukkede dette spørgsmål i april 2016;

Andet

17.  bemærker, at 15,6 % af tilskudsmodtagerne i 2015 var SMV'er, hvilket er et lille fald i forhold til 2014; opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte sine bestræbelser i retning af større deltagelse af SMV'er i dets projekter;

18.  noterer sig, at fællesforetagendet offentliggjorde en dybdegående rapport om de socioøkonomiske konsekvenser af IMI's projekter i maj 2016 som anmodet af dechargemyndigheden;

19.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik