Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2195(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0096/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0096/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.63

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0194

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 53k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. (2016/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(4), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0096/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 473, 16.12.2016., str. 66.
(2) SL C 473, 16.12.2016., str. 68.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. (2016/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(4), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0096/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 473, 16.12.2016., str. 66.
(2) SL C 473, 16.12.2016., str. 68.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. (2016/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0096/2017),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Europi;

B.  budući da je, nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014, programom SESAR 2 razdoblje poslovanja Zajedničkog poduzeća produženo do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su projekti SESAR-a podijeljeni na „fazu definicije” (2004. – 2007.), koju nadzire Eurocontrol, prvu „fazu razvoja” (2008. – 2016.), koja se financira sredstvima iz programskog razdoblja 2008. – 2013. kojom upravlja Zajedničko poduzeće i „fazu uvođenja” (2014. – 2020.), koja se provodi usporedno s „fazom razvoja”; budući da se očekuje da će „fazu uvođenja” voditi industrija i dionici za proizvodnju na veliko i provedbu nove infrastrukture za upravljanje zračnim prometom;

D.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom 2007.;

E.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

F.  budući da proračun za fazu razvoja projekta SESAR za razdoblje 2008. – 2015. iznosi 2 100 000 000 EUR te u njemu jednakim udjelima sudjeluju Europska Unija, Eurocontrol te javni i privatni partneri uključeni u projekt, i nadalje da proračun Unije za fazu uvođenja programa SESAR 2 u razdoblju 2014. – 2024., financiranog u okviru okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020., iznosi 585 000 000 EUR; budući da se očekuje da će u sklopu novih ugovora o članstvu u okviru programa Obzor 2020. doprinos Eurocontrola iznositi otprilike 500 000 000 EUR, dok će doprinos drugih partnera iz sektora zrakoplovstva iznositi otprilike 720 700 000 EUR;

G.  budući da Zajedničko poduzeće mora voditi posebne račune za prvi program (2007. – 2016. u okviru financiranja Unije za Sedmi okvirni program/TEN-T (SESAR 1) i za drugi program (2014. – 2024. u okviru financiranja programa Obzor 2020. (SESAR 2) (zajedno „SESAR 2020.”);

Općenito

1.  na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2015. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  prima na znanje prelazak Zajedničkog poduzeća i razvojnog programa SESAR jer je zatvaranje programa SESAR 1 trebalo biti dovršeno u 2015., ali istraživanja i inovacije u području upravljanja zračnim prometom (ATM) nastavljeni su i nakon početnog financijskog okvira 2007. – 2013. u financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. u sklopu programa Obzor 2020.; prima na znanje prelazak na program SESAR 2 i pokretanje te izvođenje izviđajnog istraživanja i industrijskih projekata istraživanja i inovacija u okviru programa SESAR 2020.;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  uviđa da je 2015. godina bila prva godina pravog prijelaza s programa SESAR 1 (financiranog iz Sedmog okvirnog programa i TEN-T-a) na SESAR 2 (financiranog iz programa Obzor 2020.), s obzirom na to da ugovori o bespovratnim sredstvima u okviru Obzora 2020. i bilateralni sporazumi s Eurocontrolom i zrakoplovnom industrijom nisu bili sklopljeni krajem 2015.;

4.  iz Izvješća o upravljanju proračunom i financijama primjećuje da je konačni proračun za SESAR 1 za financijsku godinu 2015. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 30 229 774 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 126 733 842 EUR i nadalje primjećuje da je konačni proračun za SESAR 2020. za financijsku godinu 2015. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 51 470 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 10 300 000 EUR;

5.  Primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su stope korištenja za odobrena sredstva za obveze i plaćanja iznosile 100 %, odnosno 82,3 %; ističe na temelju odgovora Zajedničkog poduzeća da će odobrena sredstva za plaćanja po stopi od 82,3 % kasniti dva mjeseca za prvi program Obzora 2020. te da je to izvan kontrole Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da su povezana neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje za 2015. u cijelosti ponovno unesena u proračun za 2016.;

6.  primjećuje da se od ukupnih operativnih obveza koje su preuzete 2015. godine (74  500 000 EUR) njih 29 % odnosilo na pojedinačne obveze koje su se temeljile na dovršenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava i ugovora te da se preostalih 71 % odnosilo na ukupne obveze za koje postupak dodjele nije bio dovršen; primjećuje da je do visoke razine ukupnih obveza tijekom 2015. došlo zbog činjenice da su prvi pozivi na podnošenje ponuda u okviru programa Obzor 2020. u vrijednosti od 51 470 000 eura bespovratnih sredstava pokrenuti u drugoj polovici 2015., a povezani ugovori bit će potpisani tijekom 2016.;

7.  napominje da je u okviru revizije za 2015. ispitano 257 troškovnika, koji predstavljaju svih 15 članova i iznose 61 000 000 EUR odnosno 11 % od ukupno prijavljenih troškova u visini od 560 800 000 EUR, s rezidualnom stopom pogreške od 0.70;

Prijenos

8.  prima na znanje činjenicu da je Zajedničko poduzeće tijekom 2015. obavilo dva proračunska prijenosa u ukupnom iznosu od 79 500 EUR; potvrđuje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila definiranih člankom 26. stavkom 1. financijskih pravila Zajedničkog poduzeća;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

9.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je u okviru operativnog proračuna za 2015. predviđen plan radnih mjesta koji obuhvaća 39 privremenih zaposlenika i tri upućena nacionalna stručnjaka, odnosno ukupno 42 radna mjesta, od kojih je 41 bilo popunjeno na kraju 2015. godine;

10.  ističe da je Zajedničko poduzeće preuzelo je 13 postupaka javne nabave s približnom vrijednošću od 76 700 000 EUR u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje među dobavljačima i najučinkovitije korištenje sredstava Zajedničkog poduzeća; nadalje napominje da je Zajedničko poduzeće potpisalo 28 ugovora, od kojih 20 pojedinačnih ugovora na temelju okvirnih ugovora i njih osam koji su rezultat postupaka javne nabave započetih 2014. ili 2015.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

11.  primjećuje da je tijekom 2015. upravni odbor usvojio strategiju za borbu protiv prijevara Zajedničkog poduzeća kojom se uzimaju u obzir prioriteti koje je Komisija postavila u okviru zajedničkog pristupa decentraliziranim agencijama Unije, kojom se određuje pristup Zajedničkog poduzeća u tom području i utvrđuju ciljevi izvršnog direktora i upravnog odbora u borbi protiv prijevara tijekom iduće dvije do tri godine;

12.  pozdravlja činjenicu da je 2015. Zajedničko poduzeće na višedimenzionalan način pristupilo efektivnoj reviziji, upravljanju i ublažavanju rizika te da je uspostavilo mehanizme provjere u cilju pravilne prevencije i postupanja u slučaju sukoba interesa i očekuje da će Parlament, Vijeće i javnost svake godine biti obaviješteni o rezultatima tih mjera i popratnim djelovanjima u vezi s tim mjerama;

13.  iz izvješća Suda prima na znanje da je Komisija u lipnju 2015. izdala smjernice za Zajednička poduzeća koje se odnose na pravila o sukobu interesa, uključujući zajednički obrazac za nepostojanje sukoba interesa; poziva Zajedničko poduzeće da te smjernice uključi u svoje procedure i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ispunjavanju navednih obrazaca;

Unutarnja kontrola

14.  napominje da je pokretanje programa SESAR 2020. imalo utjecaja na sustav unutarnje kontrole, što zahtijeva primjenu drugačijeg pristupa i daljnje uvođenje novih postupaka u okviru programa Obzor 2020.; napominje da su tijekom 2015. upravljanje programom SESAR 2020. i njegovo financiranje postali podložni propisima i vladajućim načelima programa Obzora 2020., zahtijevajući pritom brojne promjene administrativne i operativne strukture i okruženja Zajedničkog poduzeća;

Unutarnja revizija

15.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u listopadu 2015. provela reviziju operativnog upravljanja i ažuriranje glavnog plana; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju objavila devet preporuka, od kojih jednu s oznakom „vrlo važno”, a šest označenih kao „važno”; sa zadovoljstvom prima na znanje da su provedene jedna vrlo važna preporuka i pet od šest važnih preporuka; traži od Zajedničkog poduzeća da o provedbi preostalih otvorenih preporuka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.  potvrđuje da je revizija glavnog plana koju je provela Služba za unutarnju reviziju rezultirala s tri glavne preporuke za čiju je primjenu Zajedničko poduzeće uspostavilo detaljan akcijski plan; poziva zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o napretku u provedbi svog akcijskog plana;

Pozivi na podnošenje prijedloga

17.  napominje da su u okviru programa Obzor 2020. godine 2015. pokrenuta tri poziva na podnošenje prijedloga koja obuhvaćaju dvije vrste djelovanja; ta su djelovanja, u prvom redu, istraživačke i inovacijske aktivnosti, ali također obuhvaćaju inovacijske mjere; potvrđuje da je u okviru tih poziva predstavljeno 28 tema i da su zaprimljeni prijedlozi ocijenjeni na temelju izvrsnosti, utjecaja i kvalitete, odnosno učinkovitosti provedbe; treći je poziv bio u vezi prijava za konačno članstvo;

18.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće usvojilo višegodišnji program rada SESAR 2020., u skladu s prioritetima ažuriranog Europskog glavnog plana ATM-a, a koji služi kao opći program rada Zajedničkog poduzeća i u kojem su navedene pojedinosti o raznim operativnim, tehničkim i transverzalnim aktivnostima potrebnima za ostvarivanje SESAR-a 2020.

Ostala pitanja

19.  napominje da je upravni odbor u prosincu 2015. donio glavni plan upravljanja zračnim prometom (izdanje iz 2015.) kojim se obuhvaćaju i razvoj i uvođenje programa SESAR; pozdravlja oblikovanje vizije SESAR 2035+, u okviru koje su utvrđeni željeni ciljevi u pogledu uspješnosti te preliminarna poslovna stajališta;

20.  pozdravlja uspješan rad na fazi definiranja zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje, za što je mandat dala Komisija; ističe važnost preliminarnog dogovora sa širim krugom predstavnika zrakoplovne industrije o sigurnoj integraciji bespilotnih letjelica u civilni zračni prostor; osim toga, napominje da je u prosincu 2015. započela provedba studije o bespilotnim letjelicama, koja bi trebala biti temelj pravilne provedbe aktivnosti zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje u okviru glavnog plana upravljanja zračnim prometom;

21.  prima na znanje rezultate ocjenjivanja kadra prema referentnim vrijednostima provedenog 2015.: 54 % operativnih radnih mjesta, 44 % administrativnih i 2 % neutralnih;

22.  naglašava važnu ulogu koju Zajedničko poduzeće ima u koordiniranju istraživanja u okviru projekta SESAR i njegovoj provedbi, jednog od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba;

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti