Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2194(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0108/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0108/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.62

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0193

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 505kWORD 58k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2017).

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 33.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2017).

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 33.
(2) ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2017).

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών με την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι η παροχή της συνεισφοράς της Ένωσης στο διεθνές πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από σύντηξη ITER· η εφαρμογή της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης μεταξύ Ευρατόμ και Ιαπωνίας· και η προετοιμασία για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα σύντηξης για σκοπούς επίδειξης (DEMO)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζεται για ακόμη μία φορά ότι η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ITER συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο αύξησης της εισφοράς της κοινής επιχείρησης στο στάδιο κατασκευής του έργου ITER, αλλά αναγνωρίζει επίσης ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε μια σειρά από τομείς που επηρεάζουν το σύνολο της δομής διαχείρισης του έργου·

4.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης στο έργο ITER και ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR μέχρι το 2020· τονίζει, επιπλέον, ότι η κύρια πρόκληση για το έργο ITER είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, και οποιαδήποτε πιθανή απόκλιση ή πρόβλημα να ανιχνεύεται σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο· σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται εκ νέου, στο πλαίσιο της «επισήμανσης ειδικού θέματος», ότι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR, το οποίο ήταν το διπλάσιο των αρχικώς προϋπολογισθεισών δαπανών για το στάδιο κατασκευής το 2010, δεν περιλάμβανε ποσό για απρόβλεπτα έξοδα· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην επικαιροποιημένη αποτίμηση της εισφοράς της κοινής επιχείρησης το 2015, η οποία παρέχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι πρόσφατες αλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται εν προκειμένω, έχουν καθοριστική σημασία για τη μελλοντική επιτυχία του έργου·

5.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι, το 2015, η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε διαδικασία ευρείας κλίμακας για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του κόστους κατά την ολοκλήρωση της εισφοράς της κοινής επιχείρησης στο στάδιο κατασκευής του έργου ITER, με αποτέλεσμα αναμενόμενη αύξηση κόστους κατά περίπου 2 375 000 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 35 % σε σχέση με το ποσό που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2010· σημειώνει ότι αυτό το ποσό είναι υψηλότερο από την αύξηση που αναφέρθηκε από την κοινή επιχείρηση τον Νοέμβριο του 2014, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του νέου υπολογισμού, με τον οποίο καλύπτεται ολόκληρο το στάδιο κατασκευής και όχι μόνο οι κατ’ εκτίμηση υπερβάσεις κόστους για τις ανατεθείσες συμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να παράσχει πιο συνολικές και ρεαλιστικές εκτιμήσεις κόστους·

6.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στο γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε σχέδιο δράσης για το 2015, το οποίο συνάδει με το σχέδιο δράσης του ITER, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την πολυπλοκότητα του έργου ITER· σημειώνει ότι το Συμβούλιο του οργανισμού ITER («το Συμβούλιο του ITER»), στη συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 2016, ενέκρινε τελικά ad referendum το νέο χρονοδιάγραμμα και τους πόρους για το έργο ITER (ένα νέο «βασικό σενάριο» το οποίο συνοδεύεται από μια σταδιακή προσέγγιση για την επίτευξη του πρώτου πλάσματος), οι οποίοι θεωρούνται ρεαλιστικοί, και στο πλαίσιο αυτό έθεσε βασικά ορόσημα για την περίοδο 2016-2017 και όρισε το 2025 ως ημερομηνία στόχο για την επίτευξη του πρώτου πλάσματος· σημειώνει επιπλέον ότι, τον Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο του ITER ενέκρινε ad referendum το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, με στόχο την επίτευξη του πρώτου πλάσματος έως το 2025 και την επίτευξη της λειτουργίας με δευτέριο-τρίτιο έως το 2035· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το νέο βασικό σενάριο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει, πριν από τον Ιούλιο του 2017, μια ανακοίνωση σχετικά με το έργο ITER, η οποία είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της διαφάνειας ολόκληρου του έργου και για τον καθορισμό της μελλοντικής πορείας του·

8.  επισημαίνει ότι ο νέος διευθυντής της κοινής επιχείρησης διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2016 και έχει ήδη εισαγάγει πολλές απαραίτητες βασικές αλλαγές· σημειώνει ότι ο διευθυντής πρότεινε 21 νέες δράσεις πέραν του σχεδίου δράσης για το 2015· σημειώνει το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας των νέων δράσεων, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των βελτιώσεων του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος, και επιδιώκουν ευρεία και ολοκληρωμένη πρόοδο σε μια σειρά τομέων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του έργου ITER, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης και των επικοινωνιών, του επαγγελματικού χαρακτήρα των διαδικασιών, και της κατάρτισης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού·

9.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής για το 2014, η οποία αναβλήθηκε, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ζήτησε από τον διευθυντή της κοινής επιχείρησης να υποβάλει αναλυτική έκθεση προόδου σχετικά με όλες τις βασικές ενέργειες, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι το έργο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και ότι όλες αυτές οι ενέργειες υλοποιούνται· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω έκθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον Ιανουάριο του 2017·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

10.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2015 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 467 901 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 586 080 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 100% και 99 % αντίστοιχα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ως προς τον αρχικό προϋπολογισμό για το 2015 ανήλθε σε 49% και 82% αντίστοιχα·

11.  σημειώνει ότι από το ποσό των 467 900 000 EUR που ήταν διαθέσιμο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το 52 % εκτελέστηκε μέσω άμεσων επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο 48 % εκτελέστηκε μέσω συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι οι χαμηλότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες επιδόσεις όσον αφορά τις επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων οφείλονταν κυρίως στη μείωση του ποσού της χρηματικής συνεισφοράς που ζητήθηκε από τον οργανισμό ITER, στη μείωση του ποσού της χρηματικής συνεισφοράς που ζητήθηκε από την Ιαπωνία, και σε αναβολές συμβάσεων σε τομείς όπως ο τηλεχειρισμός, η διαγνωστική και η μηχανική πλάσματος·

12.  σημειώνει ότι η εξισορρόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού επιτεύχθηκε με συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του προγράμματος εργασίας του 2015 για τις εν εξελίξει διαδικασίες προμηθειών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2016, και των οποίων οι κύριοι τομείς ήταν τα κτίρια (για τροποποιήσεις ή επιλογές όσον αφορά τις συμβάσεις σχετικά με τα κύρια κτίρια) και ένα δοχείο κενού (για την ολοκλήρωση της προμήθειας του κύριου δοχείου)·

13.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 κατέστησε ιδιαίτερα χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων που ακυρώθηκαν για το 2015, το οποίο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,1 % του προϋπολογισμού· παρατηρεί ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων που ακυρώθηκαν ανέρχεται σε 925 783 EUR και αντιπροσωπεύει τα ποσά που δεν καταβλήθηκαν το 2015 για ανοικτές διοικητικές αναλήψεις υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν από το 2014·

14.  επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 2015, το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανερχόταν σε 1 070 000 EUR· σημειώνει ότι ορισμένα από τα διάφορα έσοδα δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, όπως οι καθυστερημένες πληρωμές της εισφοράς μέλους της Ελλάδας για το 2014 και οι τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστερημένης πληρωμής από την Ισπανία·

15.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, η κοινή επιχείρηση διεκπεραίωσε 4200 πράξεις πληρωμής (εξαιρουμένων των μισθών), αριθμός που αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση της τάξης του 3 % έναντι του 2014· σημειώνει περαιτέρω ότι, από τις πληρωμές αυτές, οι 1500 αντιστοιχούσαν σε εξοφλήσεις τιμολογίων, για τις οποίες ο μέσος χρόνος πληρωμής μειώθηκε κατά περίπου επτά ημέρες, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για τη βελτιστοποίηση των σχετικών οικονομικών διαδικασιών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής ροής εργασιών για πληρωμές το 2014 οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της αποδοτικότητας·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  επισημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε στρατηγική καταπολέμησης της απάτης και σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017, το οποίο εξηγεί το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η κοινή επιχείρηση, έχοντας ευθύνη για τη διαχείριση υψηλού ποσού δημόσιου προϋπολογισμού καθώς και για την πρόληψη και την ανίχνευση αντίστοιχων μηχανισμών απάτης· σημειώνει ότι τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως ο ορισμός ενός υπεύθυνου για ζητήματα δεοντολογίας και OLAF, και η ευαισθητοποίηση·

17.  σημειώνει ότι το 2015 η κοινή επιχείρηση ενέκρινε απόφαση σχετικά με κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών και την αναθεώρηση των κανόνων για τη σύγκρουση συμφερόντων, του 2013, οι οποίοι ισχύουν για τα όργανα και τις επιτροπές της·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

18.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί ακόμη ορισμένοι ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

19.  σημειώνει, ωστόσο, ότι μία από τις βασικές προκλήσεις παραμένει η ανακατανομή του προσωπικού της κοινής επιχείρησης σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, και προτρέπει τον διευθυντή να συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων μεταξύ της κοινής επιχείρησης και του οργανισμού ITER·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, ενώ ο υπολογισμός του εκτιμώμενου κόστους κατά την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής θεωρήθηκε σημαντικό επίτευγμα·

21.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε μια συνολική στρατηγική ελέγχου και παρακολούθησης, με κύριο στόχο την παροχή εύλογης διασφάλισης στον διευθυντή και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις επιδόσεις των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης·

22.  αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα εργαλείο παρακολούθησης συμβάσεων (μια πύλη που επιτρέπει την ανταλλαγή εγγράφων με τους προμηθευτές), το οποίο είναι σημαντικό για την παρακολούθηση των ορόσημων και της συνολικής προόδου του έργου· παρατηρεί επίσης ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε την ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης των αποκλίσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων, το οποίο καθιστά δυνατή τη διαχείριση όλων των τροποποιήσεων των συμβάσεων· ενθαρρύνει την κοινή επιχείρηση να αναπτύξει περαιτέρω και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν αυτά τα συστήματα·

23.  σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ολοκλήρωσε δύο εργασίες ελέγχου και πραγματοποίησε τρεις εργασίες επακολούθησης το 2015· αναμένει από την κοινή επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις συστάσεις και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τις εν λόγω εργασίες· σημειώνει ακόμη ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινή επιχείρηση στον τομέα της σύναψης συμβάσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν υλοποιηθεί δεόντως επτά από τις εννέα συστάσεις ελέγχου που είχαν διατυπωθεί το 2014·

24.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ενισχύει συνεχώς τον εσωτερικό της έλεγχο εστιάζοντας τους πόρους στις παραδόσεις του έργου ITER που απαιτούνται για τα ορόσημα του πρώτου πλάσματος, τηρώντας παράλληλα το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού έως το 2020· σημειώνει ότι η δομή της κοινής επιχείρησης που είναι αρμόδια για θέματα κυριότητας και ευθύνης ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο του 2016 με τη δημιουργία νέου τμήματος το οποίο επικεντρώνεται σε εμπορικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις που επιτεύχθηκαν ως συνέπεια των εν λόγω οργανωτικών αλλαγών·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

25.  σημειώνει ότι, στη διάρκεια του 2015, δρομολογήθηκαν συνολικά 73 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων και υπογράφηκαν 79 συμβάσεις προμηθειών αξίας περίπου 326 000 000 EUR· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω μείζονες επιχειρησιακές συμβάσεις ανατέθηκαν και υπογράφηκαν σε σχέση με τους τομείς των κτιρίων και του τηλεχειρισμού, αλλά σημαντικές συμβάσεις υπογράφηκαν επίσης σε σχέση με τους τομείς των μαγνητών και της ουδέτερης δέσμης·

26.  αναγνωρίζει ότι ο μέσος χρόνος για την υπογραφή συμβάσεων άνω του 1 000 000 EUR μειώθηκε από 240 σε 140 ημέρες κατά τη διάρκεια του 2015 σε σύγκριση με το 2014, αλλά θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω σε 100 ημέρες· επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος για την υπογραφή συμβάσεων για προμήθειες κάτω των 1 000 000 EUR και για επιχορηγήσεις παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2014·

27.  σημειώνει ότι οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση της κοινής επιχείρησης αποτελούν το 45% των διαδικασιών σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων που δρομολογήθηκαν το 2015 (έναντι 58 % το 2014)· εκφράζει την πεποίθησή του ότι, μολονότι η κοινή επιχείρηση μείωσε το ποσοστό των διαδικασιών με διαπραγμάτευση το 2015, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των διαδικασιών σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων που εφαρμόζει, όπου αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο· αναγνωρίζει ότι, δεδομένου του ιδιαίτερα περιορισμένου ανταγωνισμού για ορισμένες ιδιαίτερα εξειδικευμένες παραδόσεις, οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι συχνά η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος σύναψης σύμβασης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μια ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση της σύμβασης σε έναν άπειρο οικονομικό φορέα, χωρίς ρεαλιστική αντίληψη της κατάστασης· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διαδικασιών σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων, όπου αυτό είναι δυνατό·

28.  επισημαίνει το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, αλλά επισημαίνει επίσης ορισμένες αδυναμίες, όπως την υψηλότερη τιμή του εκτιμώμενου κόστους κατά την ολοκλήρωση για δύο έργα ή την καθυστέρηση σε μια διαδικασία σύναψης σύμβασης· καλεί την κοινή επιχείρηση να πραγματοποιήσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τον οργανισμό ITER όσον αφορά την καλύτερη ευθυγράμμιση της κατανομής πιστώσεων με τους διακανονισμούς σύναψης συμβάσεων·

Νομικό πλαίσιο

29.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατηρεί, στο πλαίσιο της έκθεσής του, ότι τον Δεκέμβριο του 2015 το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης τροποποίησε εντέλει τον δημοσιονομικό της κανονισμό και τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής, με στόχο την εναρμόνιση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης, και ότι οι κανόνες αυτοί τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016· επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέδωσε θετική γνωμοδότηση σχετικά με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν από την κοινή επιχείρηση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς της κανόνες, αλλά κάλεσε την κοινή επιχείρηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεξεργαστεί περαιτέρω ορισμένες διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από το εν λόγω νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης· σημειώνει, σύμφωνα με την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι αυτή σχεδίαζε να εντάξει τις εν λόγω διατάξεις στους κανόνες εφαρμογής της έως τα τέλη του 2016· καλεί την κοινή επιχείρηση να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή·

30.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση αναθεώρησε τις διαδικασίες και τις διεργασίες της που επηρεάστηκαν από τον νέο δημοσιονομικό της κανονισμό και τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής καθώς και από τους νέους κανόνες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων και τις επιχορηγήσεις· επισημαίνει με ικανοποίηση, σύμφωνα με την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι οι νέες απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες εργασίας της (πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες κ.λπ.)·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και βιομηχανική πολιτική

31.  σημειώνει ότι, το 2016, η κοινή επιχείρηση ενέκρινε το ενιαίο έγγραφο σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία· σημειώνει, επιπλέον, ότι η κοινή επιχείρηση επισημοποίησε τη χρήση του εν λόγω εγγράφου, συμπεριλαμβάνοντάς το ρητώς ως βήμα σε όλες τις νέες διεργασίες των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

Συμφωνία φιλοξενίας με το κράτος υποδοχής

32.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, τον Μάιο του 2016, κατόπιν έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου της, ο διευθυντής της κοινής επιχείρησης υπέγραψε ανανεωμένη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με το Βασίλειο της Ισπανίας όσον αφορά τα γραφεία της κοινής επιχείρησης, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση του υφιστάμενου χώρου γραφείων κατά 1000 m²· σημειώνει επιπλέον ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια για την ανακαίνιση του χώρου γραφείων της κοινής επιχείρησης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου