Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2194(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0108/2017

Indgivne tekster :

A8-0108/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.62

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0193

Vedtagne tekster
PDF 189kWORD 55k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(4), særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2017),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 33.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 34.
(3) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(4), særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 33.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 34.
(3) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2017),

A.  der henviser til, at det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) ("fællesforetagendet") blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode ved Rådets beslutning 2007/198/Euratom;

B.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og tredjelande, som har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets formål er at levere Unionens bidrag til ITER's internationale fusionsenergiprojekt, at gennemføre aftalen om den bredere strategi mellem Euratom og Japan og at forberede opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi (DEMO);

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsretten beretning") fastslår, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt gav et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.  erkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  udtrykker bekymring over, at det i Revisionsrettens beretning endnu engang påpeges, at ITER-aktiviteterne er så komplekse, at der er en væsentlig risiko for, at det beløb, fællesforetagendet bidrager med til ITER-projektets byggefase, vil stige, men anerkender samtidig, at der er gjort betydelige fremskridt på en række områder, der påvirker projektets samlede forvaltningsstruktur;

4.  fremhæver, at fællesforetagendet er ansvarligt for forvaltningen af Unionens bidrag til ITER-projektet, og at budgetloftet på 6 600 000 000 EUR skal fastholdes indtil 2020; understreger endvidere, at den største udfordring for ITER-projektet er at sikre, at den realistiske tidsplan og budgetlægning overholdes, og at eventuelle afvigelser eller problemer identificeres tidligst muligt i forløbet; bemærker, at det i Revisionsrettens beretning igen i dens "henvisning til specialforhold" bemærkes, at budgetloftet på 6 600 000 000 EUR, der var dobbelt så stort som de oprindeligt budgetterede omkostninger for byggefasen i 2010, ikke omfattede uforudsete omkostninger; noterer sig derfor visse fremskridt i den ajourførte værdiansættelse af fællesforetagendets bidrag i 2015, der er et mere omfattende beløb; er klar over, at de nylige ændringer, som stadig foretages i denne forbindelse, er af afgørende betydning for projektets succes;

5.  udtrykker bekymring over, at det i Revisionsrettens beretning anføres, at fællesforetagendet i 2015 indledte en større øvelse med henblik på at beregne de anslåede samlede omkostninger for fællesforetagendets bidrag til ITER-projektets byggefase, hvilket resulterede i en forventet omkostningsstigning på ca. 2 375 000 000 EUR, svarende til en stigning på 35% i forhold til det beløb, Rådet godkendte i 2010; bemærker, at dette beløb er større end den stigning, som fællesforetagendet meddelte i november 2014, men erkender, at dette skyldes det større omfang af den nye beregning, som dækker den samlede byggefase, og ikke begrænser sig til vurderede omkostningsafvigelser i forhold til tildelte kontrakter; glæder sig over fællesforetagendets indsats for at levere mere overordnede og realistiske omkostningsoverslag;

6.  påpeger, at Revisionsrettens beretning henviser til fællesforetagendets bestyrelses vedtagelse af en handlingsplan for 2015 i overensstemmelse med ITER's handlingsplan for at imødegå udfordringerne i forbindelse med projektets kompleksitet; noterer sig, at Rådet for ITER-organisationen ("ITER-Rådet") på sit møde i juni 2016 endelig vedtog den nye tidsplan og ressourcerne til ITER-projektet ad referendum (et nyt "referencescenarie" ledsaget af en trinvis tilgang til at opnå det første plasma), der blev betragtet som realistisk, og fastsatte vigtige milepæle for 2016 til 2017 og en måldato i 2025 for opnåelsen af det første plasma; noterer sig endvidere, at ITER-Rådet i november 2016 ad referendum godkendte den overordnede tidsplan indtil første plasma i 2025 og til operation deterium tritium i 2035; bemærker dog, at det nye referencescenarie stadig skal godkendes af Rådet for Den Europæiske Union;

7.  insisterer på, at Kommissionen inden juli 2017 forelægger en meddelelse om ITER-projektet, hvilket er afgørende for at sikre gennemsigtighed i hele projektet og fastlægge vejen fremad;

8.  påpeger, at fællesforetagendets nye direktør blev udpeget i januar 2016 og allerede har indført mange nødvendige væsentlige ændringer; noterer sig, at direktøren fremlagde 21 nye foranstaltninger ud over handlingsplanen for 2015; bemærker de nye foranstaltningers ambitionsniveau, som ikke blot begrænser sig til budget- og tidmæssige forbedringer, men tilstræber brede og omfattende fremskridt på en række områder, der påvirker resultaterne af ITER-projektet, herunder forvaltning og kommunikation, professionalisering af processer og uddannelse og faglig udvikling af personalet;

9.  noterer sig, at dechargemyndigheden under processen med tildeling af den udsatte decharge fra 2014 anmodede fællesforetagendets direktør om at forelægge en detaljeret situationsrapport om alle de nøgleforanstaltninger, der ville bekræfte, at projektet bevæger sig i den rigtige retning, og at alle disse foranstaltninger gennemføres; erkender, at denne rapport blev forelagt dechargemyndigheden i januar 2017;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

10.  noterer sig, at der på det endelige disponible budget for 2015 var opført 467 901 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 586 080 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 100 % og 99 %; bemærker imidlertid, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger i det oprindelige budget for 2015 var henholdsvis 49 % og 82 %;

11.  noterer sig, at 52 % af de 467 900 000 EUR i forpligtelsesbevillinger, der var til rådighed, blev anvendt i form af direkte enkeltforpligtelser, og de resterende 48 % i form af samlede forpligtelser; påpeger, at den lavere udnyttelsesgrad for individuelle forpligtelser end oprindeligt planlagt hovedsagelig skyldtes et fald i de kontante bidragsbeløb, som ITER-organisationen anmodede om, et fald i de kontante bidragsbeløb, som Japan anmodede om, og udsættelser af kontrakter på områder som fjernbetjening, diagnostik og plasmateknik;

12.  noterer sig, at gennemførelsen af budgettet var afstemt med samlede forpligtelser i overensstemmelse med det sidste ændringsforslag til arbejdsprogrammet for 2015 for så vidt angår igangværende udbudsprocedurer med afslutningsfrist i 2016, hvis vigtigste områder var bygninger (for ændringer eller optioner vedrørende de vigtigste bygningskontrakter) og et vakuumkammer (for fuldførelsen af udbudsproceduren om det vigtigste kammer):

13.  anerkender det forhold, at den fulde gennemførelse af budgettet for 2015 gjorde, at niveauet af bortfaldne bevillinger var meget lavt for 2015 og udgjorde under 0,1 % af budgettet; bemærker, at de samlede bortfaldne bevillinger på 925 783 EUR, hvilket svarede til de beløb, der ikke blev betalt i 2015 for åbne administrative bevillinger, blev overført fra 2014;

14.  noterer sig, at budgetsaldoen for regnskabsåret 2015 beløb sig til 1 070 000 EUR; bemærker, at visse diverse indtægter ikke var opført på budgettet, såsom det forsinkede medlemsbidrag for 2014 fra Grækenland og morarenter fra Spanien;

15.  anerkender, at fællesforetagendet i 2015 gennemførte 4 200 betalingstransaktioner (ud over lønninger), hvilket er en lille stigning på 3 % i forhold til 2014; bemærker endvidere, at 1 500 betalinger heraf vedrørte betalinger af fakturaer, for hvilke gennemsnitstiden for at betale regninger er faldet med ca. syv dage som følge en den indsats, der blev gjort for at optimere de tilknyttede finansielle processer; bemærker med tilfredshed, at gennemførelsen af den elektroniske procedure for betalinger i 2014 har bidraget til en væsentlig stigning i effektiviteten;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  noterer sig, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog en strategi for bekæmpelse af svig og en handlingsplan for 2015-2017, der forklarer den baggrund, som fællesforetagendet opererer på, dvs. ansvar for forvaltning af et stort offentligt budget og forebyggelse og sporing af svigmekanismer; bemærker, at der blev fastsat særlige mål såsom udnævnelsen af en ansvarlig for etik og OLAF og bevidstgørelseskampagner;

17.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2015 vedtog en beslutning om regler for whistleblowing og revisionen af dets regler for dets organer og udvalg fra 2013 om interessekonflikter;

Personaleudvælgelse og -ansættelse

18.  anerkender, at fællesforetagendet vedtog bestemmelser om gennemførelsen af personalevedtægterne; beklager, at visse specifikke gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten endnu ikke er vedtaget;

19.  bemærker dog, at en af de vigtigste udfordringer fortsat er overflytningen af fællesforetagendets personale til højt prioriterede områder, og opfordrer direktøren til at fortsætte sin indsats for at optimere ressourcerne mellem fællesforetagendet og ITER-organisationen;

Intern kontrol

20.  noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning er der opnået betydelige fremskridt inden for mange områder af overvågnings- og kontrolsystemerne, mens beregningen af de anslåede samlede omkostninger for byggefasen blev betragtet som et væsentligt resultat;

21.  erkender, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog en samlet strategi for kontrol og overvågning med det hovedformål at give direktøren og eksterne aktører rimelig sikkerhed for fællesforetagendets interne kontrolsystems ydelse;

22.  erkender, at fællesforetagendet har udviklet Contract Tracker (en portal til dokumentationsudveksling med leverandørerne), som er et vigtigt redskab til overvågning af milepæle og generelle fremskridt i forbindelse med projektet; bemærker også, at fællesforetagendet påbegyndte udviklingen af et værktøj for kontraktafvigelser og -tillæg, der giver mulighed for at forvalte alle ændringer af kontrakter; opfordrer fællesforetagendet til yderligere at udvikle og fuldt udnytte de muligheder, som disse systemer giver;

23.  noterer sig, at fællesforetagendets interne revisionsfunktion afsluttede to opgaver og udførte tre opfølgningsopgaver i 2015; forventer, at fællesforetagendet orienterer dechargemyndigheden om henstillingerne og fremskridtene vedrørende disse opgaver; noterer sig endvidere, at Kommissionens interne revisionstjeneste anerkendte de fremskridt, som fællesforetagendet havde gjort på udbudsområdet, og konkluderede, at syv ud af ni revisionsanbefalinger fra 2014 var gennemført i tilstrækkelig grad;

24.  erkender, at fællesforetagendet løbende forbedrer sin interne kontrol ved at koncentrere ressourcerne om de ITER-leverancer, der er nødvendige til "første plasma"-milepæle, og samtidig overholder det begrænsede budget indtil 2020; bemærker, at fællesforetagendets struktur for ejerskab og ansvar blev yderligere forbedret i oktober 2016 med oprettelsen af en ny afdeling, der har fokus på kommercielle og finansielle spørgsmål; opfordrer fællesforetagendet til at indberette de udviklinger, der er opnået som følge af disse organisatoriske ændringer, til dechargemyndigheden;

Operationelle udbud og tilskud

25.  noterer sig, at der i 2015 blev indledt i alt 73 operationelle udbudsprocedurer og underskrevet 79 indkøbskontrakter for en værdi af 326 000 000 EUR; bemærker endvidere, at disse store operationelle udbudsprocedurer blev tildelt og underskrevet på området bygninger og fjernbetjening, men at der også blev underskrevet betydelige indkøb i forbindelse med magneter og neutrale partikler;

26.  erkender, at gennemsnitstiden for af afslutte indkøb på over 1 000 000 EUR faldt fra 240 dage til 140 dage i 2015 i forhold til 2014, men bør yderligere reduceres til 100 dage; påpeger, at gennemsnitstiden for at afslutte indkøb under 1 000 000 EUR og tilskud fortsat var i overensstemmelse med tallene for 2014;

27.  bemærker, at fællesforetagendets udbud med forhandling udgjorde 45 % af de operationelle udbud, der blev iværksat i 2015 (sammenlignet med 58 % i 2014); er overbevist om, at selv om fællesforetagendet nedsatte procenten af udbud med forhandling i 2015, skal der, hvor det er muligt og passende, gøres en indsats for at gøre de operationelle udbud mere konkurrencedygtige; erkender, at på grund af den meget begrænsede konkurrence for visse meget specifikke leverancer er forhandlingsprocedurer ofte den meste egnede udbudsmetode, særlig i betragtning af risikoen for, at en åben udbudsprocedure fører til, at kontrakten tildeles en uerfaren og dermed urealistisk økonomisk aktør; opfordrer fællesforetagendet til om muligt at indberette foranstaltninger, der træffes for at gøre de operationelle udbud mere konkurrencedygtige;

28.  fremhæver, at det i Revisionsrettens beretning bemærkes, at der er gjort betydelige fremskridt inden for udbudsprocedurer, men at der også påpeges svagheder såsom en højere værdi af de anslåede omkostninger for afslutningen af to projekter og forsinkelse af en udbudsprocedure; opfordrer fællesforetagendet til at gøre fremskridt i forhandlingerne med ITER-organisationen om i højere grad at afstemme fordelingen af bevillingerne med udbudsordningerne;

Retsgrundlag

29.  noterer sig, at det i Revisionsrettens beretning bemærkes, at fællesforetagendets bestyrelse i december 2015 endelig ændrede sin finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil for at bringe dem i overensstemmelse med EU's finansielle ramme, og at disse regler trådte i kraft den 1. januar 2016; fremhæver det forhold, at Kommissionen afgav positiv udtalelse om fællesforetagendets ændringer af sine finansielle regler, men bad fællesforetagendet om at overveje at udbygge visse punkter vedrørende særlige undtagelser fra EU's nye finansielle ramme; bemærker på baggrund af fællesforetagendets svar, at det havde planer om at indføje sådanne punkter i sine gennemførelsesbestemmelser inden udgangen af 2016; opfordrer fællesforetagendet til at orientere dechargemyndigheden om yderligere fremskridt med hensyn til gennemførelsen;

30.  erkender, at fællesforetagendet reviderede de arbejdsprocedurer og -processer, som påvirkedes af dets nye finansforordning og gennemførelsesbestemmelser og dets nye regler for indkøb og tilskud; bemærker med tilfredshed på baggrund af fællesforetagendets svar, at de nye krav blev overført til dets arbejdsprocedurer (politikker, processer, procedurer osv.);

Intellektuelle ejendomsrettigheder og industripolitik

31.  noterer sig, at fællesforetagendet vedtog dokumentet vedrørende Single Intellectual Property i 2016; bemærker endvidere, at fællesforetagendet formaliserede anvendelsen af dette dokument ved at medtage det som et specifikt trin i alle nye processer i forbindelse med udbudsprocedurer;

Værtsstatsaftale

32.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendets direktør efter godkendelsen fra dets bestyrelse i maj 2016 undertegnede en fornyet langfristet lejeaftale med Kongeriget Spanien om dets kontorer, herunder udvidelse af det nuværende kontorareal med ca. 1 000 m2; bemærker endvidere, at bestyrelsen godkendte planerne om at modernisere fællesforetagendets kontorlokaler.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik