Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2198(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2017

Predkladané texty :

A8-0083/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.61

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0192

Prijaté texty
PDF 352kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
P8_TA(2017)0192A8-0083/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 (2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom výrazne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/2014 v máji 2014 nahradil v júni 2014 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu, a predĺžilo sa tým trvanie spoločného podniku do 31. decembra 2024,

C.  keďže Únia, zastúpená Komisiou, a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie spoločnému podniku na obdobie 10 rokov je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie;

F.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku 2 na obdobie 10 rokov je 1 638 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu programu Horizont 2020, a členovia okrem Komisie majú prispieť 50 % na prevádzkové náklady a mali by na ne prispieť peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami, alebo ich kombináciou, a to vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že podľa názoru Dvora audítorov ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky operácií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 a berie na vedomie, že spoločný podnik splnil prah významnosti;

3.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2015, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 315 269 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 195 411 000 EUR;

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 91,04 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 1,34 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 72,68 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 1,22 %; berie na vedomie informáciu od spoločného podniku, že nižšia miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov, ako sa čakávala, bola spôsobená najmä zdržaním, ktoré vzniklo pri rokovaniach o niektorých projektoch programu Horizont 2020; poznamenáva, že pokiaľ ide o operačné činnosti, miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 91,17 % a platobných rozpočtových prostriedkov 72,74 %;

5.  poznamenáva, že ku koncu roka 2015 prijal spoločný podnik záväzky vo výške 966 000 000 EUR a uskutočnil platby vo výške 538 100 000 EUR (55,7 % záväzkov na operačné činnosti) zo zdrojov financovaných Úniou v rámci siedmeho rámcového programu; poznamenáva okrem toho, že vysoká miera neuhradených platieb na operačné činnosti bola spôsobená najmä pomalým a oneskoreným začiatkom činností počas prvých rokov spoločného podniku, pričom sa mali použiť na úhradu budúcich platieb týkajúcich sa podpísaných dohôd o grante, ktoré trvajú do konca roka 2021;

6.  poznamenáva, že z celkovej sumy vo výške 1 miliardy EUR na nepeňažné a finančné príspevky iných členov v rámci siedmeho rámcového programu bola spoločnému podniku ku koncu roka 2015 vykázaná suma vo výške 503 100 000 EUR nepeňažných príspevkov na operačné činnosti, z čoho 321 800 000 EUR, teda 63,9%, potvrdila správna rada;

7.  poznamenáva, že z celkového finančného krytia vo výške 1 638 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré má financovať Únia v rámci programu Horizont 2020, spoločný podnik prijal operačné záväzky vo výške 351 700 000 EUR a vykonal platby vo výške 45 900 000 EUR (13 % operačných záväzkov); berie na vedomie, že nízka miera platieb je spôsobená najmä zdržaním, ktoré spôsobili rokovania o dohodách programu Horizont 2020 s partnermi z odvetvia;

8.  poznamenáva, že z celkovej sumy 1 425 000 EUR na nepeňažné a finančné príspevky iných členov v rámci programu Horizont 2020 bola spoločnému podniku ku koncu roka 2015 vykázaná suma vo výške 68 600 000 EUR; 11 dohôd o grante podpísaných v rámci programu Horizont 2020 obsahuje záväzok vo výške 123,5 milióna EUR na nepeňažné príspevky;

9.  poznamenáva, že od septembra 2015 spoločný podnik externalizoval funkciu účtovníka, ktorú vykonáva účtovník Komisie;

10.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe odporučil, aby Komisia poskytla jasné usmernenia, pokiaľ ide o vykazovanie rozpočtu spoločného podniku, a víta skutočnosť, že tieto usmernenia boli vydané 20. decembra 2016 v súlade s týmto odporúčaním;

Stratégia boja proti podvodom

11.  poznamenáva, že aktualizovanú stratégiu spoločného podniku v oblasti boja proti podvodom prijala správna rada v júli 2015 s cieľom zohľadniť zmeny, ktoré priniesol program Horizont 2020;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európskemu úradu boja proti podvodom (OLAF) bol na preskúmanie postúpený jeden prípad podozrenia z podvodu a OLAF rozhodol o tom, že nezačne vyšetrovanie; poznamenáva, že spoločný podnik začal technický a finančný audit a že technický audit zistil určité vedecké nedostatky v práci vykonávanej príjemcom, čo viedlo k ukončeniu účasti tohto príjemcu, pričom zodpovedajúce nepovolené náklady a suma 398 115,65 EUR boli uhradené koordinátorovi projektu; poznamenáva, že finančný audit projektu bol uzavretý bez akýchkoľvek ďalších závažných podstatných zistení; poukazuje v tejto súvislosti na dôležitú úlohu oznamovateľov nekalých praktík a vnútorných audítorských postupov pri zisťovaní, ohlasovaní a vyšetrovaní nezrovnalostí v súvislosti s rozpočtovými výdavkami Únie a tiež v súvislosti s vrátením zneužitých prostriedkov;

Systémy vnútornej kontroly

13.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil audit kontrol ex-ante pri riadení grantov a súvisiacich procesov; upozorňuje, že v spoločnom podniku v minulosti boli zistené nedostatky v dokumentácii kontrol ex-ante, a poznamenáva, že výsledkom auditu boli tri odporúčania, podľa ktorých by mal spoločný podnik vykonávať svoje kontroly ex-ante účinnejšie použitím prístupu, ktorý je viac založený na hodnotení rizika a je vyvážený, mal by posilniť kontrolné postupy týkajúce sa osvedčení o finančných výkazoch a zlepšiť podávanie správ vedenia o výsledkoch kontrol ex-ante; berie na vedomie skutočnosť, že nebolo vydané žiadne kritické odporúčanie spoločnému podniku a že od marca 2015 vykonáva odporúčania z auditu IAS;

14.  poznamenáva, že boli zriadené postupy kontrol ex-ante založené na finančných a operačných administratívnych preskúmaniach; dodáva, že spoločný podnik vykonal audity ex-post príjemcov grantov; berie na vedomie, že ohlásená zostatková miera pri auditoch ex-post dosiahla 1,5 %;

15.  berie na vedomie, že v spoločnom podniku boli zavedené postupy vnútornej kontroly s cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa im predchádza;

16.  berie na vedomie, že spoločný podnik podľa jeho vlastných informácií dosiahol pokrok vo vykonávaní opatrení odsúhlasených IAS a že vedenie v roku 2015 zrealizovalo dve odporúčania z auditu uskutočneného v predchádzajúcich rokoch týkajúce sa kľúčových ukazovateľov výkonnosti a preskúmaní priebežných správ o projektoch a IAS ich uzavrel; konštatuje tiež, že pokiaľ ide o jediné ostávajúce odporúčanie týkajúce sa posilnenia postupu monitorovania projektov a zlepšenia systémov IT, spoločný podnik dokončil dohodnuté akcie a IAS otázku uzavrel v apríli 2016;

Iné

17.  konštatuje, že 15,6 % príjemcov v roku 2015 boli MSP, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje mierny pokles; nabáda spoločný podnik, aby pokračoval vo svojom úsilí smerujúcom k vyššej účasti MSP na jeho projektoch;

18.  berie na vedomie, že spoločný podnik zverejnil podrobnú správu o sociálno-ekonomickom dosahu projektov iniciatívy pre inovačné lieky v máji 2016, ako požadoval orgán udeľujúci absolutórium;

19.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia