Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2195(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0096/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0096/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.63

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0194

Hyväksytyt tekstit
PDF 178kWORD 44k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(4) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0096/2017),

1.  myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(4) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0096/2017),

1.  hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0096/2017),

A.  ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (Single European Sky Air Traffic Management Research), jolla pyritään nykyaikaistamaan Euroopan liikenteen hallintaa;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 721/2014 hyväksymisen ansiosta yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin SESAR 2 -ohjelmalla 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että SESAR-hankkeet jakautuvat Eurocontrolin johdolla toteutettavaan ”määrittelyvaiheeseen” (2004–2007), yhteisyrityksen hallinnoimaan ensimmäiseen ”kehitysvaiheeseen” (2008–2016), jota rahoitetaan ohjelmakauden 2008–2013 puitteissa, ja ”käyttöönottovaiheeseen” (2014–2020), jota toteutetaan rinnakkain ”kehitysvaiheen” kanssa; ottaa huomioon, että käyttöönottovaihe on tarkoitus toteuttaa alan toimijoiden ja sidosryhmien johdolla ja että tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa laajalti uusi ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuuri;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa vuonna 2007;

E.  ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

F.  ottaa huomioon, että SESAR-hankkeen vuosien 2008–2015 kehitysvaiheen talousarvio on 2 100 000 000 euroa, josta unioni, Eurocontrol ja toimiin osallistuvat julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit vastaavat samansuuruisilla osuuksilla; ottaa myös huomioon, että unioni on osoittanut vuosina 2014–2024 toteutettavan SESAR 2 -ohjelman käyttöönottovaiheeseen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (jäljempänä ’Horisontti 2020’) rahoitusta 585 000 000 euroa; ottaa huomioon, että uusien Horisontti 2020 -osakassopimusten mukaisesti Eurocontrolin rahoitusosuuden odotetaan olevan noin 500 000 000 euroa ja muiden ilmailuteollisuusalan kumppaneiden noin 720 700 000 euroa;

G.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksellä on oltava erilliset tilit ensimmäiselle ohjelmalle (2007–2016, rahoitus seitsemännestä puiteohjelmasta / Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T) (SESAR 1)) ja toiselle ohjelmalle (2014–2024, rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta (SESAR 2)), jäljempänä yhdessä ’SESAR 2020’;

Yleistä

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  panee merkille yhteisyrityksen ja SESAR-kehitysohjelman siirtymävaiheen ja ottaa huomioon, että SESAR 1 -ohjelma oli määrä saada päätökseen vuoden 2015 aikana, mutta ilmaliikenteen hallinnan alan tutkimus- ja innovointitoimet jatkuivat suunniteltua kauemmin vuosien 2007–2013 rahoituskehykseltä vuosien 2014–2020 rahoituskehykselle Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä; panee merkille siirtymisen SESAR 2 -ohjelmaan sekä kartoittavan tutkimustoiminnan, teollisen tutkimuksen ja innovatiivisten hankkeiden käynnistämisen ja toteutuksen SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi, jolloin todella siirryttiin (seitsemännestä puiteohjelmasta ja TEN-T -ohjelmasta rahoitettavasta) SESAR 1 -ohjelmasta (Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavaan) SESAR 2 -ohjelmaan, koska Horisontti 2020 -avustussopimuksia sekä Eurocontrolin ja ilmailuteollisuuden välisiä kahdenvälisiä sopimuksia ei ollut vielä vuoden 2015 lopussa tehty;

4.  toteaa, että talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen mukaan SESAR 1 ‑ohjelman lopullisessa talousarviossa varainhoitovuodeksi 2015 oli maksusitoumusmäärärahoja 30 229 774 euroa ja maksumäärärahoja 126 733 842 euroa, ja panee lisäksi merkille, että SESAR 2020 -ohjelman lopullisessa talousarviossa varainhoitovuodeksi 2015 oli maksusitoumusmäärärahoja 51 470 000 euroa ja maksumäärärahoja 10 300 000 euroa;

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 82,3 prosenttia; korostaa yhteisyrityksen vastauksen perusteella, että maksumäärärahojen 82,3 prosentin käyttöaste johtui siitä, että ensimmäinen Horisontti 2020 -ohjelma oli kaksi kuukautta myöhässä eikä yhteisyritys voinut vaikuttaa tähän; panee merkille, että asiaankuuluvat käyttämättömät vuoden 2015 maksumäärärahat siirrettiin kokonaisuudessaan vuoden 2016 talousarvioon;

6.  panee merkille, että kaikista vuonna 2015 tehdyistä operatiivisista sitoumuksista (74 500 000 euroa) 29 prosenttia oli yksittäisiä sitoumuksia, jotka perustuivat avustusten myöntämistä ja sopimusten tekoa koskeviin päätökseen saatuihin menettelyihin, ja että jäljellä oleva 71 prosentin osa oli kokonaissitoumuksia, joita koskevaa sopimuksentekomenettelyä ei ollut saatettu päätökseen; toteaa, että kokonaissitoumusten suureen osuuteen vuonna 2015 oli syynä se, että Horisontti 2020 -puiteohjelman ensimmäiset ehdotuspyynnöt (avustuksista, joiden kokonaismäärä oli 51 470 000 euroa) käynnistettiin vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla ja asianomaiset sopimukset tehtiin vuonna 2016;

7.  panee merkille, että vuoden 2015 tarkastuksessa tarkastettiin myös 257 kuluilmoitusta, joiden kohteena olivat kaikki 15 osakasta ja joiden osuus oli 61 000 000 euroa eli 11 prosenttia ilmoitetuista 560 800 000 euron kokonaiskuluista, ja että jäännösvirhetaso oli 0,70 prosenttia;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.  panee merkille, että yhteisyritys teki vuonna 2015 kaksi määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 79 500 euroa; toteaa, että siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten 26 artiklan 1 kohdassa asetettujen varainhoitosäännösten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan varainhoitovuoden 2015 toimintatalousarvion henkilöstötaulukko sisälsi 39 väliaikaisen toimihenkilön ja kolme työkomennuksella olevan kansallisen asiantuntijan tointa eli yhteensä 42 tointa, joista 41 oli täytettynä vuoden 2015 lopussa:

10.  panee merkille, että yhteisyritys toteutti varainhoitoa koskevien säännöstensä mukaisesti 13 hankintamenettelyä, joiden arvo oli noin 76 700 000 euroa ja joiden tarkoituksena oli varmistaa tavarantoimittajien välisen kilpailun tasavertaisuus ja yhteisyrityksen varojen optimaalinen käyttö; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys teki 28 sopimusta, joista 20 oli puitesopimusten alaisia erityissopimuksia ja kahdeksan tehtiin vuosina 2014 tai 2015 käynnistettyjen hankintamenettelyjen tuloksena;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  panee merkille, että vuoden 2015 kuluessa hallintoneuvosto vahvisti yhteisyritykselle petostentorjuntastrategian, jossa otetaan huomioon painopisteet, jotka komissio asetti unionin erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan puitteissa, ja määritetään yhteisyrityksen lähestymistapa alalla ja asetetaan petostentorjuntatavoitteet pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle seuraavien 2–3 vuoden ajaksi;

12.  pitää myönteisenä sitä, että yhteisyritys hyväksyi vuonna 2015 monitahoisen lähestymistavan voidakseen tarkastella uudelleen, hallita ja lieventää riskejä tehokkaasti ja että sillä on käytettävissään varmennusmekanismit, jotka mahdollistavat eturistiriitojen asianmukaisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan, ja odottaa, että parlamentille, neuvostolle ja yleisölle annetaan vuosittain tietoa näiden toimenpiteiden tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista;

13.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio julkaisi heinäkuussa 2015 yhteisyrityksille ohjeita eturistiriitoja koskevista säännöistä sekä eturistiriidattomuudesta annettavan ilmoituksen yleismallin; kehottaa yhteisyritystä ottamaan ohjeet huomioon menettelyissään ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mainittujen ilmoitusten käyttöönotosta;

Sisäinen valvonta

14.  toteaa, että SESAR 2020 -ohjelman käynnistäminen on vaikuttanut sisäisen valvonnan järjestelmään edellyttäen erilaista lähestymistapaa ja että Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä on edelleen tarpeen ottaa käyttöön uusia prosesseja; panee merkille, että Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyviä asetuksia ja periaatteita alettiin soveltaa SESAR 2020 -ohjelman ja rahoituksen hallinnointiin vuoden 2015 aikana, mikä vaati joitakin muutoksia yhteisyrityksen hallinnolliseen ja operatiiviseen rakenteeseen ja toimintaympäristöön;

Sisäiset tarkastukset

15.  toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen osasto (sisäinen tarkastus) toimitti lokakuussa 2015 operatiivista hallintoa ja yleissuunnitelman päivitystä koskevan tarkastuksen; panee merkille, että sisäinen tarkastus esitti yhdeksän suositusta, joista yksi oli luokiteltu ”erittäin tärkeäksi” ja kuusi ”tärkeäksi”; panee tyytyväisenä merkille, että yksi erittäin tärkeä suositus ja viisi kuudesta tärkeästä suosituksesta on pantu täytäntöön; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien suositusten täytäntöönpanosta;

16.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen toimittaman yleissuunnitelmaa koskevan tarkastuksen yhteydessä esitettiin kolme merkittävää suositusta, joiden täytäntöönpanoa varten yhteisyritys on laatinut yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, miten se edistyy toimintasuunnitelman toteuttamisessa;

Ehdotuspyynnöt

17.  panee merkille, että vuonna 2015 käynnistettiin Horisontti 2020 -rahoituksella kolme ehdotuspyyntöä, jotka kattoivat kahdentyyppisiä toimia; toteaa, että kyse oli pääasiassa tutkimus- ja innovointitoimista, mutta myös innovointitoimista; toteaa, että ehdotuspyynnöissä oli 28 aihetta ja että vastaanotetut ehdotukset arvioitiin huippuosaamisen, vaikutuksen ja toteutuksen laadun sekä tehokkuuden perusteella; ottaa huomioon, että kolmas pyyntö koski lopullisia osakkuushakemuksia;

18.  panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi SESAR 2020 -hankkeelle monivuotisen toimintasuunnitelman päivitetyn eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman painopisteiden mukaisesti; ottaa huomioon, että toimintasuunnitelmaa käytetään yhteisyrityksen kokonaistoimintasuunnitelmana ja siinä luetellaan operatiiviset, tekniset ja monialaiset toimet, jotka on toteutettava SESAR 2020 -hankkeen yhteydessä;

Muut kysymykset

19.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 2015 ATM-yleissuunnitelman (eurooppalainen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelma, vuoden 2015 laitos), joka kattaa SESAR-hankkeen kehitys- ja käyttöönottovaiheen; on tyytyväinen siihen, että on laadittu SESAR 2035+ -visio, jossa asetetaan tulostavoitteet, joihin pyritään, sekä alustavat liiketoimintanäkymät;

20.  pitää myönteisenä, että komission tehtäväksi antama, kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmien (RPAS) määrittelyvaihetta koskeva työ toimitettiin onnistuneesti; pitää tärkeänä ilmailualan kanssa laajemmin tehtyä alustavaa sopimusta miehittämättömien ilma-alusten turvallisesta käytöstä siviili-ilmatilassa; panee myös merkille, että joulukuussa 2015 käynnistettiin niitä koskeva tutkimus ”Drones outlook study”, jonka on tarkoitus olla perusta RPAS-toimien asianmukaiselle sisällyttämiselle ATM-yleissuunnitelmaan;

21.  panee merkille vuonna 2015 toimitetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan 54 prosenttia toimista oli operatiivisia, 44 hallinnollisia ja 2 prosenttia neutraaleja;

22.  muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli SESAR-hankkeeseen, joka on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakivi, liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö