Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2195(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0096/2017

Ingivna texter :

A8-0096/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.63

Antagna texter :

P8_TA(2017)0194

Antagna texter
PDF 179kWORD 47k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(4), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0096/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma Sesar‑företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma Sesar‑företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(4), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0096/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 (2016/2195(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0096/2017),

A.  Det gemensamma Sesar-företaget bildades i februari 2007 för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att modernisera flygledningstjänsterna i Europa.

B.  Det gemensamma Sesar2-företaget ersatte det gemensamma Sesar-företaget till följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 721/2014, och förlängde det gemensamma företagets verksamhetstid till den 31 december 2024.

C.  Sesar-projekten är indelade i en ”utformningsfas” (2004–2007) som leds av Eurocontrol, en första ”utvecklingsfas” (2008–2016), som finansieras inom programperioden 2008-2013 och förvaltas av det gemensamma företaget samt en ”installationsfas” (2014-2020) som ska genomföras parallellt med ”utvecklingsfasen”. ”Installationsfasen” förväntas genomföras under ledning av näringslivet och berörda aktörer och kommer att innebära produktion och genomförande i stor skala av den nya flygledningsinfrastrukturen.

D.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt 2007.

E.  Det gemensamma företaget är utformat som ett offentligt–privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

F.  Budgeten för Sesarprojektets utvecklingsfas (2008−2015) uppgår till 2 100 000 000 EUR, och finansieringen av denna ska fördelas lika mellan unionen, Eurocontrol och deltagande offentliga och privata partner. Unionens budget för Sesar2‑programmets utvecklingsfas (2014−2024), som finansieras med Horisont 2020 – ramprogram för forskning och innovation – uppgår till 585 000 000 EUR. Med de nya medlemsavtalen inom Horisont 2020 förväntas bidraget från Eurocontrol bli cirka 500 000 000 EUR, och bidraget från de övriga partnerna från luftfartsindustrin cirka 720 700 000 EUR.

G.  Det gemensamma företaget ska föra separata räkenskaper för det första programmet (2007-2016, som finansieras med unionens sjunde ramprogram/TEN-T (Sesar 1)) och det andra programmet (2014-2024, som finansieras med Horisont 2020 (Sesar 2)) (tillsammans ”Sesar 2020”).

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets och Sesar‑utvecklingsprogrammets övergång, till följd av att Sesar 1 skulle avslutas före 2015, men fortsatte forsknings- och innovationsverksamhet på området flygledningstjänster efter den ursprungliga budgetramen 2007-2013, dvs. under budgetramen 2014−2020 inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet noterar övergången till Sesar 2-programmet och inledningen och genomförandet av projekt för grundforskning, industriforskning och innovation inom ramen för Sesar 2020.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet konstaterar att 2015 var det första året med en verklig övergång från Sesar 1 (som finansierades med sjunde ramprogrammet och TEN-T) till Sesar 2 (som finansieras med Horisont 2020), eftersom bidragsöverenskommelserna inom Horisont 2020 och de bilaterala överenskommelserna med Eurocontrol och luftfartsindustrin inte ingåtts i slutet av 2015.

4.  Europaparlamentet noterar att enligt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen den slutliga budgeten för Sesar1 för budgetåret 2015 innehöll åtagandebemyndiganden på 30 229 774 EUR och betalningsbemyndiganden på 126 733 842 EUR, och konstaterar även att den slutliga budgeten för Sesar 2020 för budgetåret 2015 innehöll åtagandebemyndiganden på 51 470 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 10 300 000 EUR.

5.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 100 % respektive 82,3 %. Parlamentet betonar utifrån det gemensamma företagets svar att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena på 82,3 % berodde på en försening med två månader för den första Horisont 2020 och att detta låg utanför det gemensamma företagets kontroll. De berörda outnyttjade betalningsbemyndigandena för 2015 fördes helt och hållet in i budgeten för 2016.

6.  Europaparlamentet noterar att av de totala operativa åtaganden som gjordes 2015 (74 500 000 EUR) var 29 % enskilda åtaganden som baserades på avslutade tilldelningsförfaranden för bidrag och kontrakt och att de återstående 71 % var övergripande åtaganden för vilka tilldelningsförfarandet ännu inte var avslutat. Parlamentet noterar att den stora andelen övergripande åtaganden under 2015 beror på att de första ansökningsomgångarna för Horisont 2020 på 51 470 000 EUR i bidrag lanserades under andra halvåret av 2015 och att de tillhörande överenskommelserna undertecknades under 2016.

7.  Europaparlamentet noterar att 257 kostnadsredovisningar granskades som en del av 2015 års revision. Dessa avsåg alla 15 medlemmar och motsvarade 61 000 000 EUR eller 11 % av de totala begärda kostnaderna på 560 800 000 EUR, med en kvarstående felprocent på 0,70.

Överföring

8.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget gjorde två budgetöverföringar på totalt 79 500 EUR under 2015. Parlamentet medger att nivån på och typen av överföringar 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser i enlighet med artikel 26.1 i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport driftsbudgeten för 2015 fastställer en tjänsteförteckning med 39 tillfälligt anställda och tre utstationerade nationella experter. vilket motsvarar totalt 42 tjänster, varav 41 var tillsatta i slutet av 2015.

10.  Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företaget genomförde 13 upphandlingsförfaranden för ett ungefärligt värde på 76 700 000 EUR i överensstämmelse med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser för att säkerställa rättvis konkurrens bland leverantörer och en så effektiv användning som möjligt av det gemensamma företagets medel. Parlamentet noterar även att det gemensamma företaget undertecknade 28 kontrakt, varav 20 specifika kontrakt under ramavtal och 8 kontrakt som var ett resultat av de upphandlingsförfaranden som inleddes 2014 eller 2015.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar att styrelsen under 2015 antog det gemensamma företagets strategi för bedrägeribekämpning, vilken beaktar de prioriteringar som fastställts av kommissionen inom ramen för den gemensamma ansatsen för unionens decentraliserade byråer, slår fast det gemensamma företagets strategi på detta område och fastställer verkställande direktörens och styrelsens mål när det gäller bedrägeribekämpning för den kommande perioden på två till tre år.

12.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att det gemensamma företaget år 2015 antog ett mångsidigt tillvägagångssätt för att effektivt se över, hantera och motverka riskerna, samt att det finns kontrollmekanismer för att se till att ordentliga förebyggande åtgärder vidtas och intressekonflikter hanteras, samt förväntar sig att parlamentet, rådet och allmänheten kommer att informeras årligen om resultatet av dessa åtgärder och alla eventuella uppföljningar av dem.

13.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport kommissionen i juli 2015 utfärdade riktlinjer för regler om intressekonflikter till de gemensamma företagen med en gemensam mall för försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att införliva dessa riktlinjer i sina förfaranden och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om slutförandet av dessa försäkringar.

Intern kontroll

14.  Europaparlamentet konstaterar att lanseringen av Sesar 2020 påverkade systemet för intern kontroll, vilket kräver en annorlunda strategi, och man måste även i fortsättningen genomföra nya processer inom Horisont 2020. Parlamentet noterar att programmet och förvaltningen av medel för Sesar 2020 under 2015 blev föremål för de bestämmelser och principer som gäller för Horisont 2020, vilket krävde en rad ändringar av det gemensamma företagets administrativa och operativa struktur och miljö.

Intern revision

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av den operativa styrningen och en uppdatering av huvudplanen i oktober 2015. Parlamentet noterar att IAS utfärdade nio rekommendationer, varav en ansågs vara ”mycket viktig” och sex ”viktiga”. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att en mycket viktig rekommendation och fem av de sex viktiga rekommendationerna har genomförts. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de återstående rekommendationerna.

16.  Europaparlamentet noterar att IAS revision av huvudplanen gav upphov till tre viktiga rekommendationer och att det gemensamma företaget har fastställt en detaljerad handlingsplan för att åtgärda dessa. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen med handlingsplanen.

Ansökningsomgångar

17.  Europaparlamentet noterar att man inom ramen för finansieringen av Horisont 2020 inledde tre ansökningsomgångar 2015, som avsåg två typer av åtgärder. Dessa åtgärder var först och främst åtgärder för forskning och innovation, men omfattade också innovationsåtgärder. Parlamentet medger att ansökningsomgångarna avsåg 28 ärenden och att de ansökningar som mottogs bedömdes på grundval av kvalitet och effekter samt kvalitet och effektivitet avseende genomförandet. Den tredje ansökningsomgången avsåg ansökningar om slutligt medlemskap.

18.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget antog det fleråriga arbetsprogrammet för Sesar 2020, i enlighet med prioriteringarna i den uppdaterade huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten, som utgör det gemensamma företagets övergripande arbetsprogram och innehåller detaljerad information om de olika operativa, tekniska och tvärgående verksamheter som krävs för genomförandet av Sesar 2020.

Övriga frågor

19.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i december 2015 antog generalplanen för flygledningstjänsten (2015 års utgåva), vilken omfattar såväl utveckling som införande av Sesar. Parlamentet välkomnar utvecklingen av Sesars vision 2035+, i vilken man lägger fram prestationsmål att sträva efter och preliminära företagsvisioner.

20.  Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika genomförandet av det arbete som kommissionen hade beställt när det gäller utformningsfasen för fjärrstyrda luftfartygssystem. Parlamentet understryker betydelsen av en preliminär överenskommelse med luftfartsbranschen som helhet när det gäller en säker integrering av drönare i det civila luftrummet. Parlamentet påpekar också att en undersökning om drönare som syftar till att skapa en bas för att inkludera fjärrstyrda luftfartygssystem i generalplanen för flygledningstjänsten inleddes i december 2015.

21.  Europaparlamentet tar del av resultaten från den jämförande undersökningen om de mänskliga resurserna för 2015: 54 % operativa tjänster, 44% administrativa tjänster och 2 % neutrala tjänster.

22.  Europaparlamentet påminner om det gemensamma företagets viktiga roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesarprojektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy