Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2195(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2017

Predkladané texty :

A8-0096/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.63

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0194

Prijaté texty
PDF 354kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0096/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0096/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0096/2017),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Európe;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014 program SESAR 2 predĺžil obdobie trvania spoločného podniku na obdobie do 31. decembra 2024;

C.  keďže projekty SESAR pozostávajú z „fázy definovania“ (2004 – 2007), ktorú realizovala Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol), prvej „fázy vývoja“ (2008 – 2016), financovanej z programového obdobia 2008 – 2013, ktorú riadi spoločný podnik, a „fázy zavádzania“ (2014 – 2020), ktorá prebieha súbežne s „fázou vývoja“; keďže sa očakáva, že fázu zavádzania povedú príslušné priemyselné odvetvie a zainteresované strany, pričom bude založená na rozsiahlom vytváraní a zavádzaní novej infraštruktúry manažmentu letovej prevádzky;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2007;

E.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

F.  keďže rozpočet na fázu vývoja projektu SESAR na obdobie 2008 – 2015 je 2 100 000 000 EUR a majú ho v rovnakých častiach poskytnúť Únia, Eurocontrol a zúčastnení partneri z verejného a súkromného sektora a okrem toho rozpočet Únie na fázu zavádzania programu SESAR 2 na obdobie 2014 – 2024, financovaný z programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (ďalej len „program Horizont 2020“), je 585 000 000 EUR; keďže podľa nových dohôd o členstve v rámci programu Horizont 2020 sa očakáva, že príspevok organizácie Eurocontrol bude predstavovať približne 500 000 000 EUR a príspevok ostatných partnerov z odvetvia letectva bude približne 720 700 000 EUR;

G.  keďže spoločný podnik je povinný viesť oddelené účty pre prvý program (2007 – 2016 v rámci financovania Siedmeho rámcového programu/TEN-T Únie (SESAR 1)) a pre druhý program (2014 – 2024 v rámci financovania programu Horizont 2020 (SESAR 2)) (spolu „SESAR 2020“);

Všeobecne

1.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov, ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie prevod spoločného podniku SESAR a rozvojového programu SESAR, pretože uzatvorenie programu SESAR 1 bolo naplánované tak, aby sa dokončilo do roku 2015, ale výskum a inovácie v oblasti manažmentu letovej prevádzky (ATM) pokračovali aj po skončení počiatočného finančného rámca na roky 2007 – 2013 aj vo finančnom rámci na roky 2014 – 2020 v rámci programu Horizont 2020; berie na vedomie prechod na program SESAR 2 a zavedenie a realizáciu predbežného i priemyselného výskumu a inovačných projektov v rámci programu SESAR 2020;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  uznáva, že rok 2015 bol prvým rokom skutočného prechodu od programu SESAR 1 (financovaného zo Siedmeho rámcového programu a TEN-T) na program SESAR 2 (financovaný z programu Horizont 2020), pretože grantové a dvojstranné dohody programu Horizont 2020 s organizáciou Eurocontrol a leteckým priemyslom neboli uzavreté na konci roka 2015;

4.  berie na vedomie, že podľa správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení, konečný rozpočet na program SESAR 1 na rozpočtový rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 30 229 774 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 126 733 842 EUR, a ďalej berie na vedomie, že konečný rozpočet programu SESAR 2020 na rozpočtový rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 51 470 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 10 300 000 EUR;

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov, miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 82,3 %; na základe odpovede spoločného podniku poukazuje na to, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov 82,3 % bola spôsobená omeškaním v trvaní dvoch mesiacov pre prvý program Horizont 2020, ktoré bolo mimo kontroly spoločného podniku; konštatuje, že súvisiace nevyužité platobné rozpočtové prostriedky z roku 2015 boli v plnej výške začlenené do rozpočtu na rok 2016;

6.  konštatuje, že z celkových operačných záväzkov uskutočnených v roku 2015 (74 500 000 EUR) bolo 29 % jednotlivých záväzkov na základe ukončených postupov zadávania grantov a zákaziek a že zvyšných 71 % predstavovali celkové záväzky, pri ktorých postup zadávania nebol ukončený; poukazuje na to, že vysoká miera celkových záväzkov v roku 2015 vznikla v dôsledku skutočnosti, že prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020 v súvislosti s grantmi vo výške 51 470 000 EUR boli zverejnené v druhej polovici roku 2015 a súvisiace dohody boli podpísané v roku 2016;

7.  konštatuje, že v rámci auditu v roku 2015 bolo podrobených auditu 257 výkazov nákladov od všetkých 15 členov vo výške 61 000 000 EUR alebo 11 % celkových vykázaných nákladov vo výške 560 800 000 EUR so zvyškovou chybovosťou 0,70 %;

Presun

8.  berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2015 vykonal dva rozpočtové presuny v celkovej výške 79 500 EUR; uznáva, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel vymedzených v článku 26 ods. 1 rozpočtových pravidiel spoločného podniku;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov, prevádzkový rozpočet na rok 2015 umožnil vypracovanie plánu pracovných miest pre 39 dočasných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov, t. j. celkovo 42 pracovných miest, z ktorých 41 bolo obsadených na konci roka 2015;

10.  poukazuje na to, že spoločný podnik vykonal 13 postupov verejného obstarávania v približnej hodnote 76 700 000 EUR v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi a najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov spoločného podniku; ďalej konštatuje, že spoločný podnik podpísal 28 zmlúv, z ktorých bolo 20 konkrétnych zákaziek na základe rámcových zmlúv a 8 zmlúv na základe postupov verejného obstarávania začatých v roku 2014 alebo v roku 2015;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  konštatuje, že v priebehu roku 2015 správna rada spoločného podniku prijala stratégiu boja proti podvodom, ktorá berie do úvahy priority stanovené Komisiou v rámci spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie a stanovuje prístup spoločného podniku v tejto oblasti a ciele výkonného riaditeľa a správnej rady v oblasti boja proti podvodom v nasledujúcich dvoch až troch rokoch;

12.  víta skutočnosť, že spoločný podnik v roku 2015 prijal viacstranný prístup k účinnému skúmaniu, riadeniu a zmierňovaniu rizík a že má zavedené mechanizmy overovania, ktoré majú umožniť primeranú prevenciu a riešenie konfliktov záujmov, a očakáva, že Európsky parlament, Rada aj verejnosť budú každoročne informované o výsledkoch týchto opatrení a nadväzných krokoch;

13.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že v júli 2015 Komisia vydala usmernenia pre spoločné podniky, ktoré sa týkajú pravidiel riešenia konfliktov záujmov, vrátane spoločného vzoru vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby vo svojich postupoch zohľadnil tieto usmernenia a informoval orgán udeľujúci absolutórium o dokončení týchto vyhlásení;

Vnútorná kontrola

14.  poukazuje na to, že zavedenie programu SESAR 2020 malo vplyv na systém vnútornej kontroly, čo si vyžaduje odlišný prístup, a zavedenie nových postupov naďalej treba implementovať v rámci programu Horizont 2020; berie na vedomie, že počas roku 2015 sa na riadenie a financovanie programu SESAR 2020 začali vzťahovať právne predpisy a zásady, ktorými sa riadi rámcový program Horizont 2020, čo si vyžaduje niekoľko zmien administratívnej a prevádzkovej štruktúry a prostredia spoločného podniku;

Vnútorné audity

15.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit týkajúci sa prevádzkového riadenia a aktualizácie riadiaceho plánu v októbri 2015; konštatuje, že IAS vydal 9 odporúčaní, z ktorých jedno bolo označené ako „veľmi dôležité“ a šesť ako „dôležité“; s uspokojením konštatuje, že jedno veľmi dôležité odporúčanie a päť zo šiestich dôležitých odporúčaní bolo vykonaných; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní zostávajúcich odporúčaní;

16.  berie na vedomie, že audit IAS riadiaceho plánu vydal tri hlavné odporúčania a že spoločný podnik vypracoval podrobný akčný plán na ich vykonanie; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku pri vykonávaní svojho akčného plánu;

Výzvy na predkladanie návrhov

17.  konštatuje, že v rámci financovania programu Horizont 2020 boli v roku 2015 predložené tri výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sa vzťahujú na dva druhy opatrení; tieto opatrenia boli v prvom rade činnosti v oblasti výskumu a inovácií, ale zahŕňali aj inovačné činnosti; berie na vedomie, že v rámci výziev bolo predložených 28 tém a doručené návrhy boli hodnotené na základe excelentnosti, vplyvu a kvality a účinnosti vykonávania; tretia výzva sa týkala konečných žiadostí o členstvo;

18.  berie na vedomie, že spoločný podnik SESAR 2020 prijal viacročný pracovný program v súlade s prioritami aktualizovaného európskeho riadiaceho plánu ATM, ktorý slúži ako globálny pracovný program spoločného podniku a upravuje podrobnosti rozličných prevádzkových, technických a prierezových činností potrebných na realizáciu projektu SESAR 2020;

Ďalšie otázky

19.  poznamenáva, že správna rada prijala v decembri 2015 riadiaci plán ATM (edíciu 2015) zahŕňajúci rozvoj a zavádzanie programu SESAR; víta vypracovanie vízie programu SESAR 2035+, ktorá stanovuje odvážne výkonnostné ciele a predbežný pohľad z obchodného hľadiska;

20.  víta úspešné dodanie práce zadanej Komisiou a týkajúcej sa fázy definovania diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS); zdôrazňuje význam predbežnej dohody so širším odvetvím letectva o bezpečnom začlenení bezpilotných lietadiel do civilného vzdušného priestoru; poznamenáva tiež, že výhľadová štúdia o bezpilotných lietadlách, ktorá by mala tvoriť základ riadneho zohľadňovania činností RPAS v riadiacom pláne ATM, sa začala realizovať v decembri 2015;

21.  berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2015: 54 % operačných pracovných miest, 44 % administratívnych pracovných miest 2 % neutrálnych pracovných miest;

22.  zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom projektu jednotného európskeho neba.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia