Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2195(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0096/2017

Indgivne tekster :

A8-0096/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.63

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0194

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 52k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0096/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 68.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0096/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 473 af 16.12.2016, s. 68.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0096/2017),

A.  der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at modernisere trafikstyringen i Europa;

B.  der henviser til, at SESAR 2-programmet, som følge af vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014, forlængede fællesforetagendets levetid med perioden frem til den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at SESAR-projekterne er opdelt i en "definitionsfase" (2004-2007) ledet af Eurocontrol, en første "udviklingsfase" (2008-2016) finansieret via programmeringsperioden 2008-2013 og forvaltet af fællesforetagendet og en "implementeringsfase" (2014-2020), der gennemføres parallelt med "udviklingsfasen"; der henviser til, at det forventes, at implementeringsfasen skal ledes af industrien og andre interesserede parter for så vidt angår produktion i stor målestok og gennemførelse af den nye lufttrafikstyringsinfrastruktur;

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i 2007;

E.  der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

F.  der henviser til, at budgettet for SESAR-projektets udviklingsfase 2008-2015 er på 2 100 000 000 EUR, som skal betales med lige store bidrag fra Unionen, Eurocontrol og de deltagende offentlige og private partnere, og at Unionens budget for etablerings- og ibrugtagningsfasen for SESAR 2-programmet 2014-2024, som finansieres via "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation" ("Horisont 2020"), desuden er på 585 000 000 EUR; der henviser til, at med de nye medlemskabsaftaler under Horisont 2020 forventes Eurocontrols bidrag at være på ca. 500 000 000 EUR, og bidraget fra de andre partnere fra luftfartsindustrien forventes at være på ca. 720 700 000 EUR;

G.  der henviser til, at fællesforetagendet skal have særskilte regnskaber for det første program (2007-2016 under det syvende rammeprogram/TEN-T-finansiering (SESAR 1)) og det andet program (2014-2024 under Horisont 2020-finansiering (SESAR 2)) (tilsammen "SESAR 2020");

Generelt

1.  noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning giver fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  noterer sig, at omstillingen af fællesforetagendet og SESAR-udviklingsprogrammet ved afslutningen af SESAR 1 var planlagt til at være afsluttet inden for 2015, men forsknings- og innovationsaktiviteter indenfor området lufttrafikstyring (ATM) fortsatte efter den oprindelige finansielle ramme for 2007-2013, dvs. under den finansielle ramme for 2014-2020 inden for rammerne af Horisont 2020; noterer sig overgangen til SESAR 2-programmet og lanceringen og gennemførelsen af sonderende forskning og industrielle forsknings- og innovationsprojekter inden for rammerne af SESAR 2020;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  erkender, at 2015 var det første år med reel omstilling fra SESAR 1 (der finansieres over det syvende rammeprogram og TEN-T) til SESAR 2 (der finansieres over Horisont 2020), idet tilskudsaftaler inden for rammerne af Horisont 2020 og de bilaterale aftaler med Eurocontrol og luftfartsindustrien ikke var afsluttet ved udgangen af 2015;

4.  bemærker, at i henhold til beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning indeholdt det endelige budget for SESAR 1 for regnskabsåret 2015 30 229 774 EUR i forpligtelsesbevillinger og 126 733 842 EUR i betalingsbevillinger, og bemærker endvidere, at det endelige budget for SESAR 2020 for regnskabsåret 2015 indeholdt 51 470 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 10 300 000 EUR i betalingsbevillinger;

5.  bemærker, at i henhold til Revisionsrettens beretning låudnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne på henholdsvis 100 % og 82,3 %; fremhæver på baggrund af fællesforetagendets svar, at betalingsbevillingerne på 82,3 % skyldtes en forsinkelse på to måneder for den første Horisont 2020, og det lå uden for fællesforetagendets kontrol; noterer sig, at de tilknyttede uudnyttede betalingsbevillinger for 2015 blev genindført i deres helhed i budgettet for 2016;

6.  bemærker, at ud af de samlede operationelle forpligtelser, der blev indgået i 2015 (74 500 000 EUR), var 29 % individuelle forpligtelser baseret på afsluttede procedurer for tildeling af tilskud og kontrakter, og at de resterende 71 % var samlede forpligtelser, for hvilke udbudsproceduren ikke var afsluttet; bemærker, at det store omfang af samlede forpligtelser i 2015 skyldes, at de første indkaldelser af forslag under Horisont 2020 for så vidt angår tilskud på i alt 51 470 000 EUR blev iværksat i andet halvår af 2015, og de tilhørende aftaler blev underskrevet i 2016;

7.  bemærker, at 257 omkostningsopgørelser blev kontrolleret som led i revisionen for 2015, der repræsenterede alle 15 medlemmer og beløb sig til 61 000 000 EUR eller 11 % af de samlede anmeldte omkostninger på 560 800 000 EUR med en restfejlfrekvens på 0,70 %;

Overførsel

8.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2015 foretog to budgetoverførsler til et samlet beløb på 79 500 EUR; konstaterer, at niveauet og arten af overførsler i 2015 holdt sig inden for de finansielle regler, der er fastlagt i artikel 26, stk. 1, i fællesforetagendets finansielle bestemmelser;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.  noterer sig. at i henhold til Revisionsrettens beretning fastsatte driftsbudgettet for 2015 en stillingsfortegnelse med 39 midlertidigt ansatte og tre udsendte nationale eksperter, hvilket i alt svarer til 42 stillinger, hvoraf 41 var besat ved udgangen af 2015;

10.  påpeger, at fællesforetagendet iværksatte 13 indkøbsprocedurer til en anslået værdi af 76 700 000 EUR i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle bestemmelser for at sikre fair konkurrence mellem leverandører og den mest effektive udnyttelse af fællesforetagendets midler; noterer sig endvidere, at fællesforetagendet underskrev 28 kontrakter, heraf 20 specifikke kontrakter under rammekontrakter og 8 kontrakter som følge af de indkøbsprocedurer, der blev indledt i 2014 eller i 2015;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  noterer sig, at bestyrelsen i løbet af 2015 vedtog strategien til bekæmpelse af svig, som tager hensyn til de prioriteter, som Kommissionen har fastsat inden for rammerne af den fælles tilgang til Unionens decentrale agenturer, beskriver fremgangsmåden for fællesforetagendet på dette område og fastsætter mål for den administrerende direktør og bestyrelsen i kampen mod svig i løbet af de næste to til tre år;

12.  glæder sig over, at fællesforetagendet i 2015 vedtog en tilgang med mange facetter for effektivt at kontrollere, håndtere og mindske risici, og at det har verifikationsmekanismer med henblik på at muliggøre korrekt forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, og forventer, at Parlamentet, Rådet og offentligheden vil blive orienteret hvert år om resultaterne af disse foranstaltninger og enhver opfølgning af dem;

13.  noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning udstedte Kommissionen i juli 2015 retningslinjer for fællesforetagender vedrørende regler om interessekonflikter, herunder en fælles model for erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at afspejle disse retningslinjer i sine procedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om færdiggørelsen af de førnævnte erklæringer;

Intern kontrol

14.  bemærker, at iværksættelsen af SESAR 2020 havde en indvirkning på det interne kontrolsystem, hvilket kræver en anden tilgang, og at der fortsat skal indføres nye processer, der skal gennemføres under Horisont 2020; bemærker, at programmet og forvaltningen af finansieringen af SESAR 2020 i 2015 blev omfattet af regler og principper for Horisont 2020, hvilket kræver en række ændringer af fællesforetagendets administrative og operationelle struktur og miljø;

Intern revision

15.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af den operationelle forvaltning og en ajourføring af masterplanen i oktober 2015; bemærker, at IAS fremsatte ni anbefalinger, hvoraf en var markeret som "meget vigtig" og seks markeret som "vigtige"; bemærker med tilfredshed, at en meget vigtig anbefaling og fem af de seks vigtige anbefalinger er blevet gennemført; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af de resterende udestående anbefalinger;

16.  anerkender, at IAS' revision af masterplanen resulterede i tre vigtige anbefalinger, som fællesforetagendet oprettede en detaljeret handlingsplan for at gennemføre; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort med handlingsplanen;

Indkaldelser af forslag

17.  bemærker, at der i forbindelse med finansieringen under Horisont 2020 blev iværksat tre indkaldelser af forslag i 2015, omfattende to typer foranstaltninger: Disse foranstaltninger var primært forsknings- og innovationsaktiviteter, men omfattede også innovationsaktioner; konstaterer, at der i forbindelse med indkaldelserne blev forelagt 28 emner, og at de forslag, der blev modtaget, blev evalueret på grundlag af gennemførelsens kvalitet, virkning og effektivitet; konstaterer, at den tredje indkaldelse vedrørte ansøgninger om endeligt medlemskab;

18.  noterer sig, at fællesforetagendet vedtog SESAR 2020's flerårige arbejdsprogram i overensstemmelse med prioriteringerne i den ajourførte europæiske ATM-masterplan, der fungerer som det "samlede arbejdsprogram for fællesforetagendet" og nærmere beskriver de forskellige operationelle, tekniske og horisontale aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre SESAR 2020;

Andre spørgsmål

19.  bemærker, at bestyrelsen i december 2015 vedtog ATM-masterplanen (2015-udgaven) for både udviklingen og ibrugtagningen af SESAR; glæder sig over udviklingen af SESAR's vision 2035+, hvori der fastsættes tilstræbte resultatmål og foreløbige forretningsvisioner;

20.  glæder sig over den vellykkede gennemførelse af det arbejde, der blev bestilt af Kommissionen vedrørende definitionsfasen for fjernstyrede flysystemer (RPAS); understreger betydningen af en foreløbig aftale med luftfartsindustrien i bred forstand om sikker integration af droner i det civile luftrum; bemærker også, at en "undersøgelse af udsigterne for droner", som skal danne grundlag for en korrekt dækning af RPAS-aktiviteterne i ATM-masterplanen, blev iværksat i december 2015;

21.  noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2015: 54 % operationelle, 44 % administrative og 2 % neutrale stillinger;

22.  fremhæver fællesforetagendets afgørende rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet, som er et søjleprojekt for det fælles europæiske luftrum;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik