Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2195(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2017

Predložena besedila :

A8-0096/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.63

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0194

Sprejeta besedila
PDF 342kWORD 53k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje SESAR
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 (2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(4), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 66.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 68.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 (2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(4), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 473, 16.12.2016, str. 66.
(2) UL C 473, 16.12.2016, str. 68.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 (2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

A.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje prometa v Evropi;

B.  ker se je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014 s programom SESAR 2 podaljšalo delovanje skupnega podjetja za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so projekti SESAR razdeljeni v „fazo opredelitve“ (2004–2007), ki jo vodi Eurocontrol, prvo „razvojno fazo“ (2008–2016), ki se financira v programskem obdobju 2008–2013 in jo upravlja skupno podjetje, ter „uvajalno fazo“ (2014–2020), ki poteka vzporedno z „razvojno fazo“; ker naj bi uvajalno fazo vodili industrija in deležniki, namenjena pa bo obsežni izdelavi in uvajanju nove infrastrukture upravljanja zračnega prometa;

D.  ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati leta 2007;

E.  ker je bilo skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

F.  ker proračun za fazo projekta SESAR, razvito v obdobju 2008–2015, znaša 2 100 000 000 EUR, ki jih bodo v enakih deležih zagotovili Unija, Eurocontrol ter sodelujoči javni in zasebni partnerji, in ker proračun Unije za uvajalno fazo programa SESAR 2 za obdobje 2014–2024, ki se financira iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020), znaša 585 000 000 EUR; ker bo prispevek Eurocontrola v sklopu novih sporazumov o članstvu v okviru programa Obzorje 2020 predvidoma znašal okrog 500 000 000 EUR, prispevki drugih partnerjev iz letalske industrije pa predvidoma okrog 720 700 000 EUR;

G.  ker mora skupno podjetje voditi ločene računovodske izkaze za prvi program (2007–2016 v sklopu sedmega okvirnega programa/TEN-T (SESAR 1)) in drugi program (2014–2024 v sklopu financiranja Unije za Obzorje 2020 (SESAR 2)) (skupaj SESAR 2020);

Splošno

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s spremembo v skupnem podjetju in razvojnem programu SESAR, saj je bila zaključitev programa SESAR 1 predvidena za leto 2015, vendar so se raziskave in inovacije na področju upravljanja zračnega prometa, ki so se izvajale v prvotnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013, nadaljevale tudi v finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in potekale pod okriljem programa Obzorje 2020; je seznanjen s prehodom v program SESAR 2 ter oblikovanjem in izvajanjem predhodnih in industrijskih raziskav ter inovacijskih projektov v okviru programa SESAR 2020;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  priznava, da je bilo leto 2015 prvo leto dejanskega prehoda iz programa SESAR 1 (ki se je financiral iz sedmega okvirnega programa in TEN-T) v SESAR 2 (ki se financira iz programa Obzorje 2020), saj ob koncu leta 2015 še niso bili sklenjeni sporazumi o nepovratnih sredstvih za Obzorje 2020 ter dvostranski sporazumi z Eurocontrolom in letalsko industrijo;

4.  iz poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je končni proračun za SESAR 1 v proračunskem letu 2015 zajemal sredstva za prevzem obveznosti v znesku 30 229 774 EUR in sredstva za plačila v znesku 126 733 842 EUR, končni proračun za SESAR 2020 v proračunskem letu 2015 pa je zajemal sredstva za prevzem obveznosti v znesku 51 470 000 EUR in sredstva za plačila v znesku 10 300 000 EUR;

5.  na podlagi podatkov iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila 100 % oziroma 82,3 %; na podlagi odgovora skupnega podjetja ugotavlja, da gre stopnjo sredstev za plačila (82,3 %) pripisati dvomesečni zamudi prvega programa Obzorje 2020, na to pa skupno podjetje ni imelo nikakršnega vpliva; ugotavlja, da so bila vsa s tem povezana neporabljena sredstva za plačila za leto 2015 ponovno vključena v proračun za leto 2016;

6.  ugotavlja, da je bilo od vseh operativnih obveznosti, prevzetih leta 2015 (74.500.000 EUR), 29 % posameznih obveznosti, temelječih na zaključenih postopkih dodelitve nepovratnih sredstev in oddaje naročil, pri preostalih 71 % pa je šlo za skupne prevzete obveznosti, za katere postopek dodelitve ni bil končan; opaža, da je bila stopnja celotnih obveznosti v letu 2015 visoka, ker so bili prvi razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Obzorje 2020 za nepovratna sredstva v vrednosti 51,5 milijona EUR objavljeni v drugi polovici leta 2015, z njimi povezani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev pa podpisani leta 2016.

7.  ugotavlja, da je bilo med revizijo leta 2015 pregledanih 257 izkazov stroškov iz vseh 15 članic v skupnem znesku 61 000 000 EUR oziroma 11 % vseh izkazanih stroškov v višini 560 800 000 EUR, pri čemer je stopnja preostale napake znašala 0,70;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2015 opravilo dve proračunski prerazporeditvi v skupnem znesku 79 500 EUR; potrjuje, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s predpisi, določenimi v členu 26(1) finančnih pravil skupnega podjetja;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je operativni proračun za leto 2015 v kadrovskem načrtu predvideval 39 začasnih uslužbencev in tri napotene nacionalne strokovnjake, pri čemer je bilo od 42 delovnih mest ob koncu leta 2015 zasedenih 41;

10.  poudarja, da je skupno podjetje izvedlo 13 postopkov javnih naročil v vrednosti približno 76 700 000 EUR in v skladu s finančnimi pravili skupnega podjetja, da bi zagotovilo pošteno konkurenco med dobavitelji in čim bolj učinkovito uporabo sredstev; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje podpisalo 28 pogodb, od tega 20 na osnovi okvirnih pogodb in 8 na podlagi rezultatov postopkov javnih naročil, izvedenih v letu 2014 ali 2015;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

11.  ugotavlja, da je upravni odbor v letu 2015 sprejel strategijo skupnega podjetja za boj proti goljufijam, ki upošteva prednostne naloge Komisije, opredeljene v okviru skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, določa pristop skupnega podjetja na tem področju in zastavlja cilje izvršnega direktorja in upravnega odbora na področju boja proti goljufijam v naslednjih dveh oziroma treh letih;

12.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje leta 2015 sprejelo večstranski pristop k učinkovitemu pregledovanju, upravljanju in zmanjševanju tveganj ter da ima vzpostavljene preverjalne mehanizme, s katerimi se ustrezno preprečujejo in obvladujejo nasprotja interesov, in pričakuje, da bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih in spremljanju teh ukrepov;

13.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je Komisija julija 2015 izdala smernice za skupna podjetja o pravilih v zvezi z nasprotji interesov, vključno s skupno predlogo za izjavo o neobstoju nasprotij interesov; odločno poziva skupno podjetje, naj v svojih postopkih upošteva te smernice in organu za podelitev razrešnice poroča o izpolnitvi omenjenih izjav;

Notranja kontrola

14.  opaža, da je uvedba programa SESAR 2020 vplivala na sisteme notranje kontrole, zaradi česar je potreben drug pristop in uvedba novih procesov, ki jih je treba začeti izvajati v sklopu programa Obzorje 2020; ugotavlja, da so za upravljanje programov in financiranja SESAR 2020 v letu 2015 začele veljati uredbe in načela, ki urejajo Obzorje 2020, zaradi česar je bilo treba opraviti vrsto sprememb v upravni in operativni strukturi ter okolju skupnega podjetja;

Notranje revizije

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo oktobra 2015 izvedla revizijo operativnega upravljanja in posodobitev osrednjega načrta; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izdala 9 priporočil, od tega eno „zelo pomembno“ in šest „pomembnih“; z zadovoljstvom ugotavlja, da je začelo skupno podjetje izvajati zelo pomembno priporočilo in pet od šestih pomembnih priporočil; poziva skupno podjetje, naj poroča organu za podelitev razrešnice o izvajanju preostalih odprtih priporočil;

16.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo pri reviziji osrednjega načrta podala tri pomembna priporočila, za obravnavo katerih je skupno podjetje pripravilo natančen akcijski načrt; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri izvajanju tega akcijskega načrta;

Razpisi za zbiranje predlogov

17.  ugotavlja, da so bili v sklopu financiranja iz programa Obzorje 2020 v letu 2015 objavljeni trije razpisi za zbiranje predlogov, ki so zajemali tri vrste ukrepov; med njimi so bili predvsem ukrepi za raziskave in inovacije, vključevali pa so tudi inovacijske ukrepe; potrjuje, da je bilo v razpisih navedenih 28 tem, prejeti predlogi pa so se ocenili na podlagi odličnosti, učinka ter kakovosti in učinkovitosti izvajanja; tretji razpis se je nanašal na končne prijave za članstvo;

18.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo večletni delovni program SESAR 2020 v skladu s prednostnimi nalogami posodobljenega evropskega osrednjega načrta za upravljanje letalskega prometa, ki opravlja vlogo globalnega delovnega programa skupnega podjetja in navaja različne operativne, tehnične in prečne dejavnosti, potrebne za uresničitev ciljev programa SESAR 2020;

Druga vprašanja

19.  ugotavlja, da je upravni odbor decembra 2015 sprejel osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa (izdaja za leto 2015), ki zajema razvoj in začetek izvajanja programa SESAR; pozdravlja oblikovanje vizije SESAR 2035+, v kateri so opredeljeni ambiciozni cilji z vidika uspešnosti in predhodna poslovna stališča;

20.  pozdravlja uspešen zaključek dela v zvezi s fazo opredelitve daljinsko vodenih zrakoplovov, ki ga je naročila Komisija; poudarja, kako pomemben je predhodni dogovor z letalsko industrijo o varnem vključevanju dronov v civilni zračni prostor; prav tako ugotavlja, da se je decembra 2015 začela izvajati študija o prihodnosti dronov, ki se bo predvidoma uporabljala kot podlaga za ustrezno zajetje dejavnosti daljinsko vodenih zrakoplovov v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa;

21.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2015: 54 % delovnih mest za operativne naloge, 44% delovnih mest za upravne naloge in 2 % nevtralnih delovnih mest;

22.  poudarja bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav programa SESAR, ki je steber enotnega evropskega neba;

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov