Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2198(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0083/2017

Predložena besedila :

A8-0083/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.61

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0192

Sprejeta besedila
PDF 336kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
P8_TA(2017)0192A8-0083/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 (2016/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(4), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 57.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 58.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 54.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 (2016/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(4), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 57.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 58.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 54.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 (2016/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje desetih let s ciljem znatno izboljšati uspešnost in učinkovitost razvoja zdravil, dolgoročno pa naj bi farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil;

B.  ker je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 557/20141 v maju 2014 Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI 2) junija 2014 nadomestilo Skupno podjetje IMI in naj bi zaključilo raziskovalne dejavnosti sedmega okvirnega programa, z njegovo ustanovitvijo pa bo skupno podjetje delovalo do 31. decembra 2024;

C.  ker sta ustanoviteljici skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA);

D.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

E.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI, ki bo izplačan iz proračuna sedmega okvirnega programa, v desetletnem obdobju znaša največ 1 000 000 000 EUR in ker morata ustanoviteljici enakomerno prispevati k tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % celotnega prispevka Unije;

F.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI 2, ki bo izplačan iz proračuna programa Obzorje 2020, v desetletnem obdobju znaša največ 1 638 000 000 EUR in ker morajo člani, razen Komisije, prispevati 50 % tekočih stroškov ter bi morali prispevati k operativnim stroškom z denarnimi in/ali stvarnimi prispevki, pri čemer bi morali biti njihovi prispevki enaki finančnemu prispevku Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče podalo pozitivno mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za leto 2015, in priznava, da je skupno podjetje izpolnilo zahteve glede praga pomembnosti;

3.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2015, ki je bil na voljo za izvrševanje, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 315 269 000 EUR in odobritve plačil v višini 195 411 000 EUR;

4.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 91,04 %, kar je 1,34 % manj kot leta 2014; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 72,68 %, kar je 1,22 % manj kot leta 2014; je seznanjen s trditvami skupnega podjetja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil nižja od pričakovane predvsem zaradi zamud pri pogajanjih glede več projektov v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja tudi, da je pri operativnih dejavnostih stopnja izvrševanja za odobritve za prevzem obveznosti znašala 91,17 %, za odobritve plačil pa 72,74 %;

5.  ugotavlja, da je skupno podjetje do konca leta 2015 v zvezi s sredstvi, ki jih v okviru sedmega okvirnega programa financira Unija, prevzelo obveznosti v višini 96 00 000 EUR in izvršilo plačila v višini 538 100 000 EUR (55,7 % obveznosti za operativne dejavnosti); ugotavlja tudi, da je visoka stopnja neizvršenih plačil za operativne dejavnosti predvsem posledica počasnega in zapoznelega začetka dejavnosti v prvih letih skupnega podjetja in da bi ta sredstva naj bila porabljena za prihodnja plačila za podpisane sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki veljajo do konca leta 2021;

6.  ugotavlja, da je bilo skupno podjetje v zvezi s skupnimi sredstvi v višini ene milijarde EUR, ki so bila v okviru sedmega okvirnega programa določena kot stvarni in denarni prispevki drugih članov, do konca leta 2015 obveščeno o stvarnih prispevkih v višini 503 100 000 EUR za operativne dejavnosti, od tega je upravni odbor potrdil prispevke v višini 321 800 000 EUR oz. 63,9 %;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje od skupnih sredstev v višini 1 638 000 000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki naj bi jih financirala EU v okviru programa Obzorje 2020, prevzelo obveznosti za operativne dejavnosti v višini 351 700 000 EUR in izvršilo plačila v višini 45 900 000 EUR (13 % obveznosti za operativne dejavnosti); priznava, da je nizka stopnja plačil predvsem posledica zamud pri pogajanjih o sporazumih za program Obzorje 2020 s partnerji iz gospodarstva;

8.  ugotavlja, da je bilo skupno podjetje v zvezi s skupnimi sredstvi v višini 1 425 000 000 EUR, ki so bila v okviru programa Obzorje 2020 določena kot stvarni in denarni prispevki članov, do konca leta 2015 obveščeno o prispevkih v višini 68 600 000 EUR; enajst sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, podpisanih v okviru programa Obzorje 2020, vključuje zavezo o stvarnih prispevkih v višini 123,5 milijona EUR;

9.  ugotavlja, da od septembra 2015 funkcijo računovodje v skupnem podjetju opravlja računovodja Komisije;

10.  opozarja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu priporočilo, da Komisija pripravi jasne smernice za poročanje o proračunu skupnega podjetja, ter pozdravlja, da so bile te smernice v skladu z omenjenim priporočilom 20. decembra 2016 objavljene;

Strategija za boj proti goljufijam

11.  ugotavlja, da je upravni odbor julija 2015 sprejel posodobljeno strategijo skupnega podjetja za boj proti goljufijam, da bi upošteval spremembe, ki so bile uvedene s programom Obzorje 2020;

12.  obžaluje, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v enem primeru suma goljufije, ki mu je bil predložen v preučitev, odločil, da ne bo sprožil preiskave; ugotavlja, da je skupno podjetje začelo izvajati tako tehnično kot finančno revizijo in da so bile v okviru tehnične revizije ugotovljene nekatere pomanjkljivosti pri znanstvenem delu enega od upravičencev, ki so privedle do končanja sodelovanja tega upravičenca, upravičenost do stroškov je bila preklicana, znesek v višini 398 115,65 EUR pa povrnjen koordinatorju projekta; ugotavlja tudi, da je bila finančna revizija projekta končana brez kakršnih koli bistvenih ugotovitev; v zvezi s tem opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo prijavitelji nepravilnosti in postopki notranje revizije pri odkrivanju, sporočanju in preiskovanju nepravilnosti, povezanih s proračunskimi odhodki Unije, pa tudi pri izterjavi nepravilno uporabljenih sredstev;

Sistemi notranje kontrole

13.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izvedla revizijo predhodnih kontrol za upravljanje nepovratnih sredstev in s tem povezanih postopkov; poudarja, da je imelo skupno podjetje že v preteklosti težave zaradi pomanjkljivosti pri dokumentiranju predhodnih kontrol, in ugotavlja, da so bila pri reviziji podana tri priporočila in da se v njih skupnemu podjetju svetuje, naj poveča učinkovitost svojih predhodnih kontrol, tako da uporabi bolj uravnotežen pristop, ki temelji na tveganju, pa tudi, da bi moralo okrepiti nadzorne postopke za potrdila o računovodskih izkazih in da bi morala njegova uprava bolj pogosto poročati o rezultatih predhodnih kontrol; je seznanjen z dejstvom, da ni bilo izdano nobeno kritično priporočilo glede skupnega podjetja in da od marca 2015 izvaja revizijska priporočila službe za notranjo revizijo;

14.  ugotavlja, da so bili vzpostavljeni postopki predhodne kontrole, ki temeljijo na finančnih in operativnih pregledih dokumentacije; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje izvedlo naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev; je seznanjen s tem, da je stopnja preostalih napak za naknadne revizije znašala 1,5 %;

15.  ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo postopke notranje kontrole, s katerimi želi razumno zagotoviti, da bo mogoče odkriti ter preprečiti goljufije in nepravilnosti;

16.  na podlagi informacij, pridobljenih od skupnega podjetja, priznava, da je skupno podjetje napredovalo pri izvajanju ukrepov, dogovorjenih s službo za notranjo revizijo, in da je uprava leta 2015 izvedla dve priporočili, ki sta bili podani v okviru revizije iz preteklih let, glede ključnih kazalnikov uspešnosti in pregledov vmesnih poročil o projektih, služba za notranjo revizijo pa ju je zaključila; nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje v zvezi z edinim neizvedenim priporočilom glede krepitve postopka spremljanja projektov in nadgradnje sistemov IT izvedlo dogovorjene ukrepe, služba za notranjo revizijo pa je aprila 2016 zadevo zaključila;

Drugo

17.  ugotavlja, da je bilo leta 2015 15,6 % upravičencev MSP, kar je malo manj kot leta 2014; spodbuja skupno podjetje, naj si še naprej prizadeva za večjo udeležbo MSP pri svojih projektih;

18.  je seznanjen s tem, da je skupno podjetje maja 2016 v skladu z zahtevo organa za podelitev razrešnice objavilo podrobno poročilo o socialno-ekonomskem vplivu projektov IMI;

19.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in uskladitve skupnih podjetij.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov