Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2198(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0083/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0083/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.61

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0192

Hyväksytyt tekstit
PDF 168kWORD 42k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI) toteuttava yhteisyritys
P8_TA(2017)0192A8-0083/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2017),

1.  myöntää toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2017),

1.  hyväksyy toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2017),

A.  ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI-yhteisyritys) perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena on parantaa huomattavasti lääkekehitysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä;

B.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 557/2014 IMI-yhteisyritys korvattiin kesäkuussa 2014 toisella innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavalla yhteisyrityksellä (IMI2-yhteisyritys), jotta seitsemännen puiteohjelman tutkimustoiminta voidaan saattaa loppuun, ja yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että komission edustama unioni ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA) ovat yhteisyrityksen perustajaosakkaat;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI-yhteisyritystä seitsemännen puiteohjelman talousarviosta enintään 1 000 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan ja että perustajaosakkaiden on katettava käyttökustannuksia samansuuruisilla osuuksilla, joista kumpikaan ei ylitä neljää prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta;

F.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI2-yhteisyritystä Horisontti 2020 ‑puiteohjelman talousarviosta enintään 1 638 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan, että komissiota lukuun ottamatta IMI2-yhteisyrityksen osakkaiden on katettava 50 prosenttia juoksevista kustannuksista ja että niiden on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen käteissuorituksin ja/tai luontoissuorituksin, joiden arvo on yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen puhtaan lausunnon yhteisyrityksen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta vuonna 2015 ja toteaa, että yhteisyritys on noudattanut olennaisuusrajaa;

3.  toteaa, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2015 lopulliseen talousarvioon sisältyi 315 269 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 195 411 000 euroa maksumäärärahoja;

4.  toteaa, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 91,04 prosenttia, mikä merkitsee 1,34 prosentin laskua vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 72,68 prosenttia, mikä merkitsee 1,22 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että yhteisyrityksen maksumäärärahojen odotettua alhaisempi käyttöaste johtui pääosin siitä, että useita Horisontti 2020 -hankkeita koskevat neuvottelut viivästyivät; toteaa, että operatiivisten toimien maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 91,17 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 72,74 prosenttia;

5.  toteaa, että yhteisyritys oli vuoden 2015 loppuun mennessä tehnyt maksusitoumuksia 966 000 000 euron verran ja suorittanut maksuja 538 100 000 euron verran (55,7 prosenttia operatiivisista maksusitoumuksista) unionin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä rahoittamista varoista; toteaa lisäksi, että maksamatta olevien operatiivisten maksujen suuren osuuden syynä oli toiminnan hidas ja viivästynyt käynnistäminen yhteisyrityksen ensimmäisten vuosien aikana ja että maksamatta olevilla operatiivisilla maksuilla oli määrä kattaa vuoden 2021 loppuun asti voimassa olevien avustussopimusten tulevia maksuja;

6.  toteaa, että yhteisyritykselle oli vuoden 2015 loppuun mennessä raportoitu, että seitsemännen puiteohjelman yhteydessä muiden osakkaiden myöntämistä miljardin euron luontois- ja käteissuorituksista oli osoitettu 503 100 000 euron verran luontoissuorituksia operatiivisiin toimiin, ja hallintoneuvosto oli hyväksynyt tästä määrästä 321 800 000 euroa eli 63,9 prosenttia;

7.  toteaa, että unioni rahoittaa operatiivisia ja hallinnollisia toimia Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä kaikkiaan 1 638 000 000 eurolla ja tämän määrän osalta yhteisyritys teki operatiivisia maksusitoumuksia 351 700 000 euron verran ja suoritti maksuja 45 900 000 euron verran (13 prosenttia operatiivisista maksusitoumuksista); toteaa, että maksujen alhainen toteutumisaste johtui pääosin viivästyksistä neuvoteltaessa Horisontti 2020 -sopimuksia alan teollisuutta edustavien kumppanien kanssa;

8.  toteaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä muut osakkaat myönsivät kaikkiaan 1 425 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset, joiden osalta yhteisyritykselle oli raportoitu vuoden 2015 loppuun mennessä 68 600 000 eurosta; toteaa, että Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä tehdyt 11 avustussopimusta käsittävät sitoumuksen 123,5 miljoonan euron luontaissuorituksesta;

9.  toteaa, että yhteisyritys on ulkoistanut syyskuusta 2015 alkaen tilinpidon komission tilinpitäjälle;

10.  muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen suosittaneen kertomuksessaan, että komission olisi esitettävä selkeitä ohjeita yhteisyritysten budjettiraportoinnista, ja suhtautuu myönteisesti siihen, että suositukseen perustuvat ohjeet annettiin 20. joulukuuta 2016;

Petostentorjuntastrategia

11.  toteaa, että hallintoneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2015 yhteisyrityksen päivitetyn petostentorjuntastrategian, jotta voitiin ottaa huomioon Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta aiheutuneet muutokset;

12.  pitää valitettavana, että yksi petosepäilytapaus oli toimitettava arvioitavaksi Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), joka päätti olla aloittamatta tutkintaa; toteaa, että yhteisyritys käynnisti sekä teknisen että rahoitusta koskevan tarkastuksen ja että teknisessä tarkastuksessa havaittiin erään avustuksen saajan suorittamassa työssä joitakin tieteellisiä heikkouksia, jotka johtivat kyseisen avustuksen saajan osallistumisen lopettamiseen ja vastaavien kustannusten hyväksymättä jättämiseen sekä 398 155,65 euron suuruisen määrän korvaamiseen hankekoordinaattorille; toteaa, että hankkeen rahoitusta koskeva tarkastus saatettiin päätökseen ilman merkittäviä olennaisia havaintoja; korostaa tässä yhteydessä väärinkäytösten paljastajien ja sisäisten tarkastusmenettelyjen merkittävää roolia unionin talousarviomenoihin sekä käyttämättä jääneiden varojen perimiseen liittyvien sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisessa, ilmoittamisessa ja tutkimisessa;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

13.  toteaa, että sisäinen tarkastus suoritti avustusten hallinnoinnin ennakkotarkastuksia ja niihin liittyviä prosesseja koskevan tarkastuksen; korostaa, että yhteisyrityksessä on aikaisemmin ilmennyt puutteita sen ennakkotarkastuksia koskevissa asiakirjoissa, ja toteaa, että tarkastuksen seurauksena annettiin kolme suositusta, joissa ehdotettiin, että yhteisyrityksen olisi lisättävä ennakkotarkastusten vaikuttavuutta soveltamalla riskiperusteisempaa ja tasapainoisempaa lähestymistapaa, että sen olisi vahvistettava rahoitusselvityksiä koskevien lausuntojen valvontamenettelyjä ja että sen olisi tehostettava toimivan johdon raportointia ennakkotarkastusten tuloksista; toteaa, että yhteisyrityksestä ei annettu kriittisiä suosituksia ja että maaliskuusta 2015 lähtien se on pannut täytäntöön sisäisen tarkastuksen tarkastussuositukset;

14.  toteaa, että rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvia ennakkotarkastusmenettelyjä on otettu käyttöön; toteaa lisäksi, että yhteisyritys toimitti jälkitarkastuksia avustusten saajien luona; toteaa, että jälkitarkastusten jäännösvirhetaso oli 1,5 prosenttia;

15.  toteaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön sisäisen valvonnan menettelyjä, jotta saataisiin kohtuullinen varmuus siitä, että petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia havaitaan ja ehkäistään;

16.  toteaa yhteisyritykseltä saatujen tietojen valossa, että yhteisyritys on edistynyt sisäisen tarkastuksen kanssa sovittujen toimien täytäntöönpanossa ja että toimiva johto pani täytäntöön vuonna 2015 yhteisyrityksessä edellisvuonna toteutetun tarkastuksen johdosta annetut kaksi suositusta, jotka koskivat keskeisiä tulosindikaattoreita ja hankkeita koskevien väliraporttien arviointia, ja sisäinen tarkastus lopetti asian käsittelyn; toteaa lisäksi, että hankeseurannan tehostamista ja tietoteknisten järjestelmien parantamista koskevan ainoan käsiteltävänä olleen suosituksen osalta, että yhteisyritys saattoi päätökseen sovitut toimet ja sisäinen tarkastus päätti asian käsittelyn huhtikuussa 2016;

Muut

17.  toteaa, että 15,6 prosenttia avustuksen saajista oli vuonna 2015 pk-yrityksiä, mikä on hienoinen vähennys vuoteen 2014 verrattuna; kannustaa yhteisyritystä jatkamaan ponnistelujaan lisätäkseen pk-yritysten osallistumista hankkeisiinsa;

18.  panee merkille, että yhteisyritys julkaisi toukokuussa 2016 perusteellisen kertomuksen IMI-hankkeiden sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen oli pyytänyt;

19.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö