Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2194(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0108/2017

Ingivna texter :

A8-0108/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.62

Antagna texter :

P8_TA(2017)0193

Antagna texter
PDF 185kWORD 48k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(4), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 33.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(4), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 33.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 (2016/2194(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2017), och av följande skäl:

A.  Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år genom rådets beslut 2007/198 Euratom.

B.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrädd av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och tredjeländer som har ingått ett samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.  Syftet med det gemensamma företaget är att förmedla unionens bidrag till ITER-projektet för internationell fusionsenergi, att genomföra strategin med bredare inriktning mellan Euratom och Japan, och att förbereda byggandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål (DEMO).

D.  Det gemensamma företaget inledde sin självständiga verksamhet i mars 2008.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2015 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2015 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten i sin rapport återigen understryker att komplexiteten i ITERS verksamhet gör att det finns en väsentlig risk att det gemensamma företagets bidrag till byggfasen kan öka, men konstaterar även att det har gjorts avgörande framsteg inom en rad olika områden som påverkar hela projektets ledningsstruktur.

4.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget ansvarar för förvaltningen av unionens bidrag till ITER-projektet och att budgettaket på 6 600 000 000 EUR fram till 2020 inte får överskridas. Parlamentet betonar dessutom att ITER-projektets huvudutmaning består i att säkerställa att den realistiska tidsramen och budgeten hålls samt att eventuella avvikelser eller problem upptäcks så tidigt som möjligt. Parlamentet noteraratt revisionsrätten i sin rapport i avsnittet om sakfrågor åter framhåller att budgettaket på 6 600 000 000 EUR, vilket var dubbelt så mycket som de ursprungliga budgeterade kostnaderna för byggfasen 2010, inte omfattade oförutsedda kostnader. Parlamentet anser därför att det är ett steg i rätt riktning att den senaste uppskattningen av det gemensamma företagets bidrag under 2015 är en mer komplett siffra. De förändringar som nyligen har genomförts och som fortsätter att införas är avgörande för att projektet ska fortsätta vara framgångsrikt.

5.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över det faktum att revisionsrätten i sin rapport framhåller att det gemensamma företaget under 2015 gjorde en omfattande beräkning av den uppskattade kostnaden för det gemensamma företagets bidrag till projektets byggfas vid dess slutförande, vilken resulterade i en förväntad kostnadsökning på ungefär 2 375 000 000 EUR vilket motsvarar en ökning på 35 % över det belopp rådet godkände 2010. Parlamentet noterar att detta belopp är större än ökningen som rapporterades av det gemensamma företaget i november 2014, men konstaterar att detta beror på att den nya beräkningen var bredare för att omfatta hela byggfasen och inte endast de uppskattade kostnadsavvikelserna för tilldelade kontrakt. Parlamentet välkomnar det gemensamma företagets ansträngningar att tillhandahålla mer kompletta och realistiska konstadsberäkningar.

6.  Europaparlamentet poängterar att revisionsrätten i sin rapport hänvisar till en handlingsplan för 2015 som det gemensamma företagets styrelse godkände i linje med handlingsplanen för ITER för att möta de utmaningar som projektets komplexitet medför. Parlamentet noterar att ITERS råd slutligen, vid mötet i juni 2016, antog ad referendum ett nytt tidsschema och resurser för ITER-projektet (en ny referensnivå tillsammans med en stegvis process för att producera det första plasmat) som ansågs realistiska, och fastställde viktiga milstolpar för 2016–2017 samt målet att producera det första plasmat 2025. Parlamentet noterar dessutom att ITERS råd i november 2016 antog ad referendum det fullständiga tidsschemat fram till produktionen av det första plasmat 2025 och operation deuterium–tritium 2035. Parlamentet noterar dock att den nya referensnivån fortfarande måste antas av Europeiska unionens råd.

7.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen lägger fram ett meddelande om ITER-projektet så snart som möjligt, då detta är nödvändigt för att säkerställa transparensen för hela projektet och fastställa vägen framåt.

8.  Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företagets nya direktör utsågs i januari 2016 och redan har genomfört ett flertal nödvändiga och viktiga förändringar. Parlamentet noterar att direktören lade fram 21 nya åtgärder, utöver åtgärderna i 2015 års handlingsplan. Parlamentet noterar de nya åtgärdernas höga ambitionsnivå, som inte bara syftar till budget- och tidsmässiga förbättringar utan även omfattande framsteg på en rad olika områden som rör ITER-projektets resultat, däribland ledning och kommunikation, professionalisering av processer samt utbildning och professionell utveckling för personalen.

9.  Europaparlamentet noterar att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, under förfarandet för beviljande av den uppskjutna ansvarsfriheten 2014, uppmanade det gemensamma företagets direktör att lägga fram en detaljerad lägesrapport om alla huvudåtgärder som skulle bekräfta att projektet går i rätt riktning samt att alla åtgärder genomförs. Parlamentet bekräftar att rapporten presenterades för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i januari 2017.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

10.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2015 som fanns tillgänglig för genomförandet innehöll åtagandebemyndiganden på 467 901 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 586 080 000 EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 100 respektive 99 %. Parlamentet noterar dock att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena i förhållande till den ursprungliga budgeten för 2015 var 49 % respektive 82 %.

11.  Europaparlamentet noterar att av de 467 900 000 EUR i åtagandebemyndiganden som fanns tillgängliga, genomfördes 52 % via direkta enskilda åtaganden och de återstående 48 % via övergripande åtaganden. Parlamentet påpekar att resultaten för enskilda åtaganden blev lägre än vad som ursprungligen planerats på grund av en minskning av det kontantbidrag som ITER-organisationen begärde, en minskning av det kontantbidrag som Japan begärde samt uppskjutningar av kontrakt inom områden som automatisk hantering, diagnostik och plasmateknik.

12.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av budgeten balanserades med globala åtaganden i enlighet med den senaste ändringen av 2015 års arbetsprogram för pågående upphandlingar som skulle slutföras 2016, av vilka de viktigaste områdena var byggnader (ändringar eller förslag i de viktigaste byggnadskontrakten) och ett vakuumkärl (för att slutföra upphandlingen för huvudkärlet).

13.  Europaparlamentet konstaterar att det fullständiga genomförandet av 2015 års budget innebar att väldigt få bemyndiganden, motsvarande mindre än 0,1 % av budgeten, förföll 2015. Parlamentet konstaterar att det totala antalet förfallna anslag, som uppgick till 925 783 EUR, motsvarade de belopp som inte betalades under 2015 för öppna administrativa åtaganden som överfördes från 2014.

14.  Europaparlamentet noterar att balansen för budgetutfallet för budgetåret 2015 uppgick till 1 070 000 EUR. Parlamentet noterar att en del övriga intäkter inte budgeterades, såsom sena inbetalningar för Greklands medlemsavgift 2014 och dröjsmålsränta på grund av sena betalningar från Spanien.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2015 behandlade 4 200 betalningstransaktioner (med undantag för löner) vilket visar på en svag minskning på 3 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar dessutom att 1 500 av dessa betalningar motsvarade betalningar av fakturor där den genomsnittliga tiden för att betala fakturor har minskat med ca sju dagar som ett resultat av de ansträngningar som gjordes för att optimera de därtill kopplade finansiella processerna. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att genomförandet av det elektroniska arbetsflödet för betalningar tidigare år har visat på en avsevärd effektivisering.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse antog en antibedrägeristrategi samt en handlingsplan för 2015–2017 som förklarar den kontext i vilken det gemensamma företaget verkar, t.ex. ansvaret för förvaltningen av en stor offentlig budget samt förebyggande och uppspårning av bedrägerimekanismer. Parlamentet noterar att särskilda mål fastställdes, såsom utnämningen av en ansvarig för etikfrågor och kontakterna med Olaf samt att öka medvetenheten.

17.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2015 antog ett beslut om bestämmelser om visselblåsning och om revisionen av de regler avseende intressekonflikter från 2013 som gäller för dess organ och kommittéer.

Urval och rekrytering

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget antog bestämmelser om tillämpningen av tjänsteföreskrifterna. Tyvärr har dock vissa specifika regler för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna ännu inte antagits.

19.  Europaparlamentet noterar dock att en av de viktigaste utmaningarna fortfarande är omplaceringen av det gemensamma företagets personal till högprioriterade områden, och uppmuntrar direktören att fortsätta sina ansträngningar för att optimera resurserna mellan det gemensamma företaget och ITER-organisationen.

Internkontroll

20.  Europaparlamentet konstaterar att det utifrån revisionsrättens rapport har gjorts väsentliga framsteg inom ett flertal områden när det gäller övervaknings- och kontrollsystemen, och beräkningen av den uppskattade kostnaden vid slutförandet av byggfasen ansågs vara ett stort framsteg.

21.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse antog en övergripande kontroll- och övervakningsstrategi med huvudmålet att ge direktören och externa berörda parter rimlig säkerhet om att det gemensamma företagets interna kontrollsystem fungerar.

22.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har utvecklat ett spårverktyg för kontrakt (en portal för att utbyta dokumentation med leverantörer), vilket är ett viktigt verktyg för övervakningen av milstolpar och övergripande projektframsteg. Parlamentet observerar även att det gemensamma företaget har påbörjat en utveckling av en avvikelse- och ändringsfunktion i spårverktyget för kontrakt som för det möjligt att hantera alla ändringar som görs i kontrakt. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att fortsätta att utveckla och att fullt ut utnyttja de möjligheter som dessa system ger.

23.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevision slutförde två åtaganden och genomförde tre uppföljningar under 2015. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om rekommendationerna och om vilka framsteg som gjorts i samband med dessa åtaganden. Parlamentet noterar även att kommissionens tjänst för internrevision bekräftade de framsteg som det gemensamma företaget har gjort när det gäller upphandlingar, och konstaterade att sju av nio revisionsrekommendationer från 2014 hade genomförts på ett lämpligt sätt.

24.  Europaparlamentet konstaterar det faktum att det gemensamma företaget fortlöpande förbättrar sin interna kontroll genom att satsa resurser på det resultat som krävs från ITER för att det första plasmat ska kunna produceras samtidigt som man håller sig inom ramarna för budgeten fram till 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets ansvarsstruktur förbättrades ytterligare i oktober 2016 genom att nya avdelningar för kommersiella och finansiella frågor upprättades. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten rapportera om de framsteg som görs till följd av förändringarna i organisationen.

Upphandling för operativa ändamål och bidrag

25.  Europaparlamentet noterar att det under 2015 inleddes totalt 73 operativa upphandlingsförfaranden och 79 upphandlingskontrakt undertecknades till ett värde på 326 000 000 EUR. Parlamentet noterar även att dessa större upphandlingar för operativa ändamål beviljades och undertecknades inom områdena byggnader och fjärrhantering, men viktiga upphandlingar undertecknades även med anknytning till magneter och neutralstrålar.

26.  Europaparlamentet konstaterar att den genomsnittliga tiden för att avsluta upphandlingar över 1 000 000 EUR minskade från 240 dagar under 2014 till 140 dagar under 2015, men bör minskas ytterligare till 100 dagar. Parlamentet framhåller att den genomsnittliga tiden för att avsluta upphandlingar under 1 000 000 EUR och bidrag fortsatte att vara densamma som 2014.

27.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets förhandlade förfaranden utgjorde 45 % av upphandlingarna för operativa ändamål som inleddes 2015 (jämfört med 58 % under 2014). Även om det gemensamma företaget minskade procentandelen förhandlade förfaranden under 2015 anser parlamentet att det krävs ansträngningar för att göra dess operativa upphandlingsförfaranden mer konkurrenskraftiga där det är möjligt och lämpligt. Parlamentet konstaterar att förhandlade förfarande i de flesta fall är den lämpligaste upphandlingsmetoden på grund av den mycket låga konkurrensen för vissa mycket specifika leveranser, särskilt då det finns en risk för att ett öppet förfarande leder till att kontraktet beviljas en oerfaren och därför orealistisk ekonomisk aktör. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att rapportera om vilka åtgärder som man vidtar för att göra sina operativa upphandlingsförfaranden mer konkurrenskraftiga, där så är möjligt.

28.  Europaparlamentet betonar det faktum att revisionsrätten i sin rapport noterar viktiga framsteg när det gäller upphandlingsförfarandena, men framhåller även flera svaga punkter såsom högre värde för uppskattade kostnader vid slutförandet av två projekt eller en försening i ett upphandlingsförfarande. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att komma vidare i förhandlingarna med ITER-organisationen när det gäller en bättre anpassning av kreditgivningen för upphandlingsarrangemang.

Rättslig ram

29.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport observerar att det gemensamma företagets styrelse slutligen ändrade sina finansiella bestämmelser och genomföranderegler i december 2015 för att anpassa dem till unionens nya budgetram och att dessa regler trädde i kraft den 1 januari 2016. Parlamentet betonar att kommissionen avgav ett positivt yttrande om ändringarna som det gemensamma företaget gjorde i sina finansiella bestämmelser, men uppmanade det gemensamma företaget att överväga att fortsätta utveckla vissa bestämmelser om särskilda avvikelser från unionens nya budgetram. Parlamentet noterar utifrån det gemensamma företagets svar att man planerade att införa sådana bestämmelser i genomföranderegler före slutet av 2016. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur det går med genomförandet.

30.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget reviderade de arbetsförfaranden och arbetsprocedurer som påverkades av de nya finansiella reglerna och genomförandereglerna samt de nya upphandlings- och bidragsreglerna. Parlamentet noterar med tillfredsställelse utifrån det gemensamma företaget svar att de nya kraven införlivades i arbetsprocedurerna (policyer, procedurer, förfaranden osv.).

Immateriell äganderätt och näringslivspolicy

31.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget antog det gemensamma dokumentet för immateriella rättigheter 2016. Parlamentet noterar även att det gemensamma företaget formaliserade användningen av detta dokument genom att införliva det som en explicit del i alla nya rutiner för upphandlingsförfaranden.

Värdstatsavtal

32.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det gemensamma företagets direktör efter ledningens godkännande undertecknade ett förnyat långsiktigt hyresavtal med Spanien för sina kontor i maj 2016, vilket även omfattade en utvidgning av det befintliga kontorsutrymmet med 1 000 m2. Parlamentet noterar även att ledningen godtog planerna på att renovera det gemensamma företagets kontorsutrymmen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy