Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2194(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0108/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0108/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.62

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0193

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 45k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (Fusion for Energy) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(4) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2017),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 33.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 34.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (Fusion for Energy) varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(4) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2017),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 33.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 34.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (Fusion for Energy) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2017),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007 neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteena on vastata unionin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-hankkeessa, panna täytäntöön Euratomin ja Japanin välinen laajempaa lähestymistapaa koskeva sopimus ja valmistella demonstraatiofuusioreaktorin (DEMO) rakentaminen;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Yleistä

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2015 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  ilmaisee huolensa siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa korostetaan jälleen kerran, että ITER-toimien monimutkaisuuden vuoksi on olemassa merkittävä riski, että yhteisyrityksen rahoitusosuus ITER-hankkeen rakennusvaiheessa kasvaa, mutta tiedostaa myös, että useilla aloilla on tapahtunut merkittävää edistymistä, joka vaikuttaa hankkeen koko hallinnointirakenteeseen;

4.  korostaa, että yhteisyritys vastaa unionin ITER-hankkeelle tarkoitetun osuuden hallinnoinnista ja että talousarvion 6 600 000 000 euron enimmäismäärän rajoissa on pysyttävä vuoteen 2020 saakka; korostaa lisäksi, että ITER-hankkeessa pääasiasiallisena haasteena on varmistaa, että aikataulu ja budjetointi pysyvät realistisina ja että mahdollinen poikkeama tai ongelma havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin toteaa taas kertomuksensa ”tiettyjä seikkoja painottavassa kappaleessa”, että 6 600 000 000 euron enimmäismäärä, joka kaksinkertaisti rakennusvaiheeseen alun perin vuonna 2010 budjetoidut menot, ei sisältänyt ennakoimattomia menoja; toteaa, että yhteisyrityksen vuoden 2015 rahoitusosuuden ajan tasalle arvostettu määrä on kattavampana lukuna näin ollen merkki siitä, että pientä edistystä on tapahtunut; on tietoinen siitä, että tämän osalta viime aikoina tehdyt muutokset ja yhä tulossa olevat muutokset ovat keskeisessä asemassa hankkeen tulevan menestyksen kannalta;

5.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että vuonna 2015 yhteisyritys käynnisti laajan laskennan, jonka avulla määritettiin yhteisyrityksen ITER-hankkeen rakennusvaiheeseen myöntämän osuuden lopullisia kustannuksia koskeva arvio, ja että tämän perusteella kustannusten odotetaan kasvavan noin 2 375 000 000 euroa, mikä vastaa 35 prosentin kasvua neuvoston vuonna 2010 hyväksymään lukuun nähden; panee merkille, että määrä on suurempi kuin yhteisyrityksen marraskuussa 2014 raportoima kasvu, mutta toteaa, että tämä johtuu siitä, että uusi laskelma kattaa aiempaa laajemman alan eli se kattaa koko rakennusvaiheen eikä ainoastaan tehtyjen sopimusten arvioituja kulupoikkeamia; suhtautuu myönteisesti yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin, joiden avulla saataisiin kattavammat ja realistisemmat kustannusarviot;

6.  huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa viitataan siihen, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ITER-toimintasuunnitelman mukaisesti kohdatakseen hankkeen monimutkaisuuteen liittyvät haasteet; panee merkille, että ITER-organisaation neuvosto hyväksyi lopulta kesäkuussa 2016 pitämässään kokouksessa esiteltäväksi ITER-hankkeen uuden aikataulun ja resurssit (uusi ”perussuunnitelma” ja vaiheittainen lähestymistapa ensimmäinen plasman saavuttamiseksi), joita pidettiin realistisina, sekä asetti tärkeimmät välitavoitteet vuosiksi 2016 ja 2017 ja vahvisti ensimmäisen plasman toteuttamisen tavoiteajankohdaksi vuoden 2025; panee lisäksi merkille, että marraskuussa 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi esiteltäväksi yleisen hankeaikataulun, jonka mukaan ensimmäisen plasman määräaika on vuosi 2025 ja Operation Deterium Tritium -hankkeen vuosi 2035; toteaa kuitenkin, että Euroopan unionin neuvoston on vielä hyväksyttävä uusi perussuunnitelma;

7.  edellyttää, että komissio esittää heinäkuuhun 2017 mennessä tiedonannon ITER-hankkeesta, sillä tällainen tiedonanto on olennaisen tärkeä koko hankkeen avoimuuden varmistamisen ja tulevan suunnan määrittämisen kannalta;

8.  huomauttaa, että yhteisyritykselle nimitettiin uusi pääjohtaja tammikuussa 2016 ja että hän on jo toteuttanut useita tarpeen olevia keskeisiä muutoksia; panee merkille, että pääjohtaja ehdotti 21:tä uutta tointa vuoden 2015 toimintasuunnitelman lisäksi; panee merkille, että uudet toimet ovat varsin kunnianhimoisia, sillä ne menevät talousarviota ja aikataulua koskevia parannuksia pidemmälle, ja että niiden pyrkimyksenä on edistyminen laajalti ja kattavasti useilla ITER-hankkeen tuloksellisuuteen ja myös hallinnointiin ja viestintään, prosessien ammattimaistamiseen sekä henkilöstön koulutukseen ja ammatilliseen kehittämiseen vaikuttavilla aloilla;

9.  panee merkille, että vuoden 2014 osalta lykätyn vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä vastuuvapauden myöntävä viranomainen pyysi yhteisyrityksen pääjohtajaa esittämään yksityiskohtaisen edistymiskertomuksen kaikista keskeisistä toimista, jotka vahvistaisivat sen, että hanke menee oikeaan suuntaan ja että kaikkia kyseisiä toimia ollaan toteuttamassa; toteaa, että kertomus esitettiin vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tammikuussa 2017;

Talousarvio- ja varainhallinto

10.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2015 lopulliseen talousarvioon sisältyi 467 901 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 586 080 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli sata prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 99 prosenttia; panee kuitenkin merkille, että vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon sisältyneiden maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 49 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 82 prosenttia;

11.  toteaa, että maksusitoumusmäärärahoihin käytettävissä olleista 467 900 000 eurosta 52 prosenttia toteutettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella ja loput 48 prosenttia kokonaissitoumusten perusteella; huomauttaa, että yksittäisen sitoumuksen alun perin suunniteltua alhaisempi tuloksellisuus johtuu pääasiassa siitä, että ITER-organisaation pyytämän käteissuorituksen määrä laski, Japanin pyytämän käteissuorituksen määrä laski ja muun muassa kaukokäsittelyn, diagnostiikan ja plasmatekniikan alojen sopimuksia lykättiin;

12.  panee merkille, että talousarvion toteuttamista tasapainotettiin kokonaissitoumuksilla vuoden 2015 työohjelman viimeisen muutoksen mukaisesti vuonna 2016 päätökseen saatettavissa meneillään olevissa hankintamenettelyissä, jotka koskivat pääasiassa kiinteistöjä (tärkeimpiä rakennuksia koskevien sopimusten muutokset tai sopimusvaihtoehdot) sekä tyhjiökammiota (pääkammiota koskevan hankintamenettelyn loppuun saattaminen);

13.  on tietoinen siitä, että vuoden 2015 talousarvion täysimääräisen toteuttamisen vuoksi peruuntuneiden määrärahojen taso jäi vuonna 2015 erittäin alhaiseksi eli sen osuus talousarviosta oli alle 0,1 prosenttia; panee merkille, että peruuntuneiden määrärahojen 925 783 euron kokonaismäärä, joka vastaa avoimia hallinnollisia sitoumuksia, joiden osalta ei suoritettu maksuja vuonna 2015, siirrettiin vuodelta 2014;

14.  panee merkille, että varainhoitovuoden 2015 toteutunut saldo oli 1 070 000 euroa; panee merkille, että joitakin sekalaisia tuloja, kuten myöhässä maksettua Kreikan vuoden 2014 osakkuuteen liittyvää rahoitusosuutta ja Espanjan maksun viivästymisestä aiheutuvia korkotuloja, ei ollut budjetoitu;

15.  toteaa, että vuonna 2015 yhteisyritys käsitteli 4 200 maksutapahtumaa (lukuun ottamatta palkkoja), mikä merkitsee hienoista kolmen prosentin laskua vuoteen 2014 verrattuna; toteaa lisäksi, että näistä maksutapahtumista 1 500 maksussa oli kyse laskujen maksamisesta; ottaa huomioon, että laskujen maksamiseen keskimäärin kulunut aika on lyhentynyt noin seitsemän päivää niihin liittyvien taloushallinnon prosessien optimoinnin ansiosta; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2014 toteutettu maksujen sähköinen työnkulku on tehostanut toimintaa huomattavasti;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian ja vuosien 2015–2017 toimintasuunnitelman, josta käy ilmi yhteisyrityksen toimintaympäristö eli se, että sen vastuulla on hallinnoida suurta määrää julkisen talouden varoja, ja jossa selitetään, miten niihin liittyviä petosmekanismeja ehkäistään ja havaitaan; ottaa huomioon, että erityisiksi tavoitteiksi asetettiin muun muassa etiikasta ja OLAFista vastaavan toimihenkilön nimittäminen ja tietoisuuden lisääminen;

17.  panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi vuonna 2015 päätöksen väärinkäytösten paljastamista koskevista säännöistä sekä tarkistuksen eturistiriidoista vuonna 2013 annettuihin sääntöihin, joita sovelletaan sen elimiin ja komiteoihin;

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

18.  ottaa huomioon sen, että yhteisyritys hyväksyi henkilöstösääntöjen soveltamissääntöjä; pitää valitettavana, että tietyt henkilöstösääntöjen soveltamissäännöt ovat vielä hyväksymättä;

19.  panee kuitenkin merkille, että yksi keskeisistä haasteista on yhä yhteisyrityksen henkilöstön uudelleenjärjestely ensisijaisille aloille, ja kannustaa pääjohtajaa jatkamaan yhteisyrityksen ja ITER-organisaation resurssien optimointiin tähtääviä toimiaan;

Sisäinen valvonta

20.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan useilla valvontajärjestelmien osa-alueilla edistyminen on ollut merkittävää ja että rakennusvaiheen lopullisia kustannuksia koskevan arvion laskentaa pidettiin suurena saavutuksena;

21.  toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi yleisen valvonta- ja seurantastrategian, jonka päätavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus pääjohtajalle ja ulkopuolisille sidosryhmille yhteisyrityksen sisäisen valvonnan järjestelmien tuloksellisuudesta;

22.  toteaa, että yhteisyritys on kehittänyt sopimusten seurantaan välineen (asiakirjojen vaihtoon tavarantoimittajien kanssa tarkoitettu portaali), joka on merkittävä välitavoitteiden ja hankkeen yleisen edistymisen seurannan väline; toteaa myös, että yhteisyritys alkoi kehittää sopimusten poikkeamien ja muutosten seurantaan välinettä, jonka avulla voidaan hallinnoida kaikkia sopimuksiin tehtäviä muutoksia; kannustaa yhteisyritystä kehittämään kyseisiä järjestelmiä edelleen ja hyödyntämään täysimääräisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia;

23.  panee merkille, että vuonna 2015 yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen yksikkö sai valmiiksi kaksi toimeksiantoa ja toteutti kolme seurantatoimeksiantoa; edellyttää, että yhteisyritys tiedottaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimeksiantojen yhteydessä annetuista suosituksista ja niiden toteuttamisessa saavutetusta edistyksestä; toteaa lisäksi, että komission sisäinen tarkastus otti huomioon yhteisyrityksen hankinnoissa saavuttaman edistyksen ja teki sen johtopäätöksen, että seitsemän vuonna 2014 esitetyistä yhdeksästä tarkastussuosituksesta oli pantu täytäntöön riittävän hyvin;

24.  toteaa, että yhteisyritys parantaa jatkuvasti sisäistä valvontaansa keskittämällä resursseja ensimmäisen plasmahankkeen välitavoitteiden edellyttämiin ITER-suoritteisiin pysyen samalla talousarvion enimmäismäärän rajoissa vuoteen 2020 asti; panee merkille, että yhteisyrityksen omavastuullisuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevaa rakennetta parannettiin edelleen lokakuussa 2016 perustamalla uusi osasto, joka keskittyy kaupallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin; pyytää yhteisyritystä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden organisaatiomuutosten ansiosta aikaansaaduista tuloksista;

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

25.  panee merkille, että vuonna 2015 käynnistettiin yhteensä 73 operatiivista hankintamenettelyä ja tehtiin 79 hankintasopimusta, joiden arvo oli noin 326 000 000 euroa; panee lisäksi merkille, että kyseisten operatiivisten suurhankintojen kohdalla tehdyt ja allekirjoitetut sopimukset koskivat kiinteistöjä ja kaukokäsittelyä mutta merkittäviä hankintasopimuksia tehtiin myös magneeteista ja neutraalisuihkusta;

26.  ottaa huomioon, että yli 1 000 000 euron hankintasopimusten tekoon keskimäärin menevä aika, joka vuonna 2014 oli 240 päivää, lyheni 140 päivään vuonna 2015 mutta sitä pitäisi edelleen lyhentää 100 päivään; huomauttaa, että alle 1 000 000 euron hankintasopimusten ja avustusten kohdalla keskimääräistä sopimukseen tekoon menevää aikaa ilmentävät luvut vastasivat vuoden 2014 lukuja;

27.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen neuvottelumenettelyjen osuus vuonna 2015 käynnistetyistä operatiivisista tarjouskilpailumenettelyistä oli 45 prosenttia (kun se oli 58 prosenttia vuonna 2014); on vakuuttunut siitä, että vaikka yhteisyritys vähensi vuonna 2015 neuvottelumenettelyjen prosenttiosuutta, sen on edelleen pyrittävä lisäämään operatiivisten hankintamenettelyjensä kilpailukykyä aina kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista; toteaa, että kilpailu on erittäin vähäistä tiettyjen varsin erityislaatuisten toimitusten kohdalla, joten neuvottelumenettelyt ovat usein sopivin hankintamenetelmä varsinkin kun riskinä on, että avoimessa tarjouskilpailussa sopimus tehdään kokemattoman ja täten epärealistisen taloudellisen toimijan kanssa; kehottaa yhteisyritystä raportoimaan mahdollisuuksien mukaan toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut lisätäkseen operatiivisten hankintamenettelyjensä kilpailukykyä;

28.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa pannaan merkille hankintamenettelyjen merkittävä edistyminen mutta tuodaan myös esiin useita puutteita, joita ovat muun muassa arvioitua korkeammat kustannukset kahden hankkeen päättämisvaiheessa ja yhden hankintamenettelyn viivästyminen; kehottaa yhteisyritystä edistymään neuvotteluissa ITER-organisaation kanssa, jotta varojen jako ja hankintajärjestelyt vastaisivat paremmin toisiaan;

Säädöskehys

29.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto muutti lopulta joulukuussa 2015 varainhoitoasetustaan ja soveltamissääntöjään, jotta ne vastaisivat unionin uutta rahoituskehystä, ja nämä säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2016; painottaa, että komissio antoi puoltavan lausunnon muutoksista, jotka yhteisyritys oli sisällyttänyt varainhoitoa koskeviin säännöksiinsä, mutta pyysi yhteisyritystä harkitsemaan, voisiko se tarkentaa niitä soveltamissääntöjensä säännöksiä, jotka liittyvät tiettyihin poikkeamiin uudesta unionin rahoituskehyksestä; toteaa, että yhteisyrityksen vastauksen mukaan se suunnitteli sisällyttävänsä kyseiset säännökset soveltamissääntöihinsä vuoden 2016 loppuun mennessä; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä;

30.  toteaa, että yhteisyritys tarkisti työmenettelyjään ja -prosessejaan, joihin sen uusi varainhoitoasetus ja soveltamissäännöt sekä sen uudet hankintaa ja avustuksia koskevat säännöt vaikuttivat; panee yhteisyrityksen vastauksen perusteella tyytyväisenä merkille, että uudet vaatimukset on otettu huomioon yhteisyrityksen työmenettelyissä (kuten toimintaperiaatteissa, prosesseissa ja menettelyissä);

Teollis- ja tekijänoikeudet ja teollisuuspolitiikka

31.  panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi vuonna 2016 yhtenäisen henkistä omaisuutta koskevan asiakirjan; toteaa lisäksi, että yhteisyritys virallisti asiakirjan käytön sisällyttämällä sen nimenomaisena vaiheena kaikkiin uusiin hankintamenettelyjen prosesseihin;

Isäntävaltiosopimus

32.  toteaa tyytyväisenä, että yhteisyrityksen pääjohtaja uusi toukokuussa 2016 saatuaan hallintoneuvostolta hyväksynnän Espanjan kuningaskunnan kanssa tehdyn pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, joka koskee nykyisten tilojen lisäksi 1 000 neliömetrin laajennusta toimistotiloihin; panee lisäksi merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi yhteisyritykselle osoitettujen toimistotilojen kunnostamista koskevat suunnitelmat.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö