Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2198(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0083/2017

Ingivna texter :

A8-0083/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.61

Antagna texter :

P8_TA(2017)0192

Antagna texter
PDF 174kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
P8_TA(2017)0192A8-0083/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 57.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 58.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 (2016/2198(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2017), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget IMI) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Som en följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 557/20141 i maj 2014 ersatte det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat det gemensamma företaget IMI 2) det gemensamma företaget IMI i juni 2014 i syfte att slutföra det sjunde ramprogrammets forskningsverksamhet och förlänga det gemensamma företagets livslängd till den 31 december 2024.

C.  Grundare av det gemensamma företaget är unionen, företrädd av kommissionen, och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

D.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

E.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI får under tioårsperioden högst uppgå till 1 000 000 000 EUR, som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet. De grundande medlemmarna bidrar lika mycket till driftskostnaderna, var och en med ett belopp motsvarande högst 4 % av det totala unionsbidraget.

F.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI 2 får under tioårsperioden uppgå till 1 638 000 000 EUR, som ska betalas från budgeten för Horisont 2020. Medlemmarna, med undantag för kommissionen, ska bidra med 50 % av driftskostnaderna, och bör bidra till operativa kostnader med pengar eller i natura, eller båda, motsvarande det ekonomiska bidraget från unionen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar uttalandet utan reservationer från revisionsrätten om lagligheten och korrektheten för de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för 2015, och konstaterar att det gemensamma företaget uppfyllde väsentlighetsgränsen.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för 2015 som fanns tillgänglig för genomförandet innehöll åtagandebemyndiganden på 315 269 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 195 411 000 EUR.

4.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatserna under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 91,04 %, vilket innebär en minskning med 1,34 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,68 %, vilket innebär en minskning med 1,22 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar på basis av uppgifter från det gemensamma företaget att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena, som var lägre än väntat, främst berodde på förseningar i förhandlingarna för flera Horisont 2020-projekt. Parlamentet noterar när det gäller driften att genomförandegraden var 91,17 % för åtagandebemyndigandena och 72,74 % för betalningsbemyndigandena.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget i slutet av 2015 gjorde åtaganden på 966 000 000 EUR och betalningar på 538 100 000 EUR (55,7 % av driftsåtagandena) från de medel som ska finansieras av unionen inom sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar vidare att de omfattande utestående driftsbetalningarna främst berodde på den långsamma och försenade starten på verksamheten under det gemensamma företagets första år. De kommer att användas till framtida betalningar av de undertecknade bidragsöverenskommelser som löper fram till slutet av 2021.

6.  Europaparlamentet noterar att av det belopp på 1 miljard EUR som fastställts inom ramen för det sjunde ramprogrammet i form av naturabidrag och kontantbidrag från de övriga medlemmarna hade 503 100 000 EUR i naturabidrag till driften rapporterats till det gemensamma företaget före slutet av 2015, varav 321 800 000 eller 63,9 % godkändes av styrelsen.

7.  Europaparlamentet noterar att av de totala anslagen på 1 638 000 000 EUR för drift och administration som ska finansieras av unionen inom Horisont 2020 hade det gemensamma företaget gjort driftsåtaganden på 351 700 000 EUR och betalningar på 45 900 000 EUR (13 % av driftsåtagandena). Parlamentet konstaterar att de låga betalningarna främst berodde på att förhandlingarna med näringslivspartnern om överenskommelserna inom Horisont 2020 var försenade.

8.  Europaparlamentet noterar att av det belopp på 1 425 000 000 EUR som fastställts inom ramen för det sjunde ramprogrammet i form av naturabidrag och kontantbidrag från de övriga medlemmarna hade 68 600 000 EUR rapporterats till det gemensamma företaget i slutet av 2015. 11 bidragsöverenskommelser som undertecknades inom ramen för Horisont 2020 omfattar ett åtagande på 123,5 miljoner EUR i form av naturabidrag.

9.  Europaparlamentet noterar att alltsedan september 2015 har det gemensamma företaget lagt ut funktionen som räkenskapsförare på kommissionens räkenskapsförare.

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin rapport rekommenderade kommissionen att lägga fram tydliga riktlinjer för det gemensamma företagets budgetrapportering, och gläder sig över att riktlinjerna utfärdades den 20 december 2016 i linje med denna rekommendation.

Strategi för bedrägeribekämpning

11.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets uppdaterade strategi för bedrägeribekämpning antogs i juli 2015 av företagets styrelse för att ta hänsyn till de ändringar som infördes genom Horisont 2020.

12.  Europaparlamentet beklagar att ett fall av misstänkt bedrägeri överlämnades till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) för bedömning och att Olaf beslutade att inte inleda en utredning. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget inledde en teknisk och en finansiell revision, och att den tekniska revisionen påvisade vissa vetenskapliga svagheter i det arbete som utförts av en stödmottagare, vilket ledde till att den berörda stödmottagarens deltagande avbröts, de berörda kostnaderna underkändes och ett belopp på 398 115,65 EUR återbetalades till projektsamordnaren. Parlamentet noterar vidare att den finansiella revisionen av projektet slutfördes utan några väsentliga slutsatser. Parlamentet betonar i detta avseende den viktiga roll som visselblåsare och interna granskningsrutiner spelar för att uppdaga, rapportera och utreda oriktigheter i samband med unionens budgetutgifter, samt för indrivningen av felaktigt använda medel.

Internkontrollsystem

13.  Europaparlamentet noterar att en revision av förhandskontrollerna inom bidragsförvaltningen och dithörande processer utfördes av tjänsten för internrevision (IAS). Parlamentet betonar att det gemensamma företaget tidigare uppvisat bristfällig dokumentation om förhandskontrollerna, och konstaterar att revisionen ledde till tre rekommendationer till det gemensamma företaget om att göra sina förhandskontroller ändamålsenligare genom att använda en mer riskbaserad och balanserad metod, skärpa kontrollförfarandena för revisionsintyg om räkenskaper och förstärka ledningens rapportering om resultatet av förhandskontrollerna. Parlamentet konstaterar det faktum att inga kritiska rekommendationer utfärdades avseende det gemensamma företaget och att det i mars 2015 började genomföra IAS revisionsrekommendationer.

14.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget gör efterhandsrevisioner av bidragsmottagare. Den kvarstående felprocenten för de efterhandsrevisioner som rapporterats var 1,5 %.

15.  Europaparlamentet noterar att interna kontrollförfaranden har införts i det gemensamma företaget för att ge en rimlig försäkran om att bedrägeri och oriktigheter kommer att upptäckas och förebyggas.

16.  Europaparlamentet konstaterar med stöd av de uppgifter som lämnats av det gemensamma företaget att det har gjort framsteg i genomförandet av de åtgärder som man enats om med IAS, och att två rekommendationer från revisionen från föregående år avseende centrala resultatindikatorer och revisioner av projektdelrapporter genomfördes av ledningen 2015 och avslutades av IAS. Parlamentet noterar dessutom att när det gäller den enda kvarstående rekommendationen avseende förstärkt projektövervakning och förbättrade it-system, slutförde det gemensamma företaget de överenskomna åtgärderna och IAS avslutade ärendet i april 2016.

Övrigt

17.  Europaparlamentet noterar att 15,6 % av stödmottagarna år 2015 var små och medelstora företag, vilket var en liten minskning jämfört med 2014. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta sina insatser för att små och medelstora företag ska delta mer i dess projekt.

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget offentliggjorde en ingående rapport om de socioekonomiska konsekvenserna av projekt inom ramen för initiativet för innovativa läkemedel i maj 2016, såsom begärts av den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy