Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2195(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0096/2017

Ingediende teksten :

A8-0096/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.63

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0194

Aangenomen teksten
PDF 184kWORD 48k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming - Sesar
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR betreffende het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie systeem voor luchtverkeersbeheer (SESAR)(4), en met name artikel 4 ter,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0096/2017),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 66.
(2) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 68.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR betreffende het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie systeem voor luchtverkeersbeheer (SESAR)(4), en met name artikel 4 ter,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0096/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 66.
(2) PB C 473 van 16.12.2016, blz. 68.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0096/2017),

A.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR ("de Gemeenschappelijke Onderneming") in februari 2007 werd opgericht voor het beheer van het SESAR-programma (Single European Sky Air Traffic Management Research) dat gericht is op de modernisering van het luchtverkeersbeheer in Europa;

B.  overwegende dat de looptijd van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR 2 na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad is verlengd tot 31 december 2024;

C.  overwegende dat de SESAR-projecten zijn onderverdeeld in een "definitiefase" (2004-2007) onder leiding van Eurocontrol, een eerste "ontwikkelingsfase" (2008-2016), gefinancierd uit hoofde van de programmeringsperiode 2008-2013, onder leiding van de Gemeenschappelijke Onderneming, en een "stationeringsfase" (2014-2020) die parallel loopt met de "ontwikkelingsfase"; overwegende dat de stationeringsfase naar verwachting zal worden geleid door het bedrijfsleven en belanghebbenden, voor de grootschalige productie en invoering van de nieuwe infrastructuur voor luchtverkeersbeheer;

D.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming autonoom is gaan functioneren in 2007;

E.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming werd opgezet als publiek-privaat partnerschap met de Unie en Eurocontrol als stichtende leden;

F.  overwegende dat de begroting voor de ontwikkelingsfase van het SESAR-project (2008-2015) 2 100 000 000 EUR bedraagt en in gelijke delen moet worden opgebracht door de Unie, Eurocontrol en de deelnemende publieke en private partners, en dat de Uniebegroting voor de stationeringsfase van het SESAR 2-programma 2014-2024, die wordt gefinancierd uit hoofde van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie ("Horizon 2020") 585 000 000 EUR bedraagt; overwegende dat de bijdrage van Eurocontrol in het kader van de nieuwe Horizon 2020-lidmaatschapsovereenkomsten naar verwachting op circa 500 000 000 EUR wordt geraamd en dat de bijdrage van de andere partners uit de luchtvaartsector naar verwachting circa 720 700 000 EUR zal bedragen;

G.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming verplicht is om gescheiden boekhoudingen te voeren voor het eerste programma (2007-2016 in het kader van het zevende kaderprogramma/TEN-T-financiering door de Unie – SESAR 1) en het tweede programma (2014-2024, in het kader van de financiering van Horizon 2020 – SESAR 2) (tezamen "SESAR 2020" genaamd);

Algemeen

1.  merkt op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming op alle materiële punten een getrouw beeld geven van haar financiële situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen voor het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van haar financiële regeling en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels;

2.  neemt kennis van de overgang van de Gemeenschappelijke Onderneming en het SESAR-ontwikkelingsprogramma, aangezien SESAR 1 volgens planning afgerond moest zijn in het jaar 2015, maar onderzoek en innovatie op het gebied van luchtverkeersbeheer na het verstrijken van het eerste financiële kader 2007-2013 werden voortgezet binnen het financiële kader 2014-2020, uit hoofde van Horizon 2020; neemt kennis van de overgang naar het SESAR 2-programma en van de start en uitvoering van verkennend onderzoek en projecten op het gebied van industrieel onderzoek en innovatie binnen het kader van SESAR 2020;

Financieel en begrotingsbeheer

3.  onderkent dat het jaar 2015 het eerste echte overgangsjaar was van SESAR 1 (gefinancierd uit hoofde van het zevende kaderprogramma en TEN-T) naar SESAR 2 (gefinancierd uit hoofde van Horizon 2020), aangezien eind 2015 nog geen subsidieovereenkomsten in het kader van Horizon 2020 waren gesloten, net zo min als bilaterale overeenkomsten met Eurocontrol en de luchtvaartindustrie;

4.  merkt op dat, volgens het verslag over het budgettair en financieel beheer, in de definitieve begroting voor SESAR 1 voor het begrotingsjaar 2015 vastleggingskredieten ter hoogte van 30 229 774 EUR en betalingskredieten ter hoogte van 126 733 842 EUR zijn opgenomen, en merkt voorts op dat in de definitieve begroting voor SESAR 2020 voor het begrotingsjaar 2015 vastleggingskredieten ter hoogte van 51 470 000 EUR en betalingskredieten ter hoogte van 10 300 000 EUR zijn opgenomen;

5.  merkt op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten 100 %, respectievelijk 82,3 % bedroeg; onderstreept, naar aanleiding van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming, dat de uitvoeringsgraad van de betalingskredieten van 82,3 % het gevolg was van de vertraging van twee maanden van het eerste Horizon 2020-programma, waarop de Gemeenschappelijke Onderneming geen invloed had; wijst erop dat de desbetreffende ongebruikte betalingskredieten van 2015 volledig werden overgeheveld naar de begroting 2016;

6.  merkt op dat in 29 % van de totale in 2015 gedane operationele vastleggingen (74 500 000 EUR) sprake was van individuele vastleggingen op basis van afgeronde procedures voor de gunning van subsidies en contracten, en dat in de overige 71 % sprake was van globale vastleggingen waarvoor de gunningsprocedure nog niet was afgerond; merkt op dat het hoge niveau van de globale vastleggingen in 2015 te wijten is aan het feit dat in de tweede helft van 2015 de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen voor Horizon 2020 voor subsidies ter hoogte van in totaal 51 470 000 EUR werden gedaan en de daarmee samenhangende overeenkomsten in 2016 zijn ondertekend;

7.  merkt op dat in het kader van het auditonderzoek van 2015 257 kostendeclaraties zijn gecontroleerd waarin alle 15 lidstaten zijn vertegenwoordigd, met een totaalbedrag van 61 000 000 EUR, ofwel 11 % van de totale gedeclareerde kosten van 560 800 000 EUR, met een restfoutenpercentage van 0,70 %;

Overschrijvingen

8.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming twee begrotingsoverschrijvingen heeft gedaan, met in totaal 79 500 EUR gedurende het jaar 2015; onderkent dat het niveau en de aard van de overdrachten in 2015 binnen de grenzen van de in artikel 26, lid 1, van het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming vastgestelde financiële voorschriften zijn gebleven;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

9.  merkt op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de operationele begroting 2015 voorziet in een lijst van het aantal ambten met 39 tijdelijke functionarissen en drie gedetacheerde nationale deskundigen – een totaal van 42 posten waarvan er eind 2015 41 bezet waren;

10.  wijst erop dat de Gemeenschappelijke Onderneming 13 aanbestedingsprocedures heeft gehouden ter waarde van – bij benadering – 76 700 000 EUR in overeenstemming met het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming, zodat eerlijke concurrentie tussen aanbieders en het efficiëntste gebruik van de middelen van de Gemeenschappelijke Onderneming kunnen worden gewaarborgd; merkt voorts op dat de Gemeenschappelijke Onderneming 28 contracten heeft ondertekend, waarvan 20 specifieke contracten in het kader van raamcontracten, en 8 contracten na in 2014 en 2015 gehouden aanbestedingsprocedures;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

11.  merkt op dat de raad van bestuur in de loop van 2015 de antifraudestrategie van de Gemeenschappelijke Onderneming heeft aangenomen, waarin de door de Commissie in het kader van de gemeenschappelijke aanpak van de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie gestelde prioriteiten in aanmerking zijn genomen, en waarin uiteengezet wordt welke aanpak de Gemeenschappelijke Onderneming op dit terrein volgt, en waarin de doelstellingen van de uitvoerend directeur en de raad van bestuur voor de bestrijding van fraude voor de komende periode van twee tot drie jaar zijn vastgesteld;

12.  verneemt met instemming dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2015 heeft gekozen voor een veelzijdig perspectief om risico's effectief te beoordelen, beheren en beperken, en dat er controlemechanismen zijn ingesteld voor een gedegen preventie en beheer van belangenconflicten en rekent erop dat het Parlement, de Raad en het publiek jaarlijks zullen worden geïnformeerd omtrent de resultaten en het vervolg van deze maatregelen;

13.  maakt op uit het verslag van de Rekenkamer dat de Commissie in juli 2015 voor de Gemeenschappelijke Ondernemingen richtsnoeren heeft gepubliceerd met betrekking tot regels inzake belangenconflicten, met inbegrip van een gemeenschappelijk model voor de verklaring inzake de afwezigheid van een belangenconflict; dringt er bij de Gemeenschappelijke Onderneming op aan om deze richtsnoeren in haar procedures tot uiting te laten komen en verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit inzake de voltooiing van de eerdergenoemde verklaringen;

Interne controle

14.  merkt op dat de start van SESAR 2020 gevolgen heeft gehad voor het interne controlesysteem, waardoor een andere benadering noodzakelijk is en nieuwe processen nog altijd moeten worden geïmplementeerd in het kader van Horizon 2020; merkt op dat het programma- en financieringsbeheer van SESAR 2020 gedurende het jaar 2015 onder de regelingen en beginselen zijn komen te vallen die ten grondslag liggen aan Horizon 2020, hetgeen een aantal wijzigingen van de administratieve en operationele structuur en omgeving van de Gemeenschappelijke Onderneming noodzakelijk heeft gemaakt;

Interne audits

15.  merkt op dat de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) in oktober 2015 een auditonderzoek heeft verricht naar het operationele bestuur en een actualisering van het masterplan; merkt op dat de IAS negen aanbevelingen heeft gedaan, waarvan één als "zeer belangrijk" en zes als "belangrijk" zijn aangemerkt; is verheugd over het feit dat één zeer belangrijke aanbeveling en vijf van de zes belangrijke aanbevelingen ten uitvoer gelegd zijn; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming om bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de resterende aanbevelingen;

16.  merkt op dat in het kader van het auditonderzoek door de IAS naar het masterplan drie belangrijke aanbevelingen zijn gedaan, naar aanleiding waarvan de Gemeenschappelijke Onderneming een gedetailleerd actieplan heeft opgesteld; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over de uitvoering van het actieplan;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

17.  merkt op dat in het kader van de financiering uit hoofde van Horizon 2020 in 2015 drie oproepen tot het indienen van voorstellen zijn gedaan die betrekking hadden op twee typen acties; deze acties waren in eerste instantie onderzoeks- en innovatieacties, maar ook innovatieacties; merkt op dat in het kader van deze oproepen 28 onderwerpen zijn voorgesteld, en dat de ontvangen voorstellen zijn beoordeeld op excellentie, impact, kwaliteit en doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging; de derde oproep had betrekking op definitieve verzoeken om lidmaatschap;

18.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming het meerjarig werkprogramma voor SESAR 2020 heeft vastgesteld, in overeenstemming met de prioriteiten van het geactualiseerde Europese ATM-masterplan, dat fungeert als het "globale werkprogramma van de Gemeenschappelijke Onderneming", en waarin de diverse operationele, technische en transversale activiteiten zijn gespecificeerd die vereist zijn om SESAR 2020 te realiseren;

Overige punten

19.  merkt op dat de raad van bestuur in december 2015 het ATM-masterplan heeft goedgekeurd (editie 2015), dat betrekking heeft op de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van SESAR; verwelkomt de ontwikkeling van een visie 2035+ voor SESAR, waarin na te streven prestatiedoelstellingen en een voorlopige zakelijke visie zijn bepaald;

20.  verneemt met instemming dat de werkzaamheden in opdracht van de Commissie rond de definitiefase van de systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) met succes zijn voltooid; benadrukt het belang van een voorlopige overeenkomst met de ruimere luchtvaartindustrie over de veilige integratie van drones in het burgerluchtruim; stelt vast dat in december 2015 ook een "Studie over drones en hun toekomst" van start ging, die de basis moet vormen voor een passende behandeling van RPAS-activiteiten in het ATM-masterplan;

21.  wijst op de resultaten van de personeelsbenchmarking van 2015: 54 % operationele functies, 44 % administratieve functies en 2 % neutrale functies;

22.  wijst op de essentiële rol van de Gemeenschappelijke Onderneming bij het coördineren en uitvoeren van het onderzoek in verband met het SESAR-project, een van de pijlers van het gemeenschappelijk Europees luchtruim;

Juridische mededeling - Privacybeleid